Suomen Kasvilajiketiedote Finska Växtsortmeddelanden Finnish Plant Variety Journal 2022:2

23  Download (0)

Full text

(1)

2022:2

Suomen Kasvilajiketiedote

Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal

(2)
(3)

Suomen Kasvilajiketiedote

Finska Växtsortmeddelanden • Finnish Plant Variety Journal 2022, 28.3.2022

ISSN 2669-803X

(4)

Tiedote • Information • Information

Suomen Kasvilajiketiedotteet -sarjassa julkaistaan kasvinjalostajanoikeuteen ja

kasvilajikeluetteloon liittyviä asioita. Sarjassa julkaistaan myös kansallinen lajikeluettelo ja tiedot lajikkeen kasvinjalostajanoikeudesta Suomessa (FI) tai Euroopan Yhteisössä (CPVO).

Tiedotteet julkaistaan Ruokaviraston web -osoitteessa:

www.ruokavirasto.fi → tietoa meistä → julkaisut → julkaisusarjat → Suomen kasvilajiketiedotteet

Kasvinjalostajanoikeuteen ja kasvilajikeluetteloon liittyvät hakemukset ja muut asiat tulee osoittaa Ruokavirastoon osoitteeseen:

Ruokavirasto

Kasvilajikkeiden rekisteröinti Tampereentie 51

32201 Loimaa puh. 029 530 0400

s-posti: pvr@ruokavirasto.fi

Finska Växtsortmeddelanden innehåller information i växtförädlarrätts- och sortlistärenden. I meddelandena publiceras också den officiella finska sortlistan och uppgifter om sortens växtförädlarrätt i Finland (FI) eller om Gemenskapens växtförädlarrätt (CPVO).

Meddelandena kommer att publiceras på Livsmedelsverkets webbplats: www.ruokavirasto.fi → om oss → publikationer → Finska Växtsortmeddelanden

Ansökningar och andra ärenden som rör växtförädlarrätt och sortlistan ska riktas skriftligen till:

Livsmedelsverket

Kasvilajikkeiden rekisteröinti / Växtsortregistering Tampereentie 51

32201 Loimaa tel. 029 530 0400

e-post: pvr@ruokavirasto.fi

The Finnish Plant Variety Journal contains information on Plant Breeders’ Rights and variety listing in Finland. The official list of Finnish plant varieties will also be published in this Journal with information about Plant Breeder’s Right of the variety either in Finland (FI) or at the European Community (CPVO).

The Journal is available on the website of the Finnish Food Authority:

www.ruokavirasto.f → about us → publications → Finnish Plant Variety Journal

Applications and other issues regarding Plant Breeders’ Rights or the National Listing of varieties should be directed in writing to:

Finnish Food Authority

Kasvilajikkeiden rekisteröinti / Plant Variety Registration Tampereentie 51

FI-32201 Loimaa, FINLAND

tel. +358 29 530 0400

email: pvr@ruokavirasto.fi

(5)

Sisällys •Innehåll •Contents

1 KASVINJALOSTAJANOIKEUS Växtförädlarrätt – Plant Breeder's Right 7 1.1 Hakemukset kasvinjalostajanoikeuden saamiseksi Ansökningar om växtförädlarrätt –

Applications for Plant Breeder's Right 7

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.) ... 7

1.2 Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeiden nimen rekisteröinti Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning Grant of protection and approval of variety denomination 7 Ohra –Korn – Barley (Hordeum vulgare L.) ... 7

1.3 Kasvilajikkeiden poistaminen rekisteristä Avregistrerade sorter – Termination of protection 7 Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.) ... 7

1.4 Voimassa olevat kasvijalostajanoikeusrekisteröinnit 28.3.2022 Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 28 mars 2022 Plant Breeders' Rights valid as per 28

th

March 2022 8 Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.) ... 8

Ohra – Korn – Barley (Hordeum vulgare L.) ... 8

Ruis – Råg – Rye (Secale cereale L.) ... 10

Vehnä – Vete – Wheat (Triticum aestivum L.) ... 10

Härkäpapu – Bondböna – Field bean (Vicia faba L.) ... 10

Herne – Ärt – Pea (Pisum sativum L.) ... 11

Puna-apila – Rödklöver – Red clover (Trifolium pratense L.) ... 11

Valko-apila – Vitklöver – White clover (Trifolium repens L.) ... 11

Nurminata – Ängsvingel – Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) ... 11

Ruokonata – Rörsvingel – Tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) ... 11

Timotei – Timotej – Timothy (Phleum pratense L.) ... 12

Rapsi – Raps – Rape seed (Brassica napus var oleifera L.) ... 12

Rypsi – Rybs – Turnip rape (Brassica rapa L.) ... 12

Pellava – Lin – Linseed (Linum usitatissimum L.) ... 12

Ruistankio (Camelina) – Oljedådra – False flax (Camelina sativa (L.) Crantz) ... 12

Peruna – Potatis – Potato (Solanum tuberosum L.) ... 12

Puutarhamansikka – Jordgubbe – Cultivated strawberry (Fragaria x ananassa L.) ... 13

Tyrni – Havtorn – Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) ... 13

Mustaherukka – Svart vinbär – Blackcurrant (Ribes nigrum L.) ... 13

Puna- ja valkoherukka – Röda och vita vinbär– Red and white currant (Ribes rubrum L.) ... 13

Vadelma – Hallon – Raspberry (Rubus idaeus L.) ... 13

Tarhapensasmustikka – Hybridblåbär – Half-highbush blueberry (Vaccinium angustifolium -ryhmä/gruppen/group) ... 13 2 KANSALLINEN KASVILAJIKELUETTELO – Nationella växtsortlistan

National list of plant varieties 14

(6)

2.1 Hakemukset kasvilajikerekisteröinnin aloittamiseksi ja ehdotukset lajikenimiksi Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista och förslag till sortbenämningar Applications to start registration to the National List of Varieties and proposed variety

denominations 14

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.) ... 14

Kaksitahoinen ohra – Tvåradigt korn – Two-rowed barley (Hordeum vulgare L.) ... 14

Monitahoinen ohra – Flerradigt korn – Multi-rowed barley (Hordeum vulgare L.) ... 15

Kevätvehnä – Vårvete – Spring wheat (Triticum aestivum L.) ... 16

Härkäpapu – Bondböna – Field bean (Vicia faba L.) ... 17

Kevätrapsi – Vårraps – Spring rape seed (Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua) .... 17

