budget 2015 samt plan kil.se

Full text

(1)

kil.se

www.kil.se/ekonomi

budget 2015

samt plan 2016-2018

(2)

Innehåll

Kommunfakta 3

Övergripande mål 2015-2018 4

Budget 2015-2017 5

Nämndernas budgetdokument 10

Kommunstyrelsen 10

Miljö- och byggnadsnämnden 14

Tekniska nämnden 16

Barn- och utbildningsnämnden 21

Socialnämnden 25

Samverkansnämnden 31

(3)

Sida 3 av 32

Kommunfakta

ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI

1 januari 2015 har Kils kommun 11889 invånare.

POLITISK STÄLLNING 2015

Parti Antal mandat

M 6

C 6

FP-LIB 1

KD 1

S 14

V 2

MP 2

SD 3

Totalt 35

KOMMUNALSKATT/UTDEBITERING

Skatt (kr) 2011 2012 2013 2014 2015

Kommunen 22,40 22,40 22,40 22,35 22,35

Landstinget 10,75 10,75 11,20 11,20 11,20

Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09

Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35

Totalt 34,60 34,60 35,05 35,00 34,99

Summa för icke medlem i Svenska kyrkan

33,53 33,52 33,97 33,91 33,90

(4)

Övergripande mål 2015-2018

EKONOMI

KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning

UTVECKLING

KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka

befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare.

MEDBORGARE

KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i.

MEDARBETARE

KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen.

MILJÖ

KF 150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö

och kommande generationer.

(5)

Sida 5 av 32

Budget 2015-2017

RESULTATBUDGET 2015-2017, ENLIGT KF 140617

Antal invånare / Belopp (tkr) 2015 2016 2017

Befolkning enligt prognos Statisticon 11 830 11 844 11 862

Nämndernas nettokostnad -592 996 -596 824 -608 351

Kapitaltjänst (avskrivning + internränta)

35 500 35 500 35 500

Nämndernas kostnader -557 496 -561 324 -572 851

Pensioner -13 200 -14 400 -15 000

Extra pensionsavsättning -4 000 -4 000 -4 000

Avskrivningar -24 400 -24 400 -24 400

Verksamhetens nettokostnad -599 096 -604 124 -616 251

Skatter och bidrag (enligt SKL) 629 738 652 682 674 950

Finansnetto -10 700 -10 400 -10 200

Amortering 0 -10 000 -10 000

ÅRETS RESULTAT 19 942 28 158 38 499

Resultat som andel av skatt och statsbidrag

3,2 % 4,3 % 5,7 %

(6)

KASSAFLÖDESBUDGET 2015-2017, ENLIGT KF 140617

Belopp (tkr) 2015 2016 2017

Den löpande verksamheten:

Resultat efter finansiella poster 19 942 28 158 38 499

Avskrivningar 24 400 24 400 24 400

Avsättningar till pensionsskuld mm 600 700 700

Medel från den löpande

verksamheten 44 942 53 258 63 599

Skattefinansierade investeringar:

Investeringar enligt plan -33 687 -38 300 -32 600

Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet):

Investeringar enligt plan -9 150 -2 450 0

Finansieringsverksamheten:

Behov av lån 0 0 0

Amortering lån 0 -10 000 -10 000

Förändring likvida medel 2 105 2 508 20 999

(7)

Sida 7 av 32

BALANSBUDGET 2015-2017, ENLIGT KF 140617

Belopp (tkr) 2015 2016 2017

Tillgångar:

Anläggningstillgångar 645 045 658 945 667 145

Omsättningstillgångar 53 328 58 286 79 285

Summa tillgångar 698 373 717 231 746 430

Eget kapital och skulder:

Summa eget kapital 210 297 238 455 276 954

därav årets förändring 19 942 28 158 38 499

Avsättningar till pension 13 200 14 400 15 000

Långfristiga skulder 355 000 345 000 335 000

Kortfristiga skulder 119 876 119 376 119 476

Summa skulder 474 876 465 376 454 476

Summa eget kapital och skulder 698 373 717 231 746 430

Soliditet:

KF mål: 25,4 % enl 2010 års nivå

Soliditet (%) 30,11 % 33,25 % 37,10 %

(8)

INVESTERINGSPLAN 2015-2018, ENLIGT KF 150326

Områdesindelning (tkr) 2015 2016 2017 2018

Centrumutveckling 2 500 24 000 10 000 0

Skola och omsorg 21 237 2 800 4 300 1 300

Bostadsområden 750 500 0 400

Infrastruktur 9 200 7 200 7 800 6 800

IT 1 550 305 0 0

Vatten och avlopp 12 250 6 950 4 500 4 500

Summa investeringar 47 487 41 755 26 600 13 000

varav skattefinansierade investeringar

35 237 34 805 22 100 8 500

varav avgiftsfinansierade investeringar

12 250 6 950 4 500 4 500

Överflyttningar från 2014 6 412

Bolagens investeringar:

Kilsbostäder AB 0 43 000 20 500 0

Kilvision AB 3 000 3 000 3 000 0

Hantverkshuset AB 0 0 0 0

Kils Energi AB 5 000 5 000 2 500 2 500

Kils Avfallshantering AB 5 000 5 000 500 500

Koncernens totala investeringar

66 899 97 755 53 100 16 000

(9)

Sida 9 av 32

DRIFTBUDGETRAMAR 2015-2017, INKL HYRESJUSTERING OCH TILLÄGGSANSLAG KIL ARENA, KF 150129

Nämnd (tkr) 2015 2016 2017

Kommunfullmäktige 1 614 614 621

Kommunstyrelsen 72 149 72 797 73 448

Revisionen 753 753 753

Miljö- och byggnadsnämnden 3 469 3 472 3 506

Tekniska nämnden 34 854 34 901 35 286

Valnämnden 22 22 22

Barn- och utbildningsnämnden 272 951 274 113 277 624

Socialnämnden 205 477 207 579 211 752

Samverkansnämnden 351 352 356

Kvar att fördela 0 0 2 763

Summa totalt 591 640 594 603 606 131

(10)

Nämndernas budgetdokument

Kommunstyrelsen

UPPDRAG

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet.

MÅLBESKRIVNING

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Nämndmålen ska vara specifika och mätbara.

NÄMNDSPECIFIKA MÅL

EKONOMI

Nämndens mål

Komponentavskrivning ska vara införd.

En enhetlig månadsuppföljning ska vara införd innan halvårsskiftet.

UTVECKLING

Nämndens mål

Aktivt arbeta med att marknadsföra mark och lokaler för företagsetableringar.

Utveckla en löpande dialog med det lokala näringslivet.

Översiktsplan Nedre Fryken antagen.

Detaljplan Skommita-Tallåsen antagen första halvåret.

Genomföra åtgärderna i

handlingsplanen Förenklat Helt Enkelt.

Genomföra inspirationsdag om landsbygdsföretagande med fokus på ungdomar, kvinnor och invandrare i samverkan med intresse- och nyföretagarorganisationer.

(11)

Sida 11 av 32

Nämndens mål

Arbeta för att landsbygdsföretagandet inkluderas i etableringsstrategin för Karlstad Business Region.

Centrumombyggnad ska vara påbörjad.

Byggnation påbörjad inom planområde Runnevål-Skommita, Viksta By och Skommita-Tallåsen.

MEDBORGARE

Nämndens mål

Införa en servicegaranti för besvarande av medborgarförslag.

Ta fram en kostnadsberäknad åtgärdsplan inom projektet 'Ett tryggt och säkert Kil'.

Införa E-faktura på kundfakturor.

Gröna Torgets utvecklingsplan steg 1 påbörjad.

MEDARBETARE

Nämndens mål

Genomföra en enkätundersökning om personaltrivseln inom kommunen.

MILJÖ

Nämndens mål

Kil ska förbli en Fairtrade-kommun.

Minst 30 % av inhandlat livsmedel ska vara ekologiska.

Planering för nytt resecentrum ska vara genomförd så att byggnation kan starta våren 2016.

(12)

RESURSFÖRDELNING

BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde

(tkr)

Bokslut 2013

Budget 2014

Budget 2015

Kostnad 2015

Intäkt 2015

Budget 2016

Budget 2017 Nämnd och

styrelseverksamhet

2 900 2 390 2 903 2 903 0 2 539 2 490

Stöd till politiska partier

167 275 175 175 0 175 175

Övrig politisk verksamhet

4 689 4 315 4 548 4 548 0 4 638 4 783

Fysisk och teknisk planering

828 962 1 139 1 199 60 1 162 1 187

Näringslivsfrämjande åtgärder

1 506 1 433 1 430 1 430 0 1 379 1 360

Konsument och energirådgivning

2 0 0 2 080 2 080 0 0

Turistverksamhet 275 279 255 260 5 258 261

Gator och vägar samt parkering

48 0 0 0 0 0 0

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

636 676 700 700 0 719 737

Räddningstjänst 8 223 8 387 8 555 8 555 0 8 726 8 901

Totalförsvar och samhällsskydd

177 191 196 651 455 202 208

Allmän

fritidsverksamhet

3 775 4 421 3 892 3 892 0 3 957 4 030

Stöd till studiestödsorg.

226 227 207 207 0 211 215

Allmän

kulturverksamhet övrigt

1 082 841 1 336 1 336 0 1 351 1 367

Bibliotek 3 980 3 936 4 055 4 106 51 4 153 4 251

Idrotts- och fritidsanläggningar

858 19 15 15 0 15 15

Färdtjänst / Riksfärdtjänst

1 742 1 916 1 628 1 628 0 1 700 1 756

Arbetsmarknads- åtgärder

1 031 1 011 1 047 1 185 138 1 088 1 125

Arbetsområden och lokaler

664 38 38 38 0 38 38

Kommersiell verksamhet

-160 -100 -150 0 150 -150 -150

Bostadsverksamhet 1 320 850 850 850 0 850 850

Buss, bil och spårbunden trafik

9 127 13 712 10 928 10 928 0 11 236 11 570

Gemensamma lokaler 5 519 7 864 8 434 8 484 50 8 498 8 389

(13)

Sida 13 av 32

Verksamhetsområde (tkr)

Bokslut 2013

Budget 2014

Budget 2015

Kostnad 2015

Intäkt 2015

Budget 2016

Budget 2017 Gemensamma

verksamheter

17 970 19 040 19 838 38 417 18 579 19 922 19 891

Totalt nämnden 66 585 72 683 72 019 93 587 21 568 72 667 73 449 I budgetförslaget ingår beräknad ramjustering på grund av översyn av intern hyressättning med ca 813 tkr 2015, 828 tkr 2016 och 842 tkr 2017.

KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING

Resurserna för kommunstyrelsen under åren 2016-2017 är med nuvarande

budgetram inte tillräckliga, vilket innebär att senast halvårsskiftet 2015 bör

förändringar vidtas. Det råder även viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för

Värmlandstrafik under planperioden.

(14)

Miljö- och byggnadsnämnden

UPPDRAG

Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet.

Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar.

MÅLBESKRIVNING

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Nämndmålen ska vara specifika och mätbara.

NÄMNDSPECIFIKA MÅL

UTVECKLING

Nämndens mål

Revidera gamla planer, relevanta och aktuella planer enligt prioriteringslista.

Att arbeta med framtagna Naturvårdsprogrammets mål.

.

Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018.

MEDBORGARE

Nämndens mål

Snabb handläggning utifrån våra tjänstegarantier.

Gott bemötande och bra information.

MEDARBETARE

Nämndens mål

Målet är en väl fungerande förvaltning där alla medarbetare känner sig delaktiga och nöjda.

MILJÖ

Nämndens mål

2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg.

(15)

Sida 15 av 32

Nämndens mål

Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum.

RESURSFÖRDELNING

BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde

(tkr)

Bokslut 2013

Budget 2014

Budget 2015

Kostnad 2015

Intäkt 2015

Budget 2016

Budget 2017 Nämnd- och

styrelseverksamhet

148 210 193 193 0 199 205

Övrig politisk verksamhet

972 1 070 1 121 1 121 0 1 076 1 108

Fysisk och teknisk planering

854 887 896 1 486 590 881 916

Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning

1 041 877 1 254 2 104 850 1 311 1 272

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

161 11 5 5 0 5 5

Totalt nämnden 3 176 3 055 3 469 4 909 1 440 3 472 3 506

KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING

Förvaltningens bedömning är att utökad budgetram för år 2015 samt plan 2016-

2017 genererar i huvudsaken både kvalitativa och kvantitativa möjligheter att

uppfylla både kommunens övergripande och nämndens specifika mål.

(16)

Tekniska nämnden

UPPDRAG

Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl.

GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt

industrijärnvägsspår.

MÅLBESKRIVNING

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Nämndmålen ska vara specifika och mätbara.

NÄMNDSPECIFIKA MÅL

EKONOMI

Nämndens mål

Fastighetsavdelningen ska vara en resultatenhet och finansieras via intern hyra.

.

VA-verksamheten ska ha full kostnadstäckning.

UTVECKLING

Nämndens mål

Tekniska nämnden ska under 2015 planera för kommande åtgärder i Kils centrum.

Tekniska nämnden ska fortsätta förstärkningsarbetet på de enskilda vägarna med statsbidrag för att korta ner tiden för avstängningar.

Gröna Torgets upplevelsepark ska vara klar 2015.

MEDBORGARE

Nämndens mål

Tekniska nämnden ska asfaltera minst 5 % årligen av kommunens gator.

Planerat fastighetsunderhåll ska utföras till minst 58 kr/m2 för att bevara värde på kommunens fastigheter.

(17)

Sida 17 av 32

Nämndens mål

Under planperioden ska tekniska nämnden upprätta avtal mellan Kils kommun och föreningar avseende de fritidsanläggningar som kommunen ansvarar för.

MEDARBETARE

Nämndens mål

Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3 % på tekniska förvaltningen.

Varje anställd ska ha ett medarbetarsamtal med plan för utveckling. Medel för utbildning har avsatts med 200 000 kr för år 2015.

Tekniska förvaltningen ska genomföra en gemensam aktivitet där alla anställda ska ta del av KF och TN gemensamma mål.

MILJÖ

Nämndens mål

Gång- och cykelvägsplanen ska följas upp enligt prioriteringslista och fastställd investeringsbudget.

Vid utbyte av fordon ska miljöklassade fordon väljas.

Energiförbrukningen i fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska minska med 5 % tills utgången av år 2016. Detta utifrån 2012 års siffror.

RESURSFÖRDELNING

BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhets-

område (tkr)

Bokslut 2013

Budget 2014

Budget 2015

Kostnad 2015

Intäkt 2015

Budget 2016

Budget 2017 Nämnd- och

styrelse- verksamhet

165 168 172 172 173 175

Övrig politisk verksamhet

2 719 2 960 2 708 2 708 2 711 2 741

Gator och vägar samt parkering

15 910 18 211 18 735 22 217 -3 482 18 759 18 965

Parker 2 498 2 380 3 599 3 599 3 604 3 643

Allmän fritids- verksamhet

325 328 398 398 398 403

Idrotts- och fritids- anläggningar

5 475 6 105 6 117 6 170 -53 6 125 6 192

(18)

Verksamhets- område (tkr)

Bokslut 2013

Budget 2014

Budget 2015

Kostnad 2015

Intäkt 2015

Budget 2016

Budget 2017 Arbetsmarknads

åtgärder

0 0 1 370 2 908 -1 538 1 372 1 387

Arbetsområden och lokaler

307 255 1 081 1 081 1 082 1 094

Kommersiell verksamhet

425 481 699 1 079 -380 700 708

Bostads- verksamhet

182 160 160 160 160 162

Vatten- försörjning och avlopps- hantering

852 69 -166 22 934 -23 100 -166 -168

Avfallshantering -363 -202 -75 950 -1 025 -75 -76

Gemensamma lokaler

2 576 2 145 901 53 044 -52 143 902 912

Gemensamma verksamheter

14 0 0 0 0 0 0

Totalt nämnden

31 085 33 060 35 699 117 420 -81 721 35 745 36 138

KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING

UTÖKAD BUDGETRAM 2015

Tekniska nämndens utökade budgetram på 2 miljoner kronor 2015 fördelas enligt följande:

Verksamhet Belopp

(tkr)

Säsongsanställda, park 300

Anläggning av parker och rabatter 900

Ökat anslag för asfaltering 400

Underhåll av fritidsanläggningar 400

SUMMA 2 000

FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM

Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram.

GATUAVDELNINGEN

Inom befintlig ram har underskottsposter 2014 såsom diesel, trafikbelysning samt elkostnader till våra fritidsanläggningar stärkts upp. När det gäller

asfaltsbeläggning av gator och vägar kvarstår nuvarande budget på 4,2 mnkr.

Inklusive föreslagen fördelning av utökad ram blir asfaltsbudgeten för 2015

därmed hela 4,6 mnkr.

(19)

Sida 19 av 32

VA-VERKEN

VA-taxan kan hållas oförändrad 2015, främst tack vare sänkta kostnader för el samt konsulter, jämfört med 2014 års budget. I budgeten inryms även effekten av den återbetalning av fasta avgifter som görs i slutet av 2014.

FASTIGHETSAVDELNINGEN

Fastighetsavdelningen blir en resultatenhet som helt och hållet ska finansieras av hyresintäkter. Nettokostnaden för avdelningen blir hyran för de ca 20 fastigheter som helt eller delvis betalas av avdelningen själv. Pga ökade kostnader för "egna"

fastigheter (bl a har musikskolan tillkommit) behövs en ramjustering med ca 973 tkr, som har inräknats i budgetförslaget.

BUDGET 2016-2017

Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget 2016-2017.

En uppräkning av 2015 års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 35,3 mnkr 2016 och ca 36,0 mnkr 2017 (exkl ramjustering för fastighetsavdelningen).

Detta innebär att besparingar motsvarande ca 0,6 mnkr 2016 och ca 0,8 mnkr 2017 måste göras utifrån 2015 års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för 2016-2017.

NYCKELTAL

Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Trafikbelysning:

Antal belysningspunkter 4 105 4 108 4 105 4 110

Kostnad kr/belysningspunkt 772 691 670 792

Vattenverk:

Antal m3 debiterat vatten 501 298 498 276 560 000 580 000

Antal m3 producerat vatten 740 986 793 096 700 000 850 000

Kostnad kr/m3 producerat vatten

4,44 4,65 4,81 4,20

Reningsverk:

Antal m3 renat avloppsvatten 1 338 280 912 012 1 100 000 1 200 000 Kostnad kr/m3 renat

avloppsvatten

7,20 13,00 11,04 9,27

Fastigheter:

(20)

Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015

Planerat underhåll kr/m2 41 52 58 56

Reparationer kr/m2 39 26 22 21

(21)

Sida 21 av 32

Barn- och utbildningsnämnden

UPPDRAG

Nämndens uppdrag är att säkra kilsbornas tillgång till barnomsorg,

skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning inkluderat SFI.

En verksamhet som ska präglas av hög kvalité och leva upp till fullmäktiges mål.

Även styrningen från staten och de lagstadgade kraven ska vi följa och leva upp till.

MÅLBESKRIVNING

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Nämndmålen ska vara specifika och mätbara.

NÄMNDSPECIFIKA MÅL

UTVECKLING

Nämndens mål

Vi ska säkerställa en likvärdig utbildning på alla kommunens förskolor och skolor.

Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och kunna räkna efter sitt andra skolår.

Resultaten på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ska årligen öka.

Elevhälsans förebyggande och långsiktiga arbete ska årligen öka.

Nämnden och förvaltningen ska ta initiativ till breda lösningar inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna.

Förskola och skola ska ta initiativ till samverkan med näringslivet.

Kultur ska vara en viktig del av förskolans- och skolans verksamhet.

MEDBORGARE

Nämndens mål

Barn i förskoleklass erbjuds minst 20 timmars pedagogisk verksamhet.

Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första läsår och räkna efter sitt andra skolår.

Alla som söker tjänstemän via telefon eller mail ska få en återkoppling senast efter 2 arbetsdagar.

(22)

RESURSFÖRDELNING

BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde

(tkr)

Bokslut 2013

Budget 2014

Budget 2015

Kostnad 2015

Intäkt 2015

Budget 2016

Budget 2017 Nämnd- och

styrelseverksamhet

345 368 365 365 0 366 371

Övrig politisk verksamhet

1 814 1 372 1 415 1 415 0 1 420 1 438

Musikskola / Kulturskola

3 888 4 182 4 377 5 227 850 4 394 4 450

Fritidsgårdar 292 653 784 784 0 787 797

Öppen förskola 420 326 360 360 0 362 366

Förskola 58 617 62 541 67 318 76 168 8 850 67 582 68 441

Pedagogisk omsorg (DBV)

2 299 1 753 1 842 2 255 413 1 849 1 872

Fritidshem 12 119 10 812 10 354 15 307 4 953 10 395 10 527

Förskoleklass 3 793 4 109 4 660 4 660 0 4 679 4 738

Grundskola 123 622 121 307 131 765 132 965 1 200 132 282 133 963

Grundsärskola 3 717 3 717 4 754 4 754 0 4 772 4 833

Gymnasieskola 45 469 46 159 40 802 41 064 263 40 962 41 482

Gymnasiesärskola 2 605 3 500 2 345 2 345 0 2 354 2 384

Grundläggande vuxenutbildning

328 406 247 406 159 248 252

Gymnasial vuxenutbildning

850 1 296 770 1 814 1 044 773 783

Särvux 0 20 0 0 0 0 0

Svenska för invandrare

1 005 914 560 914 354 562 569

Arbetsmarknads- åtgärder

0 0 1 163 1 901 738 1 168 1 183

Totalt nämnden 261 183 263 435 273 881 292 704 18 824 274 955 278 449

(23)

Sida 23 av 32

KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING

Barn- och utbildningsnämnden har under flera år minskat i procent av ramfördelning inom kommunen. Det har byggt på prognoser om att barn- och elevantal skulle minska. T ex så skulle vi enligt prognos 2010 varit 1064 elever i grundskolan 2015 men vi kommer att vara närmare 1350 elever. Kostnaderna inom gymnasieskolan har minskat då elevkullarna varit mindre men i stället har

kostnaderna inom förskolan ökat p g a fler barn och ökad efterfrågan. Antalet platser i kommunal regi inom förskolan minskar 2015 men antalet platser i privata förskolor ökar till 100 stycken.

Under flera år har vi inte ökat ramen för vuxenutbildningen men vi fortsätter att leverera verksamhet för minst en miljon mer än i budget. Detta p g a ett aktivt arbete med att finna olika finansieringar utanför kommunen via t ex statliga bidrag.

Utökningen av ram inför 2015 försvinner i huvudsak till ökade kostnader för lokaler ca 9 miljoner, löner och utökningen inom förskolan. Gymnasieskolan är den enda verksamhet som minskar i kostnad. Inom förskola och skolverksamheten är vi nu nere på endast basnivå i personal och verksamhetspengar inkluderat IKT.

Grundskolorna i Boda, Fagerås och Tolita kan inte bära sina egna kostnader utifrån elevpeng per elev.

NYCKELTAL

Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Musikskola

Antal elever i musikskola 480 477 490 520

Kostnad per plats inkl.

lokaler (netto)

8 129 8 150 8 545 8 418

Förskola

Antal elever i förskola 613 632 656 705

Kostnad per plats inkl.

lokaler (netto)

85 361 92 748 95 341 95 487

Skolbarnomsorg

Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år

511 589 483 474

Kostnad per plats inkl.

lokaler (netto)

23 402 20 576 21 899 21 844

Familjedaghem

(24)

Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Antal barn i familjedaghem

1-12 år

30 26 25 25

Kostnad per plats inkl.

lokaler (netto)

104 196 88 404 70 008 73 663

Grundskola inkl.

förskoleklass

Antal elever i grundskola 1 350 1 330 1 326 1 349

Kostnad per plats inkl.

lokaler (netto)

91 452 95 801 94 409 95 613

Grundsärskola

Antal elever i särskola 9 9 11 16

Kostnad per plats inkl.

lokaler (netto)

413 113 413 023 338 182 297 096

Gymnasieskola

Antal elever i gymnasieskola 480 444 460 440

Kostnad per plats inkl.

lokaler (netto)

94 034 102 409 100 346 92 731

Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasie- särskola

15 8 11 6

Kostnad per plats inkl.

lokaler (netto)

266 449 325 609 318 182 390 833

(25)

Sida 25 av 32

Socialnämnden

UPPDRAG

Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.

MÅLBESKRIVNING

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Nämndmålen ska vara specifika och mätbara.

NÄMNDSPECIFIKA MÅL

EKONOMI

Nämndens mål

Alla verksamheter ska bedriva

verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade.

Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar.

Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner.

UTVECKLING

Nämndens mål

Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument.

Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner.

Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare.

Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt.

Antal och användande av e-tjänster ska öka.

(26)

MEDBORGARE

Nämndens mål

Servicegarantierna ska utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju.

Integration av invandrare/flyktingar ska ingå i alla verksamheter, med fokus på mottagande, grundintroduktion, svenskundervisning och arbetspraktik.

Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga.

Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna.

Föräldrastöd och förebyggande insatser för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt.

Barn till missbrukare ska alltid erbjudas stöd för egen del.

Person som söker stöd och hjälp för missbruk och eller annan

beroendeproblematik ska erbjudas besökstid inom tre dagar.

MEDARBETARE

Nämndens mål

Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen.

All personal ska ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö varje år, i en för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät.

Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid.

Kompetensutvecklingsplan ska upprättas på individ- och gruppnivå.

Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på

arbetsplatsen.

All personal ska kontinuerligt ges möjlighet till information om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med dessa.

(27)

Sida 27 av 32

MILJÖ

Nämndens mål

Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar.

I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt.

Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas.

God planering ska minska bilåkande i arbetet.

RESURSFÖRDELNING

BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde

(tkr)

Bok- slut 2013

Budget 2014

Budget 2015

Kost- nad 2015

Intäkt 2015

Budget 2016

Budget 2017

Nämnd- och styrelseverksamhet

308 390 401 401 0 405 413

Övrig politisk verksamhet

1 486 1 500 1 552 1 552 0 1 568 1 599

Alkoholtillstånd

-70 -94 -79 11 -90 -80 -82

Fritidsgårdar

125 171 0 0 0 0 0

Äldreomsorg

109 020 114 846 118 409 131 464 -13 056 119 620 122 024 Insatser enl LSS, SFB

och HSL

38 343 40 522 40 739 69 065 -28 325 41 156 41 983 Insatser till personer

med psyk funk hinder

5 777 5 734 6 787 7 297 -509 6 856 6 994

Vård för vuxna med missbruksproblem

2 375 1 500 1 436 1 436 0 1 450 1 479

Barn- och ungdomsvård

15 736 13 911 14 490 15 269 -779 14 638 14 932 Övriga insatser till

vuxna

558 207 258 258 0 261 266

Ekonomiskt bistånd

15 209 13 908 14 820 15 040 -220 14 971 15 272 Familjerätt och

familjerådgivning

526 646 651 651 658 671

Flyktingmottagande

14 0 0 21 287 -21 287 0 0

Arbetsmarknads-

åtgärder 1 422 2 559 5 953 12 527 -6 574 6 014 6 135

Totalt nämnden 190 829 195 800 205 417 276 258 -70 840 207 517 211 686

(28)

KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING

UTÖKAD BUDGETRAM 2015

Socialnämndens utökade budgetram på 5 miljoner kronor 2015 fördelas enligt följande:

Verksamhet Belopp

(tkr)

Uppräkning av befintlig verksamhet 439

3,0 tjänster, hemtjänst 1 361

Vård- och stödsamordnare, socialpsykiatri 450

Extrapersonal, matservering Smeden 150

Medicinsk-tekniska produkter 200

Ökad satsning på AME 1 500

1,0 tjänst, handläggare IFO 500

Ökade kostnader verksamhetssystem 400

SUMMA 5 000

I socialtjänstlagen (SoL) och i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regleras att när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. För att uppfylla lagens och de nationella riktlinjernas krav på samordning mellan

huvudmännen har det i kommunerna anställts speciellt utbildade vård- och stödsamordnare. I Kils kommun har en sådan tjänst finansierats under ca ett år med riktade statsbidrag (stimulansmedel), tjänsten måste nu inrättas och ingå i ordinarie verksamhet för socialpsykiatri.

För att ge mer aktivt stöd till personer med långvarigt behov av försörjningsstöd, anställs en person som i samarbete med ekonomihandläggare, ska ge förstärkt, individanpassat stöd och utreda personens förutsättningar att tillgodogöra sig ordinarie arbetsmarknadsåtgärder eller i annat fall utredas för rätt till

sjukersättning/aktivitetsersättning.

För att säkerställa den sociala aktiviteten för hyresgästerna i Smedens trygghetsboende, det vill säga möjlighet att inta gemensam lunch i matsalen, behövs en permanent halvtidsanställning, då de tillfälliga personallösningar som hittills tillämpats inte är hållbara över tid.

Ökade kostnader för det nya OB-avtalet fr o m 2014-10-01 har ej inrymts i

budgetförslaget. Avtalet beräknas innebära ökade kostnader med ca 900 tkr 2015.

(29)

Sida 29 av 32

FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM

Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram:

Verksamhet Belopp

(tkr) Budgetjusteringar:

Ändrade kostpriser, särskilt boende (omfördelning mellan enheter) 0

Ändrad kostnadsfördelning, LSS (omfördelning mellan enheter) 0

Ändrad kostnadsfördelning, trygghetslarm (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, nattpersonal särskilt boende (omfördelning mellan enheter) 0 1,0 enhetschef integrationsenheten (finansieras av intäkter från Migrationsverket) 0 2,0 tjänster ungdomsvägledare AME (ryms inom utökat anslag för AME 2014) 0 Nytt asylboende, 5,0 tjänster (finansieras av intäkter från Migrationsverket) 0

SUMMA 0

BUDGET 2016-2017

Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget 2016-2017.

En uppräkning av 2015 års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 211,4 mnkr 2016 och ca 217,6 mnkr 2017.

Detta innebär att besparingar motsvarande ca 3,9 mnkr 2016 och ca 5,9 mnkr 2017 måste göras utifrån 2015 års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för 2016-2017.

NYCKELTAL

Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Äldreomsorg:

Antal platser i särskilda boenden

98 98 98 90

Kostnad per plats 585 788 610 442 631 920 662 670

Intäkt per plats 105 039 102 233 104 247 104 714

Antal platser i korttidsboende 10 10 11 11

Kostnad per plats 634 535 674 561 687 267 695 151

Intäkt per plats 51 307 40 661 40 182 42 260

Antal hemtjänstärenden 184 164 162 167

Kostnad per plats 218 082 256 378 256 385 273 701

Intäkt per plats 16 955 18 596 15 565 16 916

(30)

Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Handikappomsorg:

Antal personer med personlig assistans enligt LASS

19 22 21 21

Kostnad per ärende 1 357 384 1 266 933 1 480 045 1 567 9450

Intäkt per ärende 1 091 936 997 560 1 132 190 1 229 244

Antal platser i heltidsboende LSS

32 35 35 36

Kostnad per plats 633 962 637 011 644 054 599 125

Intäkt per plats 51 678 52 837 53 540 51 589

Individ- och familjeomsorg:

Kostnad för försörjningsstöd per invånare

937 1 099 972 994

(31)

Sida 31 av 32

Samverkansnämnden

UPPDRAG

Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja

verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knutna till IT- tjänster, tillhandahålla användarsupport och ansvara för telefoni.

MÅLBESKRIVNING

Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen.

Nämndmålen ska vara specifika och mätbara.

NÄMNDSPECIFIKA MÅL

EKONOMI

Nämndens mål

Lämpliga nyckeltal för kostnads- och effektivitetsjämförelser ska tas fram.

Samtliga IT-kostnader i kommunernas verksamheter ska genomlysas och redovisas.

MEDARBETARE

Nämndens mål

LEAN ska anammas som arbetsprocess för ett ständigt förbättringsarbete och bedrivas med fokus på kund, samarbete och effektivitet.

En undersökning bland kommunens verksamheter ska genomföras för att fastställa nuläge på deras behov, mognad och nöjdhet.

IT-avdelningens tjänster ska vara efterfrågade och tydligt prissatta gentemot verksamheterna.

IT-avdelningen ska hålla en aktuell och resurseffektiv tekniskt plattform med god säkerhet och tillgänglighet.

(32)

RESURSFÖRDELNING

BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Verksamhetsområde

(tkr)

Bokslut 2013

Budget 2014

Budget 2015

Kostnad 2015

Intäkt 2015

Budget 2016

Budget 2017 Nämnd- och

styrelseverksamhet

4 5 5 5 0 5 5

Gemensamma verksamheter

355 341 346 16 414 16 068 347 351

Totalt nämnden 359 346 351 16 419 16 068 352 356

KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING

Samverkansnämndens budget består av två delar. Den ena delen är IT-driften som är resultatenhetsbaserad med intäkter från verksamheterna som hyr

datorarbetsplatser, iPad och systemdrift. Datortäthet och systemdrift stäms av två

gånger per år. Dessa avstämningspunkter ligger till grund för intäkt kommande sex

månader. Preliminär intäktsbudget för 2015 är enligt utfall hösten 2014 applicerat

på hela året. Den ram som SVN har består av kapitaltjänstkostnader men 2016

kommer tidigare investeringar vara helt avskrivna och ramen för SVN bör därför

från och med 2016 och framåt läggas i noll.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :