• No results found

Rapport avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rapport avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)
(2)
(3)

1(6)

Enhet Datum Diarienr

2009-12-29 HN-HOS09-059

611 88 Nyköping · besök Repslagaregatan 19

tel 0155- 24 50 00 · fax 0155- 24 55 82 · e-mail landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 ·

Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HSN\2010\(1) 27 jan\§ 3 Rapport om samverkan kring barn med psykisk ohälsa\Rapport 2009 avseende samverkan kring barn och unga.doc

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Landstinget Sörmland

Rapport avseende samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Arbetsforum för samverkan i västra och södra länsdelarna där Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken NLN/KSK deltar

Sammanställningen nedan, som gjorts av verksamhetschef Peter Ankarberg, avser de fasta grupper som finns. Dessutom deltar kliniken i olika mer till- fälliga grupper som arbetar med att genomföra olika projekt och liknande.

Sådana grupper är till exempel gruppen kring det blivande Barnahuset i Nyköping och gruppen som träffas för att arbeta med införandet av Funktionell familjeterapi i Sörmland. Dessutom sker möten vid behov mellan chefer BUP och chefer Socialtjänst respektive elevhälsa och mellan handläggare i dessa verksamheter.

VITS (Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan)

VITS finns i samtliga kommuner i södra och västra länsdelen. I södra sedan flera år, i västra har de startat hösten 2009. VITS motsvarar det som i vårdprogrammet för AD/HD, Tourette, Asperger och Autism kallas för KOLA.

VITS-grupperna ses cirka fyra gånger per termin och där deltar handläggare från BUP, Elevvård och Socialtjänst. Ibland deltar även Habiliteringsverk- samheten. I VITS diskuteras enskilda ärenden, främst ärenden där misstanke om AD/HD/Asperger/Autism föreligger, där någon av parterna ser behov av samverkan. Oftast sker detta med vårdnadshavares godkännande men i enstaka fall även anonymt. Fokus är att samordna insatser, undvika dubbel- arbete samt undvika att enskilda patienter bollas mellan olika instanser. For- men är mycket uppskattad både av landsting och kommun.

VITS förskola i Gnesta kommun

Gruppen skapades som ett av resultaten av det gemensamma deltagandet i SKL:s Pinocchio-projekt som syftade till att finna bättre insatser till barn som riskerar att utveckla antisocialt beteende. En sak som framkom var att

(4)

sverksamheten. Gruppen har ny- gen påbörjat sitt arbete. Uppdraget är det samma som för ”vanliga” VITS

en målgruppen är barn i förskoleålder.

älsovården deltar. Fokus för rupperna är komplexa ärenden där det föreligger behov av samverkan.

ruppen möts cirka tre gånger per termin.

hov handläggare från UP, polis och socialtjänst för att reda ut vem som gör vad när i ärenden

m rör barnmisshandel och sexuella övergrepp.

verksamhetschef från primärvården mt närvårdskoordinator. Fokus är övergripande frågor som rör barn och nga. Gruppen har funnits i flera år.

de som har förälder med sykisk sjukdom. Detta är alltså barn som kanske inte hunnit utveckla psy- isk ohälsa, men som ligger i riskzonen för detta.

samhällets insatser ofta kommer först när barnet redan börjat straffa ut sig.

För att nå barn och familjer innan dess behöver man möta dem redan i för- skoleåldern. För att uppnå detta skapades en VITS-förskolegrupp. I denna deltar handläggare från BUP Nyköping, Elevhälsan, IFO, Vårdcentralen i Gnesta, Barnhälsovården och Habilitering

li m

SAMLA (SAMverkan i LAndstinget)

I såväl södra länsdelen som västra finns en SAMLA-grupp för samverkan mellan landstingsverksamheter som arbetar med barn. Handläggare från BUP, Habiliteringsverksamheten och Barnh

g G

Samråd kring sexuella övergrepp och barnmisshandel Både i södra och i västra länsdelarna träffas vid be

B so

Arbetsgrupp Södra Barn (ASB)

Arbetsgruppen utgörs av chefer från landstingsverksamheter och kommuna- la verksamheter som arbetar med barn. I denna ingår chef för elevhälsa samt IFO-chef eller motsvarande från samtliga fyra kommuner. Från landstinget deltar verksamhetschef BUP, verksamhetschef Habiliteringsverksamheten, verksamhetschef Barnhälsovården, en

sa u

Referensgrupp CUMULUS (Nyköping)

Handläggare från BUP:s öppenvårdsmottagning i Nyköping deltar cirka två gånger per termin i en grupp där Cumulus är sammankallande. Övriga delta- gare kommer från elevhälsa och socialtjänstens myndighetsdel samt familje- rätten. Cumulus tillhör Nyköpings kommuns sociala divisions förebyggan team och har gruppverksamhet för barn som har varit med om en svår skils- mässa, barn som bevittnat våld i hemmet och barn

p k

(5)

3(6)

Enhet Datum Diarienr

2009-12-29 HN-HOS09-059

611 88 Nyköping · besök Repslagaregatan 19

tel 0155- 24 50 00 · fax 0155- 24 55 82 · e-mail landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 ·

Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HSN\2010\(1) 27 jan\§ 3 Rapport om samverkan kring barn med psykisk ohälsa\Rapport 2009 avseende samverkan kring barn och unga.doc

i e- mation kring specifika problemställningar som t.ex.

älvskadebeteende samt mer övergripande frågor kring vad som rör sig

e ilka chefer som kommer att ingå eftersom gruppen endast mötts vid tt tillfälle hösten 2009. Inriktningen kommer att vara densamma som för

-

ed issa fall anonymt. I och med att VITS ch AVB finns i västra länsdelen från och med hösten 2009, är denna

enna grupp består av handläggare från BUP KSK, socialtjänsten och sko- unerna i KFV-området samt migrationsverket.

nde frågor där behov av samverkan finns.

Elevvården för gymnasieskolan i Nyköping

Handläggare från ”Samtalscentrum unga vuxna” i Nyköping träffar en till två gånger per termin skolsköterskor och kuratorer från gymnasieskolorna kommunen. Syftet är att informera om hur läget är i respektive verksamh

er, samverkan, infor t

sj

bland unga just nu.

Arbetsgrupp Västra Barn (AVB)

Gruppen är relativt nybildad och avsikten är att chefer från landstings- och kommunala verksamheter, som arbetar med barn, ska ingå. Det är ännu int

lart v k e ASB.

Samverkan skola – landsting i KFV-regionen

I denna samverkan deltar chefer och handläggare från elevhälsovården i de tre kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker samt chefer och handläg gare från BUP NLN/KSK och Habiliteringsverksamheten. Fokus är dels på generella frågor som rör samverkan kring barn med AD/HD och Autism- spektrum och dels på samverkan kring enskilda ärenden som då dras m

årdnadshavares godkännande eller i v v

o

grupps fortsättning under diskussion.

Asylsökande barn i riskzon (KFV) D

lan i de tre komm

BUSAM (Flen)

BUSAM är en grupp för barn- och ungdomssamverkan i Flens kommun.

ruppen har fokus på övergripa G

BUSAM är uppdelad i tre nivåer; en referensgrupp, en styrgrupp och en samverkansgrupp (BUSAM).

eferensgruppen

R träffas fyra gånger per år. Den består av närvårdskoordina- - tor, polisområdeschef och förvaltningschefer från kommunen. Den ger man dat till styrgruppen och är en länk till politiken.

(6)

Styrgruppen träffas fyra gånger per år. Den består av samverkansgruppens närmsta chefer, dvs. verksamhets- eller enhetschefer från BUP, vuxenpsy kiatri, primärvård och kvinnoklinik samt chefer från elevhä

- lsan, fritids- årdsverksamhet, IFO, Arbetsmarknads och utbildningscentrum, chef för

amverkansgruppe g

polisens brottförebyggande arbete samt folkhälsoplaneraren i Flen. Styr- gruppen ger uppdrag och mandat till samverkansgruppen.

S n träffas cirka sex gånger per år och arbetar med konkre- samverkansfrågor. Den består av medarbetare från ovan nämnda organi-

hetschef BUP MSE, verksamhetschef Habiliteringsverksamheten, erksamhetschef Kommunikationscenter, chefer för elevvård från samtliga ommuner i länet samt konsulenter från Specialpedagogiska skolmyndig-

rbetsforum för samverkan i norra länsdelen där Barn- och ung- E deltar

rbetsgruppen, som har 5-6 möten per år, hanterar övergripande frågor som otsvarande ASP och ANP). I gruppen ingår

skilstuna kommun ta

sationer.

Hjälpredan

Verksamhetschef deltar två gånger per termin i länsövergripande möten för att uppdatera Hjälpredan som är ett verktyg som syftar till att klargöra ansvarsfördelningen mellan kommun, stat och landsting när det gäller barn och unga med funktionshinder i utbildning. I dessa möten deltar dessutom verksam

v k heten.

A

domspsykiatriska kliniken MS

Arbetsgrupp norra barn (ANB) A

rör barn och unga (m

verksamhetschefer från landsting och kommuner. Ingående verksamheter:

E

ch familjeförvaltningen - Torshälla Stads förvaltning ngen

mmun - Arbetsmarknads- o

- Barn-och ungdomsförvaltni Strängnäs ko

- Individ och familjeomsorg - Skolan Landstinget

- Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken - Primärvården ( Eskilstuna

- Barnhälsovården och Strängnäs)

- Barnhabiliteringen - Barn- och ungdomskliniken

(7)

5(6)

Enhet Datum Diarienr

2009-12-29 HN-HOS09-059

611 88 Nyköping · besök Repslagaregatan 19

tel 0155- 24 50 00 · fax 0155- 24 55 82 · e-mail landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 ·

Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\HSN\2010\(1) 27 jan\§ 3 Rapport om samverkan kring barn med psykisk ohälsa\Rapport 2009 avseende samverkan kring barn och unga.doc

verkan ellan kommunerna i länsdelen (Eskilstuna och Strängnäs), polis, åklagare

pp eller

om utsatts för sexuella övergrepp

enna grupp, i vilken kommunen och både BUP och Barn- och ungdoms- r funnits under flera år. Landstingsverksamheterna står för stöd i komplicerade ärenden. Sannolikt kommer gruppen

enna samverkansgrupp, som polis och åklagare initierat, är inriktad på tioner som ingår i gruppen är kriminalvården, eförvaltningen i Eskilstuna, Individ och familje-

.

mråde att arbeta med. Diskussioner m en sådan verksamhet pågår i samverkan mellan Arbetsmarknads- och

ningen i Eskilstuna, Individ och familjeomsorg i Strängnäs, ch ungdomskliniken samt vuxenpsykiatrin. Kartläggning av

riktlinjer och rutiner m gäller när barn och unga drabbats av en alkohol/drog intoxikation och

rknads- i

icerade ärenden, framför allt europsykiatriska (AD/HD, Asperger, autism). I Eskilstuna medverkar rep-

jeförvaltningen, resurscentrum Barnahus

nder våren invigdes ett Barnahus i Eskilstuna. Barnahus är en sam U

m

och landstinget (Barn- och ungdomskliniken samt BUP). Syftet med ett Barnahus är att ge barn som utsatts för misshandel, sexuella övergre andra allvarliga brott bästa möjliga hjälp på ett och samma ställe.

Samverkansgrupp för barn s D

kliniken ingår ha konsultation och

framöver att ingå i Barnahus.

Stopp – Se oss D

familjevåld. Övriga organisa Arbetsmarknads- och familj

omsorg i Strängnäs, primärvården i Eskilstuna, BUP samt barnhälsovården

Beroendecentrum – Ung

eroende och missbruk är ett viktigt o B

o

familjeförvalt BUP, barn- o

behovet pågår för närvarande i länet.

Intoxgrupp

enna grupp träffas regelbundet för att följa upp de D

so

inkommit till Barn- och ungdomskliniken. I gruppen ingår Arbetsma och familjeförvaltningen i Eskilstuna och Individ och familjeomsorg Strängnäs, BUP samt Barn- och ungdomskliniken.

KOLA (i Eskilstuna), TOLA (i Torshälla), SAMS (i Strängnäs) KOLA/TOLA/SAMS motsvarar det som i södra/västra länsdelarna kallas

ör VITS. I KOLA-grupperna diskuteras kompl f

n

resentanter för Arbetsmarknads- och famil

(8)

iteringen ingår. Motsva- nde gäller för Strängnäs och Torshälla stad.

jälpredan

BUP-klinikerna i länet, deltar två gånger och skolan i gruppen, där både BUP och Barnhabil

ra

SAMLA (Landstingets samlade resurser)

Se det som beskrivs för södra länsdelen – sidan 2.

Juventas

Juventas är en samtalsverksamhet för ungdomar i åldern mellan 16 och 20 år. Den är en samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin.

H

Verksamhetscheferna för de båda

per termin i länsövergripande möten för att uppdatera Hjälpredan – se beskrivning sidan 4.

Övrig utvecklingsverksamhet arnet i centrum

B – metodutveckling med inriktning mot skolkande barn.

nsamma flyktingbarn

Samverkan mellan BUP, Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen samt skolan.

E – konsultation/utveckling i samverkan mellan Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen och BUP.

Hemmaplansvård – utveckling/samverkan mellan BUP, Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen samt Individ och familjeomsorg.

References

Related documents

Kan detta enskilda arbete vara en följd av att teamen inte har getts eller tagit sig tid till att utarbeta gemensamma definitioner av vad det hälsofrämjande och förebyggande

En annan studie genomförd av DeVore och Ginsburg (2005) visar att många barn och unga fortfarande saknar tillräckligt mycket stöd från sina föräldrar eller en annan vuxen

The results from this study showed that people with cancer parti- cipating in an exercise intervention during treatment found that ex- ercise improved functioning in daily life

Med aktuell forskning och gedigen erfaren- het redogör han för skolans roll i flyktingbarns psykosociala utveckling; på vilket sätt kan barnens erfarenheter påverka deras

Denna länsövergripande riktlinje för samverkan mellan regionen beskriver organisation och processer för samverkan på tjänstemannanivå mellan kommunerna och regionen kring

Det är viktigt att ungdomar har kunskap när det gäller grundläggande privatekonomi – planering av inkomster och utgifter, lån, krediter, räntor, sparande, betala räkningar –

Efter att ha skissat en bild av forskares bakomliggande motiv för att förespråka estetik och estetiska dimensioner i naturvetenskaplig undervisning skildras undertill

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i

I alla länder finns det olika nationella dokument och policies som reglerar samarbetet mellan den offentliga sektorn och den ideella sektorn, något som vi i praktiken saknat i

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring,

På uppdrag av revisorerna i Landstinget i Jönköpings län och revisorerna i kommu- nerna Aneby, Eksjö, Habo, Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Värmland och kommunerna har inrättat ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring, i

Ledaren säger ett påstående, till exempel ”Alla som tycker att barn ska få bestämma byter plats” När alla tagit ställning och antingen bytt plats eller valt att sitta kvar,

Arbetet med att förbättra kvaliteten i insatser till barn och unga med psykisk ohälsa enligt beslutad PRIO-plan 2012 (plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa)

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas om en enskild eller närstående till denne, från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso-

Även om detta är problematiskt för många barn, för socialsekreterarna och för kuratorerna som vill ge barnen rätt hjälp finns det en förståelse för BUP:s

3 Avvikelser i samverkan mellan Borås Stads skolverksamhet och Västra Götalandsregionen utifrån ”Ett utvecklat samarbete – Riktlinjer för verksamheter som möter barn och

Syfte: En litteraturstudie har utförts med syfte att undersöka orsaker till psykisk ohälsa, hur den yttrar sig bland barn och unga samt insatser som bör genomföras för att

Vårdgivaren får ersättning för samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga och där samverkan inte kan hänföras till

Andra samhällsinsatser som exempelvis insatser inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri riktas enbart till barn och ungdomar som på olika sätt far illa eller behöver

get medförde. I andra trakter, framför allt i södra W ales, har kolets utträngande genom oljan såsom bränsle utlöst den permanenta de- pressionen. Gemensamt drag

Så har kriget gått vidare med ständigt växande lidanden för alla parter och till djup besvikelse för alla dem, som hade trott, att de Gaulle skulle vara i