• No results found

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl"

Copied!
22
0
0

Full text

(1)

Anders Wernesten (fp) tjg ers Lars Thorsson (m) vice ordf Karl-Erik Persson (ka)

Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef

Annika Funkqvist, sekreterare

Mats Mikulic, kommunjurist

Kristina Christiansson, samhällsbyggnadschef

Katarina Hillberg, ekonomichef §§ 82, 94

Utses att justera Lars Thorsson (m)

Justeringens

plats och tid Kommunkontoret 2008-05-19

Underskrifter Sekreterare _________________________________________ Paragrafer §§ 79-98 Annika Funkqvist

Ordförande ________________________________________

Eva Bertilsson-Styvén (s)

Justerare _________________________________________

Lars Thorsson (m)

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 79

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställs med följande tillägg:

17. Amorteringsfrihet för bostadsrättsföreningen Tubberöd 18. Förlängning av avtal med Svanviks Gästhems

19. Frågor rörande Ängholmens reningsverk

20. Kompletterande information rörandeValsängs samfällighetsförening 21. Information om samhällsbyggnadsnämndens underskott

(3)

KS AU § 80 Dnr. 2005/22-231 SVAR PÅ MOTION OM BOSTADSFÖRSÖRJNING Ärendebeskrivning

Yvonne Andersson (m) har lämnat in en motion med följande lydelse:

”Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall kommunerna bl a planera bostadsförsörjning, så att alla i kommunen kan leva i goda bostäder.

För att leva upp till lagens intentioner måste Tjörns kommun snarast planera för att få till stånd en byggnation av flerbostadshus med mindre lägenheter för

enpersonshushåll.

För att snabba på bostadsanskaffningen för de som är bostadslösa eller har socialt andrahandskontrakt föreslår Moderaterna att ”Sibräckagården” med sitt eftersatta underhåll, byggs om till bostäder.

Här finns närhet till kollektivtrafik samt ligger mellan två samhällen med utbyggd service.

För att få ett maximalt kommunalt utnyttjande föreslås att detta också kan bli en bra arbetsplats eller praktik för ALE.

Moderaterna emotser tacksamt svar på denna motion.”

Tidigare beslut

Kommunfullmäktiges beslut 050210, § 3.

Tjänsteutlåtande

Kommunchef Bo Svenssons tjänsteutlåtande 080507.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att med hänsyn till kommunchefens tjänsteutlåtande och remissvaren från socialnämnden, Tjörns Bostads AB och dåvarande arbetslivsenheten (ALE) anse motionen besvarad.

(5)

KS AU § 81 Dnr. 2008/121-253

FÖRSÄLJNING AV MARK – NORDVIKSGÄRDE, SKÄRHAMN Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Nordvik 1:54 – Nordviks Gärde. Planen omfattar kvartersmark för bostadsändamål samt förskoleverksamhet. Kvartersmarken skall fördelas mellan kommunen och Svenska Designhus AB. Respektive part ansvarar för utbyggnad och drift inom sina respektive delområden.

Kommunen och Svenska Designhus AB har upprättat samarbetsavtal och

plankostnadsavtal och ska upprätta ett exploateringsavtal för att bland annat reglera marköverlåtelse, ansvarsfördelning för utbyggnad av allmän plats m m.

Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av båda parter innan antagandet av detaljplanen.

Som ett led i detta föreligger nu förslag till köpekontrakt för ca 30.580 kvm av fastigheten Nordvik 1:54 som kommunfullmäktige föreslås sälja till Svenska Designhus AB för 3.823.000 kronor.

Yrkande

Benny Andersson (s) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Arbetsutskottet beslutar

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 82 Dnr. 2008/92-050

FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER TILL INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 080313 en inköps- och upphandlingspolicy för Tjörns kommun. Ett förslag till riktlinjer till denna policy har tagit fram av förvaltningen.

Genom dessa riktlinjer fastställs övergripande rutiner vid upphandlingar och inköp i syfte att uppnå målen i policyn.

Riktlinjerna omfattar alla upphandlingar och inköp av varor, tjänster och

entreprenader i Tjörns kommun. Riktlinjerna gäller även för de kommunala bolagen, efter det att respektive bolagsstyrelse har antagit dessa.

Föredragning

Ekonomichef Katarina Hillberg och kommunjurist Mats Mikulic föredrar ärendet.