Hamppu – Hampa – Hemp (Cannabis sativa L.) ... 17

2.2 Hakemusten peruuttaminen – Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan Withdrawal of applications for addition to the national list plant varieties 18 Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.) ... 18

Monitahoinen ohra – Flerradigt korn – Multi-rowed barley (Hordeum vulgare L.) ... 18

Vehnä – Vete – Wheat (Triticum aestivum L.) ... 18

3 OSOITELUETTELO – Adressförteckning – Address list 19

(7)

- 7 -

1 KASVINJALOSTAJANOIKEUS

Växtförädlarrätt – Plant Breeder's Right

1.1 Hakemukset kasvinjalostajanoikeuden saamiseksi

Ansökningar om växtförädlarrätt – Applications for Plant Breeder's Right

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija - Sökande – Applicant b. Asiamies - Ombud - Representative 6146/04.00.04.00/2021 28.10.2022 Avaus SW 151314 a. Lantmännen ek för

b. Lantmännenn Agro 6147/04.00.04.00/2021 28.10.2022 Hurja GN14209 a. Graminor

b. Lantmännenn Agro

Hakemuksia tai ehdotettuja lajikenimiä koskevat kirjalliset väitteet on toimitettava Ruokavirastoon 28.6.2022 mennessä.

Invändningar mot ansökningar eller föreslagna sortbenämningar ska ha kommit in till Livsmedelsverket senast den 28 juni 2022. Invändningarna ska göras skriftligen.

An objection to an application or proposed denomination must be submitted to Finnish Food Authority at the latest by 28th July 2022. The objection should be made by written representation.

1.2 Kasvinjalostajanoikeuden ja kasvilajikkeiden nimen rekisteröinti Registrering av växtförädlarrätt jämte sortbenämning

Grant of protection and approval of variety denomination

Ohra –Korn – Barley (Hordeum vulgare L.)

Rekisteröinti- numero Registrering nummer Grant number

Rekiste- röintipvm Registrering datum Grant date

Hakemusnumero

Ansökning nummer

Application number

Hakemus- pvm Ansökning datum Application date

Lajikenimi

Sortbenämning

Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

Hakijat

Sökande

Applicants 1/2022 11.3.2022 2764/04.00.04.00/2021 12.2.2021 Jalo 1511-4533 Juha Uusitalo

1.3 Kasvilajikkeiden poistaminen rekisteristä

Avregistrerade sorter – Termination of protection

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.)

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Poistamispäivämäärä Avregistrerad datum Date of termination

22/1995 14.1.1996 Lisbeth Boreal Kasvinjalostus 11.3.2022

(8)

- 8 -

1.4 Voimassa olevat kasvijalostajanoikeusrekisteröinnit 28.3.2022 Sorter registrerade för växtförädlarrätt per den 28 mars 2022 Plant Breeders' Rights valid as per 28

th

March 2022

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Aarre Boreal Kasvinjalostus 24/1995 21.2.1995

Akseli Boreal Kasvinjalostus 1/2010 18.10.2010

Alku Boreal Kasvinjalostus 11/2014 26.5.2014

Aslak Boreal Kasvinjalostus 8/1999 15.8.2000

Avetron Graminor 1/2015 18.5.2015

Bettina Lantmännen ek för 8/2011 29.9.2011

Donna Boreal Kasvinjalostus 15/2016 22.11.2016

Eemeli Boreal Kasvinjalostus 7/2007 18.12.2007

Fiia Boreal Kasvinjalostus 10/2001 20.1.2002

Harald Saatzucht Bauer 3/2016 15.1.2016

Iiris Boreal Kasvinjalostus 7/2011 29.9.2011

Inka Boreal Kasvinjalostus 1/2021 9.9.2021

Julius Boreal Kasvinjalostus 9/2007 18.12.2007

Katri Boreal Kasvinjalostus 21/1995 14.1.1996

Kontio Saatzucht Bauer 1/2021 9.9.2021

Luukas Boreal Kasvinjalostus 3/2021 9.9.2021

Marika Graminor 3/2005 2.6.2005

Meeri Boreal Kasvinjalostus 4/2014 7.5.2014

Mirella Boreal Kasvinjalostus 1/2012 7.5.2012

Nella Boreal Kasvinjalostus 5/2018 6.11.2018

Niklas Boreal Kasvinjalostus 3/2015 18.5.2015

Obelix Saatzucht Bauer 2/2016 15.1.2016

Oiva Boreal Kasvinjalostus 8/2017 17.11.2017

Peppi Boreal Kasvinjalostus 13/2006 26.9.2006

Perttu Boreal Kasvinjalostus 4/2018 6.11.2018

Riina Boreal Kasvinjalostus 7/2014 7.5.2014

Ringsaker Graminor 8/2010 18.10.2010

Roope Boreal Kasvinjalostus 54/1996 19.12.1996

Sandy Nordsaat Saatzucht 13/2017 17.11.2017

Steinar Boreal Kasvinjalostus 10/2010 18.10.2010

Suomi Boreal Kasvinjalostus 7/1999 15.8.2000

SW Ingeborg Lantmännen ek för 2/2005 10.8.2005

SW Vaasa Lantmännen ek för 9/2002 22.1.2003

Svala Lantmännen ek för 2/2003 12.1.2004

Taika Boreal Kasvinjalostus 5/2019 11.12.2019

Venla Boreal Kasvinjalostus 8/2007 12.12.2007

Viola Boreal Kasvinjalostus 4/2021 9.9.2021

Viviana Boreal Kasvinjalostus 9/2009 30.9.2009

Ohra – Korn – Barley (Hordeum vulgare L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Alvari Boreal Kasvinjalostus 10/2015 26.6.2015

Amber Lantmännen ek för 13/2011 29.9.2011

Armas Juha Uusitalo 6/2019 11.12.2019

Artturi Boreal Kasvinjalostus 26/1996 9.5.1996

Arve Graminor 1/1994 14.7.1994

Aukusti Boreal Kasvinjalostus 5/2011 29.9.2011

Birk Graminor 2/2020 28.5.2020

(9)

- 9 -

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Brage Graminor 14/2011 29.9.2011

Bredo Graminor 3/2020 28.5.2020

Edel Graminor 3/2004 12.1.2005

Edvin Boreal Kasvinjalostus 6/2009 30.9.2009

Einar Boreal Kasvinjalostus 8/2009 30.9.2009

Elmeri Boreal Kasvinjalostus 7/2009 30.9.2009

Erkki Boreal Kasvinjalostus 1/1999 20.3.1999

Eversti Boreal Kasvinjalostus 5/2017 17.11.2017

Fabiola Nordsaat Saatzucht 14/2016 9.6.2016

Fennica Boreal Kasvinjalostus 9/2015 26.6.2015

Filippa Lantmännen ek för 5/1997 22.7.1998

Gaute Graminor 10/2003 1.12.2004

Harbinger Boreal Kasvinjalostus 4/2010 18.10.2010

Hermanni Boreal Kasvinjalostus 2/2019 11.12.2019

Inari Boreal Kasvinjalostus 19/1995 12.10.1995

Jalmari Boreal Kasvinjalostus 1/2014 7.5.2014

Jalo Juha Uusitalo 1/2022 11.3.2022

Justus Boreal Kasvinjalostus 2/2014 7.5.2014

Jyvä Boreal Kasvinjalostus 2/2002 08.7.2002

Kaarle Boreal Kasvinjalostus 2/2015 26.6.2015

Kunnari Boreal Kasvinjalostus 8/2001 20.1.2002

Mainio Juha Uusitalo 7/2019 11.12.2019

Maire Boreal Kasvinjalostus 5/2021 9.9.2021

Minttu Boreal Kasvinjalostus 4/2005 9.11.2005

Olavi Boreal Kasvinjalostus 10/2006 26.9.2006

Onerva Boreal Kasvinjalostus 6/2021 9.9.2021

Pilvi Lantmännen ek för 2/2007 12.4.2007

Polartop Boreal Kasvinjalostus 6/2005 9.11.2005

Ragna Graminor 8/2014 7.5.2014

Repekka Boreal Kasvinjalostus 4/2016 15.1.2016

Rolfi Boreal Kasvinjalostus 1/1997 17.2.1997

Saana Boreal Kasvinjalostus 55/1996 19.12.1996

Santeri Boreal Kasvinjalostus 7/2021 9.9.2021

Severi Boreal Kasvinjalostus 9/2014 7.5.2014

SW Mitja Lantmännen ek för 3/2012 7.5.2012

Sylvester Boreal Kasvinjalostus 8/2021 9.9.2021

Tiril Graminor 3/2007 4.12.2007

Tofta Lantmännen ek för 10/1997 22.7.1998

Toria Graminor 2/2012 7.5.2012

Trekker Boreal Kasvinjalostus 16/2015 26.6.2015

Trym Graminor 8/2015 18.5.2015

Tuomas Boreal Kasvinjalostus 9/2021 9.9.2021

Turkka Boreal Kasvinjalostus 2/2018 6.11.2018

Uljas Juha Uusitalo 8/2019 11.12.2019

Vertti Boreal Kasvinjalostus 17/2015 26.6.2015

Vilde Graminor 1/2007 12.4.2007

Vilgott Lantmännen ek för 7/2015 18.5.2015

Vipekka Boreal Kasvinjalostus 13/2016 9.6.2016

Voitto Boreal Kasvinjalostus 7/2005 9.11.2005

Wolmari Boreal Kasvinjalostus 4/2011 29.9.2011

(10)

- 10 - Ruis – Råg – Rye (Secale cereale L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Elvi Estonian Crop Research Institute (ECRI) 7/2001 20.1.2002

Juuso Heikki Karjalainen 14/2001 20.1.2002

Reetta Boreal Kasvinjalostus 7/2010 18.10.2010

Riihi Boreal Kasvinjalostus 10/1999 15.8.2000

Vehnä – Vete – Wheat (Triticum aestivum L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Aino Boreal Kasvinjalostus 10/2005 9.11.2005

Alli Lantmännen ek för 1/2020 23.1.2020

Anniina Boreal Kasvinjalostus 12/2001 20.1.2002

Arktika Boreal Kasvinjalostus 4/2009 30.9.2009

Bjarne Lantmännen ek för 2/2009 30.9.2009

Botnica Boreal Kasvinjalostus 2/2017 17.11.2017

Demonstrant Graminor 15/2011 29.9.2011

Helmi Boreal Kasvinjalostus 1/2017 14.2.2017

Herttua Boreal Kasvinjalostus 12/2015 26.6.2015

Hilkka Boreal Kasvinjalostus 10/2021 9.9.2021

Iisakki Boreal Kasvinjalostus 3/2019 11.12.2019

Jaarli Boreal Kasvinjalostus 4/2017 17.11.2017

Krabat Graminor 3/2014 7.5.2014

Kreivi Boreal Kasvinjalostus 13/2015 26.6.2015

Kruunu Boreal Kasvinjalostus 11/2001 20.1.2002

Leidi Boreal Kasvinjalostus 7/2020 8.12.2020

Lumikki Boreal Kasvinjalostus 6/2015 18.5.2015

Mahti Boreal Kasvinjalostus 23/1995 12.10.1995

Manu Boreal Kasvinjalostus 2/1994 14.7.1994

Marble Boreal Kasvinjalostus 3/2009 30.9.2009

Puntari Lantmännen ek för 9/2011 29.9.2011

Quarna Delley Semences et Plants 1/2009 30.9.2009

SW Magnifik Lantmännen ek för 4/2007 12.4.2007

Urho Boreal Kasvinjalostus 9/1999 15.8.2000

Wappu Boreal Kasvinjalostus 4/2013 27.9.2013

Wanamo Boreal Kasvinjalostus 11/2010 18.10.2010

Wellamo Boreal Kasvinjalostus 12/2010 18.10.2010

Zebra Lantmännen ek för 3/2001 20.7.2001

Härkäpapu – Bondböna – Field bean (Vicia faba L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Into Boreal Kasvinjalostus 4/2019 11.12.2019

Kontu Boreal Kasvinjalostus 8/1997 22.7.1998

Louhi Boreal Kasvinjalostus 14/2015 26.6.2015

Sampo Boreal Kasvinjalostus 15/2015 26.6.2015

Vire Boreal Kasvinjalostus 1/2018 24.5.2018

(11)

- 11 - Herne – Ärt – Pea (Pisum sativum L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Hulda Boreal Kasvinjalostus 7/2003 12.1.2004

Into Boreal Kasvinjalostus 4/2019 11.12.2019

Jermu Boreal Kasvinjalostus 5/2012 7.5.2012

Jymy Boreal Kasvinjalostus 1/2013 27.9.2013

Karita Lantmännen ek för 47/1996 27.8.1996

Loviisa Boreal Kasvinjalostus 6/2017 17.11.2017

Matilda Boreal Kasvinjalostus 7/2017 17.11.2017

Primana Nunhems B.V. 1/2016 15.1.2016

Rokka Lantmännen ek för 11/2005 9.11.2005

Sisu Boreal Kasvinjalostus 17/2016 22.11.2016

Puna-apila – Rödklöver – Red clover (Trifolium pratense L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Gandalf Graminor 21/2016 22.11.2016

Raisa Boreal Kasvinjalostus 9/2017 17.11.2017

Saija Boreal Kasvinjalostus 9/2006 26.9.2006

Selma Boreal Kasvinjalostus 11/2017 17.11.2017

SW Ares Lantmännen ek för 7/2012 7.5.2012

SW Torun Lantmännen ek för 11/2011 29.9.2011

SW Yngve Lantmännen ek för 6/2012 7.5.2012

Valko-apila – Vitklöver – White clover (Trifolium repens L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Isokallio Isokallio Matti 2/2001 20.7.2001

Nurminata – Ängsvingel – Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Eevert Boreal Kasvinjalostus 11/2015 26.6.2015

Ilmari Boreal Kasvinjalostus 11/1999 15.8.2000

Inkeri Boreal Kasvinjalostus 8/2003 12.1.2004

Kasper Lantmännen ek för 51/1996 19.12.1996

Klaara Boreal Kasvinjalostus 8/2012 7.5.2012

Santtu Boreal Kasvinjalostus 10/2017 17.11.2017

SW Minto Lantmännen ek för 9/2012 7.5.2012

Valtteri Boreal Kasvinjalostus 1/2011 29.9.2011

Vestar Graminor 4/2020 28.5.2020

Vidvin Graminor 5/2020 28.5.2020

Ruokonata – Rörsvingel – Tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Karolina Boreal Kasvinjalostus 9/2005 9.11.2005

Retu Boreal Kasvinjalostus 4/1995 14.8.1995

Swaj Lantmännen ek för 11/2012 7.5.2012

(12)

- 12 - Timotei – Timotej – Timothy (Phleum pratense L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Diandra Boreal Kasvinjalostus 3/2017 17.11.2017

Haukila Axel Holmberg 6/2001 20.1.2002

Hertta Boreal Kasvinjalostus 16/2016 22.11.2016

Jonatan Lantmännen ek för 50/1996 19.12.1996

Nuutti Boreal Kasvinjalostus 8/2005 9.11.2005

Rakel Lantmännen ek för 5/2014 7.5.2014

Rhonia Boreal Kasvinjalostus 6/2014 7.5.2014

Rubinia Boreal Kasvinjalostus 3/2013 27.9.2013

Switch Lantmännen ek för 10/2012 7.5.2012

Tammisto II Boreal Kasvinjalostus 7/1997 11.12.1997

Tenho Boreal Kasvinjalostus 7/2004 12.1.2005

Tryggve Lantmännen ek för 10/2011 29.9.2011

Tuukka Boreal Kasvinjalostus 5/1994 14.7.1994

Tuure Boreal Kasvinjalostus 10/2002 22.1.2003

Uula Boreal Kasvinjalostus 8/2004 12.1.2005

Rapsi – Raps – Rape seed (Brassica napus var oleifera L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Rasma Lantmännen ek för 7/2018 19.11.2018

Rypsi – Rybs – Turnip rape (Brassica rapa L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Birta Svalöf Consulting 20/2016 22.11.2016

Cordelia Boreal Kasvinjalostus 2/2010 18.10.2010

Juliet Boreal Kasvinjalostus 2/2011 29.9.2011

SW Petita Lantmännen ek för 6/2006 26.9.2006

Synneva Boreal Kasvinjalostus 12/2017 17.11.2017

Synthia Boreal Kasvinjalostus 18/2016 22.11.2016

Pellava – Lin – Linseed (Linum usitatissimum L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Heljä Boreal Kasvinjalostus 8/2006 26.9.2006

Ruistankio (Camelina) – Oljedådra – False flax (Camelina sativa (L.) Crantz)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Camilla Boreal Kasvinjalostus 12/2012 7.5.2012

Peruna – Potatis – Potato (Solanum tuberosum L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Jussi Boreal Kasvinjalostus 5/2015 18.5.2015

Osku Boreal Kasvinjalostus 2/2013 27.9.2013

(13)

- 13 -

Puutarhamansikka – Jordgubbe – Cultivated strawberry (Fragaria x ananassa L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Valotar Luonnonvarakeskus 13/2012 7.5.2012

Tyrni – Havtorn – Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Tarmo Luonnonvarakeskus 1/2006 25.6.2006

Terhi Luonnonvarakeskus 2/2006 25.6.2006

Tytti Luonnonvarakeskus 3/2006 25.6.2006

Mustaherukka – Svart vinbär – Blackcurrant (Ribes nigrum L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Marski Luonnonvarakeskus 5/2016 15.1.2016

Mikael Luonnonvarakeskus 6/2016 15.1.2016

Venny Luonnonvarakeskus 7/2016 15.1.2016

Vilma Luonnonvarakeskus 8/2016 15.1.2016

Puna- ja valkoherukka – Röda och vita vinbär– Red and white currant (Ribes rubrum L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Lepaan Valkea Luonnonvarakeskus 1/2019 9.4.2019

Piikkiön Helmi Luonnonvarakeskus 14/2017 19.12.2017

Punahilkka Luonnonvarakeskus 9/2016 15.1.2016

Vadelma – Hallon – Raspberry (Rubus idaeus L.)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Maurin Makea Luonnonvarakeskus 4/1999 20.3.1999

Tarhapensasmustikka – Hybridblåbär – Half-highbush blueberry (Vaccinium angustifolium -ryhmä/gruppen/group)

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Lajikkeen omistaja Sortinnehavare Holder of the title

Rekisteröintinumero Registrering nummer Grant number

Rekisteröintipvm Registrering datum Grant date

Aino Luonnonvarakeskus 1/2004 28.6.2004

Alvar Luonnonvarakeskus 2/2004 28.6.2004

Arto Luonnonvarakeskus 10/2016 4.4.2016

Jorma Luonnonvarakeskus 11/2016 4.4.2016

(14)

