• No results found

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN NORGÅRD 2:10 M FL HAMBURGÖ TANUMS KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN NORGÅRD 2:10 M FL HAMBURGÖ TANUMS KOMMUN"

Copied!
45
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Försät 110-151.doc

110-151

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN NORGÅRD 2:10 M FL

HAMBURGÖ TANUMS KOMMUN

Göteborg 2010-11-26 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB

Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A

412 65 GÖTEBORG Tel 031-723 73 00

Handläggare: Thomas Östergren Tel 031- 723 73 21

thomas.ostergren@tellstedt.se Org nr 55 64 54-0861

(2)

1(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1  ORIENTERING ... 2

2  RAPPORT ÖVER UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR ... 2 

2.1  Nu utförda undersökningar ... 2 

2.2  Strålningsmätning ... 2 

2.3  Redovisning ... 2

3  BESKRIVNING AV GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ... 3 

3.1  Topografi mm ... 3 

3.2  Geotekniska förhållanden ... 3 

3.4  Geohydrologi ... 4

3  GEOTEKNISKA PROBLEM OCH REKOMMENDATIONER ... 5 

4.1  Planerad byggnation mm. ... 5 

4.2  Grundläggningsförslag mm... 5

5  MILJÖPROVTAGNING ... 6 

5.1   Utförda analyser ... 6

6  RESULTAT AV MILJÖPROVTAGNING ... 7 

6.1  Analysresultat, jord (organiska analyser) ... 7 

6.2  Analysresultat, jord (tungmetaller) ... 8

7  SLUTSATS, MILJÖPROVTAGNING ... 8

8  SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN ... 8

9  STABILITETSFÖRHÅLLANDEN ... 9

10  RADON ... 10

11  SCHAKTNING ... 10 

(3)

2(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

110-151

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN NORGÅRD 2:10 M FL

HAMBURGÖ TANUMS KOMMUN 1 ORIENTERING

På uppdrag av Dan-Håkan Davall, har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk undersökning/besiktning för rubricerat projekt.

Syftet är att bestämma områdets egenskaper inför upprättande av detaljplan samt ange grundläggningsprinciper för planerad nybyggnation.

2 RAPPORT ÖVER UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

2.1 Nu utförda undersökningar

Undersökningarna utfördes under oktober 2010 med borrbandvagn Geotech 604 enligt följande:

Slb -Slagsondering i 5 punkter

Tr -Trycksondering i 11 punkter

Skr -Skruvprovtagning i 6 punkter, störd provtagning

Vb -Vingsondering i 2 punkter

I fyra punkter har jordprover tagits upp och lämnats till ackrediterat laboratorium för analys med avseende på eventuella markföroreningar. Se kapitel 5.

Sonderings- och provtagningspunkterna samt markpunkter har mätts in sektionsvis med GPS, understödd av SWEPO:s fasta referensstationer.

2.2 Strålningsmätning

Geosigma AB har utfört strålningsmätning för att bedöma radonrisken inom området.

Se bilaga 3.

2.3 Redovisning

Fältarbetet redovisas, förutom i denna rapport i:

● bilaga 1:1-1:2 Provtabell, skruvprovtagning

● bilaga 2:1-2:16 Analysrapporter, miljöprovtagning

● bilaga 3 Strålningsmätning

● bilaga 4:1-4:4 Stabilitetsberäkningar sektioner B-B och C-C

● ritning G-1 Sonderingsplan, skala 1:400

● ritning G-2 Sonderingsresultat sektioner, 1:400

(4)

3(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

● ritning G-3 Sonderingsresultat borrhål 1-7, skala 1:100

● ritning G-4 Sonderingsresultat borrhål 8-11, skala 1:100

3 BESKRIVNING AV GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

3.1 Topografi mm

Det undersökta området ligger inom fastigheterna Norgård 2:10 och 2:156 i en

uppgrundad havsvik på nordöstra delen av Hamburgö. Området utgörs mestadels av åker i träda. I väster och öster samt vid planområdets norra gräns hittas partier med berg i dagen. Nivåerna inom området varierar mellan ca +5 och ca +10. Den södra delen har en tid använts som båtuppläggningsplats.

Bild 1. Ungefärligt läge för det undersökta området.

3.2 Geotekniska förhållanden

De redovisade sonderingsdjupen är uppmätta i provtagningspunkterna och gäller i de specifika punkterna, således kan mäktigheterna variera mellan punkterna och inom undersökningsområdet.

Sonderingsstopp har som djupast erhållits ca 21 meter under markytan med

trycksondering i undersökningspunkt 10. Vid slagsondering i punkt 7 har sonderingen avbrutits vid 26 meter under markytan.

(5)

4(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

Jordarterna inom detaljplaneområdet utgörs av mulljord vilken främst underlagras av sand, silt och lera ovan berg.

Ytlagret består av mulljord i samtliga skruvprovtagningspunkter. Mulljorden har en mäktighet av ca 0,2-0,3 meter.

Ytlagrets mäktighet och sammansättning kan dock variera inom detaljplaneområdet.

Lera (kohesionsjord) är den dominerande jordarten inom detaljplaneområdet. Den hittas i skruvprovtagningspunkt 2, 4, 5, 8 och 10 på djup från ca 1,3 m och nedåt.

Lera hittas även som underordnad jordart i provtagningspunkt 2, 5, och 10 som lerig sand mellan ca 1-3 meters djup, inte sällan med inslag av silt. Torrskorpans mäktighet inom området varierar mellan ca 0,7-1,0 meter.

I undersökningspunkterna 2, 4, 5 och 10 kan skikt, troligen av silt och/eller sand ses i leran på djupet.

Uppmätta skjuvhållfasthetsvärden, se vingsonderingsdiagram ritning G-3 och G-4, varierar mellan ca 11-16 kPa, 2-12 m under befintlig markyta i sonderingspunkt 3, och mellan ca 11-24 kPa, 2-16 meter under befintlig markyta i sonderingspunkt 10.

Silt (mellanjord) hittas som finsandig silt i provtagningspunkt 4 mellan ca 1,3-2,0 meters djup. Silt förekommer också i underordnad form, som siltig lera i punkt 2, 4, 5, 8 och 10.

Sand (friktionsjord) förekommer i skruvprovtagningspunkt 10 som lerig siltig sand. I provtagningspunkt 8 hittas siltig finsand på ca 0,2-1,2 meters djup. I provtagningspunkt 2, 4, 5 och 10 hittas skikt av sand och finsand i leran.

Gyttja/lergyttja (organisk jordart) förekommer i provtagningspunkt 10 ca 1,0-1,8 meter under markytan.

Bergets nivå har ej undersökts i denna utredning, men stopp mot sten block eller berg har erhållits vid slagsondering i punkt 2, 4, 6, 9 och 10. Se ritning G-3 och G-4 för mer information.

Se bilaga 1:1-1:2 för mer detaljerad information om jordlagerföljden.

3.4 Geohydrologi

Vid undersökningstillfället 2010-10-01 noterades grundvattenytor i

skruvprovtagningspunkt 4, ca 0,6 meter under markytan, i punkt 5, ca 1,7 meter under markytan, samt i punkt 10, ca 0,4 meter under markytan.

Grundvattennivån fluktuerar med årstiderna.

(6)

5(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

3 GEOTEKNISKA PROBLEM OCH REKOMMENDATIONER

4.1 Planerad byggnation mm.

Inom detaljplaneområdet planeras det att uppföras ett antal enbostadshus.

Byggnadernas utseende och exakta lägen har i skrivande stund ej fastställts.

4.2 Grundläggningsförslag mm.

Inom området planeras 9 tomter för fristående enbostadshus.

 Då byggnadslägena fastställts bör vidare geotekniska undersökningar utföras inom området (förtäta sonderingspunkterna). Detta skall göras för att få en bra och säker grundläggningsmetod för varje enskild byggnad. Till följd av det ojämna och lösa lerlagret måste byggnadernas grundläggning föras ned till fast botten. Detta innebär stödpålar, plintar eller eventuellt urschaktning av berg och jord innan återfyllnad (tomten i nordost).

 Mulljorden samt annat material vilket är otjänligt för grundläggningen skall först schaktas bort. Marken schaktas därefter av ytterligare eller fylls upp till

erforderlig grundläggningsnivå. Vid grunda jorddjup föreslås det att schakt sker till berg med eventuell sprängning (tomten i nordost).

 Eventuellt fyllnadsmaterial ska väljas från tabell CE/1, Anläggnings AMA 07 och ska avskiljs från de naturliga jordlagren med hjälp av en geotextil och packas enligt anvisningarna i Anläggnings AMA 07. Om uppfyllnader på mer än 0,3 meter ska utföras, ska detta ske i samråd med geotekniker eller utföras med lätta massor såsom t.ex. cellplast.

 Vid utförande med golvvärme isoleras plattan undertill med minst 0,3 meter cellplast.

 Vid grundläggning på berg skall undersprängning göras med minst 0,5 meter under planerad byggnad.

 Vid grundläggning med stålpålar (villapålar) skall dessa föras ned till fast botten eller berg. Pålarna slås till godkänt stopp i friktionsmaterialet (morän) eller till berg. För kontroll att erforderlig bärförmåga uppnåtts kan pålarna

stötvågsmätas.

 Inom området och runt nybyggnationen är det viktigt att det sörjs för en rätt dimensionerad och utformad dränering

(7)

6(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

5 MILJÖPROVTAGNING

En översiktlig miljöprovtagning (så kallad stickprovtagning) har utförts inom detaljplaneområdet, för att se att inga föroreningar hittas vilka överstiger

Naturvårdsverkets riktvärden för Känslig Markanvändning (KM). Det finns inga uppgifter om att det pågått någon form av tidigare verksamhet inom området vilken skulle ha förorenat marken.

Jordprover har upptagits med hjälp av skruvborr från ca 0,5 meter till ca 3,0 meters djup. Proverna är blandprover från varje ca 0,5 meters djup, ned till det att troligen ostörda jordarter påträffas. Prover som har sänts till analys har valts med avseende på eventuella föroreningarnas spridning i jordmassan. Jordprover har sänts in från

provtagningspunkt 1, 3-4 och 8, från 0,0-0,5 och 0,5-1,0 meters djup

Samtliga prover har analyserats av Eurofins, vilka är ackrediterat laboratorium, se bilaga 2:1-2:16.

5.1 Utförda analyser

Analyserna på jordproverna från provtagningspunkt 9-12 utfördes med avseende på;

Alifatiska kolväten: fraktionerna, >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16, >C16-C35 Aromatiska kolväten: fraktionerna >C8-C10, >C10-C16

PAH:er (Polycykliska aromatiska kolväten): låg molekylvikt, medelhög molekylvikt, hög molekylvikt

Tungmetallerna: Arsenik (As), Barium (Ba), Bly (Pb), Kadmium (Cd), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Krom (Cr), Kvicksilver (Hg), Nickel (Ni), Vanadin (V), Zink (Zn).

Samtliga analyser är utvalda för att ”passa” den typ av föroreningar man kan förväntas påträffa i gamla hamn- och kustområden.

 Kolväten (alifatiska och aromatiska) kan påvisa petroleumprodukter.

 PAH:er är oönskade biprodukter som kan bildas t.ex. vid ofullständig förbränning av bensin mm. PAH:er utgörs av en grupp ämnen som består av sammanfogade bensenringar, från två upp till sju ringar.

 Tungmetaller har bland annat förekommit i färger, samt kan påträffas i oljor- och bensinprodukter.

(8)

7(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

6 RESULTAT AV MILJÖPROVTAGNING

Naturvårdsverkets regler gällande förorenad mark:

Naturvårdsverket har tagit fram nationella riktvärden för mark, vilka reviderades i oktober 2008.

Naturvårdsverkets riktvärden används för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer till viss del på känslig och mindre känslig mark.

Mindre känslig markanvändning (MKM) avser mark för kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet, känslig markanvändning (KM) innebär att markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvatten användning (marken kan användas för upplåtandet av daghem, bostäder, djurhållning, odling och grundvattenuttag).

Siffrorna i kolumnerna till höger visar Naturvårdsverkets riktvärden, vid känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM).

Om föroreningshalten överstiger riktvärdet för KM, markeras föroreningen med kursiv- och fetstil, och om föroreningshalten överstiger MKM markeras den enbart med fetstil.

6.1 Analysresultat, jord (organiska analyser)

Punkt 1 (0,0-0,5 m) (0,5-1,0 m)

Punkt 3 (0,0-0,5 m) (0,5-1,0 m)

Punkt 4 (0,0-0,5 m) (0,5-1,0 m)

Punkt 8 (0,0-0,5 m) (0,5-1,0 m)

Riktvärden mg/kg Ts

KM

Riktvärden mg/kg Ts

MKM PAH L <0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

3 15 PAH M <0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

3 20 PAH H <0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

<0,30

1 10 Alifater >C8-C10 <5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

20 120 Alifat >C10-C12 <5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

100 500 Alifater >C12-C16 <5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

100 500 Alifater >C16-C35 <10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

100 1000 Aromater >C8-C10 <10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

10 50 Aromater >C10-C16 <3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

3 15

Det har ej påträffats föroreningar vilka överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark.

(9)

8(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

6.2 Analysresultat, jord (tungmetaller)

Punkt 1 (0,0-0,5 m) (0,5-1,0 m)

Punkt 3 (0,0-0,5 m) (0,5-1,0 m)

Punkt 4 (0,0-0,5 m) (0,5-1,0 m)

Punkt 8 (0,0-0,5 m) (0,5-1,0 m)

Riktvärden mg/kg Ts

KM

Riktvärden mg/kg Ts

MKM

Arsenik (As) 4,7

5,2

4,1 4,7

4,1 4,9

3,1 2,4

10 25

Barium (Ba) 37

22

36 35

48 52

43 24

200 300

Bly (Pb) 12

4,9

12 8,2

23 12

12 4,6

50 400 Kadmium (Cd) <0,21

<0,22

<0,22

<0,22

0,22

<0,25

<0,23

<0,23

0,5 15

Kobolt (Co) 3,8

3,5

3,7 4,2

4,1 6,7

4,4 2,3

15 35

Koppar (Cu) 10

7,2

19 9,6

27 20

11 8,2

80 200

Krom (Cr) 14

13

16 23

14 37

14 8,3

80 150 Kvicksilver (Hg) 0,028

<0,011

0,25

<0,030

0,12 0,019

0,024

<0,012

0,25 2,5

Nickel (Ni) 7,8

8,7

7,7 11

7,1 19

7,6 4,5

40 120

Vanadin (V) 25

24

26 45

27 61

26 16

100 200

Zink (Zn) 50

29

54 44

82 70

58 35

250 500

I provtagningspunkt 3 på nivån 0,0-0,5 meters djup hittas kvicksilver vilket tangerar riktvärdet för känslig markanvändning (KM).

7 SLUTSATS, MILJÖPROVTAGNING

Tellstedt i Göteborg AB, bedömer att det ej förekommer miljöfarliga föroreningar inom området, varför marken inom detaljplaneområdet kan värderas enligt känslig

markanvänding (KM).

Dock bör det beaktas att miljöprovtagningen Tellstedt i Göteborg AB har utfört har varit en så kallad ”stickprovtagning”, där ett fåtal prover har tagits upp inom ett relativt stort område.

Det förordas därför att försiktighet iakttages vid schaktningsarbeten inom fastigheten (enligt 10 kap 11 § miljöbalken, skyldighet att underrätta tillsynsmyndighet), vid misstanke om förorening. Om schaktningsarbeten ska ske inom fastigheten med bortforslande av material från platsen, ska en kontinuerlig provtagning ske, för att bedöma massornas farlighet och framtida placering på deponi (eventuellt klass 1).

8 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Lermäktigheten inom detalplaneområdet varierar mellan berg i dagen till ca 15 m lera med mycket låg skjuvhållfasthet och förhållandevis hög vattenkvot.

Eftersom planerade byggnader inom området skall stödgrundläggas utgör dessa ingen belastning på lerlagren. Det är viktigt att marken inte fylls upp mer än marginellt, både under och utanför byggnader, med tanke på sättningsrisken.

(10)

9(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

9 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN

Släntstabiliteten har kontrollerats i två sektioner, B-B och C-C, bilaga 4:1-4:4.

Beräkningarna är utförda i odränerad analys och kombinerad analys i programmet GeoSuite, Stabilitet.

Markanvändningen inom de aktuella fastigheterna skall hänföras till "Nyexploatering, detaljerad utredning" enligt nomenklatur i Skredkommissionens Rapport 3:95, vilket innebär att kraven på erforderliga säkerhetsfaktorer är:

Fc>1,7-1,5 odränerad analys och

Fkomb>1,45-1,35 kombinerad analys

I beräkningssektion B-B har grundvattenytan förutsatts vara belägen 0,5 m under markytan och skjuvhållfastheten har satts till 25 kPa i torrskorpeleran. Friktionsvinkeln i det övre sandlagret är satt till 30o (densitet 2,1 ton/m3) och i friktionsjorden under leran till 37o. I den lägre delen av slänten har uppmätta värden på skjuvhållfastheten (efter korrektion) från BH 3 använts. Lerans densitet har satts till 1,8 ton/m3. Överst i profilen har uppmätta värden reducerats med 20% vilket ger 8 kPa och mot botten har

reduktionen begränsats till 10% vilket ger 14 kPa. I den högre delen av slänten har något högre värde, 18 kPa, antagits mot botten av profilen. Den befintliga vägen i väster har förutsatts vara belägen inom fastmark.

I beräkningssektion C-C har grundvattenytan förutsatts vara belägen 0,5 m under markytan och vattennivån i havet 1,3 m under normalvattenstånd, vilket motsvarar lägsta lågvattenstånd. Friktionsvinkeln i det övre sandlagret är satt till 30o och i

friktionsjorden under leran till 37o. Skjuvhållfastheten i torrskorpan är satt till 25 kPa. I den lägre delen av slänten har uppmätta värden på skjuvhållfastheten (efter korrektion) från BH 10 använts och i den högre delen av slänten har värden från BH 3 använts.

Överst i profilen har uppmätta värden reducerats med 20% och mot botten 10%.

Samtliga värden på materialparametrar bedöms ha valts på säkra sidan.

Beräknad lägsta säkerhetsfaktor för slänten i sektion B-B är:

Fc=1,68 odränerad analys och Fkomb=1,61 kombinerad analys

Beräknad lägsta säkerhetsfaktor för slänten i sektion C-C är:

Fc=1,78 odränerad analys Fkomb=1,72 kombinerad analys

Med utgångspunkt från ovanstående resultat och en jämförelse mot

Skredkommissionens anvisningar konstateras att säkerhetsfaktorerna för slänterna är tillfyllest.

(11)

10(10)

G:\Projekt\2010\110-151 Hamburgö\G\Rapport\Rapport 110-151.doc

10 RADON

Strålningsmätning har utförts av Geosigma. Resultatet visar att området med avseende på berggrunden kan klassificeras som normal- till högradonmark. På normalradonmark krävs grundläggning med radonskydd och på högradonmark krävs radonsäker

grundläggning. Det senare kan komma att krävas för byggnation inom tomten i nordost.

Se vidare bilaga 3.

11 SCHAKTNING

Släntlutningarna för schaktningsarbeten är oftast till stor del beroende av väderleken och hur stor nederbörden är samt grundvattennivån och bör därför bedömas för rådande förhållanden på plats.

Alla schaktningsarbeten utförs med fördel under perioder med lite nederbörd och låga grundvattennivåer. Schaktning av rörgravar bör utföras etappvis samt skyddas mot nederbörd.

Göteborg 2010-11-26

TELLSTEDT I GÖTEBORG AB

Avd Geoteknik och Mätteknik

Thomas Östergren

(12)

Projekt Hamburgö Bilaga 1:1 Projektnummer: 110-151

Datum:

Utförd av:

Provtagn Provtag Vattenyta Vatten Tjälfarlig Konflyt

2010-10-04

Borrhål Provtagn.- nivå

Provtag.-

metod Jordart Vattenyta

mumy

Vatten- kvot %

Tjälfarlig.- klass

Konflyt- gräns (%)

1 Skr

0,0-0,5 MATJORD Enl protokoll 0,5-1,0 Siltig FINSAND, skal Enl protokoll 1,0-2,0 TORRSKORPELERA Enl protokoll

2 Skr

2 Skr

0.0-0.3 MATJORD Enl protokoll

0.3-1.0 Grå,rostflammig TORRSKORPELERA 29

1.0-1.4 Grå,rostfl,lerig,siltig FINSAND,skal 22

1.4-2.0 Grå,rostfl,siltig LERA,finsandskikt,skal 40

2.0-3.0 Grå,siltig LERA,vass 59

3.0-4.0 Grå LERA 73

3 Skr

3 Skr

0,0-0,5 MATJORD Enl protokoll 0,5-1,0 TORRSKORPELERA Enl protokoll 1,0-2,0 LERA Enl protokoll

4 Vy 0.6 m u my (20100930)

0.0-0.3 MATJORD Enl Protokoll 0.3-1.0 TORRSKORPELERA Enl protokoll 1.0-1.3 (TORRSKORPE)LERA Enl protokoll 1.0 1.3 (TORRSKORPE)LERA Enl protokoll 1.3-2.0 Finsandig SILT Enl protokoll

2.0-3.0 Brungrå,siltig LERA,finsand, siltskikt 36

5 Vy 1.7 m u my (20100930)

0.0-0.3 MATJORD Enl protokoll

0.3-1.0 Gråbrun,rostflammig,siltig SAND 16

1.0-1.3 Ljusbrun,lerig,siltig SAND,skal 22

1.3-2.0 Brungrå,rostfl,siltig LERA,sandskikt,skal 43

2.0-3.0 Brungrå,siltig LERA 73

8 Vy 0.4 m u my (20100930)

0.0-0.2 MATJORD Enl protokoll 0.2-1.2 Siltig FINSAND Enl protokoll 1.2-2.0 Siltig LERA Enl protokoll 2.0-3.0 LERA Enl protokoll

TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Varbergsgatan 12A

412 65 GÖTEBORG

Tel 031-723 73 00. Fax 031-335 81 09 E-post info@tellstedt.se

(13)

Projekt Hamburgö Bilaga 1:2 Projektnummer: 110-151

Datum:

Utförd av:

Borrhål Provtagn.- Provtag.-

Jordart Vattenyta Vatten- Tjälfarlig.- Konflyt- 2010-10-04

Borrhål g

nivå

g

metod Jordart y

mumy kvot %

j g

klass

y gräns

10 Vy 0.4 m u my (20100930)

0.0-0.3 MATJORD Enl protokoll

0.3-1.0 Grå,rostflammig TORRSKORPELERA 34

1.0-1.8 Brungrön LERGYTTJA 82

1.8-3.0 Grå,lerig,siltig SAND,skal 31

3.0-4.0 Grå,siltig LERA,sandskikt,skal 53

TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Varbergsgatan 12A

412 65 GÖTEBORG 412 65 GÖTEBORG

Tel 031-723 73 00. Fax 031-335 81 09 E-post info@tellstedt.se

(14)

Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Box 737

Sjöhagsgatan 3, port 1 SE-53117 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8390

AR-10-SL-002352-01 EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9${Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

110-151

Tellstedt i Göteborg AB Cecilia Ahl

Varbergsgatan 12A 412 65 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8405184

Provbeskrivning

177-2010-10060016

Provnummer Djup (m)

Provtagare Provtagningsdatum

0,0-0,5

Ingemar Pedersen 2010-10-01 00:00:00 Provmärkning: 1

Analysperiod: 2010-10-06 - 2010-10-08 Provet ankom 2010-10-06

Jord Matris

Hamburgö Provtagningsplats

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

mg/kg Ts

< 5.0 Alifater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C10-C12 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C12-C16 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10

Alifater >C16-C35 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10 Aromater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 3.0

Aromater >C10-C16 30% LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisad Oljetyp

*

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Krysen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(b,k)fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Indeno(1,2,3-cd)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Dibenso(a,h)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa cancerogena PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Naftalen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaftylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaften 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fenantren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benzo(g,h,i)perylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa övriga PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med låg molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med medelhög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med hög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts 4.7

Arsenik As 30% SS028311

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:1

(15)

EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9${Î AR-10-SL-002352-01

mg/kg Ts 37

Barium Ba 20% SS028311

mg/kg Ts

Bly Pb 12 30% SS028311

mg/kg Ts

<0.21

Kadmium Cd 30% SS028311

mg/kg Ts 3.8

Kobolt Co 20% SS028311

mg/kg Ts 10.0

Koppar Cu 30% SS028311

mg/kg Ts 14

Krom Cr 30% SS028311

mg/kg Ts 0.028

Kvicksilver Hg 15% SS028311

mg/kg Ts 7.8

Nickel Ni 30% SS028311

mg/kg Ts 25

Vanadin V 35% SS028311

mg/kg Ts 50

Zink Zn 25% SS028311

86.3 %

Torrsubstans 5% SS-EN 12880

Caroline Karlsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 2 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:2

(16)

Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Box 737

Sjöhagsgatan 3, port 1 SE-53117 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8390

AR-10-SL-002353-01 EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9%ÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

110-151

Tellstedt i Göteborg AB Cecilia Ahl

Varbergsgatan 12A 412 65 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8405184

Provbeskrivning

177-2010-10060017

Provnummer Djup (m)

Provtagare Provtagningsdatum

0,5-1

Ingemar Pedersen 2010-10-01 Provmärkning: 1

Analysperiod: 2010-10-06 - 2010-10-08 Provet ankom 2010-10-06

Jord Matris

Hamburgö Provtagningsplats

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

mg/kg Ts

< 5.0 Alifater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C10-C12 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C12-C16 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10

Alifater >C16-C35 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10 Aromater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 3.0

Aromater >C10-C16 30% LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisad Oljetyp

*

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Krysen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(b,k)fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Indeno(1,2,3-cd)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Dibenso(a,h)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa cancerogena PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Naftalen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaftylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaften 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fenantren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benzo(g,h,i)perylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa övriga PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med låg molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med medelhög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med hög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts 5.2

Arsenik As 30% SS028311

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:3

(17)

EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9%ÈÎ AR-10-SL-002353-01

mg/kg Ts 22

Barium Ba 20% SS028311

mg/kg Ts

Bly Pb 4.9 30% SS028311

mg/kg Ts

<0.22

Kadmium Cd 30% SS028311

mg/kg Ts 3.5

Kobolt Co 20% SS028311

mg/kg Ts 7.2

Koppar Cu 30% SS028311

mg/kg Ts 13

Krom Cr 30% SS028311

mg/kg Ts

<0.011

Kvicksilver Hg 15% SS028311

mg/kg Ts 8.7

Nickel Ni 30% SS028311

mg/kg Ts 24

Vanadin V 35% SS028311

mg/kg Ts 29

Zink Zn 25% SS028311

82.8 %

Torrsubstans 5% SS-EN 12880

Caroline Karlsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 2 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:4

(18)

Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Box 737

Sjöhagsgatan 3, port 1 SE-53117 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8390

AR-10-SL-002354-01 EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9&&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

110-151

Tellstedt i Göteborg AB Cecilia Ahl

Varbergsgatan 12A 412 65 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8405184

Provbeskrivning

177-2010-10060018

Provnummer Djup (m)

Provtagare Provtagningsdatum

0-0,5

Ingemar Pedersen 2010-10-01 Provmärkning: 3

Analysperiod: 2010-10-06 - 2010-10-08 Provet ankom 2010-10-06

Jord Matris

Hamburgö Provtagningsplats

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

mg/kg Ts

< 5.0 Alifater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C10-C12 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C12-C16 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10

Alifater >C16-C35 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10 Aromater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 3.0

Aromater >C10-C16 30% LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisad Oljetyp

*

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Krysen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(b,k)fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Indeno(1,2,3-cd)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Dibenso(a,h)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa cancerogena PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Naftalen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaftylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaften 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fenantren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benzo(g,h,i)perylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa övriga PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med låg molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med medelhög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med hög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts 4.1

Arsenik As 30% SS028311

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:5

(19)

EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9&&Î AR-10-SL-002354-01

mg/kg Ts 36

Barium Ba 20% SS028311

mg/kg Ts

Bly Pb 12 30% SS028311

mg/kg Ts

<0.22

Kadmium Cd 30% SS028311

mg/kg Ts 3.7

Kobolt Co 20% SS028311

mg/kg Ts 19

Koppar Cu 30% SS028311

mg/kg Ts 16

Krom Cr 30% SS028311

mg/kg Ts

Kvicksilver Hg 0.25 15% SS028311

mg/kg Ts 7.7

Nickel Ni 30% SS028311

mg/kg Ts 26

Vanadin V 35% SS028311

mg/kg Ts 54

Zink Zn 25% SS028311

85.3 %

Torrsubstans 5% SS-EN 12880

Caroline Karlsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 2 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:6

(20)

Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Box 737

Sjöhagsgatan 3, port 1 SE-53117 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8390

AR-10-SL-002355-01 EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9'/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

110-151

Tellstedt i Göteborg AB Cecilia Ahl

Varbergsgatan 12A 412 65 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8405184

Provbeskrivning

177-2010-10060019

Provnummer Djup (m)

Provtagare Provtagningsdatum

0,5-1

Ingemar Pedersen 2010-10-01 Provmärkning: 3

Analysperiod: 2010-10-06 - 2010-10-08 Provet ankom 2010-10-06

Jord Matris

Hamburgö Provtagningsplats

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

mg/kg Ts

< 5.0 Alifater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C10-C12 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C12-C16 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10

Alifater >C16-C35 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10 Aromater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 3.0

Aromater >C10-C16 30% LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisad Oljetyp

*

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Krysen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(b,k)fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Indeno(1,2,3-cd)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Dibenso(a,h)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa cancerogena PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Naftalen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaftylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaften 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fenantren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benzo(g,h,i)perylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa övriga PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med låg molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med medelhög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med hög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts 4.7

Arsenik As 30% SS028311

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:7

(21)

EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9'/Î AR-10-SL-002355-01

mg/kg Ts 35

Barium Ba 20% SS028311

mg/kg Ts

Bly Pb 8.2 30% SS028311

mg/kg Ts

<0.22

Kadmium Cd 30% SS028311

mg/kg Ts 4.2

Kobolt Co 20% SS028311

mg/kg Ts 9.6

Koppar Cu 30% SS028311

mg/kg Ts 23

Krom Cr 30% SS028311

mg/kg Ts 0.030

Kvicksilver Hg 15% SS028311

mg/kg Ts 11

Nickel Ni 30% SS028311

mg/kg Ts 45

Vanadin V 35% SS028311

mg/kg Ts 44

Zink Zn 25% SS028311

82.7 %

Torrsubstans 5% SS-EN 12880

Caroline Karlsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 2 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:8

(22)

Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Box 737

Sjöhagsgatan 3, port 1 SE-53117 Lidköping Tlf: +46 10 490 8110 Fax: +46 10 490 8390

AR-10-SL-002356-01 EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9(8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

110-151

Tellstedt i Göteborg AB Cecilia Ahl

Varbergsgatan 12A 412 65 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8405184

Provbeskrivning

177-2010-10060020

Provnummer Djup (m)

Provtagare Provtagningsdatum

0-0,5

Ingemar Pedersen 2010-10-01 Provmärkning: 4

Analysperiod: 2010-10-06 - 2010-10-08 Provet ankom 2010-10-06

Jord Matris

Hamburgö Provtagningsplats

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref

mg/kg Ts

< 5.0 Alifater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C10-C12 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 5.0

Alifater >C12-C16 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10

Alifater >C16-C35 25% LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 10 Aromater >C8-C10

* LidMiljö.0A.01.15

mg/kg Ts

< 3.0

Aromater >C10-C16 30% LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisad Oljetyp

*

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Krysen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(b,k)fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benso(a)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Indeno(1,2,3-cd)pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Dibenso(a,h)antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa cancerogena PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Naftalen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaftylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Acenaften 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fenantren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Antracen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Fluoranten 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Pyren 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.030

Benzo(g,h,i)perylen 30% LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa övriga PAH LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med låg molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med medelhög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts

< 0.30

Summa PAH med hög molekylvikt LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts 4.1

Arsenik As 30% SS028311

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:9

(23)

EUSELI2-00000942 Í%R%^ÂÂÂ9(8Î AR-10-SL-002356-01

mg/kg Ts 48

Barium Ba 20% SS028311

mg/kg Ts

Bly Pb 23 30% SS028311

mg/kg Ts

Kadmium Cd 0.22 30% SS028311

mg/kg Ts 4.1

Kobolt Co 20% SS028311

mg/kg Ts 27

Koppar Cu 30% SS028311

mg/kg Ts 14

Krom Cr 30% SS028311

mg/kg Ts

Kvicksilver Hg 0.12 15% SS028311

mg/kg Ts 7.1

Nickel Ni 30% SS028311

mg/kg Ts 27

Vanadin V 35% SS028311

mg/kg Ts 82

Zink Zn 25% SS028311

83.0 %

Torrsubstans 5% SS-EN 12880

Caroline Karlsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Ytterligare upplysningar kan erhållas från laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 2 av 2 Förklaring till förkortningar och *

Ej ackrediterad analys

*:

AR-003v19f Utförande laboratorium om inte annat anges: Eurofins Environment Sweden AB Lidköping

Bilaga 2:10

References

Outline

Related documents

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Kunden har informerats om mätosäkerheten

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.. Resultaten relaterar endast

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.. Resultaten relaterar endast

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.. Resultaten relaterar endast

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.. Resultaten relaterar endast

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.. Resultaten relaterar endast

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.. Resultaten relaterar endast