C H E F S N Ä T V E R K C H E F S N Ä T V E R K C H E F S N Ä T V E R K L E D A R S K A P S U T V E C K L I N G

Full text

(1)

S V E R I G E S S T Ö R S T A C H E F S N Ä T V E R K

S V E R I G E S S T Ö R S T A C H E F S N Ä T V E R K

S V E R I G E S S T Ö R S T A C H E F S N Ä T V E R K

S V E R I G E S S T Ö R S T A C H E F S N Ä T V E R K

L E D A R S K A P S U T V E C K L I N G

2 0 1 0

(2)

S V E R I G E S S T Ö R S T A C H E F S N Ä T V E R K

Som chefsmedlem i något av våra fackförbund tillhör du Sveriges största chefsnätverk. Vi erbjuder mötesplatser med andra chefer, ledarskapsutbildningar och mycket annat.

Våra chefsmedlemmar finns i både offentlig och privat verksamhet. I såväl stor som liten verksamhet. Tillsammans stödjer vi över 100 000 chefer i deras professionella utveckling.

Genom medlemskapet i sitt fackförbund ska våra chefsmedlemmar få de bästa möjligheterna till karriär och kompetensutveckling!

(3)

F Ö R m å N l I G A E R b j u d A N d E N

I den här broschyren har vi samlat utbildningar och aktiviteter som chefsförbund i samverkan – Unionen, SKTF, ST och Finansförbundet – erbjuder under 2010.

Du kan även ta del av aktiviteter som ditt eget förbund arrangerar under det kommande året.

l ä s m e r o c h a n m ä l d i g p å

w w w . u n i o n e n . s e / c h e f

(4)

F Ö R b u N d S G E m E N S A m m A A K T I V I T E T E R

Arbetsglädje i förändringstider – En föreläsning med Elizabeth Gummesson som ger dig som chef nya infallsvinklar, aha-upplevelser och inspiration som du har stor nytta av i ditt förändringsarbete. Elizabeth har utvecklat en speciell, mycket framgångsrik stil när hon föreläser. Hon vrider och vänder på begrepp och är utmanande och ställer höga krav på sin publik, som i gengäld får mycket tillbaka. Elizabeth syns ofta i media och har bland annat skrivit den mycket uppmärksammade boken Good enough.

Erfarenhet är bara ett annat ord för att slippa tänka – När tiderna är stabila är det lätt att vara ledare. När tiderna förändras blir saken en helt annan. De som vet hur saker fungerar måste lämna plats åt de som tror att man skulle kunna göra på ett annat sätt. Troed Troedson ger oss förklaringsmodeller för att förstå och förutsäga samhällsförändringar. Han hjälper oss att se runt hörnet, att skapa bilder av framtiden och att se situationer från den positiva sidan. Troed har en bakgrund som fysiker och socionom. Han arbetade under en rad år med organisations- och affärsutveckling framförallt i kommunal verksamhet och startade 1997 företaget Paradigmmäklarna.

Anmäl dig på www.unionen.se/chef

l E d A R S K A p S d A G A R N A

Tylösand 5–6 maj

Välkommen till dagar som ger dig inspiration, en chans till nätverksbyggande och tid för reflektion i en kreativ miljö.

Reality Bites – Utveckling när förändring är konstant

Kan man tala om organisationsutveckling i framtiden? Kommer det finnas chefer och medar- betare? Har du koll på kombinatörerna, karriärrebellerna och kompetenskravallerna? Etnologen och trendstrategen Ida Hult ställer arbetslivets livsstilsförändringar och beteendemönster i nytt ljus genom unikt tillämpade etnografiska undersökningar. Hon vet vad människor säger, vad de gör och skillnaden där emellan. Ida Hult är VD på Trendethnography AB, en etnografisk konsultbyrå som översätter beteende och livsstil till affärsstrategier. Det blir rappt, roligt och relevant om morgonda- gens arbetsliv.

Robust samarbetskultur – kan konflikter vara konstruktiva?

Kan man ha en fungerande samverkan på arbetsplatser med meningsskiljaktigheter och mel- lanmänsklig irritation? En “robust samarbetskultur” handlar om just detta. På senare år har vi fått ingående kunskap om redskap som ledare i organisationer kan använda för att lösa problem tidigt, och där konflikter leds in i konstruktiva banor. Seminariet ger kunskap om hur konflikter fungerar och framför allt vad man kan göra för att förebygga att de blir destruktiva för verksamhet och människor. Thomas Jordan är docent, forskare och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han koncentrerar sig på forskning kring människors föreställningsvärldar, i synnerhet om konflikter och samarbete.

Anmäl dig på www.unionen.se/chef

l E d A R S K A p S d A G A R N A

Aronsborg 19–20 oktober

Välkommen till dagar som ger dig inspiration, en chans till nätverksbyggande och tid för reflektion i en kreativ miljö.

F Ö R b u N d S G E m E N S A m m A A K T I V I T E T E R

(5)

F Ö R b u N d S G E m E N S A m m A A K T I V I T E T E R

Välkommen till den Stora Chefskvällen. För femte året i rad erbjuder chefsförbund i samverkan en mötesplats för chefer på anrika Nalen i Stockholm. Du får lyssna till framstående talare inom ledar- skapsområdet och har möjlighet att stifta bekantskap med andra chefer från arbetsmarknadens alla områden. Därtill musik, mat och dryck – allt i en härlig miljö!

Även chefer som inte är medlemmar i våra förbund är välkomna att ta del av och skaffa sig information om våra chefserbjudanden. Bjud därför med en chefskollega som inte är medlem!

Mod och ledarskap

I föreläsningen “Mod och ledarskap” berättar Alice Bah Kuhnke om hur man kan lyckas hitta modet att leda andra och ta sig an utmanin- gar som till att börja med ter sig för stora eller svåra. Hon reflekterar över den resa hon själv gjort och de insikter den fört med sig. På sitt engagerande sätt pratar Alice om hur man kan göra för att få nyck- larna till det goda ledarskapet. På köpet kommer många goda skratt i en underhållande föreläsning av en ung kvinna som provat på många ledande roller.

Alice Bah Kuhnke, miljö- & CSR-chef hos ÅF

Anmäl dig på www.unionen.se/chef

S T o R A C H E F S K V Ä l l E N

Nalen, Stockholm 17 november

(6)

F Ö R b u N d S G E m E N S A m m A A K T I V I T E T E R

Stockholm, Sundsvall och Linköping under november

För att du ska få möjlighet att utveckla de arbetsrättsliga kunskaper som krävs för ett bra ledar- skap genomför vi under november seminarier med fokus på Gällande arbetsrätt. Genom dessa halvdagsseminarier ger vi dig tillfälle att hämta fakta, få nya idéer och inspireras att utvecklas i din chefsroll.

Anmäl dig på www.unionen.se/chef

A R b E T S R Ä T T S l I G A S E m I N A R I E R A R b E T S m I l j Ö R Ä T T

Göteborg 27 maj, kl.12.30-17.00 Malmö 28 maj, 12.30-17.00 Luleå 8 juni, 12.30-17.00

Vad alla chefer måste veta!

En halvdag om arbetsgivarens förebyggande och straffrättsliga ansvar för arbetsmiljön med Maria Steinberg, jur. dr. i arbetsmiljörätt.

• Systematiskt arbetsmiljöarbete, vad förväntas av arbetsgivaren?

• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter (delegering), aktuella rättsfall.

• Samverkan med skyddsombuden, nya rättsfall

• Arbetsmiljöverket, hur arbetar de? Några överklaganden.

• Nya regler från 2010 i arbetsmiljölagen Kostnad: 490 kr

Anmäl dig på www.unionen.se/chef

(7)

d I T T F Ö R b u N d S A K T I V I T E T E R

V I S I o N Ä R T l E d A R S K A p I T I d A V F Ö R Ä N d R I N G

Välkommen på en heldags workshop i ämnet "Visionärt ledarskap i tid av förändring". Du får som chef verktyg och modeller för att hitta ditt eget visionära ledarskap för ökad lönsamhet och större effektivitet.

Enligt en undersökning från Harvard Business School är det tre gemensamma drag som är

avgörande för ett företags framgång; Visioner, värderingar och att bygga på medarbetares talanger.

Med Jante, Luther och folkhemstanke i bagaget har vi skapat en kultur i vårt land som bygger på försiktighet och trygghet. I ett land där vi är utbildade, smarta och kompetenta har vi inte verktygen att skapa motivation, förändra och gå till handling. Vad skulle hända om ditt visionära ledarskap bidrog till ökad lönsamhet och större effektivitet? Är du beredd att prova?

Välkommen att under en hel dag arbeta med dina visioner och värderingar tillsammans med Nina Karlsdotter. Hon är utbildad beteendevetare och Master-Certifierad NLP-coach, senast från NLP- University i Santa Cruz, Kalifornien, USA. Hon är VD för Karlsdotter Ledarskap AB och har över 10 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och individuell coachning. Hon är mycket efterfrågad som ledarskapscoach såväl som föreläsare, utbildare och handledare för work-shops.

Läs mer och anmäl dig på unionen.se/chef

Där kan du också registrera dig som chef om du ännu inte gjort det.

4 mars Luleå 17 mars Sundsvall 18 mars Östersund 24 mars Nyköping 25 mars Södertälje 30 mars Umeå 31 mars Skellefteå

6 april Göteborg 8 april Stockholm 13 april Uppsala 15 april Kalmar 20 april Örebro 21 april Borlänge 22 april Jönköping

27 april Växjö 28 april Borås 04 maj Kristianstad 25 maj Malmö 26 maj Helsingborg 01 juni Trollhättan 02 juni Skövde

(8)

d I T T F Ö R b u N d S A K T I V I T E T E R d I T T F Ö R b u N d S A K T I V I T E T E R

m E l l A N C H E F – E T T T u F F T u p p d R A G ?

Hur hanterar jag ledningens krav och medarbetarnas förväntningar?

Eva Lindh och Tina Kristensson,Unionen Bergslagen föreläser.

Tid, plats och anmälan

Tisdagen den 25 maj 2010, kl 11.30 - 13.30

På Quality Hotel - Eurostop, Boglundsängen 2, Örebro

Unionen bjuder på lättare lunch.

Anmäl dig senast den 18 maj till: bergslagen@unionen.se, tel 019-17 46 00 Ange ev specialkost i din anmälan.

C o A C H A N d E l E d A R S K A p

Ta till vara dina medarbetares fulla potential

Ett coachande ledarskap får både dig och dina medarbetare att växa. Coaching som arbetsreds- kap leder till större delaktighet, medarbetare som presterar mer och en bättre vardag för dig som chef och ledare.

Syftet med coachande ledarskap är att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt, att utvecklas och växa genom att själva komma fram till sina lösningar. Coaching är ett verktyg för att kommunicera med färre missförstånd, fokusera på tydliga mål, övervinna problem och öka effektiv- iteten – och ha roligt under tiden!

Grunden för ett coachande ledarskap är en god och aktiv relation till medarbetarna. Coaching bygger på att skapa medvetenhet och ansvar genom att ställa frågor. En viktig utgångspunkt i det coachande ledarskapet är ett lösningsfokuserat förhållningssätt - att fokusera på de positiva målen istället för problemen.

Vi varvar teori med praktiska övningar kopplade till din dagliga verksamhet, där deltagarnas erfar- enheter är en viktig del.

Praktisk information Tid: 3 - 4 Juni 2010, kl 9:00 Plats: Sätra Brunn, Sala

Anmälan: på www.unionen.se (kurser & aktiviteter) senast 30 april Meddela i anmälan om du inte vill ha logi eller om specialkost önskas.

(9)

C H E F S K o N F E R E N S I A R b E T S R Ä T T

Göteborg 19 maj

Unionens jurister presenterar arbetsrätt ur ett chefsperspektiv med de särskilda villkor som gäller för en anställd chef och VD. Det utbildningen tar sikte på är frågor som är viktiga för dig i förhål- lande till din arbetsgivare. Några exempel på frågeställningar som kommer att belysas: omfattas du av LAS och kollektivavtalets regler och om inte vad behöver du då tänka på? Hur ingripande får en konkurrensklausul vara? Vilket ansvar har jag som chef för arbetsmiljön? Hur fungerar MBL:s inflytanderegler för mig som chef?

Praktisk information

Tid och plats: Onsdag den 19 maj kl. 10.00 – 16.00 (lunch ingår) i Unionens lokaler på Packhus- platsen 3

Anmälan senast 5 maj

Anmälan gör Du på www.unionen.se/goteborg - välj kalender och aktiviteter

Meddela ev. allergier eller övriga önskemål.

Vid förhinder kontakta Anco Thorsson 031-701 28 52 eller anco.thorsson@unionen.se d I T T F Ö R b u N d S A K T I V I T E T E R

(10)

l ä s m e r o c h a n m ä l d i g p å

w w w . u n i o n e n . s e / c h e f

(11)

Foto: Maskot, Johnér

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :