Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling

Full text

(1)

Barn-, kultur- & utbildningsförvaltningen område Vattudalsskolan

Läsåret 2020/21

Plan för att förebygga

diskriminering och kränkande

behandling

(2)

1

Innehållsförteckning

Vision 2

Vattudalsskolans plan för att förebygga

diskriminering och kränkande behandling 2

Vid Vattudalsskolan gäller att 2

Vattudalsskolans förebyggande åtgärder 3

Konkreta åtgärder 3

Mål för läsåret 2020/21 4

Handlingsplan vid kränkande behandling 5

Dokumentation 5

Uppföljning, utvärdering samt en plan för framtiden 6

Elevvårdsteam 6

(3)

2

VISION

Du som elev har rätt att känna dig respekterad och trygg i din vardag. En trygg skolmiljö är en förutsättning för att du ska lära dig och utvecklas.

Vattudalsskolans plan för att främja likabehandling.

Elever, föräldrar och personal ska vara medvetna om Vattudalsskolans ”Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling”.

Enligt Skollagen ligger ansvaret hos huvudmannen både att se till att det bedrivs ett aktivt arbete mot kränkande behandling samt att det finns en årlig plan. I

diskrimineringslagen beskriver man det som utbildningssamordnarens ansvar att förebygga diskriminering samt upprätta en likabehandlingsplan. Alla skolor ska följa de styrdokument som gäller.

Vid Vattudalsskolan gäller att:

 All personal aktivt förhindrar alla former av kränkning.

 Ingen ska utsättas för någon form av kränkande behandling.

 Om kränkande behandling trots allt äger rum ska en rad åtgärder vidtas för att kränkningen omedelbart ska upphöra.

(4)

3

Vattudalsskolans förebyggande åtgärder är:

 Vi har tydliga ordningsregler i samarbete med eleverna.

 Det finns många vuxna i skolans studiehall och korridorer.

 Cafeterian/studiehall i centrum för alla på skolan.

 Vi genomför hälsosamtal med eleverna i årskurs 7 samt avslutningssamtal på våren i årskurs 9.

 Elevråd och klassråd genomförs kontinuerligt. Föräldraråd genomförs två gånger per termin. Föräldramöten en gång per termin.

 Olika gemensamma aktiviteter minst en gång per termin.

 Friluftsverksamhet såsom kanottur, fjällvandring etc.

 Alla föräldrar informeras vid höstens föräldramöten om skolans Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Det skickas även ett mail hem med planen.

 ”Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling” finns på Vattudalsskolans hemsida.

 Synpunkter kring det förebyggande arbetet lämnas skriftligen via skolans hemsida.

 Vid utvecklingssamtalet ska mentorn fråga eleven om denne blivit

mobbad/kränkt sedan det senaste utvecklingssamtalet. Om så är fallet följs handlingsplanen vid kränkande behandling.

Konkreta åtgärder

Skolan har enligt Skollagen och Diskrimineringslagen ett ansvar att reagera så fort man fått kännedom om något som kan räknas som kränkande behandling eller diskriminering. Det betyder att så fort någon ur personalen sett eller hört något anses skolan ha fått kännedom om det och förväntas agera. Alla på skolan har ansvar att agera när någon utsätts eller misstänks utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Ingen ska vänta på att det är något som ”går över” eller något som ”någon annan” tar hand om. Alla samtal/kontakter skall noga

dokumenteras.

(5)

4

Målen för läsåret 2020/21 är att:

 Eleverna ska respektera sig själva och varandra och känna trygghet på skolan.

 Motverka incidenterna i studiehallen, i korridorerna och i idrottens omklädningsrum.

 Förankra Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling hos personal, föräldrar och elever.

 Använda planen som ett levande dokument.

 Systematiskt använda Plan för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.

 Vuxna i största möjliga mån ska vistas bland eleverna.

(6)

5

Handlingsplan vid kränkande behandling

1) Den elev som upptäcker eller misstänker att någon kränkts ska ta kontakt med närmaste personal. Personalen i sin tur tar kontakt med biträdande rektor eller rektor. Om någon vuxen är inblandad tas kontakt direkt med rektor.

2) Vårdnadshavare som känner oro kan kontakta personal, biträdande rektor eller rektor.

3) Rektor agerar samma dag och informerar mentor. Rektor eller den rektorn

delegerar till, gör skyndsamt en utredning av händelsen och pratar med den eller de elever som utsatts. De informeras om hur vi går vidare. Elev eller elever som utsätter får ge sin version. Vårdnadshavare till både den som utsätts och utsätter kontaktas och deltar vid behov. Om diskriminering eller kränkande behandling konstateras så ombeds de att omedelbart upphöra med sitt beteende. En

anmälan om kränkning upprättas och delges huvudmannen.

4) Snabb uppföljning senast dagen efter. Om problemet kvarstår kan olika åtgärder komma ifråga beroende på situation och person. Vid val av åtgärd ska vi alltid ha fokus på att förmedla en väldigt tydlig signal till både elev och

vårdnadshavare om att den här typen av beteende inte accepteras på vår skola.

5) Uppföljningar sker vid minst två tillfällen med berörda parter för att försäkra sig om att diskrimineringen eller den kränkande behandlingen har upphört.

6) Berörd personal informeras om händelserna.

7) Om en elev upplever sig ha blivit utsatt av en lärare så är det extra allvarligt och måste utredas om möjligt ännu skyndsammare.

Dokumentation

Ärenden som hanteras utifrån likabehandlingsplanen ska dokumenteras skriftligt och dateras. Den i personalen som uppmärksammat händelsen eller den som rektor delegerat till skall fylla i en blankett om händelsen.

(7)

6

Uppföljning, utvärdering samt en plan för framtiden

Vattudalsskolans ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” utvärderas inför varje nytt läsår och revideras vid behov. Rektor har yttersta ansvar att

handlingsplan följs.

Elevrådet skall vara delaktiga i arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling. Denna ska också tas upp i föräldrarådet.

För att det förebyggande arbetet ska fungera bra är det nödvändigt med kompetensutveckling i ämnet. Personal behöver tid för diskussioner och

erfarenhetsutbyte, t.ex. om olika metoder och arbetssätt för att förhindra kränkande behandling/mobbning. För kontakt med EHT, kan även denna kontakt ske via mail:

förnamn.efternamn@stromsund.se

Elevvårdsteam

Rektor Anna Strömstedt 0670-162 35, 070-554 45 51

Bitr rektor Ann-Louise Sundqvist 0670-162 39, 070-256 88 41 Skolsköterska Barbro Lehoff 0670-162 36

Skolkurator Maria Lönnborg 0670-164 56 Specialpedagog Eva Lindvall

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :