• No results found

s.registrator@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "s.registrator@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se "

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1 (3)

Handläggare

Anna Frödin

Datum Vår beteckning

2020-09-29 HSN/204240

Ert Datum Er beteckning

2020-06-11 S2020/05223/SOF

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress

Region Värmland

651 82 Karlstad Rosenborgsgatan 50 054-61 50 00 diariet@liv.se

Telefax Organisationsnummer

232100-0156

s.registrator@regeringskansliet.se s.sof@regeringskansliet.se

Svar på remiss om Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) Regionen har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill lämna följande synpunkter.

Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Promemorian förslår att en ny paragraf införs i patientsäkerhetslagen, 4 kap. 5a §. Paragrafen tydliggör att ”i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får endast den som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska använda titeln.

Region Värmland ställer sig bakom föreslagen lydelse.

Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram som grund för skyddad yrkestitel

I föreskrifter om krav på innehåll och godkända betyg bör det krävas att efter den 30 juni 2021 har genomgått en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg ska ha minst 1 400 godkända gymnasiepoäng i de ämnen som i gymnasieskolan är programgemensamma för vård- och

omsorgsprogrammet.

Region Värmland ställer sig bakom att begreppet undersköterska avser personer som har en examen från gymnasieskolans vård- och

omsorgsprogram eller motsvarande tidigare gymnasieprogram eller godkänd utbildning i vård- och omsorgsprogrammets yrkesämnen inom

vuxenutbildningen.

Region Värmland är positiv till att det finns fler utbildningsvägar till

undersköterskeyrket men vill samtidigt understryka viken av att ytterligare

reglera kraven på innehållet i utbildningen så det blir tydlig nationell enighet

(2)

2 (3)

Handläggare Datum Vår beteckning

Anna Frödin 2020-09-29 HSN/204240

Ert Datum Er beteckning

2020-06-11 S2020/05223/SOF

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress

Region Värmland

651 82 Karlstad Rosenborgsgatan 50 054-61 50 00 diariet@liv.se

Telefax Organisationsnummer

232100-0156

om vilken kunskap en person med rätt att använda yrkestiteln undersköterska kan förväntas ha.

Region Värmland ställer sig således bakom förslaget att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter med krav på innehåll i utbildningen inriktad mot vård och omsorg. I tillägg anser regionen att det är av yttersta vikt att huvudmännen (kommuner och regioner) får vara delaktiga i kraven på innehållet så det motsvarar hälso- och sjukvårdens nuvarande och framtida behov av kompetens för

undersköterskor. Detta är för övrigt i linje med utredningens förslag i Effektiv vård (SOU 2016:2).

Validering

Regionen ser vikten av att ha en tydlig valideringsprocess inklusive bedömning om eventuellt komplettering inför en ansökan om skyddad yrkestitel. Valideringen bör hanteras av en central organisation för att likrikta bedömningarna och vi ser att det är av stor betydelse att också klargöra på vilket sätt valideringen ska utföras.

Region Värmland anser att punkten ”I det fall en ansökan görs senast den 31 december 2026 ska även den som har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid under fem år de senaste tio åren före ansökan, få bevis om rätt att använda

yrkestiteln.” är problematisk om personer utan rätt utbildningsbakgrund får yrkestiteln. Validering bör ske för att säkerställa att den anställde har tillräcklig kompetens eller i annat fall erbjudas kompletterande utbildning, så att man kan uppvisa eller uppnå den kompetensnivå som krävs för yrkestiteln.

Regionen vill påtala vikten att man med tanke på det framtida

kompetensförsörjningsbehovet inom vård- och omsorg tar tillvara den yrkeskompetens som finns hos personer i Sverige som har en utländsk vårdutbildning. Denna grupp har en kompetens som är viktig för hälso- och sjukvården genom en ofta gedigen yrkeserfarenhet, men också för att spegla de patientgrupper som följer med ett mångkulturellt samhälle.

Ikraftträdande

De föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2025.

Region Värmland ställer sig bakom föreslaget datum för ikraftträdande.

(3)

3 (3)

Handläggare Datum Vår beteckning

Anna Frödin 2020-09-29 HSN/204240

Ert Datum Er beteckning

2020-06-11 S2020/05223/SOF

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress

Region Värmland

651 82 Karlstad Rosenborgsgatan 50 054-61 50 00 diariet@liv.se

Telefax Organisationsnummer

232100-0156

Övergångsbestämmelser

Regionen ser att det är av vikt att övergångsperioden är väl tilltagen.

Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Det är svårt att fullt ut bedöma de ekonomiska konsekvenserna då genomförandetiden ligger under så lång tid. Man kan förmoda att det för arbetsgivaren kommer bli kraftigt ökade kostnader under perioden gällande kompetensutveckling, validering och behov av ersättningsvikarier. En sådan stor kompetensutvecklingsinsats och de ekonomiska konsekvenser som detta innebär bör diskuteras på nationell nivå.

Konsekvenser för kompetensförsörjningen

Regionen ser positivt på att det förväntade resultatet kommer att ge goda effekter på lång sikt genom ett ökat intresse och en statushöjning för yrket.

Handledning i verksamheten är en del av yrkesutbildningen. Handledares roll bör stärkas och det behöver finnas incitament för att ta uppdrag som handledare för undersköterskeelever. I synnerhet när det blir en högre status på yrket genom att det är en skyddad yrkestitel efter fullföljd utbildning inklusive den praktiska utbildningen (APL).

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Marianne Utterdahl Ordförande

Anna Frödin

Ärendeansvarig

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

För att på ett tillfredsställande och säkert sätt kunna driva dessa högtalare, skall man använda en förstärkare vilken kan anslutas till högtalare med belastningsimpedans på

schablonmarginalen på 13 procent). Och då får bussresearrangören inte lyfta av ingående moms på dessa leverantörsfakturor! Tvingas bussbolaget hyra in en extra buss när de

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om befrielse från eller återbetalning av växtförädlingsavgift vid utförsel eller om

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på lägsta tjänstekvalitet för företag som tillhandahåller allmänna

Att Göteborgs stadsbibliotek inte lyft ett finger för att skaffa fram SOU 2010:68 i tryckt form, är uttryck för ren och skär välvilja.. En önskan att rädda mig och andra, ut ur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i en klimatdeklaration och föreskrifter om

DO delar delegationens bedömning att stora delar av innebörden av att verka för en hållbar utveckling redan framgår av gällande skyldigheter för myndigheter, bland annat

Enligt paragrafen får regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter om hur avfall ska hanteras om det behövs med hänsyn

Enligt en lagrådsremiss den 16 maj 2013 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

Enligt första stycket 1 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska se till

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.. Regeringen eller den myndighet som regeringen

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

Denna kategori kan identifieras ner på individnivå och nås enklast med information som skickas ut med post. Adressuppgifterna till ägarna finns att hämta i

På liknande sätt står att läsa i förslaget till 11 § att ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som bedriver

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Aktuellt förslag harmoniserar väl med Region Gävleborgs tidigare synpunkter, framförallt gällande att viss utbildning ska krävas för att kunna erhålla bevis om skyddad

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Årsavgiften är i snitt ca 40 kronor och för närvarande lämnas ett bidrag till medlems efterlevande med 4000 kronor.. Föreningen har ett eget kapital på ca 11