Förslag 6: Förslag om beslut om Gemensamma förhållningsregler

Download (0)

Full text

(1)

Förslag 6: Förslag om beslut om Gemensamma förhållningsregler

Förslag: Att stämman beslutar att det bifogade föreslagna samlingsdokument kallat

”Gemensamma förhållningsregler för boende i samfälligheten Killingen” ska gälla som gemensamma boenderegler för samfälligheten Killingen.

Det föreslagna dokumentet bifogas

(2)

Enligt stadgarna är boendeformen utformad med begränsad fordonstrafik för att minska konflikterna mellan boende och fordon. Med begränsad fordonstrafik avses att området endast ska trafikeras av sådan fordonstrafik som är nödvändig för viktiga funktioner för boendet.

Vid stämman 2017 beslutades att för Killingens trafikregler för boende på området ska trafikförordningens föreskrift för gångfartsområde gälla och lyder enligt följande:

- Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.

- Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

- Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Skylten Gångfartsområde finns uppsatt vid infarten till området

Anläggningssamfälligheten Killingens regler

Beslutade av stämman 2017

2017-03-07

Samfälligheten Killingens regler för fordonstrafik och parkering på

området

(3)

Anläggningssamfälligheten Killingens regler

Sida 2

Stämman 2017 beslutade även att en skylt om parkeringsförbud för hela samfällighetsområdet ska finnas vid infarten (områdesförbud) samt att en

förbudsskylt ska finnas vid vändplatsen (förbudsskylten för vändplatsen är uppsatt av kommunen eftersom vändplatsen ligger på kommunens mark).

Förbud att parkera innebär förbud mot att ställa upp ett fordon utom när man gör det:

1. för att trafikförhållandena kräver det 2. för att undvika fara, eller

3. för att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att lasta av eller på gods.

Styrelsen har beslutat att ange följande undantag för förbud mot att parkera för att uppnå tydlighet och undvika konflikter:

- Boende med handikapp där det utifrån arten av handikappet är nödvändigt att tillfälligt ha tillgång till parkerad bil i närheten av sin fastighet

- Fordon för fastighetsarbeten där tillgång till parkerad bil är en förutsättning för arbetet.

- Fordon för akut social service, t ex vid trygghetslarm Parkerat fordon får ej blockera trafiken på vägen.

(4)

Killingens bilparkering vid infarten ska utnyttjas för gästparkering och parkering för hemtjänst/företag samt för uthyrning av parkeringsplatser till boende. Hur många platser som ska nyttjas för vilket ändamål avgörs löpande av styrelsen utifrån behovet av uthyrning av parkeringsplatser till boende men antalet platser till

gäster/hemtjänst/företag ska minst vara tre. Regler för uthyrning:

- Parkeringsplats uthyrs till boende som i sin boendesituation har två bilar.

- Parkeringsplats ansöks av boende efter skriftlig intresseanmälan till styrelsen och besked lämnas skriftligen av styrelsen.

- Endast en parkeringsplats per boende.

- Tilldelning av parkeringsplatser sker efter turförfarande som hanteras av styrelsen.

- Den som flyttar lämnar ifrån sig sin parkeringsplats och platsen ställs till styrelsens förfogande.

- Parkeringsplats får användas för att uppställa annat fordon än personbil under förutsättning att fordon kan ställas upp inom gränserna för parkeringsrutan.

- Avgiften för parkeringsplatsen beslutas årligen på årsstämman efter en skälighetsbedömning utifrån kostnader och kommande investeringar

Utöver samfällighetens parkeringsområde finns även tillgängligt för gäster och företagsbesökare ett mindre parkeringsområde på andra sidan vägen som tillhör kommunen med gratis parkering men med 24-timmarsbegränsning för uppställning av fordon.

Anläggningssamfälligheten Killingens regler

Beslutade av stämman 2017

2017-03-07

Regler för bilparkering och uthyrning av

parkeringsplatser

(5)

Möjlighet finns för sophantering för samfällighetens boende med hjälp av en

gemensam sopstation placerad vid parkeringsplatsen vid infarten till området. Avtal tecknas med Affärsverken och avser komposterbart och brännbart avfall. Övrigt avfall lämnas på därför avsedd plats enligt Affärsverkens anvisningar.

Varje boende har ansvar för att informera sig om och respektera vad som får kastas inom ramen för komposterbart och brännbart avfall i soptunnorna vid sopstationen.

Skulle det visa sig att soptunnorna innehåller annat avfall innebär det med största sannolikhet att avfallet inte hämtas och Killingen får i stället själva stå för kostnaden för att avfallet omhändertas på ett korrekt sätt. Lika viktigt är det att poängtera att se till att avfallet verkligen hamnar i soptunnorna och inte utanför för att undvika uppenbara lukt- och hygienproblem. Vad som är brännbart och komposterbart avfall finns att läsa i den sorteringsguide som kommunen tillhandahåller på sin hemsida (http://www.karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Sophantering/Sortering-och-atervinning/)

Kommunen hämtar även deponiavfall i mindre omfattning som lämnas i utrymmet mellan stationerna för brännbart och komposterbart. Vad som är deponi finns att läsa i sorteringsguiden och tider för hämtning av deponi framgår också på kommunens hemsida

(http://www.affarsverken.se/Privat/Renhallning/Hamtning-av-hushallsavfall/)

Anläggningssamfälligheten Killingens regler

Beslutade av stämman 2015

2015-05-05

Information om den gemensamma

avfallshanteringen

(6)

I garagelängan har ett av garagen (det första på höger sida) upplåtits som förråd för verktyg, redskap och maskiner för gemensamt underhåll och skötsel av området.

Nyckel till garaget finns att hämta hos någon i styrelsen men enklast är att varje boende kopierar en egen nyckel.

I garaget finns huvudsakligen redskap för trädgårdsskötsel som 2 skottkärror, 2 gräsklippare, en lie, en röjsåg m m samt även några lättmetallstegar. Boende kan använda redskapen för eget bruk med undantag för röjsåg och gräsklippare. Redskapen ska som vid all användning återställas rengjorda.

När det gäller bränsle till någon av gräsklipparna är den bästa lösningen för de som använder maskinerna att själva ha tillgång till en liten dunk bränsle eftersom det är svårt att få det här att fungera på något annat sätt. Bränsle till röjsågen finns i garaget i dunk som är markerad med text för

användning särskilt för röjsågen. Frågor om röjsågen kan ställas till Siamak Zolfeghari i hus 40E.

Anläggningssamfälligheten Killingens regler

Beslutade av stämman 2015

2015-05-05

Regler för Killingens

gemensamhetsgarage

(7)

Anläggningssamfälligheten Killingens regler

Sida 2

Om något redskap skadas och behöver repareras eller investeras på nytt är det angeläget att detta meddelas snarast till sekreteraren eller annan i styrelsen.

I garaget förvaras också flaggan till Killingens flaggstång och även soppåsarna för avfallshanteringen.

En större snöskyffel förvaras i garaget att användas för att få bort snö utanför garagen.

Två st. s.k. party-tält förvaras i garaget att användas för samfällighetens möjlighet till gemensam samling och aktiviteter men även för utlåning till boende. Måtten är för det ena 3 x 3 meter och det andra 3 x 4 meter.

Utlåning till boende kan endast ske efter anmälan till styrelsen.

(8)

Inom området finns en gemensam flaggstång. Varje boende har möjlighet att för eget ändamål nyttja flaggan och flaggstången.

Flagga finns förvarad i gemensamhetsgaraget. Nyckel till garaget kan lånas och hämtas hos någon i styrelsen eller alternativt kopiera en egen nyckel.

Flaggning på allmänna flaggdagar bör i första hand ske genom att utreda ett frivilligt intresse för ansvaret bland boende. Styrelsen får i uppdrag att utreda intresset för ansvaret för minst två boende på området.

Anläggningssamfälligheten Killingens regler

Beslutade av stämman 2015

2015-05-05

Regler för Killingens

flaggning

Figure

Updating...

References

Related subjects :