Mikael Johansson (S), ordförande Per Lawén (S), vice ordförande Georg Forsberg (C) Annika Bjelvert (M) Se nästa sida

Full text

(1)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

JUSTERING

PLATS OCH TID Kommunhuset 2017-11-08

PARAGRAFER 5-14

UNDERSKRIFTER SEKRETERARE

Helena Olsson ORDFÖRANDE

Mikael Johansson JUSTERARE

Georg Forsberg

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

SAMMANTRÄDE Samverkansnämnden 2017-11-02 SÄTTS UPP 2017-11-09

TAS NED 2017-12-01

FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret i Kil UNDERSKRIFT

Helena Olsson

Sida 1 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 2 november 2017, kl. 15.00–16.40

BESLUTANDE

LEDAMÖTER Mikael Johansson (S), ordförande Per Lawén (S), vice ordförande Georg Forsberg (C)

Annika Bjelvert (M) ÖVRIGA

ÖVR NÄRVARANDE Se nästa sida

(2)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 2 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

ÖVR NÄRVARANDE Bengt Kjellberg, kommunrevisor, § 5 Birgitta Kringlund, kommunrevisor, § 5 Anette Gundahl Karlsson, kommunrevisor, § 5 Roland Olsson, kommunrevisor, § 5

Anders Naeslund, KPMG, § 5

Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Kil, §§ 5, 14 Torbjörn Falk, kommunchef Forshaga

Sigbrith Martinsson, ekonomichef Kil Lena Backlund, ekonomichef Forshaga Eric Löfberg, IT-chef

Helena Olsson, kommunsekreterare

(3)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 3 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

ÄRENDEN

Revisorernas grundläggande granskning 2017 ... 4

Samverkansnämndens mål 2018 ... 5

IT-avdelningens verksamhetsplan 2018... 6

Nya IT-tjänster, informationsbildskärmar och Chromebook ... 7

Revidering av intern tjänstgaranti IT ... 8

Sammanträdesplanering 2018 ... 9

Information om ekonomisk samordning ... 10

Information till samverkansnämnden ... 11

Information om Kils kommuns omorganisation ... 12

(4)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 4 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 5 Dnr SVN 17/10

REVISORERNAS GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING 2017

SAMMANFATTNING

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen, vilken regleras i kommunallagen och i god revisionssed.

Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses enligt god revisionssed en granskning av den styrning som nämnder och förvaltningar utövar för att fullgöra de uppgifter och nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Grundläggande granskning innebär enligt god revisionssed att revisorerna följer verksamheten under revisionsåret genom att ta del av grundläggande dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Revisorerna har dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag och ansvar, styrning och resultat samt gör

verksamhetsbesök.

Revisorerna träffar samverkansnämnden vid dagens sammanträde.

HANDLINGAR I ÄRENDET

Brev till styrelse och nämnder om grundläggande granskning 2017, 2017-06-22

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

Samverkansnämnden tackar revisorerna för besöket.

(5)

Kils Kommun Grundläggande granskning 2017

Revisorerna

Bilaga 1

Under respektive möte kan följande frågor, som hämtats från SKL, utgöra underlag för diskussionen:

 Har kommunstyrelsen/nämnden tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som styrsignaler inom respektive verksamhet?

1. Har styrelsen fastställt målen?

2. Har styrelsen konkretiserat målen så att de är mätbara?

3. Har styrelsen beslutat om åtgärder vid målavvikelser?

Har styrelsen/nämnden gjort en övergripande riskanalys av respektive verksamhet?

1. Är riskanalysen dokumenterad?

2. Har riskanalysen resulterat i beslut/åtgärder?

Har styrelsen/nämnden tillräcklig uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat och beslutar om åtgärder vid avvikelser?

1. Vilken frekvens och kvalitet har rapporteringen till nämnden respektive kommunstyrelsen?

Utövar styrelsen/nämnden ekonomistyrning och kontinuerlig ekonomisk uppföljning och rapportering av respektive verksamhet?

1. Vilken frekvens och kvalitet är det på rapporteringen?

2. Fattas beslut om åtgärder vid avvikelser?

 Har styrelsen/nämnden ett systematiskt arbete med den interna kontrollen?

1. Finns en fastställd årlig plan för uppföljning av den interna kontrollen?

2. Baseras internkontrollplanen på en genomförd risk- och väsentlighetsanalys?

3. Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till kommunstyrelsen?

