(1)From: Anderson Tomas <tomas.anderson@uppsala.se&gt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

From: Anderson Tomas <tomas.anderson@uppsala.se>

Sent: den 6 februari 2020 15:38

To: FI Remissvar

Subject: Fi2020/00307/S1 Uppsala kommun Hej,

Uppsala kommun har mottagit promemorian ”Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden” med diarienummer enligt rubricering ovan för yttrande. Uppsala kommun berörs inte av förslaget och avstår därför yttrande.

Med vänlig hälsning, Tomas.

TOMAS ANDERSON Utredare

__________________________________

Postadress: Uppsala kommun,

kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12

Telefon: 018-727 12 85

E-post: tomas.anderson@uppsala.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :