• No results found

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr

2020-04-27 RR 2020-35 Fi2020/00495/OU

Postadress Webbplats E-post 1/1 Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se

Finansdepartementet

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen

om kollektivtrafik med anledning av regleringen om

upphandlingsstatistik

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/00495/OU, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Christian Pousette Verksamhetsledare

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

References

Related documents

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tackar för möjligheten att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Vi avstår dock

Uppgifterna som enligt promemorian blir obligatoriska för upphandlande myndigheter att ange vid annonsering må idag finnas tillgängliga hos den upphandlande myndigheten genom