Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i. Åmåls kommun. Bilaga 2 Redovisning av Befintliga verksamheter

Full text

(1)

Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Åmåls kommun i

Åmåls kommun

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb

Box 62

662 22 Åmål Åmål

212000-1587 991-2353 www.amal.se

Bilaga 2 Redovisning av Befintliga verksamheter

Innehåll

Redovisning av befintliga verksamheter ... 2

Arbetsmarknad och vuxenutbildning... 2

Vuxenutbildningen Åmåls kommun ... 2

Kursutbud Vuxenutbildningen Åmåls kommun ... 2

Yrkesvux ... 2

Svenska för invandrare ... 2

Samhällsorientering ... 3

Högskolan på hemmaplan ... 3

Kommunala Arbetsmarknadsinsatser ... 3

Jobbcentrum ... 3

Makerspace Fryshuset Young Innovation Hub ... 4

Offentligt skyddade anställningar ... 4

Utvecklingscenter Åmåls kommun ... 4

Praktik ... 4

Övriga verksamheter i Åmåls kommun ... 4

Utslussverksamhet för ensamkommande ungdomar... 4

Feriearbeten... 5

Sommarentreprenörer ... 5

Samverkets frivilligcentral... 5

Kommunala Aktivitetsansvaret ... 5

(2)

Samverkan ... 6 Arbetsförmedlingens verksamhet i Åmåls kommun ... 6

Redovisning av befintliga verksamheter

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Integrations-och Arbetsmarknadsförvaltningen leder och samordnar Åmåls kommuns samlade insatser mot arbetslöshet inom ramen för olika arbetsmarknadsprogram.

Förvaltningens uppgift är att i samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och familjeomsorg och andra berörda myndigheter ge den arbetssökande stöd och hjälp för att nå målet självförsörjande.

Vuxenutbildningen Åmåls kommun

Vuxenutbildningen i Åmåls kommun delar lokaler med gymnasieskolan och har ett nära samarbete med verksamheterna på gymnasieskola. Vuxenutbildningen är organiserad under Integrations-och Arbetsmarknadsförvaltningen för att uppnå ökat fokus på vägledning och förebyggande arbete.

Kursutbud Vuxenutbildningen Åmåls kommun

Vuxenutbildningen i Åmåls kommun erbjuder elever att studera eller komplettera grundläggande allmänna gymnasiala kurser, gymnasiala allmänna kurser, särskild vuxenutbildning samt Vård-och omsorgsutbildning.

Yrkesvux

Vuxenutbildningen i Åmåls kommun erbjuder yrkesutbildningar inom yrken som vård och omsorg, plåtslageri samt el-linjen.

Svenska för invandrare

Åmåls kommun erbjuder Svenska för invandrare i Vuxenutbildningens lokaler. Varje elev ska i så hög utsträckning som möjligt få en individuell bedömning samt individuell studieplan.

Flerspråkiga lärare finns som stöd för eleverna.

(3)

Samhällsorientering

Åmåls kommun erbjuder samhällsorientering till personer som har rätt till etableringsinsatser enligt lag (2010:197) etableringsinsatser för vissa nyanlända.

Samhällsorientering hålls i samma lokaler som SFI för att underlätta samarbetet mellan lärare på SFI samt ansvarig för samhällsorientering, detta för att eleven ska i så hög utsträckning som möjligt få enhetlig information.

Högskolan på hemmaplan

Högskola på hemmaplan ger dig möjlighet att bedriva högskolestudier på distans, utifrån de distansutbildningar varje universitet och högskola erbjuder. På Högskolan på hemmaplan finns tillgång till bland annat lokaler, datorer med internetuppkoppling, videokonferens och webbkameror. En del av kurserna bedrivs via telebild på Högskolan på hemmaplan, genom telebildtekniken sitter läraren på en ort och studenterna på flera andra orter och kan via TV- skärmarna se och samtala med varandra i direktsändning.

Andra kurser bygger kontakten mellan lärare och studenter via webbkamera. Det är en kamera som du sätter på skärmen och som kräver att du har laddat ner rätt programvara till din dator. Då kan du se och höra alla dina kurskamrater och lärare.

Kommunala Arbetsmarknadsinsatser

Jobbcentrum

Jobbcentrum arbetar aktivt med de personer som är beroende av stöd från Ekonomiskt bistånd eller annan huvduman avseende försörjning. Jobbcentrum ansvarar för att samordna praktik, kompetenshöjning, arbetsplatsintro, social träning samt arbetsförmågebedömningar inom kommunala verksamheter. Jobbcentrum arbetar aktivt med det lokala näringslivet för att öka antalet sysselsättningsplatser. Kompetenser på Jobbcentrum, två arbetsmarknadssamordnare som samordnar kommunala arbetsmarknadsinsatser samt för en dialog med det lokala näringslivet. Två Rehabsamordnare som kartlägger samt samordnar insatser för de personer som har oklar arbetsförmåga, främst ungdomar.

Jobbcentrum prioriterar aktiva insatser till ungdomar från dag ett.

(4)

Makerspace Fryshuset Young Innovation Hub

Förvaltningen har signerat avtal med Fryshuset Young Innovation Hub för att vidareuteckla arbetet med ungdomars skapande samt nyföretagande. Verksamheten vänder sig till ungdomar 16-30 år med fokus på innovation, nyföretagande och skapande. Grunden i arbetet är; av ungdomar för ungdomar, och initierades efter ett projektår som finansierats av tillväxtverket med frågeställningen om det offentliga kan möta ungdomar samt ge dem förutsättningar till att förverkliga sina idéer.

Offentligt skyddade anställningar

Åmåls kommun förfogar över 20 offentligt skyddade anställningar varpå 11 stycken är permanentade hos enskild individ. Övriga 9 anställningar fördelas under året på flertalet individer och anställningar är tidsbestämda. Riktlinjer för användning av dessa anställningar som insats är riktade till personer med långvarigt försörjningsberoende samt med barn i hushållet, riktat till ungdomar som av sociala skäl ej kunnat stå till arbetsmarknadens förfogande på egen hand samt till språksvaga som behöver sänkta trösklar för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Utvecklingscenter Åmåls kommun

Utvecklingscenter i Åmåls kommun är en plats för arbetsträning, social träning, arbetsförmågebedömningar samt praktik- och språkpraktik. Verksamheten har under verksamhetsåret 2014 genomgått ett förändringsarbete där fokus ligger på individen och dess progression. Utvecklingscenter har en arbetsterapeut samt arbetskonsulent till sitt förfogande som utgår från verksamheten och ansvarar för alla individärenden. Remittenter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Jobbcentrum Åmåls kommun.

Praktik

Finns som arbetspraktik, språkpraktik, arbetsintro, samt social träning. Praktikplats fås efter individuell bedömning samt önskemål från praktikant. Syftet med praktiken är att stärka individens möjlighet till att genom progression inom det område praktik önskas nå egen försörjning genom arbete eller studier inom yrkesområde.

Övriga verksamheter i Åmåls kommun

Utslussverksamhet för ensamkommande ungdomar

Enheten för ensamkommande ungdomar i Åmåls kommun arbetar aktivt i sin utslussverksamheten med att stärka ensamkommande ungdomar och stötta dem i deras väg till självförsörjning. Verksamheten samarbetar med Ekonomiskt bistånd,

(5)

Arbetsförmedlingen, Bostadsbolagen i Åmåls kommun samt Vuxenutbildningen i Åmåls kommun. Verksamheten arbetar för ungdomars progression fram till att de fyllt 21 år eller blivit självförsörjande genom studier eller arbete.

Feriearbeten

Åmåls kommun erbjuder alla ungdomar i årskurs 8 (högstadiet) till årskurs 2 (gymnasiet) feriearbete. Beslut från Kommunstyrelsen i Åmåls kommun gör gällande att alla ungdomar som söker feriearbete även ska få möjligheten att delta. Sommaren 2015 genomförde 179 ungdomar i Åmåls kommun feriearbete i någon av Åmåls kommuns verksamheter.

Feriearbetet pågår i 4 veckor halvtid under sommarperioden.

Sommarentreprenörer

Åmåls kommun erbjuder ungdomar inom samma åldersgrupp som erbjuds feriearbete möjligheten att tillsammans med handledare från kommunens Tillväxtenhet att utveckla sitt entreprenörskap. Under sommaren 2015 deltog 10 ungdomar som sommarentreprenör.

Samverkets frivilligcentral

Samverket Frivilligcentralen är ett informationskontor för frivilliga uppgifter och kontaktpunkt mellan människor som vill göra frivilligt arbete. Frivilligcentralen ska synliggöra frivilligt arbete och visa hur viktigt det är. Den ska underlätta arbete så att organisationer, grupper och enskilda kan göra insatser i närområdet och ska fungera som ett komplement till den offentliga och privata sektorn. Samverket anordnar internationella ungdomskonferenser med fokus på frivilligarbete, sysselsättning samt europeiskt volontärsarbete.

Kommunala Aktivitetsansvaret

Enheten Gymnasium ansvarar för avstämning mot folkbokföringsregistret vid misstanke eller signaler om att en ungdom har flyttat in i/ut från Åmåls kommun.

Att register förs över de ungdomar som går respektive inte går en gymnasieutbildning.

Kontakt med Enheten Grundskola kring elever i årskurs 9, inför gymnasievalet.

Kontakt med Individ- och familjeomsorgen (IFO) vid misstanke om att en ungdom befinner sig utanför gymnasieskolans organisation eller annan verksamhet.

Kontakt med Jobbcentrum och Arbetsförmedling vid misstanke om att en ungdom befinner sig utanför gymnasieskolans organisation eller annan verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för: kontakt med Enheten Gymnasium vid misstanke om att en ungdom befinner sig utanför gymnasieskolans organisation eller annan verksamhet.

(6)

Samverkan

Enheten Gymnasium ansvarar för två samverkansmöten per år med berörda

ansvarsenheter, Individ- och familjeomsorg, Jobbcentrum och Arbetsförmedlingen.

För registrering och bevakning av aktivitetsansvar samverkar Åmåls kommun med region Värmland kring IT-verktygen Hypernet (gymnasieantagning) och UKAA (Uppföljning Kommunens Aktivitets Ansvar). Verktygen används för uppföljning och register, vilka är offentlig handling. Enheten Gymnasium ansvarar därför för kontakt med berörda ansvarsenheter.

Arbetsförmedlingens verksamhet i Åmåls kommun

Arbetsförmedlingen i Åmål har handläggare som är specialiserade på att möta ungdomar och jobbar aktivt med ungdomar från dag 1 och som sedan fullföljer ärenden in i de olika arbetsmarknadspolitiska programmen. Det finns även handläggare för ungdomar med funktionsnedsättning samt SIUS som har inriktning på denna målgrupp. I Åmål så har vi 2 upphandlade aktörer inom tjänsten Stöd och matchning som används och även tjänsten introduktion till arbete som finns inom närområdet. Det har i perioder varit svårt att få privata aktörer att etablera sig i Åmål då dessa bedömt att volymen varit för låg för

tillfredställande lönsamhet. Vi har även sedan några år försökt jobba för ökad rörlighet mot den norska arbetsmarknaden i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Vi har nu också lokaliserat ett specialistteam bestående av arbetspsykolog, socialkonsulent och arbetsterapeut till Åmål för att tidigt kunna identifiera och utreda särskilda behov. Det finns en samverkan mellan Åmåls kommun och arbetsförmedlingen för ungdomar som är

arbetslösa och uppbär ersättning från försörjningsstöd, man samverkar även kring insatser inom ungdomsgaranti och jobb- och utvecklingsgarantin. Trepartsmöten är ett arbetssätt som praktiserats under en längre tid. Arbetsförmedlingen samverkar även med Åmåls kommun i syfte att kunna erbjuda en strukturerad arbetsprövning/arbetsträning för ungdomar och arbetsterapeut från Arbetsförmedlingen fungerar som konsult för att bygga en struktur och kompetens inom området. Arbetsförmedlingen samverkar även med folkhögskolor i området för att stimulera fler att ta upp studier igen.

För ungdomar med mer komplex problematik så finns det en arbetsgrupp inom

samordningsförbundet där myndigheterna med ungdomens medgivande kan få stöttning från alla deltagande myndigheter och det finns individcoachning som ett verktyg.

Arbetsförmedlingen aktualiserar här sökande som kan ha behov av andra myndigheters medverkan.

(7)

Arbetsförmedlingen har idag en upparbetad samverkan med skolan för ungdomar med funktionsnedsättning och som går på Särgymnasium, tillsammans med Försäkringskassan deltar vi i informationsinsatser tidigt i skolgången och har sedan gemensamma

uppföljningar med elev och skolpersonal för att förbereda eleven inför arbetslivet.

Siuskonsulent deltar också aktivt i arbetet med praktik inom ramen för skolangången. Vi har inom ramen för detta uppdrag påbörjat en dialog med Åmåls kommun för att bättre kunna jobba med ungdomar med funktionsnedsättning som går i andra skolformer än

särgymnasium. I samband med skolslutet så sker en överlämning till Arbetsförmedlingen för de elever som skall gå till ett arbete eller vara arbetssökande.

För ungdomar som tillhör etableringsuppdraget så arbetar handläggare på

arbetsförmedlingen i samverkan med kommunens handläggare kring planering. Vi har även insatser via andra aktörer för att stödja språkinlärning och etablering på arbetsmarknaden, vi har språkcafé tillsammans med en idéburen organisation och har även leverans av yrkessvenska, och olika insatser för att validera meriter lokalt.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :