ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv

Datum Era datum

2019-11-14 2019-10-04

2019-10-11

Miljödepartementet

ESV dnr Er beteckning

2019-01133-3 M2019/01776/R

Handläggare

Patrick Freedman

Remissvar över promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet och skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en

ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

Ekonomistyrningsverket (ESV) begränsar sitt remissvar till frågor som berör ekonomisk styrning av statlig verksamheten.

ESV:s synpunkter på promemorian Genomförande av reviderade EU- direktiv på avfallsområdet

ESV avstår från att lämna synpunkter på promemorian då den i sak berör frågor som ligger utanför ESV:s ansvarsområden.

ESV:s synpunkter på skrivelsen Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

ESV avstår från att lämna synpunkter på skrivelsen då den i sak berör frågor som ligger utanför ESV:s ansvarsområden.

I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Utredare Patrick Freedman har varit föredragande. I beredningen har också enhetschef Martin Sparr deltagit.

Datum: 2019-11-14

Underskrift

Peter Kvist

Föredragande

Patrick Freedman

Namnförtydligande Namnförtydligande

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :