Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk datastyrning (datastyrningsförordningen) KOM (2020) 762

Download (0)

Full text

(1)

Remiss

2020-12-08 Fö2020/01225

Försvarsdepartementet

Enheten för materiel, forskning och utveckling

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 89 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 9 E-post: fo.registrator@regeringskansliet.se Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk datastyrning (datastyrningsförordningen) KOM (2020) 762 Remissinstanser

Försvarets materielverk Försvarsmakten

Rekryteringsmyndigheten

Totalförsvarets forskningsinstitut

Europeiska Kommissionen presenterade den 25 november 2020 Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk datastyrning (datastyrningsförordningen) KOM (2020) 762. Försvarsdepartementet önskar inhämta remissinstansernas syn på förordningsförslaget. Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den

15 januari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till fo.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till anneli.hagdahl@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fö2020/01225 och remissinstansens namn i ämnesraden på

e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokument-namnet. Remissinstanserna ombeds vänligen att tydligt ange vilket avsnitt och artikel som eventuella synpunkter avser.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas

(2)

2 (2) Förordningsförslaget och övriga dokument finns tillgängliga på

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act

Catharina Hallström Bitr. enhetschef

Figure

Updating...

References

Related subjects :