- 14 -

2 KANSALLINEN KASVILAJIKELUETTELO

Nationella växtsortlistan – National list of plant varieties

2.1 Hakemukset kasvilajikerekisteröinnin aloittamiseksi ja ehdotukset lajikenimiksi Ansökningar om att påbörja registrering i växtsortlista och förslag till sortbenämningar Applications to start registration to the National List of Varieties and proposed variety denominations

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1471/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Bor 18016 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 1472/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Bor 18019 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus

1486/04.00.04.01/2022 24.2.2022 GN18100 a. Graminor

b. Lantmännenn Agro c. Graminor

1485/04.00.04.01/2022 24.2.2022 GN18101 a. Graminor

b. Lantmännen Agro c. Graminor

1495/04.00.04.01/2022 24.2.2022 SW 171213 a. Lantmännen ek för b. Lantmännenn Agro c. Lantmännen ek för 1494/04.00.04.01/2022 24.2.2022 SW 171125 a. Lantmännen ek för b. Lantmännen Agro c. Lantmännen ek för 1465/04.00.04.01/2022 18.2.2022 WPB 14W808-10 a. Wiersum Plantbreeding

b. Tilasiemen

c. Wiersum Plantbreeding

Kaksitahoinen ohra – Tvåradigt korn – Two-rowed barley (Hordeum vulgare L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1458/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Winston AC 14/800/39 a. Ackermann Saatzucht

b. Tilasiemen

c. Ackermann Saatzucht 1473/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Bor 18205 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 1475/04.00.04.01/2022 18.2.2022 LG Flamenco LGBN16509-4 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus

(15)

- 15 -

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1491/04.00.04.01/2022 24.2.2022 Arlom LM 18042 a. Lantmännen ek för

b. Lantmännenn Agro c. Lantmännen ek för 1492/04.00.04.01/2022 24.2.2022 LM 18063 a. Lantmännen ek för b. Lantmännenn Agro c. Lantmännen ek för 1500/04.00.04.01/2022 28.2.2022 Fender SC 2902 U1 a. SECOBRA Recherches

b. Lantmännenn Agro

c. SECOBRA Recherches 1497/04.00.04.01/2022 24.2.2022 Anneli SW 09090 a. Lantmännen ek för

b. Lantmännen Agro c. Lantmännen ek för

Monitahoinen ohra – Flerradigt korn – Multi-rowed barley (Hordeum vulgare L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1474/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Bor 19676 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus

1487/04.00.04.01/2022 24.2.2022 GN16329 a. Graminor

b. Lantmännen Agro c. Graminor

1488/04.00.04.01/2022 24.2.2022 GN17045 a. Graminor

b. Lantmännen Agro c. Graminor

1493/04.00.04.01/2022 24.2.2022 Sylvia LM 18541 a. Lantmännen ek för b. Lantmännen Agro c. Lantmännen ek för 1459/04.00.04.01/2022 28.2.2022 Prospect SJ 148527 a. Sejet Planteforaedling

b. Tilasiemen

c. Sejet Planteforaedling 1464/04.00.04.01/2022 18.2.2022 ST_20_88 a. Tilasiemen

b. -

c. Tilasiemen 1463/04.00.04.01/2022 18.2.2022 ST_21_122 a. Tilasiemen

b. -

c. Tilasiemen 1462/04.00.04.01/2022 18.2.2022 ST_21_185 a. Tilasiemen

b. -

c. Tilasiemen 1496/04.00.04.01/2022 24.2.2022 Assar SWA 17525 a. Lantmännen ek för

b. Lantmännen Agro c. Lantmännen ek för

(16)

- 16 - Kevätvehnä – Vårvete – Spring wheat (Triticum aestivum L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1460/04.00.04.01/2022 18.2.2022 ADD294.10237 a. Delley Seeds and Plants

b. Tilasiemen

c. Delley Seeds and Plants 1476/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Bor 18059 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 1477/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Bor 18167 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 1478/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Bor 18232 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus 1479/04.00.04.01/2022 18.2.2022 Bor 18234 a. Boreal Kasvinjalostus

b. -

c. Boreal Kasvinjalostus

1489/04.00.04.01/2022 24.2.2022 GN18656 a. Graminor

b. Lantmännen Agro c. Graminor

1490/04.00.04.01/2022 24.2.2022 GN18751 a. Graminor

b. Lantmännen Agro c. Graminor 1461/04.00.04.01/2022 18.2.2022 KWS Jordum KW 362-2-17 a. KWS Skandinavia

b. Tilasiemen c. KWS Lochow 1565/04.00.04.01/2022 25.2.2022 NOS 414018.07 a. Nordic Seed

b. Hankkija c. Nordic Seed 1566/04.00.04.01/2022 25.2.2022 NOS 416009.06 a. Nordic Seed

b. Hankkija c. Nordic Seed 1567/04.00.04.01/2022 25.2.2022 NOS 416009.19 a. Nordic Seed

b. Hankkija c. Nordic Seed 1481/04.00.04.01/2022 1.3.2022 SEC 545-13-2 a. Plantanova

b. -

c. SECOBRA Saatzucht 1482/04.00.04.01/2022 1.3.2022 SEC 526-11-1 a. Plantanova

b. -

c. SECOBRA Saatzucht

(17)

- 17 - Härkäpapu – Bondböna – Field bean (Vicia faba L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1483/04.00.04.01/2022 28.2.2022 Futura RLS 97028 a. Norddeutsche Pflanzenzucht H.-G.

Lembke b. Plantanova

c. Norddeutsche Pflanzenzucht H.-G.

Lembke

1484/04.00.04.01/2022 28.2.2022 RLS 97109 a. Norddeutsche Pflanzenzucht H.-G.

Lembke b. Plantanova

c. Norddeutsche Pflanzenzucht H.-G.

Lembke

Kevätrapsi – Vårraps – Spring rape seed (Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1974/04.00.04.01/2022 11.3.2022 DLE21827S11 a. Norddeutsche Pflanzenzucht H.-G.

Lembke b. Nordic Seed

c. Norddeutsche Pflanzenzucht H.-G.

Lembke

1499/04.00.04.01/2022 28.2.2022 SW 18SN403CL a. Lantmännen ek för b. Lantmännenn Agro c. Lantmännen ek för 1498/04.00.04.01/2022 28.2.2022 Selma SW Z2913 a. Lantmännen ek för b. Lantmännenn Agro c. Lantmännen ek för

Hamppu – Hampa – Hemp (Cannabis sativa L.)

Hakemusnumero Ansökningnummer Application number

Pvm Datum Date

Lajikenimi Sortbenämning Denomination

Jalostajan tunniste Preliminär beteckning Breeder's reference

a. Hakija – Sökande – Applicant b. Asiamies – Ombud – Representative c. Ylläpitäjä – Upprätthållare – Maintainer 1468/04.00.04.01/2022 28.2.2022 Ambassador a. Trans Farm

b. -

c. Trans Farm

1467/04.00.04.01/2022 28.2.2022 Katani a. Trans Farm

b. -

c. Trans Farm

1469/04.00.04.01/2022 28.2.2022 HGI2 a. Trans Farm

b. -

c. Trans Farm

(18)

- 18 -

2.2 Hakemusten peruuttaminen – Återtagna ansökningar om intagning i sortlistan Withdrawal of applications for addition to the national list plant varieties

Kaura – Havre – Oat (Avena sativa L.)

Hakemusnumero

Ansökning nummer

Application number

Hakemuspvm Ansökning datum

Application date

Lajikenimi tai jalostajan tunniste Sortbenämning eller preliminär beteckning Denomination or breeder's reference

Hakija

Sökande

Applicant

Poistopäätöksen päivämäärä Datum för beslut om avskrivning Date of decision on withdrawal 1293/04.00.04.01/2021 18.2.2021 Bor 17051 Boreal Kasvinjalostus 18.2.2022

Monitahoinen ohra – Flerradigt korn – Multi-rowed barley (Hordeum vulgare L.)

Hakemusnumero

Ansökning nummer

Application number

Hakemuspvm Ansökning datum

Application date

Lajikenimi tai jalostajan tunniste Sortbenämning eller preliminär beteckning Denomination or breeder's reference

Hakija

Sökande

Applicant

Poistopäätöksen päivämäärä Datum för beslut om avskrivning Date of decision on withdrawal 1297/04.00.04.01/2021 18.2.2021 Bor 17629 Boreal Kasvinjalostus 18.2.2022 1300/04.00.04.01/2021 18.2.2021 Bor 17897 Boreal Kasvinjalostus 18.2.2022 1302/04.00.04.01/2021 18.2.2021 Bor 18801 Boreal Kasvinjalostus 18.2.2022

Vehnä – Vete – Wheat (Triticum aestivum L.)

Hakemusnumero

Ansökning nummer

Application number

Hakemuspvm Ansökning datum

Application date

Lajikenimi tai jalostajan tunniste Sortbenämning eller preliminär beteckning Denomination or breeder's reference

Hakija

Sökande

Applicant

Poistopäätöksen päivämäärä Datum för beslut om avskrivning Date of decision on withdrawal 1303/04.00.04.01/2021 18.2.2021 Bor 16091 Boreal Kasvinjalostus 18.2.2022 1304/04.00.04.01/2021 18.2.2021 Bor 17569 Boreal Kasvinjalostus 18.2.2022 1305/04.00.04.01/2021 18.2.2021 Bor 17616 Boreal Kasvinjalostus 18.2.2022

(19)

- 19 -

3 OSOITELUETTELO – Adressförteckning – Address list

Aaltonen, Jorma Pukkilantie 288, FI-16300 Orimattila, Finland Ackermann Saatzucht GmbH & co KG Marlenhofstrasse 13, DE-94342 Irlbach, Germany Advanta Seeds B.V. P.O.Box 1, NL-4410 AA Rilland, The Netherlands Agrico Holland B.V. Postbus 70, NL-8300 AB Emmeloord, The Netherlands Agrico Nordic AB Fabriksvägen 6, S-564 35 Bankeryd, Sweden

Agrico Nordic AB Kompanigatan 1-2, S-553 05 Jönköping, Sweden Agricultural University of Iceland Árleyni 22, IS-113 Reykjavik, Iceland

Alter Berthold, Dr. Reiffeisenstrasse 9, DE-34587 Felsberg, Germany

Averis Seeds B.V. Nijverheidstraat 8, NL-9648 JA Wildervank, The Netherlands BASF Agrcicutural Solutions Belgium NV Nazarethsesteenweg 77, B-9800 Deinze, Belgium

BASF Agrcicutural.Solutions Seeds US LLC 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, U.S.A.

Barenbrug Holland B.V. Postbus 4, NL-6678 ZG Oosterhout, The Netherlands

BayWa AG Arabellastrasse 4, DE-81925 München, Germany

Berner Oy Hitsaajankatu 20-24, 00810 Helsinki, Finland Boreal Kasvinjalostus Oy Myllytie 10, FI-31600 Jokioinen, Finland

C. Meijer B.V. Bathseweg 45, Rilland, P.O. Box 33, NL-4416 ZG Kruiningen, The Netherlands

Callaway, James C. Kuntokuja 6 A 4, FI- 70200 Kuopio, Finland

Cebeco Zaden B.V. Vijfhoevenlaan 4, NL-5251 HH Vlijmen, The Netherlands DANKO Plant Breeders Ltd Choryń 27, 64-000 Kościan, Poland

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o Choryń 27, 64-000 Kościan, Poland

Dansk Planteföraedling AS Postboks 19, DK-4660 Store Heddinge, Denmark Delley Seeds and Plants Ltd. & Agroscope Route de Portalban 40, 1260 Nyon, Switzerland Delley Semences et Plantes SA CP 16, CH-1567 Delley, Switzerland

Deutsche Saatveredelung AG Weissenburger Str. 5, DE-59557 Lippstadt, Germany DLF Seeds A/S Hoejerupvej 3, DK 4660 Store Heddinge, Denmark DvP, Departement voor lantengenetica

en veredeling Caritasstraat 21, B-9090 Melle, Belgium

Eskelinen, Pekka Siitamankyläntie 110, FI-35300 Orivesi, Finland Estonian Crop Research Institute Aamisepa 1, Jõgeva alevik 48309, Estonia Feldsaaten Freundenberger GdbH & KG Magdeburger Str. 2, 47800 Krefeld, Germany FINPOM Oy Muhostie 60 B, FI-91800 Tyrnävä, Finland

Graminor AS Bjorke Forsöksgård, Hommelstadvn. 60 N-2344 Ridabu, Norge Grindstad Tollef Tinakatu 1 C, 05800 Hyvinkää, Finland

Hankkija Oy Kanteenmaantie 97, FI-32440 Alastaro, Finland

Hankkija Oy Peltokuumolantie 4,

Haukipuro, Kalle ja Jaakko Harjuntie 15, FI-86600 Haapavesi, Finland Heiskanen, Kauko Kuusijärventie 161, FI-81200 Eno, Finland

Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos, PL 27 00014 Helsingin yliopisto, Finland

Hietaniemi, Annikki ja Alpo Honkasalo 55, FI-39930 Karvia, Finland

(20)

- 20 - Hodowla Roślin Strzelce sp. z.o.o.

Grupa IHAR ul. Glówna 20, 99-307 Strzelce, Poland Hodowla Roślin Szelejewo, sp. z.o.o. PL-63-813 Szelejewo, Poland

Holmberg Axel Haukilan kartano, FI- 37740 Haukila, Finland Hovi, Matti Koulutie 1, FI-37470 Vesilahti, Finland

Huoltovarmuuskeskus Aleksanterinkatu 48 A, FI-00100 Helsinki, Finland HYBRO Saatzucht GmbH & Co. KG Kleptow 53, 17291 Schenkenberg, Germany Hyttinen, Ari Kaarnalammentie 10 A, FI-83400 Viinijärvi, Finland HZPC Holland BV P.O. Box 88, NL-8500 AB Joure, The Netherlands Hämeen ammattikorkeakoulu,

Mustialan opetus ja tutkimusmaatila Mustialantie 105, 31310 Mustiala, Finland I.G. Saatzucht GmbH Co KG Am Park 3, 18276 Boldebuck, Germamy

Institute for Agr. and Fisheries Res. Plant Sciences Unit, Caritasstraat 39, 9090 Melle, Belgium Institute of Agr.l Res. and Economics Zinatnes iela 2, Priekuli, Priekulu pagasts, Priekulu novads,

Latvia LV-4130

Intergreen Oy Suomelantie 870, FI-09630 Koisjärvi, Finland Isokallio, Matti Vähäkalliontie 682, FI-12100 Oitti, Finland J. Ackermann & Co. Ringstrasse 17, DE- 94324 Irbach, Germany Karjalainen, Heikki Hakkotie 80, FI-14300 Renko, Finland

Koistinen, Sari Kaarnalammentie 10 A, FI-83400 Viinijärvi, Finland Korteniemen perinnetila Korteniementie 270, 31350 Liesjärvi, Finland Kotitalo, Marja -Leena, Jouko ja Jaakko Hämeentie 3340, 21480 Prunkila, Finland Kumpulainen, Jouni Karsikontie 8, FI-71775 Tuovilanlahti, Finland Kurki, Pertti Lipiäläntie 773, 54100 Joutseno, Finland

KWS Lochow GmbHGmbH Ferdinand-von Lochow-Str. 5, 29393 Bergen Germany KWS Momont SAS 7 Rue de Martinval, 59246 Mons-en-Pévèle, France KWS Momont Recherche SARL 11 Rue de Martinval, 59246 Mons-en-Pévèle, France KWS POTATO B.V. P.O. Box 1049, NL-8300 BA Emmeloord, The Netherlands KWS Skandinavia A/S Lysholt Allé 10, DK-7100 Vejle, Denmark

Laihia, Juhani Kuuselantie 39, 55610 Imatra, Finland Laitinen, Risto Väärämäentie 190, FI-58350 Villala, Finland Landbrugets Kartoffelfond Grindstedvej 55, DK-7184 Vandel, Denmark Lantmännen Agro Oy Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa, Finland Lantmännen ek för Onsjövägen 13, SE-26881 Svalöv, Sweden Lantmännen Lantbruk Onsjövägen 13, 26831 Svalöv, Sweden Lantmännen SW Seed GmbH Teendorf 1, 29582 Hanstedt I, Germany Lantwirtschaftliche Fachschule Edelhof,

Saatzucht Edelhof 1, 3910 Zwetti, Austria

Lantwirtschaftliche Lehranstalten

Triesdorf Markgrafenstr. 12, Weidenbach, Germany

Lapuan Peruna Oy Simpsiöntie 682, FI- 62100 Lapua, Finland

Laurila, Juha Emoslahdentie 158, FI-44530 Ilmolahti, Finland

Leivonen, Vuokko Emoslahdentie 158, FI-44530 Ilmolahti, Finland

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Sazečská 8 108 25 Praha 10, Malešice, Czech Rebublic

Limagrain Europe s.a. Ferme l'Etang, 77390 Verneuil l'Etang, France

(21)

- 21 -

Limagrain GmbH Postfach 12 04, 31232 Edemissen, Germany Limagrain UK Ldt Rothwell, Market Rasen, United Kindom Lochow-Petkus GmbH Bollersener Weg 5, DE-29303 Bergen, Germany Luke, Luonnonvarakeskus Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku, Finland Maatalousyhtymä Nokka Vehmaantie 190, 21290 Rusko

Maatalousyhtymä Pääkkölä/

Hannu Snellman Kärsämäentie 70, FI-86600 Haapavesi, Finland Maatilayhtymä Kari Kontkalantie 20 A, FI-83400 Viinijärvi, Finland Maijala, Joonas Tarimaantie 105 FI-37420 Valkkinen, Finland Mankinen, Pekka Neittäväntie 865, FI-91780 Neittävä, Finland

Metsähallitus, Lp Etelä-Suomi,

LV Sisä-Suomi Härkätie 818, FI-31380 Letku

Metsäyhtymä Remes / Aimo Remes Kajaanintie 1383, FI-86710 Kärsämäki, Finland Nokka, Unto Mäentaantie 45, FI-27250 Kodiksami, Finland Norddeutsche Pflanzenzucht

H. G. Lembke KG Hohenlieth-Hof1, DE-24363 Holtsee, Germany Nordfarm Seed Inc. P.O.Box 725, Bemijdi, Minnesota 56619, USA Nordic Seed A/S Kornmarken, DK-8464 Galten, Denmark

Nordsaat Saatzucht GmbH Böhnsauser Strasse 1, DE- 38895 Langenstein, Germany Nordsaat Saatzucht GmbH Hauptstrasse 1, DE- 38895 Böhnhausen, Germany

Nordsaat Saatzucht GmbH Zuchstation Granskevitz, Granskevitz 3, 18569 Granskevitz, Germany

NPZ Lembke - Norddeutsche

Pflanzenzucht Hans-Geirg Lembke KG Hohenlieth, 24363Holtsee, Germany Pappinen, Matti Halkovaarantie 12 b, 83700 Polvijärvi

Parsons Seeds Ltd 6445 Cons. 3 RR#2, L9R 1V2 Alliston, Ontario, Canada P.H. Petersen Saatzucht Lundsgard GmbH Streichmuehler Str. 8a, DE-24977 Grundhof, Germany Pioneer Génétique SARL Chemin de l ̍ˈEnseigure, BP6, 31840 Aussonne, France Pioneer Hi-Bred Northern Europe

Service Division GmbH Apensener Str. 198, 21614 Buxtehude, Germany Plantanova Oy Köyliöntie 268, FI-32250 Kojonkulma, Finland

Planteforsk Norsk Institutt for Planteforskning, P.O.Box 100, N-1430 Ås, Norge

Pohjoisen Kantaperuna Oy Pisiläntanhua 22, FI- 86170 Yppäri, Finland Profood Oy Kenttätie, FI- 86400 Vihanti, Finland

Pääkkölä, maatalousyhtymä Kärsämäentie 70, FI-86600 Haapavesi, Finland

RAGT 2n Rue Emilie Singla – Site de Bourran, BP3336,

FR 12033 Rodez cedex 9, France

RAGT Genetique RAGT Seed Nordic, Bukkerupvej 195, DK-4360 Kr. Eskilstrup, Denmark

Rolimpex SA P.O. Box 364, PL-00-613 Warzawa, Poland S.G. Nieminen Oy Juurakkokuja 4, FI-01510 Vantaa, Finland SAATBAU LINZ eGen Schirmersstrasse 19, 4060 Leonding, Austria Saaten-Union GmbH Eisenstr. 12, DE-30916 Isernhagen HB, Germany Saatzucht Bauer GmbH & Co KG Hofmarkstrasse 1, D-93083 Niedertraubling, Germany Saatzucht Bauer Biendorf GmbH & Co KG Kaiser-Otto-Str. 8, D-06406 Bernburg (Saale) OT, Biendorf,

Germany

(22)

- 22 -

Saatzucht Josef Breun GmbH & KG Amselweg 1, DE-91074 Herzogenaurach, Germany Saatzucht LFS Edelhof Zwettl, AT-3910 Edelhof, Austria

Saatzucht Edelhof GmbH Edelhof 4, Zwetti, Austria

Saatzucht Schweiger GbR Feldkirchen 3, DE-85368 Moosburg, Germany

Saatzucht Steinach GmbH & KG Wittelsbacherstrasse 15, DE-91074 Steinach, Germany Saatzucht Streng GmbH & Co. KG Aspachhof, DE- 97215 Uffenheim, Germany

Savola, Jarmo Välikyläntie 622, 85540 Nivala, Finland

Savolainen, Pekka ja Tarja Pieksäntaipale 347 A, FI-73410 Pieksänkoski, Finland Schweiger-Weizen GbR Hauptstrasse 8, DE-06408 Biendorf, Germany

SECOBRA Recherches Centre de Bois-Henry, 78580 Maule, France SECOBRA Saatzucht GmbH Feldkirchen 3, DE-85368 Moosburg, Germany

Seed Research of Oregon USA-27630 Llewellyn Road, Corwallis, OR 97331, USA Sejet International ApS Norremarksvej 67, DK-8700 Horsens, Denmark Sejet Planteforaedling I/S Norremarksvej 67, DK-8700 Horsens, Denmark Selenius, Magnus Röyläntie 37, 02940 Espoo, Finland

Selgen a.s. Jankovcova 18, 17037 Praha 7, Czech Republic Semillas el Solo Mayor, 90 - 10 B, E-25100 Almacellas, Lerida, Spain Semundo Saatzucht GmbH Siemenstrasse 43, 25462 Relingen, Germany

Senova Limited 49 North Road, Great Abington, Cambridge CB21 6AS, UK Seppälä, Heikki Moisio-Löyttyntie 614, FI-47200 Elimäki, Finland

Siementalo Oy Mäentaantie 45, FI-27250 Kodiksami, Finland SKW Skandinavia Lysholt Allè 10, 7100 Vejle, Denmark

Slechtitelska stanice Hlake Zivotice s.r.o Fulnecka 95, 742 47 Hladke Zivotice, Czech Republic Strube Research GmbH Co. KG Hauptstr. 1, 38387 Söllingen, Germany

Suomen siemenperunakeskus Oy Leppiojantie 31, FI- 91800 Tyrnävä, Finland

SW Seed Hadmersleben GmbH Kroppenstedter Strasse, 39398 Hadmersleben, Germany Svalöf Consulting AB Box 13, 23053 Alnarp, Sweden

Syngenta Crop Protection A/S Loukkutie 4, 21110 FI-Naantali, Finland

Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44, DK-2300 Copenhagen S, Denmark Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel , Switzerland Syngenta Seeds GmbH Zum Knipkenbach 20, 32107, Bad Salzuflen, DE Takala, Lauri Järvenkyläntie 18, 49860 Klamila, Finland Tikkanen, Sini Sivulantie 80, FI-74700 Kiuruvesi, Finland

Tilasiemen Oy Uudenmaankatu 1 A 11, 05800 Hyvinkää

Toft Plant Breeding ApS Smedevej 1 Harre, DK-7870 Roslev, Denmark

Transfarm Oy Hatlammintie 2, 11310 Riihimäki

Tukkikoski Simo Kodiksamintie 333, FI-27250 Lappi, Finland

Turunen, Matti Olavi Pohjoissänkimäki 772, FI-71950 Lammasaho, Finland Törmänen, Anni-Inkeri Sarakyläntie 327, 93100 Pudasjärvi, Finland

Uusitalo Juha Köyliöntie 268, FI-32250 Kojonkulma, Finland Wiersum Plantbreeding BV P.O. Box 8, 9670 AA Winschoten, The Netherlands Vähäsöyringin viljelijärengas

c/o Aaro Vähäsöyrinki Välikyläntie 367, FI-85500 Nivala, Finland

(23)

- 23 -

Vähäsöyrinki, Aaro Välikyläntie 367, FI-85500 Nivala, Finland Välikyläntie 367, FI-85500 Nivala, Finland

Yara Suomi Oy Bertel Jungin aukio 9, FI 02600, Finland

Bertel Jungin aukio 9, FI 02600, Finland

Figure

Updating...

References

Related subjects :