• No results found

Geoteknisk undersökning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Geoteknisk undersökning"

Copied!
65
0
0

Full text

(1)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

LINKÖPINGS KOMMUN

TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhus- tomter

Geoteknisk undersökning

Geoteknlsk PM

Tekniska Verken Driftum AB Infrateknik/Geoteknik 2014-02-21

Dnr 1445

(2)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Uppdrag 3 2 Objektbeskrivning 3

3 Genomförda undersökningar 3 4 Geoteknisk beskrivning 3

4.1 Västra delområdet (Morellvägen) 3 4.1.1 Jordlagerbeskrivning 3 4.1.2 Grundvattenförhållanden 4 4.1.3 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper 4

4.2 Radhusområdet (norr om Morellvägen) 4

4.2.1 Jordlagerbeskrivning 4 4.2.2 Grundvattenförhållanden 4 4.2.3 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper 4

4.3 Östra delområdet (Bigarråvägen) 4 4.3.1 Jordlagerbeskrivning 4 4.3.1 Grundvattenförhållanden 4 4.3.2 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper 4

4.4 Södra delområdet (Våreldsvägen) 5 4.4.1 Jordlagerbeskrivning 5 4.4.2 Grundvattenförhållanden 5 4.4.3 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper 5

5 Rekommendationer för grundläggning 6 5.1 Västra delområdet ((VI o re 11 vägen) 6 5.2 Radhusområdet (norr om Morellvägen) 6

5.3 Östra delområdet (Bigarråvägen) 6 5.4 Södra delområdet (Våreldsvägen) 6

6 Markradon 6 7 Övrigt 7 8 Granskning 7

(3)

/ Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter

Geoteknisk PM

1 UPPDRAG

På uppdrag av Linlcöpings kommun har Telcniska Verken Driftum AB, Infratek-

nil<yGeotelaiik utfört geoteicnisk undersökning för stycketomter och radhustomter i Norr- berga, Sturefors, Linköping, med syfte att klarlägga förutsättningarna får grundläggning av småhus.

2 OBJEKTBESKRIVNING

Detaljplanen medger fiiliggande småhus i högst 2 våningar respektive radhus/l<edjehus i högst 2 våningar.

3 GENOIVIFORDA UNDERSÖKNINGAR

Resultat av fältundersölcningar redovisas separat i Rapport geotelmik, RGeo, daterad 2014- 02-21.

4 GEOTEKNISK BESKRIVNING

Undersölmingsområdet kan indelas i 4 delområden:

• Västra delområdet, Morellvägen, (borrhål T I - T8)

• Radhusområdet, Morellvägen, (borrhål T50 - T54)

• Östra delområdet. Bigarråvägen, (borrhål T9 - T23)

• Södra delområdet, Våreldsvägen, (borrhål T24 - T38 samt 56) 4.1 Västra delområdet (Morellvägen)

4.1.1 Jordlagerbeskrivning

Under 0,2 - 0,3 m muUhaltig lera består jorden av torrskorpelera och fast lera ned till ca 2,5 m djup under markytan varunder följer halvfast lera med tunna siltsldkt ned till maxi- mala provtagningsdjupet 3 m. Därunder indikerar sonderingsresultaten i huvudsak halvfast lera ned till fastare bottenlager av friktionsjord som påträffats inom 3 - 5 m djup.

(4)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

Dock med undantag av borrhål T6 där berg konstaterats på ca 1,5 m djup. I området Icring punkt T6 saloias därför den halvfasta leran.

4.1.2 Grundvattenförhållanden

Med stöd av tidigare utförda mätningar i närbelägna rör bedöms grundvattennivån att ligga på nivån ca +81,0 m (i huvudsak 1 - 2 m under markj^an).

4.1.3 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper

Jorden är genomgående fast - halvfast och överkonsoliderad inom det västra delområdet.

4.2 Radhusområdet (norr om Morellvägen) 4.2.1 Jordlagerbeskrivning

Under 0,2 - 0,3 m mullhaltig lera består jorden av torrskorpelera och fast lera ned till ca 2,5 m djup under markytan. I områdets södra delar följer därunder halvfast lera ned till maximala provtagningsdjupet varunder sonderingsresultaten indikerar halvfast lera ned till fastare bottenlager av friktionsjord som påträffats inom 3 - 6 m djup. I områdets norra de- lar är torrskorpan genomgående och vilar således direkt på morän som påträffats inom 1 - 2 m djup. Förekomst av sten/block i moränen kan därvid inte uteslutas. I borrhål T52 har berg konstaterats på ca 2 m djup under markytan.

4.2.2 Grundvattenförhållanden

Med stöd av tidigare utförda mätningar i närbelägna rör bedöms grundvattennivån att ligga 1,5 - 2 m under markytan.

4.2.3 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper

Jorden är genomgående fast - halvfast och överkonsoliderad inom radhusområdet.

4.3 Östra delområdet (Bigarråvägen) 4.3.1 Jordlagerbeskrivning

Under 0,2 - 0,3 m muUhahig lera består jorden av torrskorpelera och fast lera ned till ca 2,5 m djup under markytan varunder följer halvfast lera med tunna siltskikt ned till maxi- mala provtagningsdjupet 3 m. Därunder indikerar sonderingsresultaten i huvudsak lös - halvfast lera inom 3 - 5 m djup under markytan varunder jordens fasthet åter ökar. Fastare bottenlager av friktionsjord har i allmänhet påträffats inom 8 - 10 m djup.

4.3.1 Grundvattenförhållanden

Med stöd av tidigare utförda mätningar i närbelägna rör bedöms grundvattennivån att ligga ca 1 - 2 m under markytan.

4.3.2 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper

Torrslcorpeleran är fast och överkonsoliderad. CPT-sonderingama visar att den siltskiktade leran är överkonsoliderad. Kompressionsförsök (CRS-försölc) visar att leran på 4 m djup är överkonsoliderad motsvarande minst 50 å 60 kPa.

(5)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

Med hänsyn tiU långtidssättningar (s k krypsättningar i leran) kan dock högst 80 % av för- konsolideringen utnyttjas för tillkommande last av uppfyllnader, byggnader etc. Vidare behöver hänsyn tas till att grundvattennivån på lång sikt kan sjunlca något på grund av att området bebyggs och dagvatten leds bort.

Maximalt tillåten tilläggsspänning ca 4 m under nuvarande marknivå bör därför begränsas till 40 kPa. Det motsvarar ungefär belastningen av 1 m uppfyllnad i kombination med småhus i 2 plan.

4.4 Södra delområdet (Våreldsvägen) 4.4.1 Jordlagerbeskrivning

Med undantag av borrhål T25, T27 och T28 kan jordlagerfoljden generaliseras enligt föl- jande. Under 0,2 - 0,3 m mullhaltig lera består jorden av torrskorpelera ned till 2 - 2,5 m

djup under markytan vamnder följer fast lera alternativt silt med i huvudsak medelhög re- lativ fasthet. Fastare bottenlager av firiktionsjord (sannolikt morän) har påträffats på djup varierande mellan 3 - 7 m. Moränens mäktighet varierar relativt mycket inom det södra delområdet.

1 området kring borrhål T25 farms vid undersökningstillfallet ett större jordupplag med ca 2 m mäktighet. Underjordupplaget är jordlagerföljden likvärdig med det som beskrivits i ovanstående avsnitt med reservation för att det är okänt om den muUhaltiga jorden fiims kvar.

Vid borrhål T27 och T28 består jorden under 0,2 - 0,4 m mullhaltig lera av torrskorpelera och fast lera ned till ca 2,5 m djup under markytan varunder följer halvfast lera ned till ca 3 m djup. Därunder följer lös - halvfast lera inom 3 - 5 m djup under markytan varunder jordens fasthet åter ökar. Fastare bottenlager av friktionsjord har påträffats inom 6 - 8 m

djup.

4.4.2 Grundvattenförhållanden

Med undantag av borrhål T27 och T28 gäller: med stöd av tidigare utförda mätningar i närbelägna rör bedöms grundvattennivån att ligga 1,5 - 2,5 m under markytan.

I området vid borrhål T27 och T28 bedöms, med stöd av tidigare utförda mätningar i när- belägna rör, grundvattennivån att ligga ca 0,5 m under markytan.

4.4.3 Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper

Med undantag av området vid borrhål T27 och T28 är jorden är genomgående fast och överkonsoliderad inom det södra delområdet.

I området vid borrhål T27 och T28 indikerar CPT-sonderingarna att jordens hållfasthets- deformationsegenskaper är jämförbara (något bättre) med de som redovisats for Östra del- området (Bigarråvägen). Även här bör därför maximalt tillåten tilläggsspänning ca 4 m under nuvarande marknivå begränsas till 40 kPa.

(6)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

5 REKOMMENDATIONER FÖR GRUNDLÄGGNING 5.1 Västra delområdet (Morellvägen)

Föreslcrivna gatuhöjder i detaljplanen indikerar att tomtmarken kan forväntas att fyllas upp ca 0,5 m eller något mera från nuvarande marlaiivåer.

Grundläggning av småhus i 1-2 plan kan ske med hel kantförstyvad bottenplatta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong. Uppfyllnader/terrasseringar i storleksordningen 0,5 -1 m kan utforas utan restriktioner med avseende på sättningar. Vid grundläggning på torrskorpelera bör maximala grundtrycket under vouter, sulor etc begränsas till 100 kPa.

5.2 Radhusområdet (norr om Morellvägen)

Föreskrivna gatuhöjder i detaljplanen indikerar att tomtmarken kan förväntas att fyllas upp med högst ca 0,5 m från nuvarande marknivåer.

Grundläggning av småhus i 1-2 plan kan ske med hel kantförstyvad bottenplatta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong. Uppfyllnader/terrasseringar i storleksordningen 0,5 - 1 m kan utforas utan restriktioner med avseende på sättningar. Vid grundläggning på torrskorpelera bör maximala grundtrycket under vouter, sulor etc begränsas till 100 kPa.

5.3 Östra delområdet (Bigarråvägen)

Föreskrivna gatuhöjder i detaljplanen indikerar att tomtmarken kan förväntas att fyllas upp med 0,5 - 1 m från nuvarande marlmivåer.

Grundläggning av småhus i 1-2 plan kan ske med hel kantförstyvad bottenplatta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong. Uppfyllnader/terrasseringar som inte är större än 1 m kan utföras utan restriktioner med avseende på sättningar. Vid grundläggning på torrskorpelera bör maximala grundtrycket under vouter, sulor etc begränsas till 100 IcPa.

5.4 Södra delområdet (Våreldsvägen)

Föreskrivna gatuhöjder i detaljplanen indikerar att tomtmarken kan förväntas att fyllas upp med 0,2 - 0,8 m från nuvarande marlaiivåer.

Grundläggning av småhus i 1-2 plan kan ske med hel kantförstyvad bottenplatta av betong alternativt på långsträckta sulor av betong. Uppfyllnader/terrasseringar i storleksordningen 1 m kan utforas utan restriktioner med avseende på sättningar (gäller även tomterna vid borrhål T27 och T28). Vid grundläggning på torrskorpelera bör maximala grundtrycket under vouter, sulor etc begränsas till 100 kPa.

6 MARKRADON

Den översiktliga undersöloiingen indikerar såväl normal- som högradonmark i området.

Kompletterande mätningar bör därför utföras. Det har dock inte varit möjligt att utföra markradonundersökningar med tillförlitliga resultat under den kalla årstiden (främst p g a tjäle). Mätningarna utförs därför lämpligen separat under våren/sommaren 2014 och redo- visas i separat rapport.

Om kompletterande undersökningar inte utförs ska all grundläggning för bostäder utforas radonsäker.

(7)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

7 ÖVRIGT

I byggnadslägena ska mullhaltig jord schaktas bort innan uppfyllnader och grundläggning utförs.

Om marknivån behöver höjas under byggnaderna kan detta förslagsvis utföras enligt A M A Anläggning 10, kapitel CEB.21 "Fyllning för grundläggning av byggnad".

Under byggnadskonstruktionen utförs dränerande och kapillärbrytande lager förslagsvis enligt A M A Anläggning 10, kapitel CEF.21 "Dränerande och kapillärbrytande lager för byggnad".

Dräneringsledningar utförs i normal omfattaing.

8 GRANSKNING

Rapporten har granskats av Lisa Björk

Teloiiska Verken Driftum AB Infr^elaiik/ Geoteknik

Lisa Björk ^ Lars Johansson

(8)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

LINKÖPINGS KOMMUN

TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Sturefors Norrberga

Kommunens stycketomter samt radhus- tomter

Geoteknisk undersökning

Rapport geotekniska fält- och laboratorieunder- sökningar; RGeo

Tekniska Verken Driftum AB Infrateknik/Geoteknik 2014-02-21

Dnr 1445

(9)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

INNEHALLSFÖRTECKIMING

1 Uppdrag 3 2 Geotekniska undersökningar 3

3 Redovisning 4

BILAGOR Nr Jordprovstabeller 1:1-8

2:1-4

CRS-försök 2:5-6 CPT-sonderingar 3:1-4 SGF:s Beteckningssystem 4

RITNINGAR

Planritningar, skala 1:1000 Gl-2 Sektionsritningar, skala H = 1:100, L = 1:400 G3-5

(10)

TekniskQ

verken

2014-02-21 Dnr 1445

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter

Rapport geotekniska fält- och laboratorieundersökningar, RGeo

1 UPPDRAG

På uppdrag av Linlcöpings kommun har Telaiiska verken Driftum AB, Infi-atelc- nilc/Geoteknik utfört geoteicnisk undersölaiing för stycketomter och radhustomter i Norrberga, Sturefors, Linköping, med syfte att klarlägga förutsättningarna för grund- läggning av småhus.

Denna rapport utgör dokumentation av utförda fältundersölcningar. Utvärderingar samt rekommendationer redovisas i en separat geoteicnisk PM daterad 2014-02-21.

2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

Geotekniska fältundersökningar har utförts i februari 2014 av Mikael Lennartson med borrbandvagn typ GH 8. Undersölcningama har omfattat:

Viktsondering 44 punkter Jord-bergsondering 2 punlcter CPT-sondering 4 punlcter Sla-uvprovtagning (störda prover) 12 punlcter Kolvprovtagning (ostörda prover 2 punlcter Grundvattennivårör 1 punlct

Utsättning och avvägning av borrpunkter har gjorts av personal vid Tekniska Verken Driftum AB i koordinatsystemet SWEREF 99 15 00 och höjdsystem RH2000.

Jordartsbestämning av upptagna störda jordprov har utförts omväxlande i fält och på Driftums laboratorium. De ostörda proverna har undersökts på SGl:s laboratorium med avseende på bestämning av jordart, vattenlcvot, konflytgräns, sla-ymdensitet, sensitivitet och odränerad skjuvhållfasthet. Vidare har lerans kompressionsegenskaper undersökts med hjälp av CRS-försölc.

(11)

Tekniska

verken

2014-02-21 Dnr 1445

3 REDOVISNING

Sammanställning och uppritning av undersökningsresultaten har utförts av Mikael Lennartson, och redovisas på bifogade ritningar.

Telcniska verken Driftum AB Infrateknik/ Geotelcnik

Lisa Björk Lars Johansson

(12)

Tekniska

verken

2014-02-21 Bilaga 1:1

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter Dnr: 1445

JORDPROVSTABELL

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning TJälfarlig-

hetsklass

T5 Skr 0-0,3 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,3 - 1 , 4 Brun rostfläckig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1 , 4 - 2 , 3 Brun lera med sandkorn (fast) 3

2,3 - 3,0 Brun lera med enstaka sandkorn (halvfast) 3

T16 Skr 0 - 0 , 3 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,3 - 1 , 2 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1 , 2 - 2 , 4 Brun varvig lera med tunna siltskikt och en- staka sandkorn (fast)

4

2,4 - 3,0 Brun lera med siltskikt och enstaka sand- och gruskorn (halvfast-fast)

4

4,0 Se SGI labprotokoll

(13)

TekniskQ

verken

2014-02-21 Bilaga 1:2

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter Dnr: 1445

J O R D P R O V S T A B E L L

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarlig-

hetsklass

T27 Skr 0-0,2 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,2 - 0,4 Brun något mullhaltig lera med tunna rottrå- dar

3

0 , 4 - 1 , 1 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera med rottrådar

3

1 , 1 - 1 , 6 Brun varvig lera med tunna siltskikt och en- staka sand- och gruskorn, torrskorpekaraktär

4

1,6 - 2,4 Brun varvig lera (fast) 3

2,4 - 3,0 Brungrå varvig lera (halvfast) 3

3,7 Se SGI labprotokoll

T51 Skr 0-0,3 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0 , 3 - 1 , 2 Brun rostfläckig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1 , 2 - 2 , 3 Brun lera med sand- och gruskorn (fast) 3

2 , 3 - 3 , 0 Brun lera med tunna siltskikt (halvfast) 4

(14)

Tekniska

v/erken

2014-02-21 Bilaga 1:3

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter Dnr: 1445

J O R D P R O V S T A B E L L

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarlig-

hetsklass

T54 Skr 0 - 0 , 2 5 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,25 - 1 , 0 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1 , 0 - 1 , 6 Brun varvig lera med tunna siltskikt och sand- och gruskorn

4

1 , 6 - 2 , 3 Brun sandig siltig lerig morän 3

2 , 3 - 2 , 7 Brun siltig sandig morän 3

(15)

Tekniska

verken

2014-02-21 Bilaga 1:4

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter Dnr: 1445

JORDPROVSTABELL

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarlig-

hetsklass

G55 Skr 0 - 0 , 2 5 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,25 - 1 , 2 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1 , 2 - 2 , 2 Brun något rostfläckig varvig lera med sand- och gruskorn, inslag av grå siltkörtlar (fast)

4

2,2 - 3,0 Brun lera med siltskikt och sand- och gruskorn (halvfast)

4

G125 Skr 0 - 0 , 2 5 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0 , 2 5 - 1 , 2 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1,2 - 2,0 Brun något rostfläckig lera med sand- och gruskorn (fast)

3

2 , 0 - 3 , 0 Brun lera med tunna siltskikt och sand- och gruskorn (fast)

3

G185 Skr 0 - 0 , 2 5 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,25 - 0,4 Brun något mullhaltig lera med rottrådar 3

0 , 4 - 1 , 2 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera 3

1 , 2 - 2 , 0 Brun varvig lera med sand- och gruskorn (fast) 3

2 , 0 - 3 , 0 Brun lera med tunna siltskikt och enstaka sand- och gruskorn (halvfast)

3

(16)

Tekniska

verken

2014-02-21 Bilaga 1:5

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter Dnr: 1445

J O R D P R O V S T A B E L L

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarllg-

hetsklass

H55 Skr 0-0,3 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,3 -1,4 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1 , 4 - 2 , 1 Brun varvig lera med enstaka sand- och grus- korn, inslag av grå siltkörtlar (fast)

4

2 , 1 - 3 , 0 Brungrå lera med enstaka sandkorn och bruna siltkörtlar (halvfast)

4

H130 Skr 0 - 0 , 2 5 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0 , 2 5 - 1 , 2 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1 , 2 - 2 , 0 5 Brun något rostfläckig lera med tunna siltskikt och enstaka sand- och gruskorn (fast)

3

2,05 - 2,6 Brun finsandig silt med lerskikt (blöt och flyt- benägen)

4

2 , 6 - 3 , 0 Brun lera med siltskikt och enstaka sand- och gruskorn

4

H245 Skr 0 - 0 , 3 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,3 - 1 , 1 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera 3

1 , 1 - 2 , 2 Brun varvig lera, torrskorpekaraktär (fast) 3

2 , 2 - 3 , 0 Brun lera med tunna siltskikt och enstaka sand- och gruskorn (halvfast)

3

(17)

Tekniska

verken

2014-02-21 Bilaga 1:6

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter Dnr: 1445

J O R D P R O V S T A B E L L

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarllg-

hetsklass

H320 Skr 0 - 0 , 2 5 Brun mullhaltig lera med växtdelar -

0,25 - 1 , 1 Brun rostfläckig varvig torrskorpelera med tunna rottrådar

3

1 , 1 - 2 , 2 Brun svagt rostfläckig lera med enstaka sand- och gruskorn (fast)

3

2 , 2 - 3 , 0 Brungrå lera med enstaka sandkorn (halvfast) 3

(18)

Tekniska

verken

2014-02-21 Bilaga 1-7

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter Dnr: 1445

JORDPROVSTABELL

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarlig-

hetsklass

150 Skr 0,0 - 0,3 Brun mullhaltig lera med växtdelar och rottrå-

dar

-

0 , 3 - 1 , 2 Brun torrskorpelera med enstaka tunna sand- skikt och siltkörtlar

3

1 , 2 - 1 , 8 Brun något finsandig silt 4

(19)

Tekniska

verken

2014-02-21 Bilaga 1:8

Norrberga Sturefors

Kommunens stycketomter samt radhustomter Dnr: 1445

J O R D P R O V S T A B E L L

Sekt eller punktnr

Provtag- ningsmetod

Djup (m) Geologisk benämning Tjälfarlig-

hetsklass

240 Skr 0 - 0 , 3 Brun mullhaltig lera med växtdelar och rottrå- dar

-

0,3 - 0,4 Brun torrskorpelera med sandskikt 3

0 , 4 - 1 , 2 Brun varvig torrskorpelera 3

1,2 - 2,0 Brun varvig torrskorpelera med siltskikt och enstaka siltkörtlar, rostfläckig

4

2 , 0 - 3 , 0 Brun siltig lera med siltskikt och enstaka sand- skikt

4

300 Skr 0 - 0 , 2 Brun mullhaltig lera med växtdelar och rottrå- dar

-

0 , 2 - 1 , 0 Brun varvig torrskorpelera 3

1,0 - 2,0 Brun varvig torrskorpelera, enstaka sandkorn 3

360 Skr 0 - 0 , 3 Brun mullhaltig lera med växtdelar och rottrå- dar

-

0,3 - 1 , 4 Brun varvig torrskorpelera 3

1 , 4 - 2 , 3 Brun varvig torrskorpelera, enstaka sandskikt 3

2 , 3 - 3 , 0 Brun siltig lera med siltskikt, enstaka sandkorn 4

(20)

fJw^. RAPPORT

% ^ S utfärdad av acla-editerat laboratorium

1,4, REPORT is issiied by an Accvedited Laboratory

S A M M A N S T Ä L L N I N G AV L A B O R A T O R I E U N D E R S O K N I N G A R

Beställare: Lars Johansson, Telcniska Verken Driftum AB, Box 1035, 581 10 Linlcöping

1445 Norrberga Sturefors Tabell J^J)

1445 Norrberga Sturefors

D'" 7.1-1401-0007:02

Ankomstdatum

140205

Provtagniugsredskap

Kv St 2

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

140207--0210 OA FB

Datum 140210

Ankomstdatum

140205

Provtagniugsredskap

Kv St 2

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

140207--0210 OA FB Teknisk ledare <,.-- ,»

2) 3) 4) 5) 5)

Sektion/ Benämning enligt "Jordarternas indelning och be- Den- Vat- Kon- Sen- Skjuv- Jordarts förkortning Borrhål/ nämning", Geotekniska laboratorieanvisningar del 2. sitet ten- flyt- siti- håll- (Anmärkning)

Djup (m) 1981 års system" kvot gräns vitet fasthet

P, w WL St T

t/m' % % St

kPa 116

4,0 BRUNGRÅ LERA MED TÄTA, TUNNA 1,68 59 59 14 19 Le (si) SILTSKIKT

T27

3,7 GRÅ LERA MED TUNNA SILTSKIKT OCH 1,85 40 44 8,6 20 Le (si) SANDINSLAG

1) Ej ackrediterad metod. Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata. R 1 2011-10-27 2) Skrymdensitet - Tidigare gällande standard SS 027114, Utgåva 2

3) Vattenkvot - ISO/TS 17892-1. Medelvärde av tvä bestämningar.

4) Konflytgräns - Tidigare gällande standard SS 027120, Utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. Tidigare gällande standard SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3. Avvikelse från SS027125: Enligt rekommendationer frän SGF:s laboratoriekommitté används 400 g könen dä konintrycket med 100 g könen är mindre än 7 mm.

Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, www.swedgeo.se

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

Statens geotekniska Institut

Postadress, hk:

Besöksadress, hk:

581 93 LINKÖPING Olaus Magnus väg 35

Tel:

Fax:

013-2018 00 013-201914

E-post; sgi@swedgeo,se Bankgiro: 5211-00535 Org.nr: 20 21 00-0712

(21)

^jj^l^

L A B O R A T O R I E T

S A M M A N S T Ä L L N I N G A V L A B O R A T O R I E U N D E R S Ö K N I N G A R

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT is issued by an Aceredited Laboratory

^ ^ H E D 4 ^

RAPPORT

1148 ISO/IKC 17025

Beställare:

Gösta Hydén, Stadspartner AB Box 1937 581 18 Linköping

Sturefors

Tabell \

Sturefors

Dnr 2-0602-0065

Ankomstdatum

060627

Provtagningsredskap

Skr

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

060630-060705 I M K SZ

Datum 2006-07-05

Ankomstdatum

060627

Provtagningsredskap

Skr

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

060630-060705 I M K SZ Tekniskledare Sektion/

Borrhål/

Djup

Benämning enligt "Jordartemas indelning och be- nämning", Geotekniska laboratorieanvisningar del 2.

1981 års system"

2) Den- sitet

3) Vat- ten- kvot

4) Kon- flyt- gräns

5) Sen- siti- vitet

5) Skjuv- håll- fasthet

Jordartsbenämning (Anmärkning)

t/m' P, w

% % St T

kPa

0,0-0,2 "BlOTNriERIG MULUORD MED VÄXTDELAR leMijjv»-"-^''

0,2-1,0 BRUN TORRS^JRm-EgAMED R O T T R Å D A R ,

ROSTFLÄCKIG ^

29 74 -"""""[ Let vx

1,0-1,9 BRUN LERA M E D SILTKÖRTLAR O C H G R U S ^ INSLAG, ROSTFLÄCKIG

— f o ^ 75 Le

1,9-2,7 BRUNGRÅ LERAMEB,TÖNNXsn^SKIKT 39 Le (si)

2,7-3,05 B I U J N § Ä N B I ? ! B D L É R S K I K T

TFRÅ, S I L T I G L E R A M E D T U N N A S I L T S K I K T

16

52 53 si Le (si)

M

0,0-0,15 BRUN. SILTIG MULLJORD M E D V Ä X T D E L A R siMuvx

0,15-1,0 BRUN TORRSKORPELERA MED R O T T R Å D A R , ROSTFLÄCKIG

Let vx

1,0-2,7 BRUN LERA MED TUNNA SILTSKIKT O C H GRUSINSLAG

Le (si)

2,7-3,3 B R U N G R Å SKIKTAD LERA O C H SAND MED GRUSINSLAG

Le Sa

3,3-4,0 B R U N , N Å G O T GRUSIG, SILTIG SAND (gr) si Sa

12

0,0-0,2 BRUN, LERIG M U L U O R D MED VÄXTDELAR le Mu vx

0,2-1,0 BRUN TORRSKORPELERA MED R O T T R Å D A R , ROSTFLÄCKIG

36 73 Letvx

1,0-2,5 BRUN LERA MED TUNNA SILTSKIKT 39 62 Le (si)

2,5-3,3 G R Å LERA MED SILTSKIKT, R O T T R Å D A R , GRUSINSLAG

48 64 Lesi vx

3,3-4,5 G R Å LERA 52 57 Le

4,5-5,0 G R Å SKIKTAD LERIG SILT O C H SILTIG LERA 21 29 le Si si Le 5,0-6,0 G R Å SKIKTAD LERIG SILT O C H SILTIG LERA 20 20 le Si si Le

1) Baserad pä okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata.

2) Sktyradensitet-Tidigare gällande standard SS 027114, Utgåva 2 3) Vattenkvot - Tidigare gällande standard SS 027116, Utgåva 3 4) Konflytgräns - Tidigare gällande standard SS 027120, Utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3 Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas pä vår hemsida, wvw.swedgeo.se

R 1 2006-03-01

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport fSr endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

Statens geotekniska institut

581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14

(22)

L A B O R A T O R I E T

^^^^A^

RAPPORT ' ^

utfärdad av ackrediterat laboratorium

II4S ISO/fKO 17015

REPORT is issued by an Aceredited Laboratory

SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR Beställare:

Gösta Hydén, Stadspartner AB Box 1937 581 18 Linköping

Sturefors

Tabell 2

Sturefors

Dnr 2-0602-0065

Ajikomstdatum

060627, 060705

Provtagningsredskap

Skr ochKvStl

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

060630-060710 SZ I M K

Datum 2006-07-10

Ajikomstdatum

060627, 060705

Provtagningsredskap

Skr ochKvStl

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

060630-060710 SZ I M K Teknisk ledare 1 . a K \ ^ , ,

1 \^^. yh^ vCqIU^

Sektion/

Borrhål/

Djup

Benämning enligt "Jordartemas indelning och be- nämning", Geotekniska laboratorieanvisningar del 2.

1981 års system "

2) Den- sitet

3) Vat- ten- kvot

4) Kon- flyt- gräns

5) Sen- siti- vitet

5) Skjuv- håll- fasthet

Jordartsbenämning (Anmärkning)

P t/m'

w

% WL

% St T

kPa

0,0-0,2 BRUN, LERIG MULLJORD MED R O T I R A D A R leMu vx

0,2-1,0 BRUN TORRSKORPELERA MED ROTTRÅDAR, ROSTFLÄCKIG

Letvx

1,0-2,2 BRUN LERA MED TUNNA SILTSKIKT, GRUS- INSLAG

Le (si)

2,2-3,1 BRUNGRÅ LERA Le

3,1-3,4 BRUNSAND Sa

3,4-4,0 GRÅ, SILTIG SAND si Sa

^ ^ 2 3 —-pr

0 ^ © ^ B R U N MULLJORD MED VÄXTDELAR OCH Mu VX / mu Let ^^'^

Ä ; H B R U N , MULLHALTIG TORRSKORPELERA

Letvx 0,2-0,8 BfeMTORRSKORPELERA MED SILTINSLAG

OCH VA^ITOLAR, ROSTFLÄCKIG

24 58 Letvx

0,8-1,3 B R U N LERAJ^ÖfiJTLÄCKIG 38 70 Xe

1,3-2,5 GRÅ LERA 53 73 Le

3,0 GRÅ, VARVIG LERA 1,56 87 84 15 v I-e

5,0 GRÅ, VARVIG LERA MED T U N ^ A ^ T S K I K T 1,64 67 15 14 v Le (si)

43

0,0-0,3 BRUN, SANDIG, LERIG MULLJORD MED VÄXTDELAR

sa le Mu vx

0,3-1,1 BRUN TORRSKORPELERA Let

1,1-2,1 BRUN LERA MED INSLAG AV Sip^-^AND OCH GRUS, ROSTFLÄCKIG

Le

2,1-2,3 BRUNGRÅ SILT ME^^mO- OCH LERSKIKT, GRUSINSLAGJiOSTFLÄCKIG

Si sa le

2,3-4,0 BRUN, ^ U S r a , LERIG SAND v. > 1 « ^

1) Baserad på okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata.

2) Skrymdensitet - Tidigare gällande standard SS 027114, Utgåva 2 3) Vattenkvot - Tidigare gällande standard SS 027116, Utgåva 3 4) Konflytgräns - Tidigare gällande standard SS 027120, Utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3.

Mätosäkerhet och mätområde för våra metoder redovisas på vår hemsida, www.swedgeo.se

R l 2005-12-14

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport fär endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

Statens geotekniska institut

581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14

(23)

§ 5 i

L A B O R A T O R I E T

1SO/1KC)7025

RAPPORT "

2..

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT is issued by an Aceredited Laboratory

SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR Beställare:

Gösta Hydén, Stadspartner AB Box 1937 581 18 Linköping

Sturefors

Tabell 3

Sturefors

2-0602-0065

Ankomstdatum

060627

Provtagningsredskap

Skr

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

060630 I M K

2006-07-10

Ankomstdatum

060627

Provtagningsredskap

Skr

Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

060630 I M K Teknisk ledare 1 * j t / , 11 , Sektion/

Borrhål/

Djup

Benämning enligt "Jordartemas indelning och be- nämning", Geotekniska laboratorieanvisningar del 2.

1981 års system"

2) Den- sitet

3) Vat- ten- kvot

4) Kon- flyt- gräns

5) Sen- siti- vitet

5) Skjuv- håll- fasthet

Jordartsbenämning (Anmärkning) fm' P, w

% WL

% St T

kPa

0,0-0^^

•BRUN, SILTIG MULLJORD MED LERINSLAG, si Mu vx ^•.---'•'''''^

0,2-1,3 BRUN TORRSKÖRfBLgRA MED ROTTRÅDAR, ROSTFLÄCKIG

Letvx

1,3-2,0 BRUN LERA MED TUNNA SILTSKI&rGRIiS-

INSLAG

Le (si)

2,0-3,4 BRUN LERA MED TUNNA S I L T S K I K T G g U B i ^

INSLAG ^^^''•''''''''''''^

Le (si)

3,4-4,0 BRUN SILT MED I^RSjagTROSTFLÄCKIG "^"""•'-^ Si le

4,0-4,8 G R Ä , L E R p « I T ^

4,8-6,0 JjftjSC^JÄGOT GRUSIG, SANDIG SILT MED

NÅGOT LERINSLAG (gr) saST^-^-J^än?

61

0,0-0,2 BRUN, LERIG MULUORD MED VÄXTDELAR leMu vx

0,2-1,0 BRUN TORRSKORPELERA, ROSTFLÄCKIG Let

1,0-1,5 BRUN TORRSKORPELERA, ROSTFLÄCKIG OCH BRUN LERA MED INSLAG AV SILT OCH GRUS

Let/Le

1,5-2,6 BRUN, SANDIG SILT MED SANDSKIKT OCH TUNNA LERSKIKT

sa Si

53

(le)

2,6-3,0 BRUNSAND Sa

1) Baserad pä okulär jordartsklassificering. Hänsyn har tagits till förekommande mätdata.

2) Skrymdensitet - Tidigare gällande standard SS 027114, Utgåva 2 3) Vattenkvot- Tidigare gällande standard SS 027116, Utgåva 3 4) Konflytgräns - Tidigare gällande standard SS 027120, Utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet bestämd med konmetoden. SS027125, Utgåva 1. Okorrigerat värde. Korrigering rekommenderas enligt SGI Information 3.

