Pohjola Bank Abp:s delårsrapport

Full text

(1)

Pohjola Bank Abp

Företagsmeddelande 7.5.2009, kl. 8.00 Kategori: Kvartalsrapport

Pohjola Bank Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2009

– Resultatet före skatt var bättre än jämförelseperiodens och uppgick till 36 miljoner euro (17).

– Resultatet per aktie var 0,13 euro (0,07). Det egna kapitalet per aktie var 7,98 euro (8,07).

– Resultatet till verkligt värde var 41 miljoner euro (-48) och avkastningen på eget kapital 7,2 % (-8,0).

– Tier1-kapitaltäckningen var 9,4 % (9,4).

– Koncernens likviditet och tillgång på finansiering har hållits god.

– Bankrörelsens resultat var utmärkt. Tillväxten i kredit- och garantistocken stannade upp, medan marginalerna för kreditstocken fortsatte att växa.

– De av Kapitalförvaltningen förvaltade kundmedlen var 24,9 miljarder euro (25,3).

– Den försäkringstekniska lönsamheten var god och den operativa totalkostnadsprocenten var 91,3 % (98,2). Premieintäkternas tillväxt avtog till 5 % (8). Intäkterna från skadeförsäkringens

placeringsverksamhet till verkligt värde var -0,4 % (-0,6). Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade till följd av att placeringsintäkterna som upptas i resultaträkningen avtog.

Koncernens januari–mars 1)

Resultat före skatt, milj. e 1–3/09 1–3/08 Förändring 1–12/08

Bankrörelsen 50 25 24 105

Kapitalförvaltningen 2 3 -1 17

Skadeförsäkringsrörelsen -1 22 -24 55

Koncernfunktionerna -14 -34 20 -58

Totalt 36 17 19 119

Förändring i fonden för verkligt

värde 4 -66 70 -252

Resultat före skatt till verkligt

värde 41 -48 89 -133

Nyckeltal 1–3/09 1–3/08 1–12/08 Mål

Resultat före skatt, milj. e 36 17 119 Räkenskapsperiodens vinst, milj. e 25 13 89 Avkastning på eget kapital, % 7,2 -8,0 -5,6 13 Balansomslutning, mrd. e 32,2 29,0 32,4

Eget kapital, mrd. e 1,6 1,7 1,6

Tier 1-kapitaltäckning, % 9,4 9,5 9,4 >9,5 Resultat/aktie, e 0,13 0,07 0,44 Resultat/aktie inkl. förändringar i

verkligt värde, e 0,14 -0,17 -0,48 Eget kapital/aktie, e 7,98 8,37 8,07

Antal anställda i genomsnitt 2 949 3 063 2 986

1) Som jämförelsetal har talen för motsvarande perioder 2008 använts. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2008 om inte annat nämns.

(2)

Verkställande direktör Mikael Silvennoinen:

"Koncernens resultat för det första kvartalet var bättre än för motsvarande period i fjol. Räntenettot, nettoprovisionsintäkterna och nettointäkterna från handeln utvecklades gynnsamt, vilket gjorde att resultatet för bankrörelsen var utmärkt. I enlighet med tidigare prognoser avtog tillväxten i kredit- och garantistocken till följd av den avtagande investeringsefterfrågan medan snittmarginalerna på företagskrediterna fortsatte att stiga. Nedskrivningarna av fordringar ökade klart jämfört med den

exceptionellt låga nivån under motsvarande period 2008, men följde utvecklingen under det sista kvartalet 2008. Också beloppet av problemfordringar ökade under det första kvartalet, men var fortfarande litet i relation till kredit- och garantistocken. Koncernens likviditetsposition är stark och den kortfristiga kapitalanskaffningen har fungerat väl trots krisen på finansmarknaden.

Tillväxten av premieintäkterna från försäkringar bromsade upp under det första kvartalet, men det försäkringstekniska bidraget och totalkostnadsprocenten utvecklades positivt. Intäkterna från

skadeförsäkringens placeringsverksamhet till verkligt värde var något negativa, men lindrigt bättre än under motsvarande period 2008. Till följd av att utdelningen och försäljningsvinsten var mindre än året innan och till följd av nedskrivningarna som bokförts i resultatet på fonden för verkligt värde var nettointäkterna från placeringsverksamheten som bokförts i skadeförsäkringens resultaträkning klart mindre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Efter rapportperioden stärktes koncernens kapitaltäckning med en nyemission med företrädesrätt på 308 miljoner euro. I emissionen, som övertecknades, deltog mer än 28 000 aktieägare. Jag är mycket belåten över aktieemissionens resultat och det förtroende som aktieägarna visat Pohjola. De tillgångar som aktieemissionen hämtat in bidrar till att trygga våra kunders finansieringsbehov och att förbereda oss på långkonjunkturen. Tack vare sin goda kapitaltäckning har koncernen goda förutsättningar att dra nytta av nya möjligheter för affärsrörelse och stärka sin ställning som det ledande finansföretaget i Finland."

Omvärlden

Tillväxtutsikterna för den internationella ekonomin fortsatte att försämras under årets första kvartal. I Förenta staterna har produktionen rasat och i Asien har tillväxttakten avtagit avsevärt.

Tillväxtprognoserna både för euroområdet och Finland justerades klart neråt då realekonomin fortsatte att försämras. Konjunkturutsikterna väntas bli bättre tidigast mot slutet av året och då främst med Förenta staterna som draghjälp.

Penningpolitiken har stimulerats och många stater stöder den ekonomiska tillväxten med stimulanspaket.

Europeiska centralbanken sänkte sin styrränta i början av april till 1,25 %, vilket är den lägsta noteringen sedan euron togs i bruk. De korta räntorna har fortsatt att sjunka inom euroområdet under början av året.

Företagslånemarknadens riskpremier steg markant under början av året och prissätter en klar ökning av betalningsanmärkningarna 2009. Det här beror på att företagens resultat väntas bli sämre samt på den låga risktagningsviljan. Rädslan för nya nedskrivningar inom banksektorn har också inverkat negativt på risktagningsviljan. Ur företagens perspektiv har stegringen av kreditriskpremierna kompenserats av räntesänkningarna, vilket i sin tur har bromsat upp stegringen i finansieringskostnaderna.

Utsikterna på aktiemarknaden är fortfarande osäkra. När företagen har justerat sina resultatprognoser neråt har det haft en negativ effekt på utvecklingen på aktiemarknaden under början av året. I mars märktes dock en aning optimism på aktiemarknaden och de viktigaste aktieindexen började stiga.

Utvecklingen ökade bedömningarna om att den värsta nedgången redan skulle vara över.

Företagens avtagande aktivitet har bromsat upp utvecklingen av försäkringsrörelsens premieinkomst. Å andra sidan har den avtagande aktiviteten också minskat risken och på så sätt förbättrat

skadeförsäkringens lönsamhet.

(3)

Koncernens resultat

Koncernens resultat 2009 2008 Förändring Rullande 2008

Milj. e 1–3 1–3 12 mån. 1–12

Räntenetto 52 35 17 191 174

Nedskrivningar av fordringar 21 -2 23 51 28

Räntenetto efter nedskrivningar 31 37 -6 140 146

Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 70 91 -21 333 353 Provisionsintäkter och -kostnader, netto 30 32 -2 121 122

Nettointäkter från handel 25 -44 68 -13 -81

Nettointäkter från placeringsverksamhet -9 5 -14 -8 6

Övriga rörelseintäkter 11 11 0 42 42

Nettointäkter totalt 158 133 25 614 589

Personalkostnader 45 45 0 177 178

IT-kostnader 19 19 0 80 80

Avskrivningar 17 16 1 70 69

Övriga kostnader 41 36 6 149 143

Kostnader totalt 122 115 6 477 470

Resultat före skatt 36 17 19 138 119

Förändring i fonden för verkligt värde 4 -66 70 -182 -252 Resultat före skatt till verkligt värde 41 -48 89 -44 -133

Inkomstskatt 11 4 7 38 31

Periodens vinst 25 13 12 100 89

Skatt på förändring i fonden för verkligt värde 1 -17 18 -47 -65 Periodens resultat till verkligt värde 29 -35 64 -35 -99

Koncernens nettointäkter ökade med 19 % till 158 miljoner euro (133).

Koncernens räntenetto var 52 miljoner euro (35), dvs. 47 % större än ett år tidigare. Orsaken till tillväxten var den kraftiga ökningen i kreditstocken och kreditmarginalerna som pågick hela fjolåret. Prisdifferensen som bokfördes på de omklassificerade skuldebreven ökade räntenettot med 8 miljoner euro.

Nedskrivningen av fordringar växte jämfört med motsvarande period ett år tidigare med 23 miljoner euro till 21 miljoner euro, vilket var lika mycket som under det sista kvartalet 2008.

Nettointäkterna från skadeförsäkringsrörelsen minskade med 21 miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget förbättrades med 17 miljoner euro till 14 miljoner euro (-3), men intäkterna från

placeringsverksamheten som upptagits i resultaträkningen minskade med nästan 40 miljoner euro från jämförelseperioden. Utdelningarna och realisationsvinsterna blev mindre än under jämförelseperioden och via fonden för verkligt värde bokfördes nedskrivningar för 16 miljoner euro i resultatet.

Premieintäkternas tillväxt avtog till 5 % och de uppgick till 231 miljoner euro (220). Till följd av den gynnsamma skadeutvecklingen minskade försäkringsersättningarna och den försäkringstekniska lönsamheten var god då den operativa totalkostnadsprocenten var 91,3 % (98,2).

Provisionsintäkterna och -kostnaderna var 30 miljoner euro, dvs. ungefär på samma nivå som i fjol (32).

Provisionsintäkterna från kreditgivningen ökade kraftigt, medan provisionsintäkterna från kapitalförvaltningen och värdepappersförmedlingen minskade.

Nettointäkterna från handel var 25 miljoner euro (-44), dvs. 68 miljoner euro större än under

jämförelseperioden. Handeln med derivatinstrument och obligationslån ökade kraftigt och intäkterna ökade. För likviditetsreserverna bokfördes under jämförelseperioden negativa värdeförändringar i resultatet för 49 miljoner euro.

(4)

Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 14 miljoner euro och var 9 miljoner euro negativa. Korrigeringar i anskaffningsvärdet för fastigheter, nedskrivningar av aktier och mindre intäkter från utdelningar jämfört med fjolåret var orsaker till minskningen.

Kostnaderna ökade med 6 % till 122 miljoner euro (115). Utan ökningen på 2 miljoner euro i

avskrivningarna i leasingverksamheten hade kostnadsökningen varit 4 %. Kostnadsökningen har minskat jämfört med fjolåret. Antalet anställda i koncernen ökade med 55 personer från årsskiftet. Ombuds- och försäljningsprovisionerna ökade med 4 miljoner euro. Ökningen var en följd av att de anställda inom fältorganisationen för Pohjolas försäkringsrörelse övergick i andelsbankernas tjänst 1.10.2008.

Resultatet före skatt var 36 miljoner euro eller 19 miljoner euro bättre än jämförelseperiodens resultat.

Fonden för verkligt värde ökade med 4 miljoner euro, medan den under motsvarande period ett år tidigare minskade med 66 miljoner euro. Från fonden för verkligt värde bokfördes totalt 20 miljoner euro som nedskrivningar i resultatet.

Resultatet till verkligt värde före skatt var 41 miljoner euro (-48).

Koncernens riskposition

Effekterna av finansmarknadskrisen märktes inom Pohjola-koncernen fortfarande i värderingen av skadeförsäkringens placeringsportfölj och värderingarna av likviditetsreserverna. Dessutom märktes finansmarknadskrisens spridning till realekonomin i att kundföretagens kreditvärdighet försvagades och i att problemfordringarna och nedskrivningarna ökade. Exponeringarna på investeringsnivå var dock fortfarande goda och problemfordringarna i relation till kredit- och garantistocken var få.

Finansieringsläget och likviditeten hölls goda trots marknadsläget. Den kortfristiga kapitalanskaffningen har fungerat bra och också marknaden för långfristig finansiering har visat tecken på en återhämtning.

Pohjola Bank har möjlighet att vid behov utnyttja finska statens garanti vid kapitalanskaffningen.

Pohjola Bank Abp förvaltar OP-Pohjola-gruppens likviditetsreserver som främst består av skuldebrev som godtas som säkerhet för centralbanksfinansiering. Likviditetsreserverna uppgick i slutet av mars till 8,8 miljarder euro (9,8). De likviditetsreserver som Pohjola Bank Abp förvaltar bildar tillsammans med de poster som ingår i gruppens balansräkning den centralbanksdugliga likviditetsreserven som vid behov kan användas för att täcka poster som förfaller i hela gruppens partikapitalanskaffning över en period på cirka 24 månader.

De finansiella instrumenten som ingår i likviditetsreserven har värderats med noteringar från marknaden (mark to market). Inga egna värderingsmodeller har använts trots den olikvida marknaden. Pohjola har inte heller värderat skuldebrev som emitterats till verkligt värde. För likviditetsreserven bokfördes under det första kvartalet nedskrivningar på 10 miljoner euro på basis av fodringarnas minskade kreditvärdighet.

Intäkterna från Skadeförsäkringsrörelsens placeringsportfölj uppgick det första kvartalet till -0,4 % till verkligt värde.

Koncernens kreditriskposition hölls trots det svåra marknadsläget fortfarande god, även om

problemfordringarna och nedskrivningarna ökade enligt prognoserna. Beloppet av nettokreditförlusterna och nedskrivningarna var i januari–mars 21 miljoner euro (-2). Problemfordringarna ökade med 15 miljoner euro till 50 miljoner euro och var i relation till kredit- och garantistocken 0,35 % (0,25). Den förlängda osäkerheten på den internationella finansmarknaden och följderna av att osäkerheten spridit sig till realekonomin kommer att öka problemfordringarna och nedskrivningarna från den nuvarande låga nivån.

Kapitaltäckning

Kapitaltäckningen hölls fortfarande god. Kapitaltäckningen uppgick till 11,5 % (11,7) medan det lagstadgade minimikravet är 8 %. Primärkapitalrelationen var 9,4 % (9,4).

Det primära kapitalet var 1 230 miljoner euro (1 228) och kapitalbasen uppgick totalt till 1 500 miljoner euro (1 530). Kapitalkravet för marknadsrisken var 34 miljoner euro (47). Pohjola Bank stärkte sitt kapital

(5)

med en aktieemission på 308 miljoner euro. I avsnittet om händelserna efter rapportperiodens slut berättas mera ingående om emissionen.

De riskvägda posterna uppgick vid slutet av rapportperioden till 13 081 miljoner euro, medan motsvarande tal vid slutet av fjolåret var 13 120 miljoner euro. Vid jämförelsen av de riskvägda

förbindelserna vid årsskiftet med siffrorna enligt övergångsbestämmelserna, ökade de med 297 miljoner euro. Ökningen av de riskvägda posterna berodde på företagens försämrade rating.

Kreditrating

Pohjola Banks rating är följande:

Ratinginstitut Kortfristig kapitalanskaffning

Långfristig

kapitalanskaffning

Standard & Poor's A-1+ AA-

Moody's P-1 Aa1

Fitch F1+ AA-

Utsikterna för kreditratingen är enligt Fitch och Standard & Poor's stabila. Moody's har 15.4.2009 placerat Pohjola på bevakningslistan för en eventuell sänkning av ratingen.

Ekonomiska mål och deras utfall

Pohjola justerade sina ekonomiska mål: målet för Tier 1-kapitaltäckningen höjdes från minst 8,5 % till minst 9,5 % över konjunkturcykeln och målet för avkastningen på eget kapital (ROE) sänktes från 15 % till 13 % över konjunkturcykeln. Samtidigt frångicks Bankrörelsens och Skadeförsäkringsrörelsens operativa ROE-mål och de ekonomiska målen uppställdes att gälla över konjunkturcykeln i stället för till slutet av 2010 som tidigare.

Ekonomiska mål 1–3/09 1–3/08 1–12/08 Mål

Koncernen

Avkastning på eget kapital, % 7,2 -8,0 -5,6 13 Tier 1-kapitaltäckning, % 9,4 9,5 9,4 >9,5

Bankrörelsen

Operativ kostnads-/intäktsrelation, % 34 54 46 <40

Kapitalförvaltningen

Operativ kostnads-/intäktsrelation, % 68 61 57 <50

Skadeförsäkringsrörelsen

Operativ totalkostnadsprocent, % 91,3 98,2 91,5 92 Operativ driftskostnadsprocent, % 21,8 21,7 21,9 <20

Solvensprocent, % 67 67 66 70

(6)

Affärsrörelser

Bankrörelsen

- Bankrörelsens resultat fördubblades till 50 miljoner euro (25).

- Den kraftiga räntesänkningen påverkade derivathandeln och resultatet positivt.

- På obligationslånemarknaden aktiverades handeln jämfört med fjolåret.

- Till följd av recessionen inom realekonomin ökade nedskrivningarna och problemfordringarna som väntat.

- Tillväxten i kredit- och garantistocken stannade upp i början av året, medan företagskrediternas marknadsandel hölls på samma nivå som vid årsskiftet, dvs. 19 %.

- Företagskrediternas snittmarginal fortsatte att stiga.

Bankrörelsens resultat och nyckeltal

Resultat, milj. e 1–3/09 1–3/08 Förändring Utfall

2008

Räntenetto 42 36 6 158

Nedskrivningar av fordringar 12 -1 13 18

Räntenetto efter nedskrivningar av fordringar 30 37 -7 140 Provisionsintäkter och -kostnader, netto 19 16 3 63

Nettointäkter från handel 24 -7 31 -20

Övriga intäkter 8 7 1 28

Nettointäkter totalt 81 53 28 211

Kostnader totalt 31 28 4 106

Resultat före skatt 50 25 24 105

Kredit- och garantistocken, mrd. euro 14,0 12,6 1,3 14,1 Företagskrediternas snittmarginal, % 1,03 0,83 0,20 0,94 Problemfordringar av kredit- och

garantistocken, % 0,34 0,22 0,12 0,25

Operativ kostnads-/intäktsrelation, %

34 53 -19 46

Antal anställda 626 577 48 613

Bankrörelsens resultat före skatt för det första kvartalet var utmärkt, även om recessionen inom

realekonomin redan reflekterades inom vissa affärsområden och kundföretagens minskade investeringar dämpade kreditefterfrågan. Kreditstocken minskade från slutet av fjolåret med 3 % till 11,5 miljarder euro.

Kreditstocken växte under de senaste 12 månaderna med 0,7 miljarder euro, dvs. med knappt 7 %.

Minskningen i kreditstocken kompenseras delvis av att finansieringsgarantierna på ett år fördubblades till en miljard euro, vilket berodde på ökningen av APL-lånen som började i slutet av fjolåret.

Marginalerna för nya och omsatta krediter höjdes för att täcka de ökade finansieringskostnaderna, vilket tog sig uttryck som en stegring av snittmarginalerna för företagskrediter.

Provisionsintäkterna utvecklades ojämnt. Provisionsintäkterna från utlåningen var drygt 2 miljoner euro större än under jämförelseperioden. Garantiprovisionerna ökade med en miljon euro, medan de övriga provisionsintäkterna hölls oförändrade eller minskade.

Den ökade aktiviteten på obligationslånemarknaden och den framgångsrika skötseln av riskpositionen framför allt inom derivatrörelsen fick nettointäkterna från handeln och resultatet för tradingrörelsen att trefaldigas under det första kvartalet jämfört med jämförelseperioden. Till det goda resultatet bidrog också stabiliseringen på räntemarknaden och en krympning av kreditriskmarginalerna jämfört med slutet av 2008.

I slutet av 2008 ändrades bokföringspraxis och en del av skuldbreven som ingår i likviditetsreserven omklassificerades i balansräkningen så att de i bokföringen värderas till det upplupna anskaffningsvärdet och förändringarna i deras verkliga värde inte bokförs via resultaträkningen. Till följd av ändringarna i

(7)

bokföringspraxis ökade nettointäkterna från handeln med 9 miljoner euro från jämförelseperioden. Som en prisdifferens mellan det nominella värdet och det anskaffningsvärde som uppstod i samband med omklassificeringen bokfördes 1 miljon euro i resultatet.

Kostnaderna ökade med 4 miljoner euro, av vilka leasingavskrivningarna utgjorde knappt 2 miljoner euro.

Kostnaderna i relation till intäkterna förbättrades avsevärt.

Bankrörelsens riskposition

De totala exponeringarna inom bankrörelsen minskade i januari–mars med 0,25 miljarder euro till 20,4 miljarder euro. Andelen exponeringar som till sin rating räknas till investeringsnivån dvs. ratingklasserna 1–5, exklusive privatkunder, hölls god och var 66 % (68), klasserna 11–12 stod för 0,7 % (0,6) och de oklassificerade exponeringarna för 1 % (1). Av företagsexponeringarna (inkluderar

bostadssammanslutningar) var andelen exponeringar på investeringsnivå 60 % (62).

Företagsexponeringarna (inklusive bostadssammanslutningarna) i de två svagaste ratingklasserna utgjorde 140 miljoner euro (108), dvs. 0,9 % (0,7).

De stora exponeringarna ökade till 4,7 miljarder euro (4,4). Problemfordringarna ökade i relation till kredit- och garantistocken, men var fortfarande små, dvs. 48 miljoner euro (35) eller 0,34% (0,25). De förfallna betalningarna utgjorde 25 miljoner euro (32), och deras andel av kredit- och garantistocken var 0,17 % (0,22). Beloppet av nettokreditförlusterna och nedskrivningarna i bankrörelsen inverkade i januari–mars negativt på resultatet med 12 miljoner euro (1).

Exponeringarna i Baltikum uppgick till 114 miljoner euro, vilket är mindre än 1 % av kredit- och garantistocken.

Med beaktande av situationen på marknaden utnyttjades ändringarna i räntekurvan, men marknadsriskerna har på det hela taget hållits moderata.

(8)

Kapitalförvaltningen

- Kapitalförvaltningens resultat försämrades till 2 miljoner euro (3).

- De förvaltade kundmedlen var 24,9 miljarder euro (25,3).

- Nettoförsäljningen under början av året var något positiv.

- De kraftiga fluktuationerna på placeringsmarknaden fortsatte, avkastningen på många tillgångsslag var positiv.

Kapitalförvaltningens resultat och nyckeltal

Resultat, milj. e 1–3/09 1–3/08 Förändring Utfall

2008

Nettoprovisionsintäkter 9 11 -2 46

Övriga intäkter och

kostnader 1 0 1 0

Intäkter totalt 9 11 -1 46

Kostnader totalt 7 7 0 29

Resultat före skatt 2 3 -1 17

Förvaltade kundmedel,

mrd. e

24,9 29,6 -4,7 25,3

Operativ kostnads-

/intäktsrelation, %

68 61 7 57

Antal anställda 156 156 0 154

Resultatet före skatt för januari–mars var 2 miljoner euro (3). Provisionsintäkterna minskade 20 % från motsvarande tid i fjol främst till följd av den kraftiga nedgången på aktiemarknaden. Personalkostnaderna minskade under rapportperioden med 6 % och var nu 4 miljoner euro. De operativa kostnaderna i relation till intäkterna var 68 % (61).

De förvaltade kundmedlen uppgick i slutet av rapportperioden till 24,9 miljarder euro (25,3). Av de förvaltade kundmedlen stod de institutionella kundernas medel för 16,0 miljarder euro (16,0), OP- fonderna för 8,2 miljarder euro (8,5) och Pohjola Private för 0,8 miljarder euro (0,7). De förvaltade kundmedlen har minskat från årets början med en procent. Till nedgången bidrog de fortsatta inlösningarna av andelar i penningmarknadsfonderna.

Pohjola Kapitalförvaltning höll 2008 aktieplaceringarna i undervikt i de portföljer som förvaltades, men övergick under det första kvartalet i år mot neutral vikt.

Kapitalförvaltningens riskposition

Det försvagade marknadsläget på placeringsmarknaden minskade de tillgångar som förvaltas inom kapitalförvaltningen, och det här avspeglar sig i provisionsintäkterna från kapitalförvaltningen.

Kapitalförvaltningens riskposition var till övriga delar fortsatt god.

(9)

Skadeförsäkringsrörelsen

- Skadeförsäkringens resultat försämrades med 23 miljoner euro till -1 miljon euro, men resultatet till verkligt värde förbättrades med 33 miljoner euro.

- Den operativa totalkostnadsprocenten var 91,3 % (98,2).

- Premieintäkterna ökade med 5 %

- Antalet preferenskundshushåll ökade med 9 % från mars 2008.

- Avkastningen på placeringarna till verkligt värde var -0,4 %.

Skadeförsäkringsrörelsens resultat och nyckeltal Resultat, milj. e

1-3/09 1-3/08 Förändring

Utfall 2008

Premieintäkter 231 220 11 923

Försäkringsersättningar -160 -168 8 -643

Driftskostnader -50 -48 -2 -202

Avskrivningskorrigering av icke-

materiella -6 -7 1

-30

Försäkringstekniskt bidrag 14 -3 17 49

Placeringsintäkter och -kostnader -2 38 -39 59 Övriga intäkter och kostnader -14 -12 -1 -53

Resultat före skatt -1 22 -24 55

Resultat före skatt till verkligt värde 1 -32 33 -159 Operativ totalkostnadsprocent, % 91,3 98,2 -6,9 91,5 Operativ driftskostnadsprocent, % 21,8 21,7 0,1 21,9 Avkastningen på placeringar till

verkligt värde, %. -0,4 -0,6 0,2 -7,0

Solvensprocent 67 67 0 66

Antal anställda 2 025 2 274 -249 1 986

Resultat före skatt var -1 miljon euro (22), eftersom nettointäkterna från placeringsverksamheten blev negativa. Resultatet till verkligt värde förbättrades med 33 miljoner euro.

Inom Skadeförsäkringsrörelsen fortsatte premieintäkterna att öka och det försäkringstekniska bidraget förbättrades avsevärt. Den svåra situationen på placeringsmarknaden påverkade

placeringsverksamhetens resultat. Det försäkringstekniska bidraget före avskrivningar av immateriella tillgångar var 20 miljoner euro (4). Nettointäkterna från placeringsverksamheten uppgick till -2 miljoner euro (38) i resultaträkningen.

Vid slutet av mars fanns det över 395 000 preferenskundshushåll, dvs. hushåll som koncentrerat sina försäkringar till Pohjola. Det här var 9 % fler än vid slutet av mars 2008. Av Pohjolas

preferenskundshushåll har redan över 50 % också koncentrerat sina bankärenden till andelsbankerna.

Före utgången av rapportperioden har den avkastningssynergi som det ökade antalet

preferenskundshushåll medfört nått 13 miljoner euro på årsplanet. Målet är att nå 17 miljoner euro på årsplanet 2010.

Det nära samarbetet med andelsbankerna i OP-Pohjola-gruppen fortsätter. Försäljningen av försäkringar till privatunder överfördes till andelsbankerna i oktober 2008 och försäljningsutvecklingen har varit lovande. I andelsbankerna ökade försäljningen av skadeförsäkringar till privatkunder i januari-mars med 17 % jämfört med försäljningen i Pohjola-kontoren under motsvarande period 2008. Under innevarande år inleder åtminstone 17 nya andelsbanker en självständig försäljning av skadeförsäkringar.

Försäkringsverksamheten

Premieintäkterna ökade med 5 % till 231 miljoner euro (220).

Tillväxten inom affärsområdet Privatkunder var fortsatt kraftig. Premieintäkterna ökade med 12 % och uppgick till 98 miljoner euro (87). Antalet preferenskundshushåll ökade i januari–mars med 5 925 hushåll (8 809).

(10)

Inom affärsområdet Företagskunder gjorde den ekonomiska recessionen tillväxten långsammare.

Premieintäkterna var desamma som under jämförelseåret och var 118 miljoner euro (118).

Premieintäkterna i Baltikum ökade med 2 % och uppgick till 15 miljoner euro (15).

Till följd av den gynnsamma skadeutvecklingen blev försäkringsersättningarna mindre än under jämförelseåret trots att ökningen i försäkringsbeståndet ledde till ett ökat antal skador.

Ersättningsverksamhetens effektivitet och ett framgångsrikt utnyttjande av samarbetsparter exempelvis i form av snabb vårdhänvisning och kostnadskontroll stödde den gynnsamma utvecklingen.

Försäkringsersättningarna (exkl. skaderegleringskostnaderna) var 147 miljoner euro (156). Riskprocenten var 62,7 (70,0). Under januari–mars rapporterades 50 (50) stora eller medelstora skador på över 0,1 miljoner euro och inom pensionsåtagandena över 0,5 miljoner euro, vilkas skadekostnad för egen räkning var totalt 22 miljoner euro (20).

Driftskostnaderna och skaderegleringskostnaderna växte till 63 miljoner euro (60). Kostnaderna ökade i synnerhet på grund av försäljningskostnader. Omkostnadsprocenten var 28,6 (28,2).

Lönsamheten i försäkringsrörelsen förbättrades märkbart. Den operativa totalkostnadsprocenten var 91,3

% (98,2).

Placeringsverksamheten

Skadeförsäkringsrörelsens placeringsstock var vid slutet av mars 2 546 miljoner euro (2 415) och aktieallokeringen hölls så gott som oförändrad. Ränteplaceringarnas andel av placeringsportföljen var 83

% (82) medan andelen noterade aktier var 4 % (4) och aktiernas andel inklusive icke-noterade kapitalinvesteringar var 7 % (8). Ränteportföljens ratingfördelning var god, eftersom 82 % av

ränteplaceringarna var fordringar med en rating på minst A-. Ränteportföljens återstående genomsnittliga löptid var 4,6 år och durationen 3,4 år (4,3).

Den krävande situationen på placeringsmarknaden fortsatte. Nettointäkterna från placeringarna som redovisats i resultatet var -2 miljoner euro (38). Utdelningarna och realisationsvinsterna blev mindre än under jämförelseperioden och från fonden för verkligt värde bokfördes nedskrivningar för 16 miljoner euro i resultatet. Intäkterna från placeringarna till verkligt värde var -0,4 % (-0,6).

Skadeförsäkringsrörelsens riskposition

Inga betydande förändringar har skett i Skadeförsäkringsrörelsens riskposition.

Skadeförsäkringsrörelsens solvenskapital uppgick i slutet av mars till 627 miljoner euro (608).

Solvenskapitalet i relation till premieintäkterna (solvensprocenten) var 67 % (66).

Till följd av placeringsverksamhetens svaga resultatutveckling minskade försäkringsbolagens

verksamhetskapital och Pohjola Bank Abp kapitaliserade sina dotterbolag med 20 miljoner euro i januari–

mars. Å andra sidan ökade utjämningsbeloppet till följd av det goda försäkringstekniska resultatet med 5 miljoner euro till 367 miljoner euro.

(11)

Koncernfunktionerna

- Resultatet före skatt var -14 miljoner euro (-34), vilket är 20 miljoner euro bättre än jämförelseperiodens.

- Tack vare omklassificeringarna minskade resultatets volatilitet.

- Nedskrivningar av obligationslån bokfördes för 10 miljoner euro (0).

- Likviditeten och tillgången på finansiering har förblivit goda.

Koncernfunktionernas resultat och nyckeltal

Resultat, milj. e 1-3/09 1-3/08 Förändring Utfall 2008

Räntenetto 9 0 9 25

Nedskrivningar av fordringar 9 -1 10 10 Räntebidrag efter nedskrivningar av

fordringar

-1 0 -1 15

Nettointäkter från handel 1 -36 37 -61 Intäkter från placeringsverksamheten -9 5 -14 6

Övriga intäkter 4 7 -3 21

Nettointäkter totalt -5 -23 18 -19

Kostnader totalt 9 10 -2 39

Resultat före skatt -14 -34 20 -58

Likviditetsreserver, mrd. euro 8,8 6,1 2,7 9,8 Fordringar på och skulder till

andelsbankerna, netto, mrd. euro 0,3 1,8 1,5 -0,2

Antal anställda 131 112 19 129

Resultatet före skatt visade en förlust på 14 miljon euro (-34). Resultatutvecklingen var 20 miljoner bättre än under jämförelseperioden, vilket berodde på den förändrade bokföringspraxisen i slutet av fjolåret, där en del av skuldebreven som införlivats i likviditetsreserven omklassificerades i balansräkningen så att de i bokföringen värderas till det upplupna anskaffningsvärdet och deras förändringar i verkligt värde inte bokförs via resultatet. Effekterna av omklassificeringen syntes i en tillväxt av nettointäkterna från handeln och i räntenettot i förhållande till jämförelseperioden. Bokföringsvärdet av de omklassificerade

skuldebreven uppgick vid slutet av mars till 3,6 miljarder euro och ränteintäkterna på dessa till totalt 27 miljoner euro. Den positiva prisdifferensen mellan det nominella värdet som resultatförts för det första kvartalet och det anskaffningsvärde som uppstod vid omklassificeringen uppgick till totalt 8 miljoner euro.

I resultatet för det första kvartalet ingick nedskrivningar på obligationslån på 10 miljoner euro. Dessutom resultatfördes nedskrivningar på totalt 4 miljoner euro för aktier och andelar som bokförts bland finansiella tillgångar som kan säljas.

Likviditeten och tillgången på finansiering har förblivit goda. Beloppet av skuldebrev emitterade till allmänheten ökade till 16 miljarder euro (14) av vilka bankcertifikatsskulderna och euro commercial paper-skulderna uppgick till 11 miljarder euro (10).

Pohjola Bank Abp:s nettofordringar på andelsbankerna ökade med 0,5 miljarder euro från slutet 2008.

Koncernfunktionernas riskposition

Koncernfunktionernas exponeringar uppgick till totalt 13,4 miljarder euro (13,8) och bestod av

likviditetsreserven samt fordringar på andelsbankerna. Exponeringarna kom så gott som helt och hållet från motparter på investeringsnivån.

I koncernfunktionerna upprätthålls en likviditetsreserv för att trygga OP-Pohjola-gruppens likviditet.

Likviditetsreserverna uppgick till 8,8 miljarder euro (9,8). Tillgångarna har placerats främst i skuldebrev emitterade av stater, kommuner, finansiella institut och företag med god ratning samt i

värdepapperiserade fordringar.

(12)

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2009 fastställde bokslutet för 2008, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,23 euro per aktie i serie A och 0,20 euro per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens preciserade förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om en emission mot vederlag.

Förvaltning

Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Simo Kauppi, professor Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Markku Vesterinen och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av de valda har Jukka Hienonen inte tidigare ingått i bolagets styrelse.

Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen i enlighet med andelsbankslagen dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Centralen anl:s (OPC) direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och i enlighet med bolagsordningen vice ordförande för OPC:s direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande.

Pohjola Bank Abp:s (Pohjola) styrelse har hållit sitt konstituerande möte efter den ordinarie bolagsstämman 27.3.2009 och valt följande ledamöter till styrelsens utskott.

Ledamöterna i ersättningsutskottet är: chefdirektör Reijo Karhinen (ordförande), verkställande direktör Tony Vepsäläinen (vice ordförande) och professor Satu Lähteenmäki.

Ledamöterna i riskhanteringsutskottet är verkställande direktör Tony Vepsäläinen (ordförande), verkställande direktör Simo Kauppi (vice ordförande) och verkställande direktör Markku Vesterinen.

Ledamöterna i revisionsutskottet är diplomingenjör Tom von Weymarn (ordförande), verkställande direktör Merja Auvinen (vice ordförande) och verkställande direktör Jukka Hienonen.

EM Eva Valkama utnämndes till Pohjola-koncernens personaldirektör och till ledamot av koncernens ledningsgrupp från 1.4.2009. Valkama rapporterar till koncernens verkställande direktör Mikael Silvennoinen.

Aktier och aktieägare

Vid slutet av mars uppgick antalet A-aktier som noteras på NASDAQ OMX Helsingfors till 159,6 miljoner aktier. Deras andel var 78,5 % av alla aktier och 42,2 % av röstetalet. Antalet K-aktier uppgick till totalt cirka 43,8 miljoner aktier.

Vid slutet av rapportperioden var priset på en A-aktie i Pohjola Bank Abp 4,44 euro, medan det vid slutet av 2008 var 9,75 euro. Den högsta kursen under tiden januari–mars var 11,52 euro och den lägsta 4,40 euro. Cirka 40,7 miljoner aktier bytte ägare, medan antalet under motsvarande period ifjol var 39,3 miljoner.

Antalet aktieägare uppgick vid slutet av mars till 33 110. Antalet ökade med 2 518 från början av året. Av aktieägarna var cirka 95 % privatpersoner. Det skedde inga betydande förändringar i de största

aktieägarnas innehav. Den största aktieägaren var OP-Centralen anl, vars andel av aktierna i Pohjola var 29,9 % och av röstetalet 56,9 %. De förvaltarregistrerade aktiernas andel av A-aktierna var vid slutet av granskningsperioden 19,3 % (22,2).

Händelser efter rapportperioden

Med stöd av det bemyndigande som bolagsstämman 27.3.2009 gett styrelsen ordnade Pohjola en emission med företrädesrätt på 307,9 miljoner euro 7–24.4.2009.Aktiemissionen övertecknades. I den

(13)

primära teckningen tecknades cirka 99,6 % av alla aktier i serie A och cirka 100,0 % av alla aktier i serie K som delades ut. Med beaktande av de sekundära tekningarna uppgick det sammanlagda antalet teckningar till cirka 127,4 % av alla aktier i serie A och cirka 110,6 % av alla aktier i serie K. Den teckningsgaranti som OP-Centralen anl gett användes således inte.

I aktieemission tecknades sammanlagt 91 179 502 nya aktier i serie A och sammanlagt 25 021 013 nya aktier i serie K. De nya aktierna infördes i handelsregistret 4.5.2009 och de nya aktierna i serie A upptogs för handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy tillsammans med de gamla aktierna i serie A i Pohjola 5.5.2009.

Det sammanlagda antalet aktier i Pohjola är efter registreringen av de nya aktierna 319 551 415 aktier.

De börsnoterade aktierna i serie A uppgår till 250 743 630 aktier och de onoterade aktierna i serie K uppgår till 68 807 785 aktier.Vid Pohjolas bolagsstämma medför varje aktie i serie A rätt till en (1) röst och varje aktie i serie K rätt till fem (5) röster. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning och annan utbetalning av medel samt övriga aktieägarrättigheter i Pohjola från registreringsdagen, 4.5.2009.

De tillgångar som samlats in genom aktieemissionen bokfördes i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital och de stärkte koncernens Tier 1-kapitaltäckning från 9,4 % till 11,7 % (pro forma 31.3.2009). De tillgångar som aktieemissionen hämtat in bidrar till att trygga våra kunders finansieringsbehov och att förbereda oss på långkonjunkturen.

Pohjola har i april 2009 av Finansinspektionen fått tillstånd att från marknaden i förtid återköpa

skuldinstrument som ingår i det supplementära kapitalet för högst 150 miljoner euro. Återköp av Tier 2-lån på högst 150 miljoner euro skulle försvaga kapitaltäckningen enligt Basel II-övergångsbestämmelserna på 11,5 % per 31.3.2009 med cirka 1,2 procentenheter, om det resultat som eventuellt uppkommer genom återköp inte beaktas i Pohjolas primära kapital.

Utsikter för återstoden av året

Utsikterna för den internationella ekonomin har försvagats snabbt. USA och de viktigaste EU-länderna samt Finland befinner sig i en recession. Nedgången i totalproduktionen, exporten och investeringarna förväntas dämpa ökningen i utlåningsstocken jämfört med 2008 och öka företagens

betalningsanmärkningar och antalet konkurser samt arbetslösheten. Centralbankerna och staterna förväntas fortsätta med stimuleringsåtgärder, och till följd av dem bedöms finansmarknadens funktionsduglighet och tillgången på finansiering förbättras så småningom. Staternas, de finansiella institutens och företagens skuldsättning väntas dock avspegla sig på olika aktörers rating. Osäkerheten på den internationella finansmarknaden förväntas fortsätta och hålla de genomsnittliga

kreditriskmarginalerna på en högre nivå än snittet för de senaste åren. Också på kapitalmarknaden väntas osäkerheten fortsätta, vilket medför stora prisfluktuationer på kreditrisk-, aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna.

På basis av konjunkturprognoserna uppskattas efterfrågan på krediter och garantier i koncernens bankrörelse dämpas jämfört med 2008 och snittmarginalerna på företagskrediter växa. Företagens finansieringsbehov uppskattas i år koncentrera sig till finansieringen av driftskapital och en refinansiering av nuvarande lån. Beloppet av företagens betalningsanmärkningar, problemfordringar och nedskrivningar bedöms öka jämfört med 2008 trots den goda kvaliteten på den nuvarande kreditportföljen, men

ökningens omfattning är svår att förutse. De största osäkerhetsfaktorerna för resultatutvecklingen i bankrörelsen 2009 ansluter sig till omfattningen av de framtida nedskrivningarna i kreditportföljen.

Kapital strömmade 2008 från penningmarknadsfonderna till inlåningskonton och aktiemarknaden sjönk kraftigt. Det här medförde att de av kapitalförvaltningen förvaltade tillgångarna minskade. Beloppet av de kundmedel som förvaltas av kapitalförvaltningen förväntas under 2009 inte längre sjunka på samma sätt som 2008. Beloppet av de kundmedel som förvaltas av kapitalförvaltningen påverkas av hur utvecklingen och försäljningen lyckas. Kapitalförvaltningens resultat före skatt 2009 beror till stor del på beloppet av de kundmedel som förvaltas samt på beloppet av de provisioner som är beroende av utvecklingen i

placeringsverksamheten.

Skadeförsäkringens premieintäkter förväntas fortfarande öka snabbare än marknaden under 2009 på grund av att koncentreringskunderna ökar, men ökningen blir mindre än under 2008 i synnerhet för företagskundernas del. Historien utvisar att recessioner dämpar ökningen i skadeförsäkringens

försäkringsersättningar. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent beräknas 2009 uppgå till 88–

(14)

93 % (tidigare 90–95 %), om storskadorna inte blir avsevärt fler än under 2008. Skadeförsäkringens intäkter till verkligt värde var under det första kvartalet -0,4 %. Avkastningen för hela 2009 beror på hur placeringsmarknaden utvecklas.

Fluktuationerna i koncernfunktionernas resultat 2009 dämpas av omklassificeringen av de långfristiga skuldebrev som räknas till likviditetsreserven under den senare hälften av 2008. De viktigaste faktorer som inverkar på koncernfunktionerna är det räntenetto som uppkommer i likviditetsreserven och eventuella värdeförändringar som resultatförs för skuldebrev i likviditetsreserven.

Osäkerheten i anslutning till konjunkturutsikterna och omvärlden är stor. De väsentligaste riskerna för realiseringen av den närmaste tidens framtidsutsikter gäller affärsrörelsens allmänna omvärld samt utvecklingen i kreditriskmarginalerna, räntorna, aktiekurserna, nedskrivningarna och kostnaderna för kapitalanskaffning. Koncernledningen har inga möjligheter att påverka affärsrörelsens allmänna omvärld.

Ledningen kan dock påverka effekterna av ränteförändringarna och aktiemarknaden på placeringarna och handeln genom att välja placeringsobjekt och sprida riskerna samt genom att se till att personalen är kompetent och att riskhanteringen är effektiv. Dessutom kan ledningen påverka att valet och

prissättningen av exponeringarna är riktiga och därmed hela koncernens resultat.

Alla bedömningar som presenteras i den här rapporten grundar sig på de rådande åsikterna om

utvecklingen av koncernens och dess funktioners ekonomi och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

(15)

BOKSLUTSTABELLER OCH NOTER

Resultatutvecklingen kvartalsvis 16 Resultaträkning 17

Rapport över totalresultat 17

Balansräkning 17

Förändringar i eget kapital 18

Kapitalbas och kapitaltäckning 19

Kassaflödesanalys 20

Uppgifter enligt rörelsesegment 22

Formler för nyckeltalen 24

Noter:

Not 1. Redovisningsprinciper 26

Noter till resultaträkningen och balansräkningen:

Not 2. Räntenetto 27

Not 3. Nedskrivningar av fordringar 27 Not 4. Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 27 Not 5. Provisionsintäkter och -kostnader 28 Not 6. Nettointäkter från handel 28 Not 7. Nettointäkter från placeringsverksamhet 29

Not 8. Övriga rörelseintäkter 29

Not 9. Klassificering i balansräkningen 29 Not 10. Omklassificerade skuldebrev 30 Not 11. Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 31 Not 12. Immateriella tillgångar 31 Not 13.

Skuldebrev emitterade till

allmänheten 32 Not 14. Fonden för verkligt värde efter skatt 32 Noter till riskhanteringen:

Not 15. Bankrörelsens riskposition 32 Not 16. Skadeförsäkringsrörelsens riskposition 33 Not 17. Koncernfunktionernas riskposition 34 Övriga noter:

Not 18. Ställda säkerheter 35

Not 19. Åtaganden utanför balansräkningen 35

Not 20. Derivatinstrument 35

Not 21.

Övriga ansvarsförbindelser och

åtaganden 36 Not 22. Närståendetransaktioner 36

(16)

Resultatutvecklingen kvartalsvis

2008 2009

Milj. e 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

Räntenetto 35 40 45 54 52

Nedskrivningar av fordringar -2 -1 11 21 21

Räntenetto efter nedskrivningar 37 42 34 33 31

Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 91 90 98 74 70 Provisionsintäkter och -kostnader, netto 32 31 28 31 30

Nettointäkter från handel -44 -2 -26 -9 25

Nettointäkter från placeringsverksamhet 5 3 0 -3 -9

Övriga rörelseintäkter 11 9 10 12 11

Nettointäkter totalt 133 173 145 139 158

Personalkostnader 45 47 38 47 45

IT-kostnader 19 18 19 26 19

Avskrivningar 16 16 17 20 17

Övriga kostnader 36 38 29 40 41

Kostnader totalt 115 119 102 134 122

Resultat före skatt 17 54 43 5 36

Förändring i fonden för verkligt värde -66 -33 -82 -71 4 Resultat före skatt till verkligt värde -48 20 -39 -66 41

Inkomstskatt 4 14 13 -1 11

Periodens vinst 13 39 30 6 25

Skatt på förändring i fonden för verkligt värde -17 -9 -21 -18 1 Periodens resultat till verkligt värde -35 14 -31 -47 29

(17)

Pohjola-koncernens resultaträkning

Milj. e 1-3/ 1-3/

2009 2008

Räntenetto (Not 2) 52 35

Nedskrivningar av fordringar (Not 3) 21 -2

Räntenetto efter nedskrivningar 31 37

Nettointäkter från

skadeförsäkringsrörelse (Not 4) 70 91

Provisionsintäkter och -kostnader, netto (Not 5) 30 32 Nettointäkter från handel (Not 6) 25 -44 Nettointäkter från placeringsverksamhet (Not 7) -9 5

Övriga rörelseintäkter (Not 8) 11 11

Nettointäkter totalt 158 133

Personalkostnader 45 45

IT-kostnader 19 19

Avskrivningar 17 16

Övriga kostnader 41 36

Kostnader totalt 122 115

Andel av intresseföretagens resultat 0 0

Resultat före skatt 36 17

Inkomstskatt 11 4

Periodens resultat 25 13

Moderbolagets ägares andel av periodens resultat 25 13 Minoritetsandelar av periodens resultat 0 0

Totalt 25 13

Resultat/aktie (EPS) före utspädning, e

A-aktien 0,13 0,07

K-aktien 0,10 0,07

Pohjola-koncernens rapport över totalresultat

Milj. e

Periodens resultat 25 13

Förändring i fonden för verkligt värde 4 -66

Omräkningsdifferenser 0 0

Inkomstskatt -1 17

Periodens totalresultat 29 -35

Moderbolagets ägares andel av periodens

totalresultat 29 -35

Minoritetsandelar av periodens totalresultat 0 0

Totalt 29 -35

Pohjola-koncernens balansräkning

Milj. e 31.3.2009 31.12.2008

Kontanta medel 907 2 260

Fordringar på kreditinstitut 6 692 6 644 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt

värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar för handel 2 058 3 213

(18)

Finansiella tillgångar som vid första

redovisningstillfället kategoriserats som poster

värderade till verkligt värde via resultaträkningen 43 43

Derivatinstrument 1 607 1 486

Fordringar på kunder 12 091 12 279

Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse (Not 11) 3 106 2 745

Investeringstillgångar 3 022 1 285

Investeringar i intresseföretag 2 2

Immateriella tillgångar (Not 12) 985 987

Materiella tillgångar 127 127

Övriga tillgångar 1 424 1 281

Skattefordringar 112 98

Tillgångar totalt 32 175 32 448

Skulder till kreditinstitut 3 129 3 643

Finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella skulder för handel 198 138

Derivatinstrument 1 797 1 644

Skulder till kunder 3 551 3 508

Skulder för skadeförsäkringsrörelse 2 676 2 238 Skuldebrev emitterade till allmänheten (Not 13) 15 669 16 425 Avsättningar och övriga skulder 1 818 1 522

Skatteskulder 382 368

Efterställda skulder 1 332 1 322

Skulder totalt 30 552 30 808

Eget kapital

Moderföretagets ägares andel

Aktiekapital 428 428

Fonden för verkligt värde -177 -180

Övriga fonder 796 796

Ackumulerade vinstmedel 577 597

Minoritetsandelar 0

Eget kapital totalt 1 624 1 640

Skulder och eget kapital totalt 32 175 32 448 Förändringar i eget kapital

Milj. e

Eget kapital som hör till Pohjola-koncernens ägare

Aktiekapital

Fonden för verkligt värde

Övriga fonder

Ackumu- lerade

vinst- medel

Minoritets- andelar

Eget kapital totalt

Eget kapital 1.1.2008 428 7 750 685 0 1 869

Fondöverföringar 45 -45

Vinstutdelning -131 -131

på A-aktien 0,65 e/aktie -104 -104

på K-aktien 0,62 e/aktie -27 -27

Periodens totalresultat -49 13 0 -35

Övriga 0 0

Eget kapital 31.3.2008 428 -42 795 522 0 1 703

(19)

Eget kapital som hör till Pohjola-koncernens ägare

Aktie- kapital

Fonden för verkligt värde

Övriga fonder

Ackumulerade vinstmedel

Minoritets- andelar

Eget kapital totalt

Eget kapital 1.1.2009 428 -180 795 597 0 1 640

Vinstutdelning -45 -45

på A-aktien 0,23 e/aktie -37 -37

på K-aktien 0,20 e/aktie -9 -9

Periodens totalresultat 3 25 0 29

Övriga 0 0

Eget kapital 31.3.2009 428 -177 795 577 1 624

Kapitalbas och kapitaltäckning

Milj. e 31.3.2009 31.12.2008

Kapitalbas

Eget kapital 1 624 1 640

Försäkringsbolagens inverkan på koncernens eget kapital avdras (eget kapital och

koncernelimineringar) 266 266

Minoritetsandelar 0

Kapitallån 274 274

Immateriella tillgångar -144 -144

Fonden för verkligt värde, överskott i

pensionsåtaganden och förvaltningsfastigheternas

värdeförändring -8 -8

Styrelsens förslag till utdelning -45

Planerad utdelning -13

Investeringar i försäkringsföretag 50 % -715 -705 Nedskrivningar-förväntade förluster 50 % -53 -50

Primärt kapital 1 230 1 228

Fonden för verkligt värde -20 -22

Efterställda skulder som ingår i det övre

supplementära kapitalet 299 299

Efterställda skulder som ingår i det undre

supplementära kapitalet 726 734

Investeringar i försäkringsföretag 50 % -715 -705 Nedskrivningar-förväntade förluster 50 % -53 -50

Supplementärt kapital 236 256

Övrig kapitalbas 34 46

Kapitalbas totalt 1 500 1 530

Riskvägda poster utan beaktande av

övergångsbestämmelserna 13 081 12 784

Riskvägda poster med beaktande av

övergångsbestämmelserna 13 081 13 120

Relationstal utan beaktande av övergångsbestämmelserna:

Kapitaltäckning, % 11,5 12,0

Primärkapitalrelation, % 9,4 9,6

Kapitaltäckning enligt konglomeratlagen 1,26 1,29 Relationstal med beaktande av

övergångsbestämmelserna:

Kapitaltäckning, % 11,5 11,7

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :