• No results found

P et er Ard ö

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "P et er Ard ö"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 8 1, 35 1 03 V äxj ö • Bes öksa dre s s: Kungsgatan 8 • Te le fon : 0470 – 56 01 00 • mmd.vaxjo@dom.se www.domstol.se/m ark- -och-miljodomstolen-vid-vaxjo-tingsratt

Ö ppe t t ide r: Mån da g- Fredag 08.00- 16.00 Datum

2020-06-11

Diarienummer

TVX 2 0 2 0 / 151

M ark- o ch m il jö do m s to le n

Yttr ande över r e miss M 2 020/ 00780/ Me

Åtg ärd e r för att und e rlätt a b råd skand e lag ring av timme r i samb and me d co vid-19

Väx jö t in gsrät t , mark- o c h mil jöd o mst o l en har g iv it s möjlig het at t in ko m ma med s yn pu nkt e r på rubr ic e rad remiss .

Domst o l en not erar at t l agri ngen a v t im mer s ka a vs e en t id sbe gräns ad perio d , l ängst t il l o c h med d en 31 mars 20 21, se fö rsl a g t il l 1 kap . 4 d § mil jö prövn ingsfö rord nin ge n (20 13:251 ). Fö resl a gen fö rfat t ningsä nd r ing ska u pp hö ra a t t gäl l a p er den 3 0 jun i 2 021 . A v prom emori an s id 16 n oc h 17 ö framgår bet räffa nd e befi nt l iga v erksa mh et er at t d et u t ö kad e

l agrin gsut rymm et u p phö r n är d e akt u ell a best ämm els e rna u p phö r . F ö rord ningst ext e n in ne bär d o c k at t d en fakt is ka l ag rin gen i nt e kan s ke u nd er de s ista t re månader so m förfa t t nin gen är i kraft eft erso m d en beg ränsa r la gr in gen t il l o c h med d en 3 1 mars 202 1. Do mst o l en ant ar a t t d et t a s ammanhä nger med e n sa mord ni ng med d et and ra fö rfat t ningsfö rsl ag so m lä mnat s i prom emor ia från Miljöd epart e ment et , maj 2 02 0, Dnr

M202 0/ 0075 0/ Me , d är v iss a fö resl agna änd r in gar ka n ko mma at t gäll a t il l o c h med d en 30 juni 2 02 1 o m synnerl iga s käl fö rel igg er .

Mark- o c h m il jöd o mst o l en har i ö vri gt int e något at t er inra mot fö r esl agna änd ringar .

P et er Ard ö

__ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ __

Det t a y t t rand e har besl u t at s a v c hefsråd man P et er A rd ö eft er föred ra gni ng av råd man M a rie Ger r eval l . Te knis ka rå d et Cathari na Ogen bl ad o c h beredn in gsju rist e n A nna F r id h ha r d elt agit .

References

Related documents

AUDIOLOGISK HABILITERING innebär stöd till hörselskadade barn, i form av utprovning av hörapparater och andra tekniska hjälpmedel samt kommunika- tionsträning för hela familjen,

(3.2.1) D et sk u lle vara m öjligt att associera på detta sätt också när det gäller annans brottslighet, men då fordras att man anlägger ett bredare perspektiv som t.ex..

Listen finns i aluminium, mässing och rostfritt stål i en mängd olika färger och ytor.. För mer information om materialens egenskaper se ”Materialegenskaper” på

Hon berättar att intresset har ökat enormt för upplevelser som erbjuder välmående för både kropp och själ, både bland thailändare själva och från utländska turister..

Köparen är medveten om att ingen ersättning från säljaren utgår för att förse fastigheten med staket eller stödmur mot gata eller intilliggande områden. Nybyggnadskarta finns

Det vikti~aste blir inte att KU eller V pk far en fram trä- dande roll utan att vi lyckas skapa en bred front för förslaget.. Det är en viktig markering som väcker

Utifrån denna statistik kan man därför inte säga något om t ex hur många barn i Sverige som mobbas eller utsätts för fysisk misshandel.. Däremot kan man se vilken typ av barn

O FINNFORSFALLET