• No results found

Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk datastyrning (datastyrningsförordningen) KOM (2020) 762

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk datastyrning (datastyrningsförordningen) KOM (2020) 762"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2020-12-08 Fö2020/01225

Försvarsdepartementet

Enheten för materiel, forskning och utveckling

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 9 E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk datastyrning (datastyrningsförordningen) KOM (2020) 762 Remissinstanser

Försvarets materielverk Försvarsmakten

Rekryteringsmyndigheten

Totalförsvarets forskningsinstitut

Europeiska Kommissionen presenterade den 25 november 2020 Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk datastyrning (datastyrningsförordningen) KOM (2020) 762. Försvarsdepartementet önskar inhämta remissinstansernas syn på förordningsförslaget. Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den

15 januari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till fo.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till anneli.hagdahl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fö2020/01225 och remissinstansens namn i ämnesraden på

e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokument-namnet. Remissinstanserna ombeds vänligen att tydligt ange vilket avsnitt och artikel som eventuella synpunkter avser.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas

(2)

2 (2) Förordningsförslaget och övriga dokument finns tillgängliga på

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act

Catharina Hallström Bitr. enhetschef

References

Related documents

Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se Promemorian

Skatte- och tullavdelningen Jonas Ljungberg 08-4051797 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Johan Hedberg, kansliråd 08-405 93 38 Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24

Remiss 2020-03-10 Ju2020/01026/L7 Justitiedepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-20 27 34 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-11-27 Fi2020/04742 Uppdaterad 2020-11-30 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Remiss 2020-11-11 S2020/08228 Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 91 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8