• No results found

Yttrande över Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1) Postadress Box 4030 171 04 Solna Besöksadress Solna strandväg 132B 171 54 Solna Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se GENERALDIREKTÖRENS BESLUT Diarienummer 1.2.3-00893-2020 Datum 2020-09-17

Yttrande över Högre växel i

minoritetspolitiken – Stärkt samordning

och uppföljning (SOU 2020:27)

Kulturdepartementets diarienummer KU2020/01170/CSM

Universitets- och högskolerådet (UHR) lämnar synpunkter på de avsnitt i betänkandet som direkt berör UHR:s uppdrag.

Avsnitt 6.6.6: Ordningen att statliga myndigheter även

redovisar sina minoritetspolitiska uppdrag till

uppföljningsmyndigheterna kan avskaffas

UHR ställer sig positivt till utredningens förslag att uppföljningsmyndigheterna själva ska bedöma vilken information de behöver från statliga myndigheter, och när de behöver sådan information. Återrapporteringskraven för myndigheten har varierat över tid och det har också varit oklart vilka åtgärder som bör rapporteras. UHR:s bedömning är att förslaget kommer att göra det tydligare vilka insatser som efterfrågas från UHR.

Avsnitt 8.5.6: Främja samverkan

UHR ställer sig positivt till utredningens förslag om stärkt samverkan mellan myndigheter i minoritetspolitiska frågor.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Maria Linna Angestav efter föredragning av utredare Matilda Björn i närvaro av avdelningschef Tuula Kuosmanen.

Maria Linna Angestav

References

Related documents

Härnösands kommun tillstyrker förslaget att Institutet för språk och folkminnen och Sametinget ska bistå med rådgivning, metodstöd, utbildning och liknande stöd

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utredningens förslag till hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av Sveriges minoritetspolitik ska

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Emelie Lindahl och utredare Frida Lockner

MUCF ställer sig positiv till utredningens förslag om att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet för de nationella minoriteterna ges till Institutet för språk

I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Henrik Engström, Erik Fransson, Ole Settergren, Carl-Magnus Löfström samt

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras för att bidra till en

Riksarkivet har inga utpekade uppdrag inom minoritetspolitiken och är därför inte direkt berört av slutbetänkandet av utredningen.. Riksarkivet grunduppdrag utgår dock från

Utredaren gör dock den generella bedömningen att det är för tidigt att ge statliga myndigheter ett for- mellt utpekat ansvar för uppföljning av minoritetspolitiken inom sina