Arbetsutskottet beslutar:

att riktlinjerna skall remitteras till samtliga nämnder samt kommunkansliets avdelningar för synpunkter samt

att eventuella synpunkter skall lämnas senast 13 augusti för behandling vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 14 augusti.

(7)

KS AU § 83 Dnr. 2008/97-109

UTREDNING AV FÖRUTSÄTTNING ATT INFÖRA ETT SYSTEM ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖR VÅRD OCH OMSORG Ärendebeskrivning

Lagen om valfrihetssystem (LOV) beräknas att träda ikraft den 1 januari 2009 och är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet som drivs i egen regi genom att överlåta valet av utförare till brukaren. Ett valfrihetssystem påverkar kommunens val av utförare och systemet möjliggör för brukaren att få tillgång till fler utförare och en större

mångfald när det bl.a. gäller innehållet i de aktuella tjänsterna. Denna lag påverkar emellertid inte socialnämndens ansvar för verksamheten och den enskildes rätt till bistånd. Ett valfrihetssystem förutsätter att kommunen har utarbetat en modell utifrån kommunens förutsättningar och önskemål.

Enligt betänkandet från Frittvalutredningen (SOU 2008:15) ska det finnas en möjlighet för kommunen att under hösten 2008 ansöka om stimulansbidrag för att underlätta övergången till ett valfrihetssystem med ökad valfrihet och större mångfald inom äldre- och handikappomsorgen. En sådan ansökan förutsätter att kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att utreda förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem i kommunen.

Yrkanden

Anders Wernesten (fp) yrkar bifall till liggande förslag.

Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag.

Karl-Erik Persson (ka) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem enligt LOV ska utredas att socialnämnden ges detta utredningsuppdrag samt

att Tjörns kommun skall ansöka om stimulansbidrag

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 84 Dnr. 2007/198-005

ANTAGANDE AV REVIDERAD WEBBPOLICY FÖR TJÖRNS KOMMUN Ärendebeskrivning

IT- och kvalitetsavdelningen har tillsammans med en politisk styrgrupp upprättat förslag till reviderad webbpolicy för Tjörns kommun. Webbpolicyn gäller för samtliga webbplatser och domäner i kommunens ägo.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens beslut 070830, § 121.

Kommunfullmäktiges beslut 070913, § 110 – återremiss.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade webbpolicyn för Tjörns kommun.

(9)

KS AU § 85 Dnr. 2008/123-111

INRÄTTANDE AV POLITISK STYRGRUPP FÖR IT-FRÅGOR Ärendebeskrivning

I samband med att kommunfullmäktige 070913 behandlade frågan om en reviderad webbpolicy beslutades även att en politisk styrgrupp skulle tillsättas med uppdraget att lämna förslag till reviderad webbpolicy. Detta uppdrag är nu slutfört.

Gruppen föreslås nu permanentas för att kunna arbeta vidare med andra frågor av övergripande strategisk betydelse för IT-utvecklingen i Tjörns kommun.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inrätta en politisk styrgrupp för IT-frågor samt

att utse Gjert Magnusson, Anders Wernesten och Lars Thorsson till denna styrgrupp.

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 86 Dnr. 2008/103-167

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SÄKERHETSARBETET 2007 Ärendebeskrivning

Riskhanteringsgruppen har upprättat en verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet för 2007.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse för säkerhetsarbetet för 2007.

(11)

KS AU § 87 Dnr. 2008/113-002

REVIDERING AV KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Ärendebeskrivning

Förvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen fattar beslut om vissa tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning. Vidare har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att delegationerna för markärenden kompletteras med medge inrättande av gemensamhetsanläggning.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt följande:

Inom samtliga nämnders ansvarsområde.

Delegation nr 11 ändras så att delegat blir ”kommunchef resp förvaltningschef” samt att under villkor ta bort rätten att vidaredelegera.

Markärenden inom kommunstyrelsens ansvarsområde Ny delegation inrättas med följande lydelse:

”Inrättande av gemensamhetsanläggning”.

Delegat = Förvaltningschef samhällsbyggnad, Villkor = Med rätt att vidaredelegera

samt

att delegationsordningen rörande försäljning av markområden inom verksamhetsområden skall ses över politiskt.

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 88 Dnr. 2008/118-257

FÖRKÖPSÄRENDE RÖRANDE FASTIGHETEN ARÖD 1:141 - ÄNGHOLMEN Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har fått in förköpsanmälan rörande försäljning av fastigheten Aröd 1:141 – Ängholmen.

Yrkande

Karl-Erik Persson (ka) yrkar att kommunen inte skall utöva sin förköpsrätt.

Lars Thorsson (m) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att undersöka möjligheten att förköpa fastigheten.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller senare och finner att arbetsutskottet beslutat att ärendet skall avgöras senare. Arbetsutskottet har således beslutat att återremittera ärendet.

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen för att undersöka möjligheten att förköpa fastigheten Aröd 1:141 samt

att ärendet skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 12 juni.

(13)

KS AU § 89 Dnr. 2008/29-214

YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR NORDVIKS GÄRDE, DEL AV NORDVIK 1:54 – UTSTÄLLNING

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för Nordviks gärde, del av Nordvik 1:54 , Skärhamn. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna handlingarna för utställning enligt 5 kap § 20 plan- och bygglagen.

Detaljplanen syftar till att pröva frågan om bostäder och förskola på aktuellt område.

Yrkande

Karl-Erik Persson (ka) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet beslutar

att inte ha något att erinra mot planförslaget.

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 90 Dnr. 2008/29-214

YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR SKÅR 1:6 M FL, KÅLLEKÄRR – SAMRÅD

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för Skår 1:6 m fl fastigheter, Kållekärr. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna handlingarna för samråd enligt 5 kap § 20 plan- och bygglagen.

Detaljplanen syftar till att pröva frågan om uppförande av förskola, övrig vårdverksamhet i norra delen av området samt gruppboende och bostäder med möjlighet till handel/kontorsverksamhet inom fastigheten Skår 1:6 i Kållekärrs tätort.

Området nås från väg 732.

Yrkanden

Karl-Erik Persson (ka) yrkar att följande yttrande över detaljplanen lämnas:

Dagvattenavrinningen inom området skall särskilt beaktas under det fortsatta planarbetet.

Lars Thorsson (m) instämmer i Karl-Erik Perssons yrkande.

Anders Wernesten (fp) instämmer i Karl-Erik Perssons yrkande.

Arbetsutskottet beslutar

att lämna följande yttrande över detaljplan för Skår 1:6 m fl fastigheter, Kållekärr:

Dagvattenavrinningen inom området skall särskilt beaktas under det fortsatta planarbetet.

(15)

KS AU § 91 Dnr. 2006/88-214

YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR DEL AV NÖTSÄTER, SKÄRHAMN 1:311 – UTSTÄLLNING

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Skärhamn. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna handlingarna för utställning enligt 5 kap § 20 plan- och bygglagen.

Detaljplanen syftar till att pröva frågan om bostadsbebyggelse på del av Nötsäter 1:311. Planen innebär att tidigare allmän platsmark nu är planlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Planen medger flerbostadshus i två våningar med sadeltak.

Yrkande

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet beslutar

att inte ha något att erinra mot planförslaget.

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 92 Dnr. 2008/110-214

YTTRANDE ÖVER PROGRAM FÖR MYGGENÄS 1:1, 9:9 M FL – SAMRÅD Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett program för ”Almöstrand”.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna handlingarna för utställning enligt 5 kap § 20 plan- och bygglagen.

Programmet syftar till att undersöka möjligheterna att ta fram en plan för cirka 150- 300 nya lägenheter i blandade upplåtelseformer och hustyper inom delar av

Myggenäs 1:1, 9:9 m fl fastigheter. Området nås via väg 722.

Yrkande

Anders Wernesten (fp) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet beslutar

att inte ha något att erinra mot programförslaget.

(17)

KS AU § 93 Dnr. 2008/1242008/105-045-111

VAL AV REPRESENTANTER FÖR DET FORTSATTA ARBETET MED PATER NOSTER

Ärendebeskrivning

Kommunen behöver utse representanter för det fortsatta arbetet med Pater Noster.

Yrkande

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att utse John-Gunnar Ericsson och Pelle Stavfeldt till kommunala representanter för det fortsatta arbetet med Pater Noster.

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 94 Dnr. 2008/122-275

ANSTÅND MED AMORTERING AV LÅN FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGEN TUBBERÖD

Ärendebeskrivning

Tjörns kommun har med bostadsrättsföreningen Tubberöd en överenskommelse om återbetalning av likviditetstillskott om 1,8 mkr som utbetalades 1999.

Återbetalning inklusive ränta skall enligt avtal ske från år 2006 till år 2012.

Återbetalningen har förskjutits ett år då föreningen fick amorteringsfrihet under 2007.

Föreningen har problem att med nuvarande förutsättningar klara av finansieringen av både återbetalningen till kommunen samt amortering av sina fastighetslån.

Föreningen föreslår att amorteringen av lån med kommunal borgen, fn hos SBAB, anstår tills föreningen har återbetalat lån inkl ränta avseende skulden till kommunen.

Kommunens risk i form av borgen kommer inte att minska fram till och med 2012 men kommunen får i gengäld sin fordran reglerad inom utsatt tid.

Om kommunen accepterar föreningens förslag är det under förutsättning att nuvarande tidplan för återbetalning följs samt att föreningen årligen höjer avgiften med minst 2%.

Föredragning

Ekonomichef Katarina Hillberg föredrar ärendet.

Yrkande

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet beslutar

att bostadsrättsförening Tubberöd får skjuta på amortering av lån där kommunal borgen finns tills återbetalningen av kommunens fordran är avklarad under förutsättning att nuvarande återbetalningsplan följs samt att föreningen höjer avgiften med minst 2% årligen.

(19)

KS AU § 95 Dnr. 2007/2-133

AVTAL MELLAN SVANVIKS GÄSTHEM OCH TJÖRNS KOMMUN Ärendebeskrivning

Tjörns kommun, har sedan den 1 februari 2008 ett avtal med Svanviks Gästhem.

Avtalet gäller helinackordering av de fem ensamkommande flyktingungdomar som kommunen enligt överenskommelse med Migrationsverket har ansvar för. Avtalet med Svanvik gäller till 2008-05-31 med den klausulen att avtalet därefter fortsätter att gälla en månad i taget om ingen av parterna säger upp avtalet.

Den politiskt tillsatta flyktinggruppen har 2008-04-17 fått en skrivelse från Svante Olsson på Svanviks Gästhem där han framför önskemål om att avtalet skrivs om då avtalsperioden snart är slut. Önskemålet är att avtalsperioden löper fram till 2008- 12-31. Som skäl anger han förbättrade möjligheter att behålla personal med god kompetens och kvalitet. Flyktinggruppen har diskuterat skrivelsen på möte den 8 maj 2008.

Flyktinggruppens föreslår kommunstyrelsen att avtalet förlängs med ytterligare tre månader fram till 2008-08-31 samt att avtalet därefter fortsätter gälla en månad i taget om ingen av parterna säger upp avtalet. Man föreslår vidare att en ny diskussion förs med ägarna till Svanviks gästhem under hösten.

Yrkanden

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.

Lars Thorsson (m) yrkar bifall till liggande förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att avtalet med Svanviks Gästhem förlängs med ytterligare tre månader fram till 2008-08-31 samt att avtalet därefter fortsätter gälla en månad i taget om ingen av parterna säger upp avtalet samt

att en ny diskussion skall föras med ägarna till Svanviks gästhem under hösten.

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 96 Dnr. 2007/57-351

FRÅGOR RÖRANDE ÄNGHOLMENS RENINGSVERK Ärendebeskrivning

Karl-Erik Persson (ka) ställer följande frågor rörande Ängholmens reningsverk som han önskar få svar på vid kommunstyrelsens sammanträde 2008-05-29:

ƒ Hur är arbetsläget vad gäller reparation av biotornet och när beräknas verket åter vara i full drift?

Utbyggnad av Ängholmen:

ƒ Arbetsläget vad gäller tillstånd från länsstyrelsen?

ƒ Arbetsläget vad gäller projekteringen av själva verket

ƒ När kommer upphandlingen av entreprenörer mm att påbörjas?

ƒ Hur mycket mark behöver köpas till?

Överföringsledningen.

ƒ Är ledningens sträckning klarlagd?

ƒ När kommer själva grävarbetet att påbörjas?

ƒ När beräknas abonnenterna i Stockevik kunna börja anslutningen?

Överföringsledningen till Sunna:

ƒ Är den nya ansökan om vattendom inlämnad?

ƒ Ingår även ledning för att pumpa avloppet från Sunna?

Arbetsutskottet beslutar

att ge teknik- och serviceförvaltningen i uppdrag att redovisa svar på ovanstående frågor senast till kommunstyrelsens sammanträde 29 maj.

(21)

KS AU § 97 Dnr. 2008/105-045

FÖRTYDLIGANDE INFORMATION FRÅN VALSÄNGS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet beslutade 080410, § 76 att ge Valsängs Samfällighetsförening ett tillfälligt lån under förutsättning att föreningen inkommer med uppgift om beviljat lån hos bank eller annan kreditgivare.

Kommunchefen har sedan detta beslut i rubricerade ärende haft ett antal kontakter med ordföranden i Valsängs samfällighetsförening, Roger von Brömssen. Vid dessa kontakter har det framkommit önskemål om att för arbetsutskottet klargöra att de problem som föreningen har haft med sitt lokala avloppsreningsverk är att hänföra till förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden.

Den nuvarande styrelsen för föreningen fick, enligt uppgift, ta hand om och lösa såväl de tekniska som ekonomiska bekymmer samfälligheten stod inför. Bland annat konstateras att Tjörns kommuns miljöavdelning utfärdat föreläggande med vite enligt Miljöbalken.

Föreningen har nu genom ett kraftfullt agerande från den nya styrelsen löst såväl de tekniska som finansiella problemen.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS AU § 98 Dnr. 2008/125-041

INFORMATION OM SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS BUDGETUNDERSKOTT

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet konstaterar att budget för 2008 fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2007. Under november månad 2007 aviserade Västtrafik en fördyrad kostnad med ca 2 mkr för kollektivtrafiken på Tjörn.

Med anledning av detta påpekar Anders Wernesten (fp) att samhällsbyggnads- nämnden har fått ett underskott med motsvarande belopp som man inte kan täcka utan kraftfulla åtgärder.

Underskottet bör hanteras i samband med behandlingen av delårsbokslutet för första tertialet 2008.

Arbetsutskottet beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 080529 redovisa förslag till hantering av detta underskott.

References

Related documents

Kl. Förslag till budget och inriktning för GR 2002. Förslag till tidplan för budgetprocessen inom GR, samt tid och plat styrelsesammanträdena år 2002. Utseende av representanter

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att göra justeringar i budgeten för att möjliggöra finansieringen av hyra och uppvärmning av Sibräckagården i upp till sex månader

Benny Andersson (s) yrkar bifall till liggande förslag.. Lars Thorsson (m) yrkar bifall till

På kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2014 informerar ordförande i Vindelnbostäder AB:s styrelse, Stefan Nordström samt VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Bostadshuset bedöms inte behövas för pågående markanvändning inom eller i anslutning till fastigheten. Föreslagen lokalisering bedöms inte utgöra en naturlig komplettering till

Överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för uppförande av tre bostadshus på fastigheten Olsnäs 1:6 (numera Olsnäs 1:88, 1:89 och 1:90) samt överklagande av bygglov

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov t om 2014-06-22 för ändrad användning av uthus/förråd till

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Miljö- och byggnämnden avvaktar med vidare prövning av ärendet, tills ett informationsmöte hållits om hanteringen av ärenden, som rör master och apparatur för

Enligt 5 kap plan- och bygglagen skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan bland annat vid ny

Utbyggnad av vindkraft enligt förslag till vindbruksplan för Kungälvs kommun, utställningshandling december 2009, bedöms inte påverka Tjörns kommun annat än visuellt och i

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Ett mark- och vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk ska prövas genom detaljplan bland annat vid ny sammanhållen bebyggelse och vid ny enstaka byggnad, om

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre.. I stället för bemanningsföreskrift

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 för- dela stimulansmedel till kommuner för att ge verksamheter inom äldre- och funktionshindersområdet

att godkänna anmälan till samordnad upphandling av HVB Barn och unga 2017 samt för Stödboende 2017.. Modellen innebär att kommunen endast betalar för faktiskt genomförda

Delårsbokslutet ska innehålla en verksamhetsberättelse och ett ekonomiskt resultat för perioden januari-augusti samt en prognos för helåret 2016.. Omsorgsnämnden kommer

att bevilja investeringsmedel för matsalsmöbler, sängar, lyftar samt utrustning för läkemedelsrum till en summa av 240 000 kronor... I förslaget som utarbetats föreslås en

utmynna i att det finns ett gemen- samt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för förbättring- ar i vård och omsorg om sjuka äldre med särskilt fokus på en sam-

att nämnden har tagit del av de synpunkter som IVO, Inspektion- en för vård och omsorg meddelat i Lex-Maria ärendet, samt att ge förvaltningen i uppdrag att göra en analys