• No results found

Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 2020-06-26 Fi2020/03009/FPM Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian Anpassade tillståndskrav för

tjänstepensionskassor

Remissinstanser Arbetsgivarverket Finansförbundet Finansinspektionen

Förhandlings- och samverkansrådet PTK Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Konsumentverket Landsorganisationen i Sverige, LO Näringslivets regelnämnd Pensionsmyndigheten Regelrådet Riksgäldskontoret Statens tjänstepensionsverk Svensk Försäkring Svenska Bankföreningen Svenska Kommunalarbetareförbundet Svenskt Näringsliv Sveriges advokatsamfund

Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges riksbank

Tjänstemännens centralorganisation, TCO Tjänstepensionsförbundet

(2)

2 (2)

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast

den 14 augusti 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till fi.fma.fpm@regeringskansliet.se. Ange diarienummer

Fi2020/03009/FPM och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2,

reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Lotta Hardvik Cederstierna Rättschef

References

Related documents

Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian

Skatte- och tullavdelningen Jonas Ljungberg 08-4051797 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Biljana Lajic, Carl-Magnus Löfström, Kajsa Möller, Magnus Rodin och Ole

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 6 E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 9 E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se