• No results found

Anställda som äger Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anställda som äger Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S2276

Motion till riksdagen

2018/19:1766

av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Anställda som äger

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige står inför ett stort ägar- och generationsskifte, som berör runt 47 000 företag, med totalt 310 000 anställda. Hur väl Sverige möter denna utmaning kommer att vara avgörande för landsbygdens och småstädernas överlevnad och för många svenska företags framgång under kommande år.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomförde viktiga reformer för att hela Sverige ska leva. Utstationeringen av statliga myndigheter var en av de viktiga reformerna för att skapa arbetstillfällen utanför storstäderna. Men än behövs det ett flertal åtgärder för att den rödgröna regeringens ambitioner ska få större effekt. En av dessa åtgärder bör vara att underlätta för anställda att ta över verksamhet som till exempel på grund av generationsskifte riskerar att köpas av utländska investerare eller avvecklas.

Landsbygden har, som en konsekvens av strukturomvandlingen i näringslivet, under flera år dränerats på medborgare och arbetstillfällen. Urbaniseringen i Sverige pågår i en snabbare takt än i andra länder. När företagen och arbetskraft försvinner får det stora konsekvenser för hela orten. Övriga företag som vill stanna kvar och växa får svårare att attrahera kvalificerad arbetskraft. Idag vittnar 30 % av stora och medelstora företag på landsbygden att de har svårt att rekrytera lämplig arbetskraft. Även viktiga samhälls-funktioner som skolor, sjukvård och dagligvaruhandeln försvinner som en konsekvens av att färre arbetar och betalar skatt.

Ett viktigt steg mot ökad stabilitet och långsiktigt värdeskapande i näringslivet är att förändra ägarstrukturen. Det finns många exempel på regioner som klarade finanskrisen 2008 mycket bra och gemensamt för dessa regioner är ett starkt kooperativ ägande av näringsliv och banker. Det kooperativa ägandet strävar efter ett långsiktigt

(2)

värde-2

skapande, har sociala mål och återinvesterar alltid vinsten. En stor del löntagarägda företag och ömsesidiga (kundägda) företag hör också till bilden av regioner med ett näringsliv som har långsiktiga mål.

Under våren 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen om ekonomiska föreningar. Denna lagstiftning har stor betydelse för det kooperativa företagandet men den räcker inte.

Idag är det nästintill omöjligt för anställda att ta över företag i Sverige, något som är avsevärt enklare i jämförbara länder. Redan på idéstadiet stöter anställda som

tillsammans vill ta över en verksamhet på svårigheter med hindrande regler och skatter och ett bankväsende som har stora kunskapsbrister gällande ekonomiska föreningar.

För att undanröja hindren och möjliggöra för anställda att ta över verksamhet behövs en successiv och metodisk översyn av regler på en rad olika områden. Detta skulle underlätta det stora generationsskiftet som Sveriges företag står inför och bidra till att minska klyftan mellan stad och land. Anställda som ägare kan även ses som ett av flera verktyg för att åstadkomma ett svenskt hållbart värdeskapande inom ramen för Agenda 2030.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S) Eva Lindh (S) Fredrik Lundh Sammeli (S) Hanna Westerén (S) Ingemar Nilsson (S) Johan Andersson (S) Kristina Nilsson (S) Peter Persson (S) Teresa Carvalho (S)

References

Related documents

Eftersom politiskt intresserade också röstar i större utsträckning än personer som är mindre intresserade av politik är det möjligt att andelen per- soner i urvalet som

Att detta också hade en misantropisk sida som berövade hantverkaren hans arbete för att i Ures anda ersätta honom med en maskin eller med billigare arbetskraft, som kvinnor och

Being of rural origin, the rural primary teachers are well aware of the antagonistic relationship between the modern »scientific» world view pro- claimed in school teaching, on the

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur