Yttrande över promemorian Klimatdeklaration för byggnader DS 2020:4

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande 1 (1)

2020-04-20 Dnr: 400-2117-2020

Enheten för kulturmiljö och samhällsplanering Stefan Kvarnström Direkt 010-2250526 stefan.kvarnstrom@lansstyrelsen.se Finansdepartementet c/o Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM

Länsstyrelsen i Dalarnas län Telefon 010 225 00 00 Webb www.lansstyrelsen.se/dalarna Bankgiro 5050-5858 Postadress 791 84 FALUN E-post dalarna@lansstyrelsen.se Orgnr 202100-2429 Besöksadress Åsgatan 38

Yttrande över promemorian Klimatdeklaration för

byggnader DS 2020:4

Er beteckning: Fi2020/00475/BB

Länsstyrelsen i Dalarnas län tillstyrker förslagen i promemorian.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Ylva Thörn med handläggare Stefan Kvarnström som föredragande.

Figure

Updating...

References

Related subjects :