Seznam použitých zkratek a symbolů

80  Download (0)

Full text

(1)

Studijníprogram:

Studijníobor:

Autorpráce:

Vedoucípráce:

(2)

Studyprogramme:

Studybranch:

Author:

Supervisor:

(3)
(4)

(5)

5

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi pomáhali při psaní této práce. Především bych ráda poděkovala své vedoucí Ing. Haně Pařilové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, které mi pomohly psát práci a vedly mě správným směrem.

A v neposlední řadě děkuji rodině, přítelovi a přátelům za podporu a trpělivost.

(6)

6

ANOTACE

Bakalářská práce je zaměřena na zrealizování módní přehlídky pro společnost C&A a její pobočku v nákupním centru Géčko v Liberci.

V práci je charakterizováno zboží společnosti C&A, které bylo použito během módní přehlídky. Je uvedeno nákupní chování zákazníků. Dále je sepsána organizace a podmínky k uspořádání módní přehlídky. Poslední část práce je zaměřena ekonomické zhodnocení módní přehlídky, kde byly porovnány tržby a prodejnost módního oblečení společnosti C&A a její pobočky Géčko. Jsou navrhnuty opatření pro zajištění nízkých nákladů při organizaci další módní přehlídky, aby společnosti C&A a její prodejně v nákupním centru Géčko bylo zajištěno zvýšení tržeb, obratu a prodejnosti textilního zboží.

V závěru je zhodnoceno, jak připravována módní přehlídka ovlivnila tržby, prodejnost a ziskovost společnosti.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Módní přehlídka, reklama, organizace, prodejnost

ANNOTATION

The thesis is focused on the realization of a fashion show for the company C&A and its branch in the shopping center Géčko in Liberec.

The work is characterized by a catalog company C&A, which was used during the fashion show. Mentioned buying behavior of customers. Furthermore, the organization drafted and conditions to organize a fashion show. The last part is focused economic evaluation of the fashion show, where sales were compared and marketability of fashion clothing company C&A and its affiliates Gecko. Measures are designed to ensure low cost of organizing the next fashion show to company C&A and its store in a shopping center Géčko ensure increased sales , turnover and sales of textile goods.

In conclusion, it is evaluated how prepared a fashion show influenced sales, marketability and profitability.

KEYWORDS:

Fashion show, advertising , organization, marketability

(7)

7

OBSAH

ÚVOD ... 10

1 SPOLEČNOST C&A, S. R. O. ... 12

1.1 Historie C&A ... 12

1.2 Charakteristika prezentovaného zboží společnosti C&A ... 13

1.3 Pobočka Géčko Liberec společnosti C&A ... 13

1.4 Návštěvnost společnosti C&A a její pobočky v NC Géčko ... 14

2 NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ ... 16

2.1 Vlivy určující nákupní chování spotřebitele ... 16

2.2 Kupní rozhodovací proces ... 17

2.3 Ponákupní chování ... 18

3 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ... 19

3.1 Současné módní přehlídky ... 19

3.2 Uspořádání módní přehlídky spol. C&A a její pobočky v NC Géčko ... 21

3.3 Kolekce podzim/zima 2013 společnosti C&A ... 22

3.4 Propagace módní přehlídky... 23

3.4.1 Rozhlasová reklama ... 24

3.4.2 Reklamní letáky v MHD města Liberec ... 27

3.4.3 Velkoplošná reklamní tabule ... 29

3.5 Pódiová technika ... 30

3.6 Světelná technika ... 31

3.7 Zvuková technika ... 33

3.8 Líčení a účes modelek, modelů ... 34

3.9 Modelky, modelové ... 35

3.10 Moderátor módní přehlídky ... 37

3.11 Celkový výčet nákladů na organizaci módní přehlídky ... 38

4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY SPOLEČNOSTI C&A A JEJÍ POBOČKY GÉČKO... 40

4.1 Tržby a prodejnost módního oblečení pobočky Géčko za měsíce září a říjen 2013 .... 41

4.1.1 Porovnání tržeb a prodejnosti módního oblečení pobočky Géčko ... 42

4.1.2 Porovnání nákladů na módní přehlídku s celkovými výnosy ... 45

4.1.2.1 Výkaz zisku a ztráty - druhová struktura ... 47

4.1.2.2 Výkaz zisku a ztráty - účelová struktura ... 49

4.2 Dílčí závěr ... 50

4.3 Navrhnutá opatření ... 51

(8)

8

ZÁVĚR ... 54

Seznam použité literatury ... 56

Seznam tabulek ... 58

Seznam grafů ... 58

Seznam příloh ... 59

Přílohy ... 60

(9)

9

Seznam použitých zkratek a symbolů

a.s. akciová společnost atd. a tak dále

cca asi, okolo, kolem

č. číslo

Čt čtvrtek

DPH daň z přidané hodnoty

dpmlj dopravní podnik města Liberce a Jablonec nad Nisou

g gram

IFRS mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Kč koruny české

kg kilogram

ks kusy

m2 metr čtverečný

mil. milión

min. minimálně

mm milimetr

NákC nákupní cena

NC nákupní centrum

Ne neděle

Pá pátek

Po pondělí

ProdC prodejní cena

s.r.o. společnost ručením omezeným

So sobota

SOH svět očima hudby spol. společnost

St středa

tzv. tak zvaný

Út úterý

(10)

10

ÚVOD

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký měla vliv zorganizovaná módní přehlídka na obrat, tržby a prodejnost módního oblečení společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko Liberec. Zdali uskutečněná módní přehlídka byla pro pobočku Géčko zisková či ztrátová a zda následující měsíc prodejna dosahovala vyšších tržeb a prodejnosti v počtu kusů módního oblečení.

Módní přehlídka, která byla realizována autorkou práce a zároveň organizátorkou akce pro společnost C&A se odehrála již tradičně v nákupním centru Géčko Liberec. Zde sídlí liberecká pobočka Géčko, společnosti C&A. Právě pro tuto pobočku byla organizována módní přehlídka. Módní přehlídka společnosti C&A měla posloužit k tomu, aby společnost prezentovala svoji novou kolekci podzim/zima 2013, poukázala na novinky v nastávajících trendech oblečení, zvýšila obrat, tržby a prodejnost módního oblečení prodejny.

V první části práce bylo stručně charakterizováno, kdo je společnost C&A, jelikož pro její pobočku Géčko byla realizována módní přehlídka. Byla uvedena historie společnosti a charakteristika prezentovaného zboží, které bylo předvedeno během módní přehlídky. V průběhu módní přehlídky bylo uvedeno celkem sedm značek společnosti C&A. Modely byly sestaveny tak, aby zákazníky zaujaly a měly potřebu či nutkání si jednotlivé modely koupit. Podrobnější charakteristika všech nabízených značek společnosti byly podrobněji uvedeny v příloze. Tato kapitola byla také zaměřena na samotnou pobočku Géčko, společnosti C&A. V kapitole byly vystiženy důležité údaje o prodejně, např. umístění a doprava k pobočce. Byla uvedena návštěvnost prodejny, která byla měřena pomocí počítadla zákazníků. Z analýzy měření vyplynul datum uskutečnění módní přehlídky společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko.

Druhá část práce byla zaměřena na nákupní chování zákazníků, které mohlo být ovlivněno módní přehlídkou, ale i dalšími faktory. Byly specifikovány vlivy určující nákupní chování, jako jsou kulturní, sociální, osobní a psychologické vlivy. Všechny tyto faktory byly pro zákazníka během módní přehlídky ovlivňující a zároveň rozhodující při nákupu určitého zboží. V poslední řadě byl charakterizován kupní rozhodovací proces a následně ponákupní chování zákazníků.

(11)

11 Následující kapitola byla z menší části orientována na současné módní přehlídky. Hlavním tématem této kapitoly bylo uspořádání módní přehlídky pro společnost C&A a její pobočku v nákupním centru Géčko. Byla představena kolekce podzim/zima 2013. Na zorganizování módní přehlídky bylo potřeba zajistit propagandu módní přehlídky, světelnou, pódiovou a zvukovou techniku, líčení, účes, modelky, modely a moderátora akce. Společnostmi, kterými byly zajištěny jednotlivé položky, byly vybírány na základě kritérií, které byly stanoveny organizátorkou a také společností C&A. Celkový výčet nákladů na módní přehlídku byl vytvořen na konci kapitoly. Kapitolu uzavírá posudek organizátorky akce.

Poslední část práce byla určena ekonomickému zhodnocení módní přehlídky společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko. Budou uvedeny souhrnné tržby a prodejnost módního oblečení za měsíce září a říjen 2013, z kterých bude zjištěno, zda následující měsíc po uskutečnění módní přehlídky se tržby a prodejnost zvýšily či snížily. Z těchto údajů bude zjištěna zářijová a říjnová průměrná denní tržba a prodejnost prodejny Géčko. Budou porovnány náklady, které vznikly při organizaci módní přehlídky s říjnovou tržbou za rok 2013. Dále budou porovnány celkové náklady s tržbou ze dne konání módní přehlídky, kde bude zjišťováno, zdali pobočka vykazovala zisk či ztrátu. Bude vytvořen výkaz zisků a ztrát v druhové a účelové struktuře, kdy v účelovém výkazu bude vypočtena marže společnosti C&A. V dílčím závěru bude celkové ekonomické shrnutí módní přehlídky. V poslední řadě budou navrženy opatření na vylepšení organizace módní přehlídky, aby další realizace akce zajistila zvýšení tržeb a prodejnosti textilního zboží společnosti C&A a její pobočky Géčko.

V závěru bude uvedena účinnost zorganizované módní přehlídky. Bude zjištěno, zdali vynaložené náklady na organizaci módní přehlídky byly příliš vysoké či nikoliv a následně bude zjištěno, zda v den konání módní přehlídky pobočka Géčko vykazovala zisk či ztrátu. Ze získaných hodnot bude zjištěno, zdali se zvýšily nebo snížily tržby a prodejnost kusů pobočky Géčko za měsíc říjen 2013. V celkovém ekonomickém zhodnocení bude zjištěno, zda organizovaná módní přehlídka byla pro pobočku zisková.

(12)

12

1 SPOLEČNOST C&A, S. R. O.

Předmětem této práce je zrealizovat módní přehlídku pro společnost C&A a její pobočku, která se nachází v nákupním centru Géčko Liberec. Na základě toho je stručně charakterizováno, kdo je společnost C&A. Je krátce uvedena historie společnosti a charakteristika prezentovaného zboží, které je nabízeno na pobočce Géčko, a které bylo předvedeno v průběhu konání módní přehlídky. A v poslední řadě je uvedena návštěvnost pobočky, která byla měřena pomocí počítadla zákazníků.

1.1 Historie C&A

„Dnes patří C&A ve velké části Evropy ke koloritu města, kde denně jejich pobočky navštíví na dva miliony zákazníků. Řada jejich zákazníků však netuší, jaký skutečný příběh se skrývá za dvojicí písmen. Začátek této firmy už začal totiž již v 17. století, kdy předkové pozdějších zakladatelů firmy Clemense a Augusta Brenninkmeijerových, jejichž počáteční písmena tvoří dnes firemní logo, putovali Evropou jako obchodníci s textilem. Celá historie firmy se odehrávala a odehrává ve znamení tradičních hodnot. C&A působí na globálním, a tím i komplexním poli.

To je možné pouze tehdy, pokud se všechny obchodní oblasti a všichni zaměstnanci opírají o stejné hodnoty. C&A je v současnosti zastoupena v 21 evropských zemích s více než 1 575 pobočkami a zaměstnává více než 36 000 lidí. Německo s 500 obchodními domy představuje největší trh, dále následuje Nizozemsko, Rakousko, Belgie, Španělsko a Francie. Naposledy C&A otevřela své pobočky v Itálii, Rumunsku, Chorvatsku a v Srbsku.“ [1]

V městě Liberec jsou umístěny celkem dvě pobočky společnosti C&A, v obchodním centru Fórum a v nákupním centru Géčko. Pobočka Géčko je v provozu od listopadu 2007. Za tu dobu již bylo pobočkou uskutečněno dvanáct módních přehlídek. Společnost C&A a její pobočky pravidelně realizují módní přehlídky dvakrát do roka, kde jsou představeny novinky v nastávajících trendech oblečení jaro/léto a podzim/zima.

(13)

13

1.2 Charakteristika prezentovaného zboží společnosti C&A

„V C&A je nabízeno celkem dvanáct vlastních značek (dámské, pánské, dětské, mladistvé, XL značky). Každý zákazník si z této nabídky je schopen vybrat svou značku, kterou si oblíbí. C&A je u svých věrných zákazníků tak oblíbená, protože může od této firmy očekávat kvalitní výrobky za přijatelnou cenu.“ [1]

Během módní přehlídky bylo uvedeno celkem sedm značek společnosti C&A, např. Yessica, Yessica pure, Your Sixth Sense, Angelo Litrico, Clockhouse, Palomino a Here & There. Každá z těchto značek je specifická svou charakteristikou. Například dámská značka Yessica je typická svou barevností, elegantností a ženskostí. Pánské značky nabízí širokou škálu paletu barev, nejvyšší komfort nošení a nejnovější módní trendy. A mladistvá dívčí, chlapecká značka nabízí módu, která je neustále ovlivňována dnešními nejnovějšími módními trendy. Podrobnější charakteristika všech značek společnosti C&A je uvedena v příloze č. 1.

Každou modelkou, modelem byl předveden „outfit“ určité značky. Jednotlivá značka byla prezentována v několika variantách a kombinacích. „Outfity“ byly sestavovány podle tématu podzim/zima 2013. Modely byly sestaveny tak, aby zákazníky zaujaly a měly potřebu či nutkání si jednotlivé modely koupit. „Umění porozumět zákazníkům je v dnešní ekonomicky složité době klíčovou otázkou pro výrobce i obchodníky.“ [2] Úkolem „outfitů“ bylo co nejvíce zaujmout zákazníka na první pohled.

1.3 Pobočka Géčko Liberec společnosti C&A

Pobočka Géčko je umístěna v severozápadní části Liberce v nákupním centru Géčko, která je v provozu od listopadu 2007. Centrum se nachází v těsné blízkosti rychlostní komunikace R35 a je součástí velké Obchodní a průmyslové zóny Sever. Do nákupního centra je schopen se zákazník dostat pohodlně osobním automobilem i městskou hromadnou dopravou. Autobusová linka 600, která vyjíždí z ulice Fügnerova je pro návštěvníky centra zdarma.

Právě v tomto nákupním centru Géčko byla realizována módní přehlídka pro pobočku Géčko, společnosti C&A. Módní přehlídka byla stanovena na 29. září 2013

(14)

14 na téma podzim/zima 2013. Datum uskutečnění módní přehlídky vyplynul z analýzy měření návštěvnosti pobočky Géčko, která je uvedena v kapitole 1.4. Pobočkou je pravidelně realizována módní přehlídka dvakrát do roka, kde jsou představeny novinky v nastávajících trendech oblečení jaro/léto a podzim/zima.

1.4 Návštěvnost společnosti C&A a její pobočky v NC Géčko

„Někteří obchodníci považují informaci o počtu návštěvníků na jejich prodejní ploše za okrajovou a bezcennou záležitost. Na základě toho obchodní společnosti a obchodníci přichází o vyšší tržby a vynakládají zbytečné náklady na provoz, jelikož nesledují či neměří nejdůležitější základní obchodní informaci - počet návštěvníků svých prodejen. Počítání návštěvníků je ale v dnešní době jedním z klíčů ke zvyšování zisku a snižování nákladů.“ [3]

Před uskutečněním módní přehlídky bylo provedeno měření návštěvnosti společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko. Účelem měření návštěvnosti bylo zjistit, kolik návštěvníků prodejnu navštíví kvůli letním slevovým výprodejům a kolika návštěvníky bude prodejna navštívena v době prodeje nové kolekce podzim/zima 2013.

