• No results found

Yttrande över Remiss av Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Remiss av Ds 2020:5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Box 6803, 113 86 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89 Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59

E-post: kommerskollegium@kommers.se www.kommers.se

Välj ett objekt.

Enheten för EU:s inre marknad 2020-04-14 Dnr 2020/00309-2 Justitiedepartementet

Yttrande över Remiss av Ds 2020:5

Kompletterande bestämmelser till

utträdesavtalet mellan Förenade

kungariket och EU i fråga om

medborgarnas rättigheter

(Ert Dnr: S2020/00608/L7)

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. Kollegiets uppdrag är att verka för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden samt globalt.

De som främst berörs av förslagen i promemorian är de brittiska medborgare med familjer som i enlighet med unionsrätten vid

övergångsperiodens utgång uppehåller sig i Sverige, och som därefter fortsätter att uppehålla sig i landet. I promemorian föreslås att de brittiska medborgare och familjemedlemmar till brittiska medborgare som

uppehåller sig i Sverige i enlighet med villkoren i utträdesavtalet ska kunna ansöka om och beviljas en ny uppehållsstatus, som medför de rättigheter som följer av avtalet.

Kollegiet är positiv till den föreslagna lagstiftningen som säkerställer att utträdesavtalet kan tillämpas fullt ut och som innebär fortsatt

uppehållsrätt för den berörda personkretsen. Kollegiet ska enligt sitt uppdrag verka för ett enhetligt genomförande och en korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige inom området EU:s inre marknad och såsom Sverige SOLVIT- center ha till uppgift att handlägga hinderfrågor för den fria rörligheten. Kollegiet vill därför lämna följande kommentar när det gäller förslaget om en ny uppehållsstatus.

Innebörden av uppehållsstatusen är enligt utträdesavtalet uppehållsrätt för den berörda personkretsen. Om villkoren är uppfyllda för dessa personer har de alltså i stort samma rättigheter som EES-medborgare.

Utträdesavtalet innehåller inga bestämmelser om utformningen av de handlingar som ska utformas. I utträdesavtalet används genomgående

(2)

2(2) begreppet uppehållsrätt för att beteckna den vistelserätt som de brittiska medborgarna och deras familjemedlemmar kommer att ha i värdstaten. Enligt promemorians förslag bör det på beviset om uppehållsstatus som kommer att utfärdas av Migrationsverket, anges om innehavaren har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt.

När kollegiet hanterar ärenden som aktualiseras genom SOLVIT, handlar det i vissa fall om problem som uppstått för EU-medborgare och deras familjemedlemmar i förhållande till deras rättighet enligt

rörlighetsdirektivet att få ett dokument för uppehållsrätt. I Sverige handlar det då om de uppehållskort som Migrationsverket utfärdar som visar att verket har bedömt att personen vid tiden för utfärdandet hade uppehållsrätt i Sverige.

Enligt det nu aktuella förslaget framgår att uppehållstatus är en

nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för rätten till vistelse (s. 53) och att beviset om uppehållsstatus ska styrka uppehållsrätten. Det framgår dock inte av det nu aktuella förslaget, om beviset om

uppehållsstatus i sig medför rättigheter för vissa medborgare i Förenade kungariket m.fl. En persons uppehållsrätt är beroende av att villkoren för uppehållsrätten är uppfyllda och kan idag bli föremål för prövning av ett flertal myndigheter. Kollegiet bedömer därför att det är viktigt att innebörden av att inneha ett bevis om uppehållsstatus blir tydlig, såväl för de tillämpande myndigheterna som för de berörda brittiska

medborgare med familjemedlemmar som är aktuella för att få ett sådant bevis om uppehållstatus utfärdat, i enlighet med utträdesavtalet. Om beviset om uppehållsstatus är avsett att ha motsvarande status som ett uppehållskort för den personkrets som är aktuell för dem, välkomnar kollegiet ett förtydligande kring detta i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck och utredaren Charlotte von Mentzer, föredragande.

Agnès Courades Allebeck

References

Related documents

Det är viktigt för Chalmers att familjemedlemmar till studenter och sambor till brittiska medborgare omfattas av möjligheten att söka uppehållsstatus.. Vid ansökan om

Lagstiftningsärendet behöver dock kompletteras med en närmare redovisning av vilken behandling av personuppgifter som kommer följa av förslaget, vilken dataskyddsreglering

Domstolsverket har, utifrån ovannämnda aspekter, inga synpunkter på de remit- terade förslag eller det material som presenteras i promemorian. Detta yttrande har beslutats

Även om det sannolikt handlar om ett begränsat antal personer framstår det därför som något inkonsekvent att det inte ställs något krav på den här gruppen att ansöka om

Regelrådet vidhåller tidigare bedömningar och finner att en utebliven beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning med anledning

På Skolverkets vägnar Joakim

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter, Ds 2020:5.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att regeringen måste tillse att förbundets medlemmar får relevant vägledning avseende prövningen av rätten att vistas i landet för