TETHYS OIL. Kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y Resultatet överraskar positivt - lägre OPEX Effekten av produktionslimiterna KURS (SEK): 55,75

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

1 907 1 mån (%) -1,7

Nettoskuld (MSEK) -263 3 mån (%) -25,2

Enterprise Value (MSEK) 1 645 12 mån (%) -1,7

Soliditet (%) 89,7 YTD (%) -28,6

Antal aktier f. utsp. (m) 34,2 52-V Högst 81,8

Antal aktier e. utsp. (m) 34,5 52-V Lägst 52,5

Free Float (%) 75,3 Kortnamn TETY

2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning (MUSD) 87 121 135 142

just EBITDA (MUSD) 49,9 79,3 88,8 93,8

just EBIT (MUSD) 5,7 38,2 39,2 42,0

EBT (MUSD) 9,5 34,9 39,4 42,3

EPS (USD) 0,1 1,0 1,2 1,2

DPS (SEK) 1,0 1,0 1,0 1,0

Omsättningstillväxt (%) nmf 38,2 11,8 5,1

EPS tillväxt (%) nmf 1241 12,9 7,5

just EBIT-marginal (%) 6,5 31,6 29,1 29,7

2016A 2017E 2018E 2019E

P/E (x) 992,5 6,8 6,0 5,6

P/BV (x) 1,5 1,0 0,9 0,8

EV/S (x) 2,3 1,7 1,5 1,4

EV/EBITDA (x) 4,1 2,6 2,3 2,2

EV/EBIT (x) 35,6 5,3 5,2 4,8

Direktavkastning (%) 1,3% 1,8% 1,8% 1,8%

Yield; DPS+inlösen (%) 5,2% NA NA NA

KURSUTVECKLING

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

HUVUDÄGARE KAPITAL

Lansdowne Investment Company 10,1% 0,1011 10,1%

JPM Chase NA 5,4% 0 5,4%

Franklin Templeton 5,1% 0 5,1%

Magnus Nordin 4,1% 4,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Dennis Harlin 3Q-rapport

BOLAGSBESKRIVNING

2017-11-07 Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering

och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar.

Kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Bolaget har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.

Kraftigt ökat oljepris Y/Y. Under Q2 levererade Tethys en nettoomsättning om 31,4 MUSD (20,6), innebärande en omsättningstillväxt om 52% Y/Y. Detta mot väntade 31,7 MUSD, den marginella differensen är huvudsakligen hänförligt realiserat oljepris om 53,7 USD per fat mot estimerade 54,1.

Omsättningsökningen härleds kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y (53,7 USD/fat mot 35,9 i fjol) samt ~3% högre dagsproduktion (BOPD) Y/Y. Sekventiellt var omsättningsökningen 7% vilket härleds oljepriskomponenten då produktionskvoterna gör sig fortsatt gällande varpå produktionen är ungefär densamma.

Resultatet överraskar positivt – lägre OPEX. EBITDA uppgick till 21,0 MUSD (8,4), innebärande en resultattillväxt om 150% Y/Y och en EBITDA-marginal om 66,9% (40,8).

Den sekventiella ökningen var 9%. EBITDA-marginalen överträffade våra estimat med 2,5 pp vilket härleds lägre operativa kostnader för block 3&4, där OPEX/fat uppgick till 7,3 USD/fat (9,3) mot väntade 8,7. Tethys uppvisar således mycket god kostnadskontroll där förklaringen ligger i kostnadsbesparingar snarare än skalfördelar. Att EBITDA endast överträffade våra estimat om 3,1% (21,0 MUSD mot väntade 20,4 MUSD), trots lägre produktionskostnader, förklaras huvudsakligen av högre administrationskostnader som uppgick till 2,1 MUSD mot väntade 1,5 samt något lägre intäkter. Avskrivningarna kom in något lägre än väntat (10,0 mot väntade 10,7) och finansnettot något lägre (-0,4 mot +0,4).

Värt att beakta är att finansnettot inkluderar omvärderingseffekt av koncerngemensamma lån vilket är non-cash items.

Effekten av produktionslimiterna och estimat.

Produktionsbegränsningarna kvarstår till slutet av Q1 2018, varefter Tethys bör kunna accelerera produktionen så snart produktionslimiterna släpps. För 2018 estimerar vi 13.600 fat per dag från nuvarande run-rate om ca 12.300-12.400.

Konfidensen hos bolaget är stark avseende att produktionskapaciteten för Block 3&4 har och kommer öka relativt nuvarande BOPD. Vidare har prospekteringsborrningen under H1 (Ulfa-1 och Erfan-1) varit lyckosamma vilket är en

intressant framtida option. RÖSTER

• Kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y

• Resultatet överraskar positivt - lägre OPEX

• Effekten av produktionslimiterna

NASDAQ OMX Mid Cap Energi

Marknadsvärde (MSEK)

45 55 65 75 85

2016-08-15 2016-11-07 2017-02-01 2017-04-28 2017-07-27

TETY OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A* 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 20,0 20,6 26,0 20,7 29,3 31,4 30,6 29,3 1 046 107 87 121 135 142

Resultat från intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsekostnader -10,0 -12,1 -10,0 -11,2 -10,0 -10,4 -10,5 -10,4 -295 -49,0 -43,3 -41,3 -46,1 -47,9

just EBITDA 10,0 8,5 16,0 15,4 19,3 21,0 20,1 18,9 618,0 58,0 49,9 79,3 88,8 93,8

Av- och nedskrivningar -11,0 -11,0 -11,0 -11,2 -10,0 -10,0 -10,4 -10,7 -215,0 -35,0 -44,2 -41,1 -49,6 -51,8

just EBIT -1,0 -2,5 5,0 4,2 9,3 11,0 9,7 8,2 403,0 23,0 5,7 38,2 39,2 42,0

Finansnetto -1,0 -0,4 2,0 3,2 -2,6 -0,4 -0,2 -0,1 -53,0 0,0 3,8 -3,3 0,2 0,3

EBT -2,0 -2,9 7,0 7,4 6,7 10,6 9,5 8,1 350,0 23,0 9,5 34,9 39,4 42,3

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -2,0 -2,9 6,0 1,5 6,7 10,6 9,5 8,1 350,0 23,0 2,6 34,9 39,4 42,3

EPS f. utsp. (USD) -0,07 -0,09 0,19 0,04 0,20 0,31 0,28 0,24 9,86 0,67 0,08 1,02 1,15 1,24

EPS e. utsp. (USD) -0,07 -0,09 0,19 0,04 0,19 0,31 0,27 0,24 9,86 0,67 0,08 1,01 1,14 1,23

Omsättningstillväxt Q/Q -23% 3% 26% -20% 42% 7% -3% -4% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -20% -21% -13% -20% 47% 52% 18% 42% 77% -90% -18% 38% 12% 5%

just EBITDA-marginal 50% 41% 62% 58% 55% 56% 66% 64% 72% 54% 57% 66% 66% 66%

just EBIT-marginal -5% -12% 19% 16% 26% 29% 32% 28% 51% 21% 7% 32% 29% 30%

EBT-marginal -10% -14% 27% 36% 23% 34% 31% 28% 46% 21% 11% 29% 29% 30%

Finansnettot påverkas av USDSEK fluktuation för koncerninterna lån och investeringar och är ej kassaflödespåverkande.

*Siffror för 2015 justerade enligt nya redovisningsprinciper, helåret 2014 avser MSEK

MUSD 2014A* 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E USD 2014A* 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 673 61 45 80 89 94 EPS 9,86 0,67 0,08 1,02 1,15 1,24

Förändring rörelsekapital 33 5 7 -3 1 1 Just. EPS 9,86 0,67 0,08 1,02 1,15 1,24

Kassaflöde löpande verksamheten 707 64 52 77 90 95 BVPS 6,02 6,21 5,72 6,68 7,70 8,81

Kassaflöde investeringar -259 -39 -49 -51 -48 -48 CEPS 0,62 0,06 -0,36 0,66 1,09 1,24

Fritt kassaflöde 448 25 3 27 42 47 DPS (SEK) 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kassaflöde fin. verksamheten -426 -23 -18 -4 -4 -4 ROE 188% 11% 3% 17% 15% 14%

Nettokassaflöde 22 2 -12 23 37 43 Soliditet 92% 86% 82% 86% 87% 88%

*2014A avser MSEK *2014A avser MSEK

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

166 189 191 195 194 190 Antal A-aktier (m) -

48 51 39 61 99 142 Antal B-aktier (m) 35,5

232 253 239 267 306 345 Totalt antal aktier (m) 35,5 +46 (0)8 679 4990

214 217 197 231 266 304 Antal återköpta aktier (m) -1,3 www.tethysoil.com

-48 -51 -39 -61 -99 -142 Antal utestående aktier (m) 34,2

-1 -21 -25 -17 -18 -19

MUSD Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

31,7 31,4 122 121 133 135

RESULTATRÄKNING MUSD

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

MUSD

Olje- och Gastillgångar Hovslagarg. 5B

111 48 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Förändring Skillnad

2Q 2017A 2017E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-1% -1%

Förändring 2018E

1%

Omsättning

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING*

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

KASSAFLÖDES- & MARGINALUTVECKLING

FCF YIELD (%) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 20 40 60 80 100 120 140

2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E

FCF yield, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

EBIT-marginal -150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015 2016 2017E

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 5 10 15 20 25 30

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4A Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017E

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

Produktionsutveckling Oman per månad, fat/dag* Tethys oljereserver (tusen fat)**

Genomsnittlig dagsproduktion för block 3&4, fat/dag

HISTORISK PRODUKTIONSUTVECKLING & RESERVER

*Per respektive månads produktionsrapport ** Per 31 dec 2016 (1P: bevisad, 2P: sannolik, 3P: möjlig)

Tethys huvudsakliga produktionsområden är onshore Sultanatet Oman ("Oman"), där Tethys innehar 30 procent i den producerande onshore-licensen "Block 3&4". Diagramet t.v visar faktisk genomsnittlig dagsproduktion och estimerad produktion (FY). Produktionslimiten som medlemsländerna i OPEC införde i december 2016 innebär att produktionen för Block 3&4 rekommenderas uppgå till 41.000 fat olja per dag, vilket implicerar ca 12.300 fat olja per dag netto för Tethys.

Begränsningen fortlöper till slutet av Q1 2018.

GENOMSNITTLIG DAGSPRODUKTION PER HELÅR, HISTORISKT OCH ESTIMAT 14222

21408

29729 1P

2P 3P 0

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Jul Nov Mar Juli Nov Mars Juli Nov Mars Juli

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7 692

9 804

12 235 12 392

13 592 14 192

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

(5)

Olja och naturgas med kända fyndigheter som bas

Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, Remium

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Kända fyndigheter för begränsad risk och hög avkastning

När investeringar sker i upstream-projekt dvs. sökande, finnande och produktion av olja/gas (jämför downstream som innebär raffinering och distribution), finns två huvudsakliga strategier. Den första är att provborra utan att vara säker på om fyndigheter finns. Risken begränsas genom att ha delägda licenser eller ha en befintlig produktion vars kassaflöde finansierar prospekteringen.

Den andra strategin är att investera i utvecklingsprojekt där det är känt att kolväten finns men där mängden och omfattningen är oklar, vilket eliminerar den största risken.

Tethys Oil har en uttalad strategi om att satsa på områden med kända fyndigheter, men som inte undersökts fullt ut med modern teknik. Detta då bolaget anser att riskerna ofta underskattas för prospekteringsprojekt men överskattas inom utvärderingsprojekt. På så vis hoppas bolaget kunna uppnå hög avkastning till begränsad risk. Bolaget försöker även sprida riskerna genom att ha en relativt bred portfölj med projekt som nått olika skeden och utvecklingsnivåer i framförallt Europa, Nordafrika och Mellanöstern.

Olika faser för upstream-projekt

Varje fas i livscykeln innebär väldigt olika typer av arbete, risk, möjlighet och potential. För varje ny fas som uppnås ökar i regel värdet på projektet. Oavsett vilken fas ett bolag befinner sig i kan det välja att realisera vad det uppnått. Det första steget innebär att förvärva en licens. Normalt sett ägs tillgångarna av landet man befinner sig i och tillstånd behöver erhållas, alternativt köpas på auktion. I de fall prospekteringen lyckas kan en produktionslicens erhållas och oftast betalas någon form av royalty och/eller skatt till landet, alternativt att de får en andel av all producerad olja. Normalt löper en produktionslicens 20-30 år.

Nästa fas är prospektering, en normalt sett kostsam och riskfylld process. Den vanligaste metoden är geofysisk seismik. Ljudvågor transporteras i olika hastigheter i olika material. Utifrån variationer kan vissa strukturer lokaliseras som kan innebära olje- eller gasreserver. Nästa fas är prospekteringsborrning och faller detta ut väl blir nästa steg att utvärdera storlek och produktionstakt på fyndigheten. Därefter genomförs en fältutbyggnadsplan med teknisk, geologisk och ekonomisk data som ska godkännas av myndigheterna innan produktionen kan inledas.

Bolagsbeskrivning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :