BYGGMÖTE 3 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS

Full text

(1)

BYGGMÖTE 3 GÅRDA BRYGGA/ÖLMANÄS

Byggmöte nr 3

Plats : Gårda Brygga/ Ölmanäs Arbetsplats

1:0 Närvarande:

Bengt Widell BW Kungsbacka kommun/Byggledare

Anders Wennerström AW Derome Mark & Bostad Projektledare

Anders Cejie AC Varbergs Anläggnings Service AB

Lars Rohlin LR Transtema/Kungsbacka Stadsfibernät

Johan Ohlsson UO Markägare Ölmanäs 16:1

Hans Backman HB Gothnet

Mats Ahlqvist MA Sannatorpets Samfällighet Distribution: Närvarande

2:0 Nästa möte nr 4

Plats: Ölmanäs Byggarbetsplatsen Tid: Onsdagen den 14 april kl. 10:00

3:0 Protokolljustering

Inga Synpunkter på föregående protokoll

4:0 Lägesrapport Beställare:

AW meddelade att pålning av hus planeras till i slutet av april. Gjutning av plattor påbörjas i början av maj. Första husleverans (tomt 4) kommer V.23.

AW meddelar att Pålbilen AB kommer att påla grunderna och Derome Mureri kommer att gjuta grunderna.

AW meddelar att det behövs körbar väg samt uppgrusning vid långsidan av huset så att Pålbilen kan komma åt, räckvidden är 12 m.

Gata & VA:

(2)

- Genomgång av förfrågnings underlag : Inga frågetecken.

- Genomgång av ritn M-02 dat 081215 : -

- a/ byte pvc avlopp till betong rör = OK -

- b/ byte pvc brunnar till betong dim 600 mm/ 1000 mm -

- c/ AC återkommer till BW med förslag vilka brunnar och dimensioner.

Dimensioner klart, AC har meddelat Kungsbacka Kommun vilka dimensioner som används.

-

- d/ brandpost flyttas från mitten gata närmare dikeskant söderut - e/ VA serviser förläggs 2,0 meter in på tomtmark

- Genomgång av ritn M-03 dat 081215 -

- a/ Inga frågetecken

AC meddelar att arbetet går enligt tidplan. Förläggning av VA-ledningar pågår.

AW ställer fråga när det är möjligt att gå in och påla tomt 4. AC återkommer angående detta.

El:

- Genomgång av Nätkarta 090116 -

- a/ Stolp och armaturförteckning överlämnades av BW till AC -

- b/ Ny nätstation skall uppföras vid korsning Olles väg ny schakt utmed Stenavägen. Utförs tillsammans med transtemas fiberkabel.

-

- c/ Tider för schakt : Klart före gatu schakt startar.

-

- d/ El servicer in på Deromes tomtmark sker ihop med övriga serviser slinga tillräklig lång för inkoppling i fasadskåp (göms under marken ) - e/ El servicer till Br Ohlssons tomter skarvas i tomt gränser

AW meddelar att skåp på området måste kopplas in så fort som möjligt för att kunna användas när husbyggnationen kommer igång.

Jonas Lindskog har meddelat AW att deras arbete sker enligt tidplan. Schakt längs Stenavägen pågår.

(3)

El förläggs i motstående sida gata refererat till servisläggning. Detta gäller även el till gatubelysning.

Kommun:

BW meddelar att han vill ha alla relationshandlingar i pappersformat.

BW kollar upp angående byggvatten till området.

Stadsnät:

- Genomgång Ritn M-12 optokablar -

- a/ Tomrör från Olles väg till infart dim 110 mm

Typ:PEH rör gröna i 6 meters längder,slät insida.110 mmutv/98 mminv Fabrikat: Pipe-Life, Rsknr: 0661710

- b/ Tomrör från infart till ÖP vid tomt 10 dim 40 mm.

Typ : PEM slang (optokabelskyddsrör) Svart med grön rand, slät insida 40/32,6 mm Fabrikat: Pipe life Rsknr : 0661911 186548

LR återkommer angående vilka tomrör som önskas.

- c/ Blåsrör från ÖP till respektive hus : LR har meddelat AC alla beteckningar på tomrör.

-

- e/ Blåsrör in i respektive hus/ multimediaskåp gäller Deromes tomter

AW meddelar att inkoppling av fiber kommer att ske husvis med 1-2 hus per gång.

Första huset skall kopplas in senast aug/sept.

LR meddelar att tomrör för fiber måste märkas noggrant till varje hus. AC ordnar detta.

HB ställer fråga angående plats för fiber i Fortums El-skåp. AW meddelar att vanligtvis brukar fiberleverantör stå för egna skåp. AW kollar med Jonas på Fortum angående detta och återkommer till HB.

Fiber förläggs i motstående sida gata refererat till servisläggning, likt el och gatubelysning.

Tomrör för fiber förläggs i tomtgräns likt serviser.

AC meddelar att tomrör för fiber måste finns framme V.14, LR ordnar detta.

Sannatorpets Samfällighet:

(4)

MA ställer frågan angående planerad lekplats på området eftersom det finns stor efterfrågan på detta. AW meddelar att ingen lekplats är planerad. Problemen med lekplats är att många vill ha dem men ingen vill ha dem jämte sitt eget hus.

MA ställer fråga angående rensning av dike väster om Stenvägen ända ner till brunn och kulvert, för att förhindra att det blir översvämning på tomterna som ligger i anslutning. AW meddelar att rensning endast är planerad ca 50 m ner från Stenavägen.

AW meddelar att Derome även kan rensa diket hela vägen ner till brunnen men att de i så fall inte tar något amsvar för eventuella följdproblem som kan uppstå. MA återkommer angående detta.

AW meddelar även att det inte kommer att komma mer vatten när det nya området byggs, dock kan det komma aningen fortare. Det är projekterat ett flertal fördröjande åtgärder på det nya området för att förhindra detta.

5:0 Tidplan:

Arbeten sker enligt Tidplan dat.09-02-10 från Varbergs Anläggningsservice Slutbesiktning : Vecka 20 / 2009

Tidplan följs.

Varje entreprenör ansvarar för att alla tomrör m.m. är klart till V.16 då gator påbörjas.

6:0 Arbetsstyrkan

Anläggare: 2 st Maskiner: 1 st

7:0 Handlingar

Handlingar utsända enligt distributionslista. Den som saknar eller behöver fler ritningar hör av sig till AW .

8:0 Myndigheter

1 Byggsamordare utsedd: Anders Cejie Varbergs Anläggnings Service

2 Skydds rond förutsättes att det sker var 14 dag och anslås på anslagstavlor.

3 Arbetsmiljöplan är upprättad och finns på arbetsplatsen

(5)

9:0 Avvikande förutsättningar

1 Eventuella avvikelser från bygglovshandlingar skall rapporteras vid varje byggmöte.

AC meddelar att vissa justeringar i massbalans kan ske.

10:0 Mätningsrapport för utfört extra arbete ---

11:0 Ekonomisk rapport

1 Fakturering skall ske enligt upprättad och godkänd betalningsplan 2 A Conto får ej skrivas på fakturor , kallas delbetalningar nr ? 3 Alla fakturor till Derome Mark & Bostad märks med Projekt 9132.

12:0 Nya Frågor:

13:0 Kvarstående frågor---

14 Inmätning för relationshandlingar ---

15. Kvalitets Ansvarig:

Kvalitetsuppföljning ----

Egenkontroller skall regelbundet ifyllas enligt kontrollplan.

16. Övrigt

Bilagor 1 Tidplan 2009-02-10 2 Nätkarta 2009-01-16

3 Ritn nr M-12 Dat 2008-12-15 Optokablar 4 Ritn nr M-02 Dat 2008-12-15 Ledningsplan

ANDERS WENNERSTRÖM

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :