• No results found

Information till dig som har kärl för hushållsavfall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Information till dig som har kärl för hushållsavfall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Information till dig som har kärl för hushållsavfall

PLACERING

Du kan ställa kärlet var du vill på din tomt fram till tömning av det.

På tömningsdagen skall kärlet vara framställt, max 5 meter från sopbilens stannställe senast klockan 06.30.

Den som levererar kärlet ställer det på den plats som anses mest lämplig för en enkel tömning. Om du inte tycker det är en bra plats så kontakta kundtjänst på telefon

08-731 33 03 för att diskutera annan placering.

För att säkerställa att kärlet blir tömt placera det med handtaget och hjulen ut mot vägen för att underlätta tömning. Kärlet ska vara placerat så det kan rullas till bilen, inga trösklar eller trappsteg ivägen. Tänk på att kärlets transportväg ska vara framkomlig året runt, alltså snöröjd och halkfri under vintern.

Kärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Fyll inte kärlet så att det blir alltför tungt för den som hämtar avfallet.

Kärlet ägs av staden och får inte målas eller dekoreras.

Sida 1 av 2

(2)

Tänk också på att inte ställa något framför kärlet. Grovsopor eller annat som ska hämtas får inte stå i vägen eftersom det är olika fordon som hämtar olika slags avfall. Placera inte heller kärlet framför brevlådan.

VAD KAN LÄMNAS I KÄRLET?

Kärlet är till för hushållssopor och inget annat. Grovavfall och trädgårdsavfall får inte lämnas i kärlet och absolut inte farligt avfall eller elavfall. Det får inte vara något löst avfall i kärlet. Var noga med att paketera alla soporna ordentligt för att undvika lukt och spill. Det behövs ingen innersäck utan de förslutna soppåsarna läggs direkt i kärlet. Fastighetsägaren är själv ansvarig för rengöring av kärlet men en gång per år erbjuds kärltvätt mot betalning från vår entreprenör.

Vi hoppas att ditt nya kärl och den här informationen ska underlätta för dig att få en smidig och enkel sophantering. Har du några frågor så har av dig till Kundtjänst avfall på telefon 731 33 03 eller e-post:

kundtjanst.vaavfall@lidingo.se

MED VÄNLIG HÄLSNING Tekniska förvaltningen Lidingö stad

Sida 2 av 2

References

Related documents

Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder.. Markera kontaminerat område med varningssymboler och

farligt avfall mindre elavfall grovavfall farligt avfall matavfall metall brännbart mindre elavfall deponi farligt avfall mindre elavfall brännbart grovavfall ljuskällor

» Transportera inte mera farligt avfall än 100 kg eller 100 liter per år, exempelvis eget avfall som innehåller: farliga jordbrukske- mikalier, flygaska och pannaska

Tabell 5: Kod(er) för faroklass och kategori och kod(er) för faroangivelse för avfallets beståndsdelar och de motsvarande koncentrationsgränserna för klassificering av avfall

– När flygbolag driver sådana här kampanjer blir det uppenbart att vi måste få åtgärder på strukturell nivå, inte bara på individnivå, säger Sandra Costa från Klimax som

Vid tillfälliga verksamheter kan behållare ställas ut för hushållsavfall motsvarande kärl- och säckavfall, (gäller inte grovavfall, farligt avfall eller el-avfall). Om

Den länsstyrelse som gett tillstånd till transport av avfall och/eller transport av farligt avfall får helt eller delvis återkalla detta tillstånd och förbjuda fortsatt verksamhet.

Uppföljningen visar att inte alla tillsynsmyndigheter känner till att de har ett operativt tillsynsansvar för gränsöverskridande transporter av farligt avfall, något som kan

Det är länsstyrelsens eller kommunens ansvar att se till att naturreservaten förvaltas och att det finns nödvändiga anläggningar för besökare.. I dag an­ litas ofta markägare

(= farligt avfall) om det innehåller farliga ämnen i enlighet med 2 kapitel 2 §, i så höga koncentrationer att avfallet har en eller flera av de egenskaper som anges

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Tänk på att kärlet inte får fyllas mer än att locket kan stängas och det får inte vara alltför tungt för den som hämtar avfallet.. Vad kan lämnas

• Till tunga material väljs en mindre behållare, annars finns risk för att bilen inte kan lyfta upp containern eller att det tillåtna axeltrycket överskrids.. • Samtliga

Farligt avfall får aldrig hamna bland de vanliga soporna, eldas eller hällas ut i avloppet – det är en risk för både människor och miljö.. De giftiga ämnena måste

Men alla vet inte att vi har mycket avfall hemma som klassas som farligt avfall när det ska slängas.. Vi som arbetar med att ta hand om ditt avfall har till uppgift att göra det

Ni som har en verksamhet där farligt avfall upp- kommer utgör den första länken i kedjan från läm- nare till mottagare.. För att helheten ska fungera måste alla länkar

Smittförande avfall och Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt: Märk behållaren med gul etikett med vit symbol ADRklass 6 samt

• Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller andra material. • Arbetsgivaren ska föra register över arbetare som hanterar

När farligt avfall uppstår till följd av din egen verksamhet, exempelvis vid underhåll och reparation som du själv utför anses du utgöra avfallsproducent och du har därmed

Klassningen som farligt respektive icke farligt avfall beror av såväl ingående huvudämnen som innehållet av spårämnen. Klassningen beror också av hur dessa grundämnen är

Studies also indicate that low quality of life (perceived quality of life) is significantly related to regularly needing help with ADL (Hellstrom, Persson & Hallberg,

För att få en uppfattning om det förekommer otillbörliga affärsmetoder som leder till ökat matsvinn i Sverige i handeln med svenska frukt och grön­ saker, har

There are not always any close correlation between bat occurrence and activity as measured before construction and how it turns out to be afterwards, which