4. Fattas beslut vid konstaterade avvikelser/brister?

 Har styrelsen/nämnden tydliga beslutsunderlag och protokoll?

(6)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 5 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 6 Dnr SVN 17/14

SAMVERKANSNÄMNDENS MÅL 2018

SAMMANFATTNING

Årligen fattar samverkansnämnden beslut om nämndens mål för nästkommande år. Samverkansnämnden ska därför fastställa nämndens mål för 2018.

LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att samverkansnämndens mål för 2018 ska fastställas vid nämndens nästa sammanträde.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att samverkansnämnden bifallit det.

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

Samverkansnämndens mål för 2018 ska fastställas vid nämndens nästa sammanträde.

(7)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 6 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 7 Dnr SVN 17/15

IT-AVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2018

SAMMANFATTNING

Årligen fattar samverkansnämnden beslut om IT-avdelningens verksamhetsplan för nästkommande år. Samverkansnämnden ska därför fastställa IT-avdelningens verksamhetsplan för 2018.

LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att IT-avdelningen verksamhetsplan för 2018 ska fastställas vid samverkansnämndens nästa sammanträde.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att samverkansnämnden bifallit det.

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

IT-avdelningen verksamhetsplan för 2018 ska fastställas vid samverkansnämndens nästa sammanträde.

(8)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 7 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 8 Dnr SVN 17/16

NYA IT-TJÄNSTER, INFORMATIONSBILDSKÄRMAR OCH CHROMEBOOK

SAMMANFATTNING

IT-avdelningen kompletterar tjänsteutbudet för att möta verksamheternas

önskemål och krav. En ny tjänst gällande informationsbildskärm har testats och är redo att lyftas in i tjänstekatalogen. Priset för en informationsbildskärm med standardteknik är 7 000 kr/år.

Även en ny tjänst gällande alternativ till PC med Microsoft Windows för elever har testats och är redo att lyftas in i tjänstekatalogen. Priset för en Chromebook för elever är 1 100 kr/år.

HANDLINGAR I ÄRENDET

IT-avdelningen tjänsteskrivelse 2017-10-27

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

1. Samverkansnämnden beslutar att IT-avdelningen tillhandahåller

”Informationsbildskärm” som tjänst.

2. Samverkansnämnden beslutar att IT-avdelningen tillhandahåller

”Chromebook” som tjänst.

BESLUTET SKICKAS TILL Kils kommun, kommunstyrelsen Forshaga kommun, kommunstyrelsen IT-avdelningen

(9)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 8 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 9 Dnr SVN 17/17

REVIDERING AV INTERN TJÄNSTGARANTI IT

SAMMANFATTNING

Nya tjänster ska införas i avtalet interna tjänstegarantier IT. Bilaga 1 har justerat med nya tjänster, punkt 25 och punkt 26 . Tjänsterna avser Informationsbildskärm och Chromebook. Priserna i bilaga 2 har justerats med priser för tjänsterna.

Grundavtalet Interna tjänstegarantier IT är oförändrat.

HANDLINGAR I ÄRENDET

IT-avdelningens tjänsteskrivelse 2017-10-27 Intern tjänstegaranti IT 2015-02-24

Intern tjänstegaranti IT bilagor (1-3) 2017-10-27

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

Samverkansnämnden fastställer revideringar i bilaga 1 och 2 till avtalet för interna tjänstegarantier.

BESLUTET SKICKAS TILL Kils kommun, kommunstyrelsen Forshaga kommun, kommunstyrelsen IT-avdelningen

(10)

Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510

Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0)554-129 74 PlusGiro 12 21 10-0

665 23 Kil Östra Torggatan 2D E-post kommun@kil.se Org.nr 212000-1751

Sida 1 av 10

l

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

BILAGOR - Intern tjänstegaranti IT, Service Level Agreement (SLA)

Eric Löfberg, 0554-195 46

2017-10-27

Eric.lofberg@kil.se

Samverkansnämnden

Bilaga 1 – Tjänsteförteckning

TILLGÄNGLIGHET TILL TJÄNSTER

Tillgänglighet Omfattning Tillåtna avbrott

Helgfri vardag 07.30 – 12.00 och 12.30 – 16.30

Tillgång till tjänsten Av driftansvarig eller IT-chef säkerhetshöjande åtgärder eller efter överenskommelse med kund.

Helgfri vardag 12.00 – 12.30 Vardagar 16.30 – 07.30 Helgdagar 00.00 – 00.00

Tillgång till tjänsten med undantag av planerade driftstopp och avbrott som inträffar under obemannad drift.

Planerade driftstopp för underhåll och uppgraderingar som aviserats.

Servicefönster på fasta tider*.

Avbrott efter överenskommelse med kund.

*Servicefönster sker den tredje måndagen i varje månad, driftstörning mellan 15.30 och 18.00. Servicefönstren planeras i så stor utsträckning som möjligt för att minimera påverkan på verksamheten.

(11)

Sida 2 av 10

TYP (GRUPPERING) AV IT-TJÄNST

Det finns tre typer av tjänster i dagsläget (se nedan). Tjänsterna är grupperade för enklare överblick.

Typ av tjänst Förklaring

Infrastruktur (fysiska förutsättningar) Nätverk, anslutningar, installationer, arbetsplatser, servrar, datorer Verksamhetstjänst (synliga för verksamheterna och

förpackade)

Säkerhet, systemdrift, e-post, mobilsynk

Stödtjänster IT-servicedesk, projektledning, rådgivning, budgetplanering, inköp

INCIDENTER PÅ TJÄNSTER

När det gäller ärenden som är så kallade incidenter på befintliga tjänster enligt tjänsteförteckning (bilaga 1) så prioriteras dessa enligt tre prioritetsnivåer; ”Låg”, ”Normal”

och ”Hög” och beskrivs nedan. Övriga ärenden hanteras efter överenskommelse. Tiderna nedan är under helgfri vardag 07.30 – 12.00 och 12.30 – 16.30

Prioritet Förklaring/exempel Återkoppling Åtgärdstid

målsättning

Kontroll och ev. eskalering Hög Stort problem som berör stora delar eller hela verksamheten.

Berör strategiska verksamhetssystem eller infrastruktur och/eller kritisk verksamhet.

Inom 30 min Inom 4 tim Efter 1 tim

Normal Problemet berör flera personer som till exempel inte kan nå sina gemensamma resurser.

Inom 8 tim Inom 12 tim Efter 8 tim Låg Problem som är av enklare art och/eller berör enskild utrustning/person.

Problem som inte förhindrar verksamheten/arbetet hos enskild person, men som ändå önskas bli åtgärdat.

Inom 12 tim Inom 24 tim Efter 24 tim

(12)

Sida 3 av 10 TJÄNSTEFÖRTECKNING STANDARDAVTAL

Nr Namn på tjänst Definition Eventuell uppdelning Typ av tjänst Vårt pris Prioritet i IT-

servicedesk vid incident 1 Datakommunikation Kommunikation mellan arbetsställen,

till servrar, verksamhetsprogram och till omvärlden (Internet). Drift och underhåll av detta.

1) Tillgänglighet 2) Prestanda

3) Kommunikationskostnader för specifikt externt

verksamhetssystem/tjänst ingår inte.

Infrastruktur Ingår i hyran av datorarbetsplats

1) Hög 2) Normal

2 Säkerhet Säkerhetsuppdateringar,

blockering/skydd mot virus. Skydd mot skadlig kod. Scanning mot

barnpornografi. Webbfilter.

1) Virusskydd, skadlig kod, intrång, angrepp, säkerhetsuppdateringar 2) Barnporr, Webbfilter

Verksamhetstjänst Ingår i hyran av datorarbetsplats

1) Hög 2) Låg

3 E-post Att kunna skicka och ta emot e-post inkl kontohantering.

1) Webbklient och obegränsat med lagringsutrymme av e-post.

Spamhantering.

Verksamhetstjänst Ingår i hyran av datorarbetsplats

Hög, Normal och Låg beroende på omfattning och karaktär 4 Identitets- och

behörighetshantering

Skapa nya, förändra samt plocka bort konton i AD och e-post.

Lösenordshantering AD.

1) Lösenordshantering 2) Nya och förändringar

3) Gäller ej verksamhetssystem, dessa sköts av systemförvaltare

Verksamhetstjänst Ingår i hyran av datorarbetsplats

1) Hög 2) Låg

5 Systemdrift verksamhetssystem

Att hårdvaran samt operativ som systemet rullar på är OK.

Uppgraderingar och installationer av system. Samt nödvändig backup.

1) System kategori ett; Personec, Raindance, Larm&passer, Procapita, Magna Cura, Journal 3

2) System kategori två; resten

Verksamhetstjänst Enligt separat pris modell för systemdrift.

1) Hög 2) Normal

5.1 System och

programhantering - nya

Test och installation av nya system och program.