Mätosäkerhet och mätområde för vära metoder redovisas pä vår hemsida, www.swedgeo.se

R l 2005-12-14

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport fär endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

Statens geotekniska institut

581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14

(24)

f;:z% RAPPORT

^ ^ <^ utfärdad av aclaediterat laboratorium

IMS REPORT is issued by an Aceredited Laboratoiy

SAMMANSTÄLLNING A V CRS-FORSOK SS 027126, utgåva 1

Beställare: Lars Johansson, Tekniska Verken Driftum AB, Box 1035, 581 10 Linköping

1445 Norrberga Sturefors Tabell 1(1)

Dnr 7.1-1401-0007:02

Ankomstdatum Provtaj ;ningsredskap Laboratorieundersökning

Datum Utförd av

Datum 140225

140205 K v S t 2 140211--0212 M H Teknisk ledare Sektion/

Borrhål/

Djup

Den- sitet CRS

a'

c ML Permea-

bilitet Pk c min v Diagram a,b,c Jordartsbenämning (Anmärkning)

m f m ^ kPa kPa liPa m/s m'/s Nr

T16

4,0 1,66 110 596 145 16,0 5,8'10''° 4,9 1 Le (si)

Mätosäkerhet ej framtagen, ej relevant. R5 2010-02-10

Ackrediterat laboratorium utses av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt lag. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller enbart för de provade materialen.

Statens geotekniska institut Postadress, hk:

Besöksadress, hk:

581 93 LINKÖPING Olaus Magnus väg 35

Tel: 013-2018 00 Fax: 013-201914 www.swedgeo.se

E-post: sgi@swedgeo,se Bankgiro: 5211-0053 Org.nr: 20 21 00-0712

(25)

S G I

statens Geotekniska I n s t i t u t

ÖDOMETERFORSOK CRS Datum 140211 Diagram J A £_,„ C /

SS 027126, utgåva 1

Ödometer n r 1 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.66 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad

10

o -p

B o

0 ) Q

20

30 +

H 1 1 1 1 1 1 1 - H H

7.1-1401-0007:02 T16

4.0m Le (_si_) 1.03

1 1 1 H

100 200 300 400 500 600 700

Sigmaeff kPa

I?

>

>

t>

>

>

>

\

» > > > ^ > > f > I> t> > t> I» CV

t >

+ Def

•10- 9

•10- 8

e

•X

B

>

•10- 7 ^

4-1 Ö -H (D -H O M-l M-l OJ O

M

m ö o

•10- 5

40 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ^10- 5

Sigma'C ML Sigma'L M' Perm. k Beta-k

IIO kPa Sié kPa i ¥5' kPa Ib.O

; *# c» 2

(26)

S G I

statens Geotekniska I n s t i t u t

Datum 140211 ÖDOMETERFORSOK CRS

SS 027126, utgåva 1

Ödometer n r 1 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.66 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad

Diagram

7.1-1401-0007:02 T16

4.0m Le (_si_) 1.03

Sigmaeff kPa

10000

9500

9000

8500

8000

7500

7000

6500

6000

FM M 5500

O 5000

CO

o 4500

- i H

m w

0)

M 4000

O

^ 3500 3000

2500

2000

1500

1000

500

PM

M M O

4-)

CM O

100 200 300 400 500 600 700

(27)

S G I

statens Geotekniska I n s t i t u t

Datum 140211 ÖDOMETERFORSOK CRS

SS 027126, utgåva 1

Ödometer n r 1 Projekt Defhast. %/h 0.7 Sekt/hål Densitet 1.66 Djup/nivå H=20 mm D=50 mm Prel. ben Utrustningens egendeformation beaktad

Diagram

7.1-1401-0007:02 T16

4.0m Le (_si_) 1.03

Permeabilitet m/s

10- 10 10- 9 10- 8 10- 7 10- 6 10- 5 10- 4

O I 1 I I I lllll 1 I I I I 1 I I I lllll 1—I I I I 1111 1—I I I I 1 I I I I 1— Il| 1 I I I Ull

10

ö o

- H ; nS

H-l o Q (D

120

30

40

Perra

f H ö :

(28)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

Förbormingsdjup 1,00 m Start djup 1,00 m Stopp djup 8,37 m Grundvattemiivå 1,00 m

Referens my Nivå vid referens 76,84 m Förborrat material muLe

Geometri Normal

Vätska i filter Olja Borrpunktens koord.

Utrustning ENVI MemoconI Sond nr 30256

Projekt Sturefors Norrberga Kommunala stycketomter Projekt nr 1445

Plats Sturefors Norrberga Borrhål T9

Datum 20140204

Spetstryck (MPa)

O 5 10 15 20 25 O

a

a

T 3

Friktion (kPa)

50 100 150 200 250

Portryck u, u^, Au (kPa)

O 500

j

!

s 1

i

i

j

r

i

>

Friktionskvot R^^ (%) Portrycl<sparameter B Lutning (grader) ) 2 4 6 0,0 0,5 1,0 1,5 O 5 10

G:\Geotekiiik\GEOARKIVU445\STACK\Bh T9.cpw

2014-02-27

(29)

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Nivå vid referens 76,84 m Grundvattenyta 1,00 m Startdjup 1,00 m

Förbormingsdjup 1,00 m Förborrat material muLe

Utrustning ENVI Memocone Geometri Normal

Utvärderare Lisa Björk Dattmi för utvärdering 2014 02 13

Projekt Sturefors Norrberga Kommunala stycketomter Projekt nr 1445

Plats Sturefors Norrberga Borrhål T9

Datum 20140204

0,0-

0,5-

1.0-

1,5-

2,0-

2,5-

3,0-

3,5-

4,0-

D

l'4,5-

~-'5,0

5,5-

6,0-

6,5-

7,0-

7,5

- rau L

-

-_ S a v L

-_ S i

"

L

-_ S i

"

v L

-

-

-_

C l

L N C S i

-

-

-_

C l

L

- N C

-

-_

C l

L N C S i

-

-

-_

C l

L N C

-

-

-_

C l

L N C S i

-

-

-_

C l

L

N C

S i

- C l N C S i

S i

S i SI M e d

) -

L

) - v L

S i t i l ^

V-S a 1

Odränerad skjuvhållfasthet t (kPa) y... ^1 Friktionsvinkel 50 100 150 30 40 50

Relativ lagringstäthet 1^ (%)

O 100 200 O 10

Modul (MPa)

20 30 40 50 60 70

\ \ \ \ 1 1 r r 1 1 1 r 1

(X))

((X)) ((X))

((>!) (W) [(X)}

(X) W

(X)

(X) {X)

('") (X) (X) [X) [X)

(X) (X) (X)

((X))

{A (X)

((X))

X))

1 1 1 1 I 1

•KO K 0

X o

•KO

Xo

•SO

X S v e n s k erapiri o Lurine, ö v e r k o n s

••• L u n n e . normalko iiderad X S v e n s k erapiri o Lurine, ö v e r k o n s

••• L u n n e . normalko nsoliderad

x o

x o

X 0 X 0

x o

x-^

O:\Oeoteknilc\OEOARKrV\1445\STACK\BhT9.cpw 2014-02-27

(30)

2014-02-27

C P T - sondering

Projekt

S t u r e f o r s N o r r b e r g a K o m m u n a l a

s t y c k e t o m t e r

1445

Plats Sturefors Norrberga Borrhål T 9

Datum 2 0 1 4 0 2 0 4 Förboixningsdjup

Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivä vid referens

1,00 m 1.00 m 8,37 m 1.00 m my 76.84 m

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

mu Le Normal Olja

Mikae! Lennartson ENVI Memocone [x] Portryck registrerat vid sondering Kalibreringsdata

Spets 30256 Datum 2013-06-11 Areafaktor a 0.680

Areafaktor b 0,006

Inre friktion Inre friktion Of Cross talk c, Cross talk c.

0,0 kPa 0.0 kPa 0,000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Område Faktor

Friktion Område Faktor

Spetstryck Område Faktor

I I Använd skalfaktorer vid beräkning

Nollvärden, IcPa

Portryck Friktion Spetstryck

Före 100.00 0,00 • 0.00

Efter 100,00 0,00 0,00

Diff 0,00 0,00 0.00

Korrigering Portryck Friktion Spetstiyck

(ingen) (ingen) (inaen)

Bedömd sonderingsklass K i

Portrycksobservationer SIdktgränser Klassificering Diup (m) Portryck (kPa)

1.00 0,0-0

Djup (m) Från Till

Densitet

(ton/m') Flytgräns Jordart

0.00 0.30 1.60 mu Le

Anmärkning

3 E O A R K I W 1 4 . ! 5 \ S T . A C K \ B h T 9 , c p ' »

References

Related documents

Med hjälp av en modell för sättningsberäkning av värmelager i lera (Moritz, 1995) uppskattas den maximala sättningen i ett högtempererat värmelager i mycket lös kompressibel

Jorddjupet ökar på sträckan och jorden består under mulljorden av ca 1-2,5 m torrskorpelera, följt av upp till ca 8 m lera.. Lerans relativa fasthet är medelhög till hög med

Ibland kallas Lusi för Lumpur Lapindo, eftersom företaget som är orsaken till olyckan heter PT Lapindo

Med anledning av detta redovisas i denna bilaga dels de uppmätta data som senare reviderats och dels hur mätdata från värmemängdsmätare 1 har konstaterats visa felaktiga värden

I de fall då en schakt i lös lera nått till ett sådant djup att N är större än 3,14 har teoretiskt utöver den elastiska hävningen även en plastisk deformation i form av

Vid fastare jord eller större neddrivningsdjup erfordras förankring av borriggen, vilket medför att kapaciteten troligen blir för låg för att metoden skall vara gångbar..

Drift av testyta 4 förutsätter glykolinblandning (propylen) för att förhindra frysning av köldbärar­ vätskan. Med detta lilla flöde och en slandimension enligt

• Statligt hyresstöd till vissa branscher: 10 Mdkr varav fastighetsbranschen står för.. 50 % och staten för

Utifrån en tro att barn kan och behöver få tillgång till en mångfald sätt att uttrycka sig har jag använt mig av intervjuer för att ta del av pedagogers arbete och tankar kring

De två sonderingar, punkt 29-30, som utförts nordost om fastmarksön indikerar att jorden består av halvfast lera (punkt 30) och halvfast-fast lera (punkt 29) ned till 4-5 m

Delområdets norra och södra delar: Under ca 0,2 m mullhaltig lera består jorden av torr- skorpelera ned till 2 - 2,5 m djup under markytan varunder följer fast lera ned till

Enligt den teori om jonbyte som denna rapport för fram är effekterna av detta större när man använder enbart cement som bindemedel än när man använder blandningar av cement och

Provkropparna med lera från Eka kunde dock tillverkas av fyra olika personer på SGI, hädanefter benämnda A, B, C och D. De tidigare testerna visade att provkroppar lagrade i 28

Inklusionskriterier för studien var erfarenheter från kvinnor som sökt vård för symtom relaterade till en hjärtinfarkt samt kvalitativa studier.. Urvalsprocessen utfördes i tre steg

EFEEE. The initialization rule for this mode will give a value of the relative velocity of the masses that contradicts the constitutive relation of the switch. Hence the mode is

The Swedish Deep Stabilization Research Centre coordinates research and development activities in deep stabilization of soft soils with lime-cement columns.. A joint research

Jorden inom området för den planerade pumpstationen består huvudsakligen av mellan ca 0,6 m humushaltig sand vilket underlagras av lera med inslag av silt eller sand ned till ca 1,6

Lerans geotekniska egenskaper redovisas i figur 15 och 16... Sammanställning av lerans egenskaper vid Margretelund. Undersökningar är gjorda i djupled med en meters mellanrum.

Utbildningsdagarna var tänkta som en del av arbetet för att kvalitetssäkra utbildningen till skolsköterska och början på dialogen mellan handledare och student, handledare och

Vid försöksfältet utanför Kungälv relaterar Adolfsson &amp; Sällfors (1987) de sättningar som uppstått i U-rörsfältet till att förkonsolideringstrycket sjunkit

Denna totala utdränering torde vara förorsakad av extremt infiltrationsunderskott vid denna tidpunkt, grundvatten- inläckning till en nedstigningsbrunn genom ett ännu ej

Referring to the Plan of Accelerated and Sustainable Development to Eradicate Poverty in Ethiopia (PASDEP) towards achieving the Millen- nium Development Goals the current

A first case is when there is a constant temperature gradient in a solid body, a second when there is a constant pressure gradient in an enclosed ideal gas initially having the