Návštěvnost této prodejny byla vyjádřena počty osob, kteří v období od 2. – 22.

září 2013 navštíví tento objekt. Návštěvnost pobočky Géčko byla měřena počítadlem zákazníků. Toto počítadlo bylo pevně umístěno na pokladnách prodejny. Prodejna má celkem dvě pokladny. Návštěvnost byla měřena celkem dvakrát v období měsíce září 2013. První měření bylo provedeno v období od 2. – 8. září 2013. V době, kdy probíhaly letní slevové výprodeje. Druhé měření následně bylo provedeno 14 dnů před uskutečnění módní přehlídky v období 16. – 22. září 2013. Měření bylo provedeno po ukončení všech letních slevových výprodejích a prodejna v té době byla už zásobována podzimní a zimní kolekcí pro rok 2013.

(15)

15 Tabulka č. 1 - Návštěvnost společnosti C&A a její pobočky Géčko

Období Den/Počet lidí

CELKEM

Po Út St Čt So Ne

2. – 8. září 2013 252 177 126 185 203 273 287 1503 16. – 22. září 2013 296 185 265 193 185 327 332 1 785

V tabulce č. 1 je uvedena návštěvnost společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko. Účelem měření návštěvnosti bylo zjistit, kolik návštěvníků prodejnu navštíví kvůli letním slevovým výprodejům a kolika návštěvníky bude prodejna navštívena v době prodeje nové kolekce podzim/zima 2013. Dalším účelem měření bylo zjistit, jaké dny jsou zákazníky nejnavštěvovanější a na základě výsledku určit den uskutečnění módní přehlídky. V období 2. – 8. září 2013 byla pobočka Géčko navštívena celkem 1 503 zákazníky v průběhu letních slevových výprodejů. V období 16. – 22. září 2013 bylo naměřeno, že prodejnu společnosti C&A navštívilo celkem na 1 783 návštěvníků. V době, kdy prodejna byla zásobována podzimní a zimní kolekcí 2013. Nástupem prodeje nové kolekce se zvýšila návštěvnost o 280 zákazníků.

Analýzou měření návštěvnosti bylo zjištěno, že v sobotu a neděli se počty zákazníků zvyšují. Z toho vyplynulo, že módní přehlídku by bylo vhodné uskutečnit o víkendu.

Na základě měření byla stanovena módní přehlídka na 29. září 2013 na téma podzim/zima 2013. Dále z měření vyplynul údaj o přibližném počtu diváků, které mohla prodejna očekávat na organizované módní přehlídce.

(16)

16

2 NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ

Módní přehlídka částečně ovlivňuje nákupní chování zákazníka. Proto je dobré si vysvětlit co to je nákupní chování. „Umění porozumět zákazníkům je v dnešní ekonomicky složité době klíčovou otázkou pro výrobce i obchodníky. Aby uspěli na současném a rychle se vyvíjejícím trhu, musejí znát vše o spotřebitelích. Jedině s dostatečnou znalostí všech vlivů působících na rozhodovací proces a na nákupní chování spotřebitelů, mohou obchodníci dokonale porozumět potřebám zákazníků.“ [2]

Každý zákazník vstupuje do prodejny s určitou představou o zboží, které si chce zakoupit. Určitou dobu proto potřebuje na to, aby se v prodejně orientoval. Zákazníkem je vyhledáváno to zboží, které má v plánu koupit. Ostatní zboží v prodejně však na zákazníka působí a vstupuje do jeho rozhodování. Do procesu rozhodování patří také módní přehlídka, kdy zákazníkem je porovnána jeho původní představa o zboží s konkrétními předměty nabídky. Účelem módní přehlídky je přesvědčit zákazníka o nákupu. Jednotlivé modely, které jsou uvedeny na módní přehlídce, jsou důležitou součástí motivace nákupu.

2.1 Vlivy určující nákupní chování spotřebitele

Na lidské a spotřební chování působí řada okolností a faktorů, které ovlivňují jeho rozhodování o nákupu. Podle odborné literatury [4], [5] a [6] jsou vlivy shrnuty do těchto oblastí:

Kulturní vlivy – „Kultura je primární faktor, hrající v rozhodování zákazníka hlavní roli.“ [4] V marketingu je sledována jak se kultura, subkultura a společenská třída podílí na kupním rozhodovacím procesu spotřebitele.

Sociální vlivy – „Chování spotřebitele je také ovlivněno faktory, jako jsou referenční skupiny.“ [5] Jsou to skupiny, které mají přímý nebo nepřímý vliv na chování a postoje jednotlivce, společenské role a statuty.

Osobní faktory – „Mezi tyto faktory patří zejména věk, zaměstnání, ekonomická situace, životní styl, zájmy a osobnost. Jiné preference mají svobodní, jiné rodiny, jiné ženy i muži.“ [6 Zaměstnání ovlivňuje druh zboží a služby, které jsou člověkem nakupovány. Finanční situací je určeno jak prestižní a luxusní výrobek si spotřebitel může dovolit.

(17)

17 Psychologické faktory – „Spotřebitelovo kupní jednání ovlivňují také čtyři psychologické faktory motivace, vnímání, učení a postoje.“ [5]

Všechny tyto faktory jsou pro zákazníka ovlivňující a zároveň rozhodující při nákupu určitého zboží. Během módní přehlídky může být zákazník ovlivněn jak jednotlivcem, tak i skupinou lidí, kteří na základě chování ovlivní jeho postoj k nákupu. Zákazník je také během módní přehlídky ovlivněn životním stylem, zaměstnáním, věkem a ekonomickou situací. Součástí módní přehlídky je snaha uspokojit potřeby všech zákazníků, kteří se zúčastní přehlídky a přesvědčit je o nákupu.

Důležitou součástí nákupu je také motivace a vnímání zákazníka k nákupu. Mezi běžné motivy módní přehlídky mohou být cena, pestrost sortimentu, interpretace a další.

2.2 Kupní rozhodovací proces

„Rozhodnout se všeobecně znamená volit ze dvou či více alternativ. Při nákupu se tato posloupnost aktivit označuje jako kupní rozhodovací proces.“ [2]

Nestačí rozumět vlivům, kterými je ovlivněno kupní chování spotřebitele.

Samotný obchodník by měl vědět, jak zákazník ve skutečnosti dochází ke svému kupnímu rozhodnutí. „Firma by měla rozlišovat kupní role, neboť je může využít při tvorbě návrhu výrobku, způsoby reklamy a rozvrhu nabídky. Z těchto důvodů se rozlišuje několik rolí: iniciátor, ovlivňovatel, rozhodovatel, kupující a uživatel.“ [7]

Kupní rozhodovací proces u zákazníka začíná rozpoznáním problému a okamžikem vzniku potřeby. Zákazníkem je vnímán pocit nedostatku uspokojením potřeby mezi očekávaným a požadovaným stavem. Zákazník může své potřeby uspokojit např. při zúčastnění se módní přehlídky. Po zjištění potřeby jsou zákazníkem vyhledávány informace, které jsou potřebné ke správnému rozhodnutí. Během módní přehlídky může zákazník vyhledávat informace a zařazovat vyhovující modely do výběrového okruhu. Následně tyto modely budou zákazníkem vyhodnoceny a bude sledována charakteristika jednotlivých produktů, na jejichž základě bude rozhodnuto o nákupu. Výsledkem nákupní akce může být koupě nejvhodnějšího produktu, nebo také koupě jiného produktu či odložení nákupu. Tyto změny v nákupním chování jsou ovlivněny důležitým faktorem – nákupním prostředím. Patří sem působení ostatních zákazníků v obchodě, chování prodejního personálu, atmosféra obchodu, časové okolnosti atd. Poslední částí kupního rozhodovacího procesu je ponákupní chování,

(18)

18 které začíná vlastním užitím produktu. V této fázi bude zákazníkem zhodnocena míra naplnění svého očekávání.

2.3 Ponákupní chování

„Většinou se tendence k uspokojení nebo nespokojenosti objevují až při prvním užití výrobku. Proto je vhodné, chce-li firma podchytit včas možnou nespokojenost, poskytnout spotřebiteli možnost výrobek vyzkoušet. První známky uspokojení nebo neuspokojení, případného rozladění, nejistoty, disonance z provedeného nákupu vlastnímu užití přecházejí.“ [8]

Při zrealizování módní přehlídky je očekáváno ponákupní chování zákazníka.

Společností jsou očekávány dvě varianty ponákupního chování. Spokojenost či nespokojenost s nákupem. Při spokojenosti s nákupem by mohly nastat tyto varianty, např. módní přehlídka uspokojila potřeby zákazníka nebo zákazník je částečně nespokojen s nákupem a bude požadována pouze výměna zboží. V případě nespokojenosti nákupu by mohly nastat varianty, např. zákazník neuspokojil své potřeby během módní přehlídky, nebo zákazník uskutečnil nákup, ale bude požadováno vrácení zboží, jelikož není spokojen s výrobkem.

Spokojenost zákazníka je posilována výrobkem, který vede k řešení jeho problému či potřeby. Dále odpovídající komunikace a kvalitní informace. Zákazníkovi je nutné poskytnout vhodné informace v dostatečném záběru, aby se zužoval prostor pro vznik negativních postojů. Spokojenost je také posilována kvalitním servisem, službami, citlivým zacházení s nástroji podpory prodeje a marketingem založeným na vztazích.

Nespokojenost s výrobkem je vedena ke třem jevům s osudovými následky – ke změně, k diskriminaci a k zápornému ústnímu vyjádření. V důsledku nespokojenosti se zakoupeným výrobkem bude zákazník v budoucnosti nakupovat tentýž značkový výrobek jen v případě nejvyšší nouze. Může nastat, že zákazník nejen příště nekoupí daný výrobek firmy, ale nekoupí ani výrobek jiné kategorie této firmy. Svoji nespokojenost bude dávat zákazník najevo prostřednictvím záporně laděné osobní komunikace na téma výrobku, firmy a značky se svým sociálním okolím.

(19)

19

3 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

„Móda je určitý styl, který je zcela závislý na vkusu spotřebitele, a nikoli na užitné hodnotě. Míra závislosti určitého výrobku na vlivu módy souvisí s tím, nakolik je jeho design diktován vkusem a nakolik funkčností. Mezi produkty, které jsou snadno ovlivnitelné módou, patří parfémy, značkové oblečení a účesy. Design těchto produktů je z velké části dán vkusem spotřebitelů.“ [9]

„Módní přehlídka je výraz, který se běžně používá a je mu všeobecně rozuměno.

Módní přehlídka je v českém jazyce sousloví skládající se ze dvou slov, a to módní a přehlídka. Přídavné jméno módní značí, že se jedná o akt související s módou, tedy s oděvním průmyslem, přehlídka je zase podle jisté definice obecně jakási společenská, kulturní, vědecká či sportovní akce, kdy se něco veřejně předvádí či prezentuje, často velmi názornou a konkrétní formou. Z obou výše zmíněných významů lze vyvodit, že se tedy jedná o veřejné předvádění módy, které se stává kulturní akcí. Módní přehlídka je tedy událost vytvořená a inscenovaná módní společností nebo módní domem, za účelem předvést to nejlepší ze stávající tvorby, poukázat na novinky v nastávajících trendech oblečení vytvořených módní společností nebo domem a především předváděné oblečení prodat.“ [10]

Módní přehlídka stojí vždy na 3 základních pilířích. Prvním pilířem je originální nápad a koncept celé módní přehlídky. Organizátor se musí vždy snažit, o to, aby přehlídka měla své určité zaměření, které je pak zpracováno v choreografii celé akce.

Druhým pilířem je špičkové a technicky pokročilé zpracování celé scény, osvětlení a multimediálních prvků. Choreografie jsou připravovány konkrétní hudbou. Třetím a neméně důležitým pilířem je komunikace s nájemci a komplexní příprava módní přehlídky. Jsou řešeny všechny náležitosti, jako je příprava scénářů nebo odpovědnost za předváděné oblečení.

3.1 Současné módní přehlídky

„Typická současná módní přehlídka, tak jak je zakotvena v mysli běžného člověka, se koná obvykle v uzavřeném prostoru nějaké haly, paláce nebo kterékoli jiné budovy, přičemž modelky různými způsoby předvádějí oděvní modely navržené módním návrhářem, módním domem nebo módní společností. Modelky se převážně

(20)

20 pohybují po prostoru jim určeném, to může být vyvýšené přehlídkové molo nebo mohou procházet mezi diváky v předem stanovených trajektoriích. Možností pohybu modelek, a tudíž předváděných oděvů, je velmi mnoho.“ [10]

Základem módních přehlídek je ošacení, oděv, obuv nebo doplňky konfekčního rázu nebo „haute couture“, což je oblečení šité na míru. Ošacení je speciálně připravené pro každou modelku zvlášť. Každé modelce je předem připraven daný model, který má na molu předvádět. Velmi často je připraveno modelů víc než předvádějících modelek, je tedy nutné, aby se v průběhu přehlídky co nejrychleji převlékaly. Pořadí, ve kterém vcházejí modelky v určených „outfitech“ ze zákulisí na molo, je většinou naplánováno v souladu s požadavkem módního návrháře, který chce například i pořadím modelů vyjádřit specifickou myšlenku celé své kolekce.

V dnešní době jsou módní přehlídky prezentace tvorby návrhářů. Někteří je mají jednou za pár let - jiní několikrát do roka. Mezi nejznámější prezentaci v módní branži patří celosvětové Fashion weeks neboli týden módy. Týden módy můžeme zažít v městech, jako jsou New York, Londýn, Miláno, Paříž, atd.

Mezi celosvětově nejznámější módní přehlídka jednoznačně patří prezentace oděvní tvorby značky Victoria’s Secret. Módní přehlídka Victoria's Secret už dávno není přehlídkou jen o spodním prádle. Je o slavných modelkách, návrhářských kreacích, které ze spodního prádla dělají ještě lákavější podívanou, a především o propagaci značky, pro niž je každoroční módní přehlídka tou nejlepší reklamou. Tradice přehlídek společnosti Victoria's Secret sahá až do roku 1995. Více než show to byla normální přehlídka, která se od ostatních odlišovala jen tím, že se na ní předvádělo spodní prádlo.

Rozpočet byl tehdy pouhých 120 tisíc dolarů. Částka vynaložená za přehlídku z minulého roku se vyšplhala na neuvěřitelných 12 milionů dolarů, zvýšil se ale i počet diváků. Ten stoupl na další obrovské a téměř nepředstavitelné číslo 11,5 milionů televizních diváků. Mezi modelkami, které jsou označovány jako andílci, se objevují ty, které jsou považovány za tahouny a stálice přehlídek. Tyto modelky patří mezi nejlépe vydělávající modelky na světě.

(21)

21

3.2 Uspořádání módní přehlídky spol. C&A a její pobočky v NC Géčko

Společností C&A je vytvářena módní přehlídka dvakrát do roka hlavně kvůli tomu, aby byla představena jejich nová kolekce pro danou sezónu jaro, léto, podzim, zima. Na základě uskutečněné módní přehlídce se společnost dostává do podvědomí zákazníků. Tato akce slouží k tomu, aby nová kolekce co nejvíce zaujala, motivovala zákazníky k nákupu a společnosti se tak zvýšil zisk, tržby a prodejnost módního oblečení. Na základě nákladů, které jsou spjaty s organizací módní přehlídky a návratností ve formě tržeb, se odvíjí budoucí investice společnosti do dalších kolekcí.

Módní přehlídka byla organizována pro společnosti C&A a její pobočku v nákupním centru Géčko. Módní přehlídka byla uskutečněna dne 29. září 2013 v 16:00 na téma kolekce podzim/zima 2013. Byly předvedeny všechny módní trendy, které byly hitem sezóny podzim, zima 2013. Datum uskutečnění módní přehlídky byl vybrán na základě analýzy měření návštěvnosti pobočky Géčko, která je uvedena v kapitole 1.4 a podle prodeje nové kolekce podzim, zima. Na hladký průběh módní přehlídky bylo nutno zajistit:

Propagaci módní přehlídky Světelnou techniku

Pódiovou techniku Zvukovou techniku

Líčení a účes Modelky, modely

Moderátora akce

Cílem práce bylo vyhledat společnosti, které zrealizují přípravu na módní přehlídku pro společnost C&A a její pobočku v nákupním centru Géčko. Společnosti byly vybírány na základě výběrového řízení podle určitých kritérií, např. zkušenosti s módními přehlídkami, nabídka služeb na profesionální úrovni, nízká cena atd.

Společností C&A bylo požadováno, aby módní přehlídka byla uskutečněna za nejnižší náklady, které se dají vytvořit. Účelem módní přehlídky bylo vytvořit nízké náklady pro společnost C&A na organizaci akce, aby uskutečněná módní přehlídka vytvořila společnosti i pobočce Géčko zisk a také zvýšila prodejnost módního oblečení. Cílem

(22)

22 práce bylo také uskutečnit takovou módní přehlídku, aby v den konání akce, ale i následující měsíc se společnosti a prodejně zvyšovaly tržby a prodejnost.

3.3 Kolekce podzim/zima 2013 společnosti C&A

Společností C&A byla uvedena během módní přehlídky kolekce podzim/zima 2013, která byla inspirována barvami podzimu a historizujícími, folklórními prvky.

Nechyběly ani prvky minimalismu a geometrie, které se objevovaly především ve střizích a potiscích.

V sezóně pro dámskou kolekci dominovaly nadměrné velikosti mikin a bund, kombinované trenčkoty a potištěné bundy a především džínsovina. Džínsovina kromě klasické modré získávala i tmavší šedé nebo černé odstíny. Materiál byl zdoben celoplošné potisky a speciální efekty, jako je například zdobení kamínky nebo prošívání vybraných partií. Pro módní přehlídku byla věnována pozornost také kombinaci kůže a koženky s ostatními materiály. Ukázka několika dámských modelů kolekce podzim/zima 2013 je uvedena v příloze č. 2.

V popředí sezóny bylo vedle neutrální černé, šedé a bílé využity podzimní tóny, jako byla vínová, modrá a hořčicová. Zemité odstíny byly obohaceny o mix metalických barev. V nové kolekci byla využita také tmavě a lahvově zelená, červená a džínsovina v nejrůznějších odstínech.

Doplňky kolekce pro podzim/zima 2013 vycházely především ze dvou prvků – kovu a folklórních motivů. Kovový akcent byl uplatněn na kabelkách, v šalách a šátcích jako kovové vlákno, nebo jako detail v podobě řetězu na rukavicích, páscích a botách.

Důležitým doplňkem byly kabelky v metalických barvách nebo květinovým potiskem, žakárové šály s geometrickými a dalšími potisky a zdobené kožené rukavice nebo boty s kovovými detaily.

Inspirace pánské kolekce pro sezónu podzim/zima 2013 byl klasický britský vzhled v nových střizích, úpravách a zpracováních pletenin. V kolekci bylo možné najít nepřeberné množství kombinací tradičních košil s barevnými kalhotami nebo s klasickými pěti kapsovými džíny. Kromě neutrální šedé byly především využity silně podzimní barvy jako vínová, modrá, hořčicová a celá škála zemitých tónů.

(23)

23

3.4 Propagace módní přehlídky

Při propagaci oděvní tvorby je módní přehlídka jednou z nejefektivnějších prezentací. Módní přehlídka může příjemně zpestřit firemní večírek, či jinou akci podobného druhu. V případě organizace módních přehlídek je jistě jasné, že nejde zrovna o jednoduchou záležitost a je třeba ke správné propagaci, realizaci a přípravě určitá zkušenost. Při realizaci je nutné pohlídat mnoho zdánlivých maličkostí, které by přehlídku mohly pokazit. Byla by škoda představit nádhernou a zajímavou kolekci oblečení na špatně zorganizované módní přehlídce nebo dokonce na takové, která nebyla příliš dobře propagována, a proto na ní přišlo málo lidí.

„Úspěšná propagace vyžaduje umění přesvědčit druhého. Jak v inzerci, tak v rozhlasové nebo televizní relaci i v přímém osobním prodeji. Pokud propagace neobsahuje prvky, které dokážou přesvědčit zákazníka, míjí se svým účelem.“ [11]

Propagace je jednou ze tří činností na podporu prodeje vyrobeného zboží nebo nabízené služby. Propagace není ovšem pouze reklama. Kromě reklamy je působeno na vědomí a podvědomí lidí i dobré jméno podniku, který dané zboží vyrábí, značka výrobků a mnoho dalších prostředků, které by měly upoutat zájem spotřebitelů.

„Jedna z činností propagace je reklama. Reklama je placená neosobní forma komunikace mezi zákazníkem a obchodníkem.“ [9] Zprostředkovatelem reklamy jsou typicky masová média. Propagační prostředek by měl být účinným nástroje celé propagace. Mohou to být všechny formy reklamy psané, mluvené nebo obrazové.

„Používá se také různých metod, jak tyto propagační prostředky využívat, volba prostředků a jejich rozsah. Důležitou roli hraji i čas, ve kterém má propagace působit a v jakých časových intervalech, zda jednorázově, nebo opakovaně. Přihlíží se jak k velikosti podniku, tak k charakteru výrobku nebo služby, k situaci na trhu, úspěšnosti výrobku na trhu, předpokládané účinnosti, úspěšnosti odbytu, atd.“ [12]

Cílem je zvyšovat zájem spotřebitelů o výrobky nebo služby a tím i výrobu zvyšovat a služby poskytovat v širším rozsahu. Podnikový cíl vychází z určitého záměru, kterého má být dosaženo. Nejedená se jen o zvýšení odbytu samého, ale i o zvýšení podnikového zisku.

Při propagaci módní přehlídky společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko byl kladen důraz především na zákazníky. Reklama je měla informovat a hlavně upozornit o připravované módní přehlídce. Při tvorbě propagaci módní přehlídky byl kladen důraz na nízké náklady. Účelem reklamy bylo co nejvíce přilákat

(24)

24 stávajících a potenciálních zákazníků na organizovanou módní přehlídku. Na propagaci bylo použito několik médií, které byly vybrány jako ty efektivnější a patří mezi levnější média. Pro reklamu módní přehlídky byly vzaty jako nejvhodnější média reklama v rozhlase, velkoplošné reklamní tabule a letáky umístěné v městské hromadné dopravě v městě Liberec.

3.4.1 Rozhlasová reklama

Při výběru propagace módní přehlídky společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko byl kladen důraz na nízké náklady, a na základě toho byla zvolena reklama rozhlasová. „Rozhlasová reklama je jednou z nejrozšířenějších forem propagace služeb a výrobků. V kombinaci se správně zvolenou rozhlasovou stanicí zasáhne vždy velké množství posluchačů z požadované cílové skupiny.“ [13]

„Rozhlasová reklama tvoří asi 10% veškeré marketingové komunikace v České republice.“ [22] Tato forma reklamy je jedna z nejlevnějších reklam.

Rozhlas je selektivní médium. Rádio se dokáže zacílit na zvolenou skupinu posluchačů podle regionu, podle formátu stanice, do jednotlivých časových pásem a pořadů. Díky odlišným hudebním formátům rádií si zadavatel může vybrat podle požadované cílové skupiny. Různé cílové skupiny se chovají vůči poslechu rádia odlišně, a to zaručuje širokou možnost výběru daného časového okamžiku pro konkrétní komunikaci. Rádio je přednákupní médium. Jedná se o komunikaci posluchači velmi blízkou, protože regionální stanice přinášejí zprávy a informace z daného regionu.

„Rozhlasová reklama, aby byla úspěšná, se musí mnohokrát opakovat.

Doporučuje se alespoň patnáctkrát týdně, nejlépe ve stejném čase, s ohledem na vysílaný program a posluchačskou základnu. Rozhlasové spoty by měly vznikat originálním pojetím, dynamikou a snadnou zapamatovatelností. Cena závisí hned na několika faktorech - druhu rozhlasové stanice, velikosti pokrytí, frekvence, času vysílání, nebo zda jde o reklamní spot nebo sponzoring apod.“ [13]

Rozhlasová stanice, kterou byla zajištěna propagace módní přehlídky v rádiu, byla vybrána na základě výběrového řízení. Výběrového řízení se zúčastnily čtyři stanice – Rádio Contact Liberec, Rádio Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2. Stanice byly vybrány na základě určitých kritérií např. stanice vysílaná v libereckém kraji, výše poslechovosti, cena za reklamu, nízké náklady (požadavek společnosti C&A).

(25)

25 Graf č. 1 - Poslechovost rádií v ČR 12 – 79 let – projekce v tisících posluchačů [14]

V grafu č. 1 je uvedena poslechovost rádií v České republice posluchačů ve věku 12 – 79 let. Na ose x jsou uvedeny názvy pěti nejlepších stanic v poslechovosti a na ose y je uveden počet posluchačů v tisících. Poslechovost byla měřena mezi 3 – 4 kvadrantem v roce 2013. Z grafu vyplývá, že největší poslechovost byla zaznamenána na stanici Rádio Impuls s počtem posluchačů, viz graf č. 1. Na základě kritéria stanice vysílaná v libereckém kraji byly vybrány tři nejlepší stanice Rádio Impuls, Evropa 2 a Frekvence 1. Rozhlasová stanice Rádio Contact Liberec se při měření neumístila do pěti prvních nejposlouchatelnějších stanic, proto v dalším výběru byla vyřazena.

Tabulka č. 2 - Cena za reklamu v Kč/1 týden na vybraných rádií Název stanice Cena v Kč bez DPH/1 týden

Frekvence 1 70 700

Rádio Contact Liberec 80 000

Rádio Impuls 80 500

Evropa 2 88 800

V tabulce č. 2 jsou uvedeny jednotlivé ceny za reklamní spoty v Kč/1 týden.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, jelikož společnost C&A je plátce DPH. Jednotlivé ceny byly vypočítány z časových pásem a z cen za pásmo v Kč/1 týden, které byly následně vynásobeny přiděleným cenovým koeficientem na základě délky spotu v sekundách.

Časová pásma, ceny za pásma v Kč/1 týden, cenové koeficienty délek spotu a přehled

2 126

1 846 1 716

1 436

1 245

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Rádio Impuls Evropa 2 Frekvence 1 Čro Rádiožurnál Rádio Blaník

poslechovost v ticech

název rádií

Rádio Impuls Evropa 2 Frekvence 1 Čro Rádiožurnál Rádio Blaník

(26)

26 souhrnných cen rozhlasových stanic jsou uvedeny v příloze č. 3. Na základě zjištěných celkových nákladů u jednotlivých rádií za výrobu audiovizuální reklamy a následné vysílání v rozhlase byla společnosti C&A a její pobočce Géčko vybrána rozhlasová stanice Frekvence 1. Náklady za rozhlasovou reklamu byly zjištěny jako nejnižší oproti ostatním stanicím, které se zúčastnily výběrového řízení. Frekvenci 1 byly zjištěny náklady za reklamu v rozhlase v hodnotě, viz tabulka č. 2. V počtu poslechovosti se stanice Frekvence 1, avšak umístila na třetím místě s počty posluchačů, viz graf č. 1. Při výběru byl však kladen důraz především na nejnižší cenu za reklamu.

Společnosti C&A a její pobočce Géčko byl rozhlasovou stanicí Frekvence 1 vytvořen spot v délce 20 sekund, který se opakoval každý tři hodiny v časovém pásmu od 06 – 19 hodin. Během dne byl reklamní spot posluchači vyslechnut celkem pětkrát.

Požadavky společnosti C&A na reklamní spot zněly jasně. Reklamní spot musel obsahovat originalitu a nesměl postrádat dynamiku. Reklamní spot byl vytvořen samotnou rozhlasovou stanicí. K účinnosti rozhlasové reklamy je třeba vytvořit zvukový spot odlišující se od ostatních reklam v reklamním bloku. Spot musí zaujmout, vzbudit pozornost posluchačů a být chytlavý. Pokud se zařadí do šedivého průměru, posluchači si jej nevšimnou a reklamní rozhlasová kampaň bude neúčinná. Rozhlasu byly také předány informace, které by měl reklamní spot obsahovat – jméno společnosti a pobočky, o jakou akci se jedná, datum a čas, téma akce, motto, atd. Společností C&A bylo vytvořeno motto: „To, co ráda nosím, si dopřeji právě dnes.“, které bylo také použito při propagaci módní přehlídky ve formě letáků. Rozhlasu byla také předána reklamní znělka společnosti C&A, která je používána ve všech jejich reklamách. Tato znělka je charakteristická pro společnost C&A. Reklama byla vysílána v termínu 22. – 29. září 2013. Termín byl vybírán tak, aby zákazníkům reklama přinášela co nejnovější informace v blízké době před uskutečněním módní přehlídky.

Spot, který byl vytvořen rozhlasovou stanicí Frekvence 1, byl také použit k rozhlasu v interním rádiu společnosti C&A na pobočce Géčko a po nákupním centru Géčko. Spot byl vysílán dvakrát do hodiny v období 22. – 29. září 2013. Zákazníci tak byli informováni o připravované módní přehlídce při nákupu na prodejně i po celém nákupním centru.

(27)

27

3.4.2 Reklamní letáky v MHD města Liberec

„Leták je tištěn zpravidla dokument propagující nějaký výrobek, činnost, firmu, myšlenku, apod. Jedná se o neopakovatelnou tiskovinu, zpravidla jednoúčelově zaměřenou. V dnešní době leták patří mezi levnou reklamu, která není náročná na přípravu.“ [15]

Druhá reklama pro módní přehlídku společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko byla navrhnuta propagace přes reklamní letáky, které byly umístěny v liberecké městské hromadné dopravě. V Liberci je měsíčně přepraveno cca 3 167 000 osob. Tato propagace byla zvolena z toho důvodu, že většina cestujících si při jízdě čte reklamní letáky v autobusech.

Cílem reklamních letáků bylo informovat přepravované o organizované módní přehlídce. Společností C&A bylo žádáno, aby na reklamu ve formě reklamních letáků byly vynaloženy nejnižší náklady a prospekty byly vyvěšeny po dobu 14 dnů od 15. – 29. září 2013. Tento termín byl zvolen z toho důvodu, aby zákazníkům reklama přinášela co nejnovější informace v blízké době před uskutečněním módní přehlídky.

Propagační leták byl navrhnut organizátorkou akce. Vzor letáku je uveden v příloze č. 4. Pro tvorbu letáku byl použit křídový papír ve formátu A4 (210 x 297 mm) o váze 130 g. Leták byl zadán tištěn jednostranně a barevně. Při tvorbě letáků byly použity propagační černobílé fotografie, které jsou součástí každé prodejny společnosti C&A. Z fotografií byl vytvořen „rám“ letáku. Do středu prospektu byly umístěny informace týkající se módní přehlídky, např. datum, místo konání, téma kolekce atd.

Dále pro tvorbu letáku bylo použito logo společnosti a jejich internetová adresa.

Společností C&A byl doplněn leták mottem, který vymyslela pro organizovanou módní přehlídku: „To, co ráda nosím, si dopřeji právě dnes.“ Propagační letáky byly instalovány naležato do dostupných dopravních prostředků v městě Liberec a do autobusové linky 600, patřící nákupnímu centru Géčko.

Společnost, která byla najata na instalaci a tisk propagačních letáků, byla vybrána na základě výběrového řízení. Výběrového řízení se zúčastnily společnosti, které splňovaly zadaná kritéria, např. liberecká společnost, tisk ve formátu A4 (210 x 297 mm), umístění naležato, barevný jednostranný tisk, nízké náklady (požadavek společnosti C&A), umístění v liberecké městské hromadné dopravě, počet autobusů a tramvají. Úzkého výběrového řízení se zúčastnily tři společnosti – Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., ČSAD Liberec, a.s. a Sancar. Přehled

(28)

28 jednotlivých cen společností za pronájem reklamní plochy pro letáky jsou uvedeny v příloze č. 5.

Tabulka č. 3 - Souhrnné ceny za pronájem reklamní plochy pro letáky v liberecké městské hromadné dopravě

Název Počet ks Inst. a odst. 1 ks letáku/bez DPH v Kč Počet tramvají/ autobusů Cena bez DPH/Kč Celkem bez DPH/Kč

Dpmlj, a.s. 150 1 260 55/90 9 450 10 710

ČSAD

Liberec, a.s. 150 1 260 -/60 9 450 10 710

Sancar 150 --- 62/86 6 885 6 885

V tabulce č. 3 je uveden celkový přehled cen za umístění letáků v liberecké městské hromadné dopravě. Částky jsou uvedeny bez DPH, jelikož společnost C&A je plátcem DPH. Ve výběrovém řízení jednoznačně uspěla společnost Sancar, jelikož požadovala nejnižší náklady za pronájem reklamních ploch pro letáky. Vnitřní reklama v dopravních prostředích u této společnosti byla vypočítána na částku, viz tabulka č. 3.

Společnost si do ceny nezapočítávala instalaci a odinstalaci letáků z dopravních prostředků. Dále bylo zjištěno, že společnost Sancar nabízí 148 dostupných dopravních prostředků pro instalaci reklamy ve formě letáků. Celkem bylo objednáno u společnosti Sancar 150 ks propagačních letáků, které byly vyvěšeny na základě požadavku společnosti C&A po dobu 14 dnů od 15. – 29. září 2013. Propagační letáky o počtu 62 ks byly umístěny v tramvajích a 86 ks v autobusech po městě Liberec. Zbývající dva letáky byly instalovány do autobusové linky 600, která patří nákupnímu centru Géčko.

Umístění letáků v autobusové lince 600 bylo zajištěno zdarma. U ostatních společností byly zjištěny vyšší náklady a menší počet dostupných dopravních prostředků.

Společnosti Dpmlj, a.s. a ČSAD Liberec, a.s. nabízely své služby dráže o 3 825 Kč. Obě společnosti si navíc účtovaly instalaci a odinstalace 1 ks letáku, viz tabulka č. 3.

Společnostmi také byl nabízen menší počet dostupných dopravních prostředků na umístění vnitřní reklamy, viz tabulka č. 3.

(29)

29

3.4.3 Velkoplošná reklamní tabule

Třetím nástrojem propagace módní přehlídky společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko byl navrhnut polep na velkoplošné reklamní tabule po městě Liberec. „Prostorové umístění reklamy v médiu může samo o sobě ovlivnit pozornost, kterou se jí dostává. Důležitými faktory na umístění jsou velikost a poloha. Intuice napovídá, že čím větší je reklama, tím více získá pozornosti.“ [9] Tato forma reklamy patří mezi venkovní média. Tvoří je jakákoli hmotná konstrukce mimo budovy, např.

billboardy, stadiony, vlaky, autobusy, balony nebo malá letadla.

Polep na billboardu měl stejnou podobu jako propagační leták, který byl umístěn v liberecké městské hromadné dopravě. Viz příloha č. 4. Vybranou společností byl polep vytištěn o velikosti 506 x 238 cm, v barevné podobě na samolepící fólii. Polepy na velkoplošných reklamních tabulích byly vyvěšeny na základě požadavku společnosti C&A po dobu 14 dnů od 15. – 29. září 2013. Pro zákazníky byl zvolen tento termín, aby jim reklama přinášela co nejnovější informace v blízké době před uskutečněním módní přehlídky.

Společnost, která byla najata na instalaci polepů na billboardy, byla vybrána na základě výběrového řízení. Výběrového řízení se zúčastnily společnosti, které splňovaly určité podmínky, které byly stanoveny, např. liberecké společnost, umístění na hlavní frekventované komunikaci či silnici I. třídy, viditelnost reklamní tabule 100 – 150 m, střední intenzita pěšího provozu a nízké náklady na instalaci billboardů (požadavek společnosti C&A). Do užšího výběru byly vybrány pouze dvě společnosti – CMG Outdoor a Moje Billboardy. Přehled společností a jednotlivých billboardů, které se zúčastnily výběrového řízení, jsou uvedeny v příloze č. 6.

Tabulka č. 4 - Souhrnné ceny za pronájem velkoplošných reklamních tabulí Název Celkem bez DPH/Kč

Moje Billboardy 10 500

CMG Outdoor 10 000

V tabulce č. 4 jsou uvedeny souhrnné ceny za pronájem reklamních tabulí u společností, které se zúčastnily výběrového řízení. Ve výběrovém řízení byly vyhledávány takové společnosti, které odpovídaly zadaným kritériím. Kritéria byla dodržena a polep reklamy týkající se módní přehlídky byl umístěn celkem na čtyři

(30)

30 reklamní tabule po městě Liberec. Byly použity pouze čtyři reklamní tabule, aby se dosáhlo co nejnižších nákladů. Na základě vybraných kritérií a billboardů vyplynulo, že společnost CMG Outdoor nabízí své služby levněji než společnost Moje Billboardy.

Pronájem čtyř reklamních tabulí u společnosti CMG Outdoor byly vyčísleny na částku, viz tabulka č. 4. Společností Moje Billboardy byly nabízeny její služby o 500 Kč dráže.

Specifikace a informace týkajících se o všech čtyřech velkoplošných reklamních tabulích, na které byly umístěny polepy reklamy, jsou uvedeny v příloze č. 6.

3.5 Pódiová technika

Pódiová technika je důležitou součástí každé módní přehlídky. Modelky se převážně pohybují po prostoru jim určeném, což může být vyvýšené přehlídkové molo.

Na základě vyvýšeného pódia jsou modelky a předváděné modely sledovány diváky ze všech stran. Pódia by měly být zajištěny protiskluzovým povrchem, který zajišťuje bezpečnost předvádějícím. Důležitou součástí mola je také osvětlení mola a zástěna pro modelky a modely. Zástěna v tomto případě slouží jako šatna pro předvádějící.

Při přípravě módní přehlídky společnosti C&A a stavbě pódia bylo důležité se rozhodnout kam umístit dané pódium. Zdali molo instalovat přímo do prodejny či před vstup do prodejny nebo do prostoru nákupního centra Géčko. Jako nejlepší varianta byla zvolena instalace pódia před vstup do prodejny. Tato varianta byla vybrána na základě důvodů, např. větší prostor, lepší denní světlo, větší množství diváků, více pozornosti, v okolí další obchody. Kolem pódia byl umístěn určitý počet lavic a židlí pro pohodlí starších zákazníků, zbývající diváci sledovali módní přehlídku ve stoje. Viz příloha č. 8.

Bylo provedeno výběrové řízení, kterého se zúčastnily společnosti nabízející pronájem pódiové techniky a tyto společnosti také splňovaly kritéria, které byly stanoveny, např. nízké náklady (požadavek společnosti C&A), doprava a instalace techniky den před módní přehlídkou, pronájem min. 2 dny, protiskluzový povrch, schody, nosnost min. 750kg/m2. Užšího výběrového řízení se zúčastnily celkem dvě společnosti - Joinmusic s.r.o. a A-TechService. Přehled společností pronajímající pódiovou techniku, a které zúčastnily se výběrového řízení, jsou uvedeny v příloze č. 7.

(31)

31 Tabulka č. 5 - Souhrnné ceny za pronájem pódiové techniky

Název Nosnost

v kg/m2 Model/popis Celkem bez

DPH/Kč Joinmusic s.r.o. 750 podium 8x6m, deska NIVTEC

2x1 m, schody, výška 60 cm 30 000 A-TechService 750 podium 8x6m, deska NIVTEC

2x1 m, schody, výška 60 cm 30 000

V tabulce č. 5 je uveden přehled cen společností, které se zúčastnily výběrového řízení a pronajímají pódiovou techniku. Částky jsou uvedeny bez DPH, jelikož společnost C&A je plátcem DPH. Z tabulky vyplývá, že pronájem pódiové techniky byl nabízen u obou společností za stejnou částku, viz tabulka č. 5. Obě společnosti nabízely pódia o nosnost 750 kg/m2. Avšak během výběrového řízení byla vybrána společnost Joinmusic s.r.o. Bylo rozhodnuto o této společnosti, jelikož touto společností, byla také zajištěna zvuková technika, viz kapitola 3.7. Společností Joinmusic s.r.o. byla zajištěna kompletní sestava pódia den před uskutečnění módní přehlídky. Instalace o den dříve byla nutná z toho důvodu, aby následně mohla být připravena světelná a zvuková technika. Odinstalace byla provedena po ukončení módní přehlídky. Instalace, odinstalace i doprava byla společností Joinmusic s.r.o. započítána do celkové sumy.

Samotné pódium a zástěna je uvedena v příloze č. 8.

3.6 Světelná technika

Světelná technika je součástí každé módní přehlídky. Hlavním úkolem světelné techniky je co nejlépe osvětlit modelky, předváděcí molo a samotné předváděné modely. Cílem osvětlování je vytvořit co nejpříznivější podmínky pro činnosti lidí a pro vznik jejich zrakové pohody. Světelná technika pro módní přehlídku společnosti C&A a její pobočku v nákupním centru Géčko byla instalována na pódium den před uskutečněním akce. Bylo zajištěno, aby světelnou techniku během módní přehlídky obsluhoval profesionál, aby akce proběhla bez komplikací.

Společnost, u které byla pronajata světelná technika, byla vybrána na základě výběrového řízení. Společnosti do výběrového řízení byly vybírány na základě zvolených kritérií, např. pronájem světelné techniky, profesionalita a služby z oblasti módních přehlídek, instalace světelné techniky den před módní přehlídkou, nízké

(32)

32 náklady (požadavek společnosti C&A), zajištění sestavy světelné techniky, odborný pracovník ovládací techniku během módní přehlídky, pronájem min. 2 dny. Do výběrového řízení byly zařazeny tři společnosti – Joinmusic s.r.o., A-TechService a Svět očima hudby (SOH).

Tabulka č. 6 - Souhrnné ceny za pronájem světelné techniky

Název Doprava

cena/km bez DPH v Kč

Celkem bez DPH/Kč

Joinmusic s.r.o. 1 746 12 746

A-TechService 1 358 10 008

SOH 1 552 7 392

V tabulce č. 6 jsou uvedeny souhrnné ceny společností pronajímající světelnou techniku, které se zúčastnily výběrového řízení. Viz tabulka č. 6 a viz příloha č. 9.

Z tabulky vyplývá, že ve výběru jednoznačně uspěla společnost SOH, která nabízí světelnou techniku za nejnižší náklady oproti ostatním zúčastněným společností.

Společnost SOH nabízí vytvoření světelných sestav pro různé akce, např. módní přehlídky. Společnosti C&A a její pobočce Géčko byla společností SOH vytvořena světelná sestava za částku, viz tabulka č. 6. Společnost Joinmusic s.r.o. měla své služby dražší o 5 354 Kč a A-TechService o 2 616 Kč. Sestava byla vytvořena na základě velikosti a umístění pódia, typ akce atd. Součástí světelné techniky byly např.

reflektory, bílá i barevná světla, stativy a další. Světelná technika byla instalována den před uskutečnění módní přehlídky a odinstalace byla provedena v den po ukončení akce. Společnost SOH si také navíc účtovala dopravu a instalaci světelné techniky mimo Prahu, jelikož společnost SOH má sídlo v hlavním městě. Sazba dopravy mimo Prahu byla stanovena na základě smluvních a obchodních podmínek na 16 Kč/km.

Doprava byla počítána od obce Černý Most, Praha – Sousedská, Liberec. Celkem bylo podnikovým vozem ujeto 97 km za částku, viz tabulka č. 6. Všechny společnosti, které se zúčastnily výběrového řízení, si účtovaly pouze cestu k plátci světelné techniky.

Celkový přehled dopravy u všech společností je uveden v příloze č. 9. V příloze č. 10 je uvedena stavba světelné techniky na pódium.

(33)

33

3.7 Zvuková technika

Zvuková technika je důležitou součástí každé přehlídky. Hudbou je určována modelkám dynamika kroku, styl módní přehlídky, ale také ovlivňuje emoce diváka.

Zvuková technika pro módní přehlídku společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko byla instalována na pódium den před uskutečněním akce. Bylo zajištěno, aby zvukovou techniku během módní přehlídky obsluhoval profesionál, aby akce proběhla bez jakéhokoli problému. Tímto profesionálem byla také zajištěna hudba na celou dobu módní přehlídky. Viz příloha č. 10 je uvedena stavba zvukové techniky na pódium.

Společnost, která zajistila zvukovou techniku pro módní přehlídku společnosti C&A a její pobočky Géčko, byla vybrána ve výběrovém řízení. Společnosti, které se zúčastnily užšího výběru, byly vybrány dle zvolených kritérií, např. pronájem zvukové techniky, instalace techniky, nízké náklady (požadavek společnosti C&A), odborný pracovník ovládací techniku během módní přehlídky, pronájem min. 2 dny, zkušenosti s touto akcí, vytvoření zvukové sestavy. Výběru se zúčastnily tři společnosti – Joinmusic s.r.o., A-TechService a SOH. Přehled společností pronajímající zvukovou techniku je uveden v příloze č. 11.

Tabulka č. 7 - Souhrnné ceny za pronájem zvukové techniky Název Celkem bez DPH/Kč Joinmusic s.r.o. 6 896

A-TechService 14 558

SOH 7 972

V tabulce č. 7 jsou uvedeny souhrnné ceny za pronájem zvukové techniky společností, které se zúčastnily výběrového řízení. Částky jsou uvedeny bez DPH, jelikož společnost C&A je plátcem DPH. Nejlevnější zvuková sestava byla společnosti C&A a její pobočce Géčko nabízena za částku, viz tabulka č. 7, od společnosti Joinmusic s.r.o. Na základě této skutečnosti uspěla ve výběrovém řízení. U společnosti A-TechService byly jejich služby dražší o částku 7 662 Kč a u společnosti SOH o 1 076 Kč. Sestava byla vytvořena na základě velikosti pódia, typ akce atd. Součástí zvukové sestavy byl např. bezdrátový mikrofon, mixážní pult, reproduktor a další.

Instalace zvukové techniky byla provedena den před uskutečnění módní přehlídky

(34)

34 a odinstalace byla provedena v den ukončení akce. Společnost Joinmusic s.r.o. si také účtovala dopravu a instalaci zvukové techniky mimo Prahu, jelikož společnost Joinmusic s.r.o. má sídlo v hlavním městě. Sazba dopravy mimo Prahu byla stanovena na základě smluvních a obchodních podmínek na 18 Kč/km. Doprava byla počítána od obce Černý Most, Praha – Sousedská, Liberec. Celkem bylo podnikovým vozem ujeto 97 km za částku, viz tabulka č. 7. Všechny společnosti, které se zúčastnily výběrového řízení, si účtovaly pouze cestu k plátci zvukové techniky. Celkový přehled dopravy u všech společností je uveden v příloze č. 11.

3.8 Líčení a účes modelek, modelů

Součástí každé módní přehlídky jsou modelky, které jsou podle tématu přehlídky nalíčeny. Na základě tématu módní přehlídky společnosti C&A a její pobočky v nákupním centru Géčko se jednalo o podzimní, zimní líčení. „Trendy v líčení podzimu/zimy 2013 byly nalíčené stříbrné metalické oči a bílo-stříbrné linky a zvýraznění linií očnicových oblouků. Hitem byly také fuchsiové rty a moderní variace inspirované styly padesátých let. Dalším trendem byly pak, po přemíře lesků, matné rty v odvážných barvách.“ [16]

Společnost C&A měla jediný požadavek při realizaci módní přehlídky. Vytvořit módní přehlídku za nízké náklady. Na základě požadavku nebyl využit profesionální maskér a kadeřník pro modelky. Každá modelka, která se zúčastnila módní přehlídky, byly předloženy dvě varianty předloh na nalíčení. Podle těchto předloh se musela sama modelka nalíčit, než samotná akce začala. V první variantě bylo modelce nabízeno možnost nalíčení výrazných metalických očí a jemné rtěnky. V druhé variantě byly nabízeny fuchsiové rty s jemným líčením na očích. Obě varianty líčení pro modelky jsou uvedeny v příloze č. 12. Modelové a děti neměli žádné líčení a ani žádný předepsaný účes. Na módní přehlídku pro dospělé modelky byly navíc předepsané jemně vlnité rozpuštěné vlasy.

Figure

Updating...

References

Related subjects :