IT-avdelningen testar enligt rutiner så att nya program passar i vår IT-miljö och får användas beroende på licensform.

Både verksamhetssystem och pedagogiska program utanför standardutbud.

-Licenser bekostas av verksamheten

Verksamhetstjänst Ingår i hyran av datorarbetsplats

*

(13)

Sida 4 av 10

Nr Namn på tjänst Definition Eventuell uppdelning Typ av tjänst Vårt pris Prioritet i IT-

servicedesk vid incident 6 Jobba externt (VPN) Möjligheten att komma åt kommunens

interna resurser från Internet. Inkl kontohantering.

Server tillgängligt och funktion aktiv.

Tjänsten tillgänglig. Både portwise och Cisco, DA

Verksamhetstjänst Ingår i hyran av datorarbetsplats

Normal

6.1 Jobba externt (VPN) - nya

Lägga upp nya resurser/program/länkar i portal eller dylikt.

Verksamhetstjänst Ingår i hyran av datorarbetsplats

*

7 Mobilsynkronisering Synkronisera E-post med för ändamålet avsedd standard mobiltelefon.

Inställningar och säkerhet kring detta.

Synkronisering mot Exchange 2010.

Hårdvaran bekostas alltid av verksamheten

Verksamhetstjänst Ingår i hyran av datorarbetsplats

Låg

8 Skriv ut Att kunna skriva ut efter behov. IT-kan leverera koppling från klient till skrivare och se till att den funkar.

Koppling till skrivare och problemsökning befintlig miljö

-Skrivare och tillbehör bekostas alltid av verksamheten

Infrastruktur Ingår i hyran av datorarbetsplats

Normal

8.1 Skriv ut – nya tjänster Installation av nya skrivare eller förändringar i lokala konton på maskinen.

-Skrivare och tillbehör bekostas alltid av verksamheten

Infrastruktur Ingår i hyran av datorarbetsplats

*

9 Rumsbyten/flytt inkoppling

IT-avdelningen flyttar inte fysiskt datorarbetsplatser mellan rum eller adresser. Inkoppling och kontroll av funktion kan ske vid behov.

Stödtjänst Ingår i hyran av datorarbetsplats

*

10 Lagring och backup på gemensamma diskar inklusive hemkatalog

Att kunna spara filer på

lagringsutrymme på server. Obegränsat med utrymme.

1) Tillgänglighet 2) Prestanda

Infrastruktur Ingår i hyran av datorarbetsplats

1) Hög 2) Normal 11 Backup Säkerhetskopior/backup på e-post,

databaser, dokument interna system på IT med mera.

1) Backup funktionen 2) Återställning 1 – system 3) Återställning 2 – dokument 4) Återställning 3 – e-post

Infrastruktur Ingår i hyran av datorarbetsplats

1) Hög 2) Hög 3) Hög 4) Normal

(14)

Sida 5 av 10

Nr Namn på tjänst Definition Eventuell uppdelning Typ av tjänst Vårt pris Prioritet i IT-

servicedesk vid incident 12 IT-servicedesk Alla ärenden som rör data och telefoni.

Support och hjälp med IT-relaterade ärenden och inköp.

Se ”Tillgänglighet för tjänster” och

”Incidenter på tjänster” samt i huvudavtal för detaljer.

Stödtjänster Ingår i hyran av datorarbetsplats

*

13 Inköp Hjälp att köpa produkter och tillbehör som ska in/kopplas i datorer, skrivare eller telefoner och dylikt. Förbrukning och mjukvara.

Leveranstider beror på produkt och tillgänglighet

1) Befintlig produkt i sortiment.

Beställning från IT till leverantör.

Nya produkter eller lösningar tas fram i diskussion

Stödtjänster Ingår i hyran av datorarbetsplats

1) Låg

14 Datorarbetsplats - stationär

Komplett paket:

Skärm, tangentbord och mus, exkl högtalare.

Installerad standard samt enligt användarens behov. Att den håller arbetsfunktion.

1) Personal 2) Elev 3) Bolag

Detaljerad beskrivning i bilaga 2

”Datorarbetsplatser”

Leveranstid nybeställning av standarddator 10 arbetsdagar

Infrastruktur Enligt separat prismodell.

*

15 Datorarbetsplats– bärbar Installerad standard samt enligt användarens behov. Att den håller arbetsfunktion. Inkl väska och dockningslösning vid behov.

1) Personal 2) Elev 3) Bolag

Detaljerad beskrivning i bilaga 2

”Datorarbetsplatser”

Leveranstid nybeställning av standarddator 10 arbetsdagar

Infrastruktur Enligt separat prismodell.

*

16 iPad och iPad mobil iPad (med eller utan 3G) inklusive fodral.

Detaljerad beskrivning i bilaga 2

”Datorarbetsplats”

Leveranstid nybeställning av iPad 10 arbetsdagar

Infrastruktur Enligt separat prismodell.

*

(15)

Sida 6 av 10

Nr Namn på tjänst Definition Eventuell uppdelning Typ av tjänst Vårt pris Prioritet i IT-

servicedesk vid incident 17 Virtuell dator Virtuellt tilldelad dator på server. Detaljerad beskrivning i bilaga 2

”Datorarbetsplats”

Leveranstid nybeställning av standarddator virtuell 10 arbetsdagar

Infrastruktur Enligt separat prismodell.

*

18 Projektstöd, rådgivning. Kring mjukvaror, fastighetsnät, produkter, projekt och lösningar

Stödtjänster Ingår i hyran av datorarbetsplats

*

19 Trådlöst nät Hyra av accesspunkt inkl licenser. Fastighetsnät, eventuell el, montering ingår inte.

Infrastruktur 2000 kr/år Hög

20 Lagring media Lagring för bilder och film/ljud på filserver med speglade diskar. Ingen backup. Namnet på tjänsten utan backup börjar med Media-****

1) Tillgänglighet 2) Prestanda

Infrastruktur Ingår i hyran av datorarbetsplaster.

1) Hög 2) Normal

21 Ett-ett elev Avskalad datorarbetsplats utan;

hårdvara, domänanslutning och support.

Infrastruktur 1000 kr/år *

22 Nätavgift internet Internet för fristående enheter. Samma för alla typer av enheter. Infrastruktur 600 kr/år 3) Låg

23 Smarta kort Kort som innehåller magnetremsa, rfid och certifikat samt fungerar som kommunlegitimation.

Infrastruktur 200 kr/år 4) Normal

24 Konferensrumsteknik Tekniks om omfattas i ett

konferensrum för ljud och bild. Inte hörslingor.

1) Standardrum 2) Specialinstallation

Infrastruktur 1) 15 000 kr/år Normal

25 Informationsbildskärm Teknik som omfattas för centralt administrerade

informationsbildskärmar

1. Standardstorlek 2. Avvikande storlek

Infrastruktur 1. 7000/år Normal

(16)

Sida 7 av 10

Nr Namn på tjänst Definition Eventuell uppdelning Typ av tjänst Vårt pris Prioritet i IT-

servicedesk vid incident 26 Chromebook Hårdvara och hanteringslicens som

utgör tekniken för en Chromebook

Infrastruktur 1100/år Låg

* avser att ärendet inte har prioritet i IT-servicedesk utan hanteras efter överenskommelse.

(17)

Sida 8 av 10

Bilaga 2 – Datorarbetsplatser

Priset för kommande år sätts av samverkansnämnden inför budgetbehandling. Priser 2018, se tabell nedan.

Typ av arbetsplats Personal/bolag kr/år Elev kr/år

Stationär dator 6000 4500

Bärbar dator 8000 6000

Virtuell dator 4000 4000

iPad 2500 2500

iPad mobil 3000 3000

Accesspunkt 2000 2000

Ett-ett elev n/a 1000

Nätavgift internet 600 600

Smart kort 200 0

Konferensrumsteknik standardrum

15000 0

Informationsbildskärm Standardstorlek

7000 n/a

Chromebook n/a 1100

Följande ingår inte i hyran av datorarbetsplatser eller iPad:

 Verksamhetssystem och kostnader som är förknippade med dessa. Systemdrift debiteras separat efter överenskommelse i bilaga 3.

 Extra programvaror så som bildbehandling, kartor med mera.

 Lokala skrivare, skanners och digitalkameror samt service och förbrukningsmateriel till dessa.

 Fastighetsnät, varken tråd eller trådlöst. Specifikation och krav sätts av IT-enheten.

 Stöld och skadegörelse på utrustning.

 Support på egna installerade system och program/appar.

 IT-utbildningar av egen personal och eventuella IT-konsulter till egna system.

 Förbrukningsmateriel.

 Hantering av Mac*-utrustning. Typ Macbook, iMac eller Mac mini.

(18)

Sida 9 av 10

 Abonnemang eller dylikt för mobilt bredband.

 Ergonomiska hjälpmedel eller dylikt.

 Högtalare, hörlurar eller andra tillbehör.

Dessutom gäller följande för iPad:

 Enheterna är öppna för installationer av applikationer. Applikationsinstallationer med tillhörande konfigurationer och support hanteras av verksamheten.

Applikationer bekostas av verksamheten.

 Eventuella iTunes-konton hanteras av verksamheten/personligen.

 Enheterna har endast utskriftsmöjlighet via pull print eller egna skrivare.

 Enheterna har inte ha koppling mot kommunens fil- och dokumentservrar eller andra kommunala system som kräver installation på enheten.

 Enheterna har inte ha backup av data eller inställningar från IT-avdelningen.

Konferensrumsteknik standardrum består av:

 Takhängd projektor inklusive fäste

 Motorstyrd duk

 Aktiva högtalare

 Styrning till ovanstående

 HDMI kabel med adaptrar

 Övrig el- och kabeldragning

(19)

Sida 10 av 10

Bilaga 3 – Systemdrift

Prismodellen kombinerar flertal kostnadsdrivande faktorer. Den hårda delen baseras på 50 % av kostnaden för drift i extern miljö (typ moln) och kan när som helst konkurrensutsättas. Timkostnad för år 2018 är 330 kr/tim för systemtekniker och tidsestimeringen per system baseras på flera års erfarenheter kring systemet. Denna bilaga revideras vid behov. Följande fakta sammanställs och värderas:

 Antal servrar

 Lagring GB

 CPU CORE

 RAM

 SQL MB

 Applikationsbackup

 Serverbackup

 Nätverksbelastning

 Klienter, enheter

 Tidsåtgång (timmar)

 Federationer (ADFS, cert, portwise mm)

 Extra licenskostnad/år

(20)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 9 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 10

SAMMANTRÄDESPLANERING 2018

SAMMANFATTNING

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Det framgår av kommunallagen (1991:900) 6 kap. 18 § och av dokumentet Arbetsformer för kommunens nämnder – gemensamma bestämmelser.

LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att samverkansnämnden beslutar att 2018 sammanträda i Kil kl. 15.00 följande dagar:

25 januari 24 maj 27 september 6 december

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att samverkansnämnden bifallit det.

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

Samverkansnämnden beslutar att 2018 sammanträda i Kil kl. 15.00 följande dagar:

25 januari 24 maj 27 september 6 december

BESLUTET SKICKAS TILL Kils kommun, kommunstyrelsen Forshaga kommun, kommunstyrelsen IT-avdelningen

(21)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 10 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 12

INFORMATION OM EKONOMISK SAMORDNING

SAMMANFATTNING

Forshaga kommuns ekonomichef Lena Backlund och Kils kommuns ekonomichef Sigbrith Martinsson informerar om pågående samordning och gemensamt arbete.

En viktig del i detta är att möjligheterna att ha gemensamma system undersöks.

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

Samverkansnämnden har tagit del av informationen.

(22)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 11 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 13

INFORMATION TILL SAMVERKANSNÄMNDEN

SAMMANFATTNING

IT-chefen presenterar sig och informerar kort om verksamheten och framtiden.

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

Samverkansnämnden har tagit del av informationen.

(23)

SAMVERKANSNÄMNDEN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-11-02

Ordförandens och justerares signaturer

Sida 12 av 12

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

SVN § 14

INFORMATION OM KILS KOMMUNS OMORGANISATION

SAMMANFATTNING

Kommunfullmäktige i Kil beslutade i februari 2015 om ett antal övergripande mål som har med organisation och arbetssätt att göra. Som ett led i att uppnå dessa mål har det sedan hösten 2016 pågått ett förändringsarbete. Sammantaget har mycket pekat mot att för att nå en bra måluppfyllnad behöver inte bara arbetssätt

förändras utan även organisationen.

Kommunfullmäktige beslutade vidare i augusti 2017 att tekniska nämnden, socialnämnden, barn och utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden upphör den 1 januari 2018 samt att kommunstyrelsen ska ansvara för all

kommunal verksamhet från och med detta datum. Kommunfullmäktige beslutade också att förvaltningsorganisationen upphör den 1 januari 2018 i sin helhet.

Kils kommunchef Jan-Olov Ragnarsson informerar om omorganisationen.

SAMVERKANSNÄMNDENS BESLUT

Samverkansnämnden har tagit del av informationen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :