Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

2020-04-16

Socialdepartementet Åsa Forsell

070-2233229 asa.forsell@tco.se TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig

föräldrapenning med anledning av covid-19

S2020/03216/SF

TCO har beretts tillfälle att komma med synpunkter på rubricerade promemoria. TCO välkomnar de presenterade förslagen och

tillstyrker dem i sin helhet. Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Kostnadsuppskattningar av reformen hade också varit

värdefullt.

TCO ser två skäl till att en lägre ersättningsnivå kan vara befogat. För det första av statsfinansiella skäl i händelse av att alla skolor och förskolor i landet behöver stängas i ett läge då kris råder i landet och det finns extra stora behov av offentliga resurser även inom många andra områden. För det andra kan en högre självrisk vara befogat för tillfällig föräldrapenning vid stängning av skolor/förskolor, så att de föräldrar som har möjlighet att fortsätta arbeta till exempel hemifrån och/eller del av sin arbetstid faktiskt väljer att göra det.

Det framstår inte som helt oproblematiskt att ha skilda

ersättningsnivåer för en ersättning som heter samma sak och utgår ifrån samma lagrum men beror på vilken orsak en försäkrad behöver vara hemma för vård av barn. Det kan vara krångligt både för den försäkrade och för Försäkringskassan. Den försäkrade kan ha svårt att förstå varför hen får en lägre ersättning än ”vanlig VAB” när beslutet att stänga förskolan/skolan är taget av det allmänna. Tydlig information med pedagogiskt grepp kan möjligtvis öka förståelsen för den lägre ersättningsnivån och minska risken att Försäkringskassan får en stor mängd frågor och klagomål från de försäkrade angående detta.

Therese Svanström Åsa Forsell Ordförande Utredare

Figure

Updating...

References

Related subjects :