V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E

Full text

(1)

V E R K S A M

H

E

T

S

B

E

R

Ä

T

T

E

L

S

E

(2)

Innehåll

Paraidrott i västmanländska föreningar 3 Parasporter i Västmanland 3

SISU 4

Utvecklingsprojekt 5

Strategi 2020 är samlingsnamnet för Parasport Sveriges strategiska arbete med sikte avslutas under 2020. Det var 7 fokus områden där vi har valde att arbeta mer med. 5

Förenings och ledarutveckling. 5

Rekrytering – idrottsutveckling och individuellt stöd. 5

Förslag på övergripande mål ... 5 1:Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse. ... 5 2:Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning. ... 5 3:Parasport Sverige leder paraidrotten till framgångar i Paralympics och andra internationella

parasporttävlingar. 5

Distriktssamverkan Västmanland/Södermanland 5

Vår stora Hälsokampanj Parametern. 6

Västmanland – utvecklingsdistrikt för två idrotter. ... 7

Föreningsdialog 7

Parasport i samhället 7

Utvecklingsarbeten - möten med kommuner och landsting ... 8

Utbildning 8

Parasportveckan v.37 8

Rekrytering och idrottsutveckling ... 8

Idrottsläger 8

Lägerverksamhet 8

Prova-på tillfällen 8

Nationellt synskadeidrottsläger ... 9 Idrottsutveckling – omfattande funktionsnedsättningar ... 9

Årsmöte 10

Representation 10

Styrelsen 10

Föreningar 11

Grafik & layout; Leif Thorstenson ®

s P

arasportförbund

En utvecklingskraft för personer med funktionsnedsättningar

Detta är en årsredovisning för Västmanlands Parasportförbund, ett av Svenska Parasport-

förbundets 21 distrikt i landet.

(3)

Paraidrott i västmanländska föreningar

Västmanlands Parasportförbund har

bestått av de 20 föreningar som under 2020 varit medlemmar i Svenska Parasportförbundet. De har alla haft någon verksamhet för idrottare med funktionsnedsätt- ningar.

Men i redovisningen för lokalt aktivitetsstöd kan man utläsa att verksamhet finns i ytterligare 20 (Hösten 2020 ) idrottsföreningar i Västmanland.

Parasporter i Västmanland

I Västmanlands Idrottsförbund finns cirka 26 olika idrotter som utövas i föreningar i distriktet.

I våra egna föreningar finns 16 idrotter:

Fotboll Boccia

Bordtennis Friidrott Floorhockey Motionsidrott Rullstolsrugby Alpint

Längdskidåkning Judo Rullstolsinnebandy Innebandy

Bowling Racerunning

Simning Skytte

Gentemot dessa idrotter och föreningar har vi självklart ett särskilt ansvar.

Allt fler idrottare med funktionsnedsättningar utövar sin idrott inom det vanliga föreningslivet. Vi ser en viktig roll att vara ett stöd även gentemot dessa föreningar

.

Inkluderat ansvar

Det är hittills 23 specialidrottsförbund (SF) som formellt har ansvar också för idrottare med funktions- nedsättningar. I Västmanland finns 13 av de idrotterna representerade i Västmanlands föreningslivet.

Basket Kanot

Bågskytte Orientering

Ridsport Tennis

Golf Bordtennis

Bowling Simning

Cykel Go-cart

Rodd Segling

Utöver dessa finns det i det vårt föreningsliv verksamhet i ytterligare 7 idrotter.

Gymnastik Handboll

Ishockey Karate

Jujutsu Volleyboll

Modellflyg

(4)

Den stegvisa övergång där föreningar och förbund inkluderar alla idrottare, tillsammans i samma organisation är mycket välkommen

SISU

För alla inom idrotten är det naturligt att vårt utvecklingsarbete och utbildningar sker i samverkan med RF-SISU Västmanland.

En stor redovisad verksamhet till Sisu bekräftar ofta om livskraft och goda verksamheter i en förening.

Verksamheten i SISU är vid sidan en idrotts redovisade volym av lokalt aktivitetsstöd (LOK) även viktiga mätetal inom idrotten. Det är t.ex. utifrån de volymerna som vårt förbunds bidrag fördelas.

I takt med att våra verksamheter i ökad omfattning bedrivs inom det vanliga föreningslivet ser vi en ut- maning i att mäta Parasportens verkliga studie- och utvecklingsvolym inom SISU.

Sammantaget har Parasporten i Västmanland 2020 bidragit till 461 utbildningstimmar.

(5)

Utvecklingsprojekt

Strategi 2020

Strategi 2020 är samlingsnamnet för Parasport Sveriges strategiska arbete med sikte avslutas under 2020. Det var 7 fokus områden där vi har valde att arbeta mer med.

Förenings och ledarutveckling.

Rekrytering – idrottsutveckling och individuellt stöd.

Strategi 2025 – En stark Parasport” och ”Parasport Sverige – en effektiv organisation”

Förslag på övergripande mål

1:Parasport Sverige – en nytänkande och stark kraft i svensk idrottsrörelse.

2:Ett livslångt idrottande för personer med funktionsnedsättning.

3:Parasport Sverige leder paraidrotten till framgångar i Paralympics och andra internationella parasporttävlingar.

Distriktssamverkan Västmanland/Söder- manland

2020 har varit ett år där samarbetet mellan Sö- dermanland och Västmanland har fortsatt ut- vecklas. Genom samverkan över distriktens grän- ser i Mälardalen har vi skapat fler och tydligare vägar för det som vi ser som vårt huvuduppdrag, att fler personer med funktionsnedsättningar börjar idrotta.

Vi har haft en gemensam personal (Stefan Andersson). Vi har genomfört personalmöten, AU-möten och har haft en gemensam verksamhetsplanering. Samarbetet mellan distrikten gör också att vi med högre kvalitet kan stödja och stärka våra föreningar att rekrytera samt att genomföra fler arrangemang.

Samarbetet mellan distriktens SDF och RF/SISU distrikten gör också att vi med högre kvalitet kan stödja och stärka våra föreningar att rekrytera, genomföra fler arrangemang och stötta i föreningsutveckling, bildning och utbildning.

RF/SISU Sörmland har utvecklat arbetet med att ha en idrottskonsulent som har sakkunskap kring Para- sport i sin tjänst. RF/SISU Västmanland har idag en konsulent som idag arbetar fram för allt med para- sportföreningarnas utbildning. Ett regionalt kompetensnätverk har skapats med konsulenterna för att

(6)

arbeta vidare med insatser och stöd till förbund och föreningar. Detta i samverkan med respektive SDF.

Se till att få kontakt med nyckelpersoner på olika positioner inom kommuner eller andra verksamheter.

Genomföra kontaktpersonsträffar för habiliteringar och syncentraler m fl.

Fokus under 2020 i detta utvecklingsarbete har varit att vi tillsammans fortsätter att utveckla vårt samar- bete och tydliggör ansvars- och rollfördelningar, för respektive prioriterat område. Exempelvis kring Re- krytering, föreningsutveckling, utbildning och idrottspolitiskt. detta ska leda till att vi effektivt tar steg i rätt riktning och når målen i strategiplanen.

Då flera av paraidrotterna redan är inkluderade i idrottens olika specialidrottsförbund (SF), kan vårt ge- mensamma arbete skapa en modell för hur paraidrotten i framtiden kan stödjas av ett regionalt gemen- samt Kompetensnätverk.

Ett normalt år hade vi 2020 aktiviteter genomförts inom innebandy, fotboll och friidrott. Tillsammans med framför allt Örebro Län, Uppland, Stockholm och Dalarnas Parasportförbund.

Under 2020 har Parasport Västmanland/Södermanland samverkat med att:

Har under året arrangerat tillsammans med SRF och specialpedagogiska skolmyndigheten, lokala före- ningar arrangera ett nationellt rekryteringsläger för 40 barn och ungdomar med synnedsättning. Över 15 olika aktiviteter fanns att välja på.

Start Your Impossible Camp. Tillsammans med Sv. Parasportförbundet och föreningar bjuda in till en helg. Rullstolsrugby, bordtennis, rullstolsinnebandy, kälkhockey, friidrott och el-hockey. Ca 60 deltagare.

Idrottsskolor och prova-på-dagar

Vår stora Hälsokampanj Parametern.

Vi hade en idé att vi skulle bjuda in alla paraidrottare och deras vänner till en utmaning att man

skulle röra på sig minst 30 min varje dag. Det var många som anmälde och hängde på. Det syn-

des på sociala media där många la in sina bilder och filmer. Som inspiration och belöning så lot-

tade vi ut presentkort och försökte hålla igång med roliga klipp som vi la ut på facebook. Under

juli månad var det över 100 personer om deltog x 31 dagar. Det var lyckat.

(7)

Vi hade nog inte tänkt oss att vi skulle ha en uppföljning av parametern. Då vi drabbades av att idrotten och världen tog ytterligare en time-out så bjöd vi in till Parametern Vintern 2020. Där vi hade konceptet klart med tillägget att vi spelade in en kalender med utlottning av presentkort ifrån den 1 dec till 24 dec, vår gen julkalender. Vi fick mycket beröm för att vi hittar på något ex- tra och att vi bjuder på oss själva. Över 130 deltagare x 24 dagar.

Framtida överlämnande av idrotter.

Med Riksidrottsförbundet som mittpunkt i det arbetet att under kommande åren överlämna andra av våra idrotter till sina ”hemmaförbund”

- Fotboll 2022 - Danssport 2022 - Innebandy 2022 - Friidrott 2022

Västmanland – utvecklingsdistrikt för två idrotter.

Västmanland har utsetts som nationellt ”utvecklingsdistrikt” för Friidrott och Rullstolsrugby. Vi sitter med i möten Sv. Friidrottsförbundet för att få ett bra överlämnande av idrotten. Rullstolsrugbyn har tagit time-out med all träning och matchande. Dock haft planeringsträffar inför framtiden.

Vår tredje idrott är som Södermanland är utvecklingsdistrikt för är Parahockey. Vi startade upp Svenska Parahockey Ligan. SPHL. Sista omgången genomfördes i Eskilstuna sist helgen i mars. Vi har varit tvungna att ställa in säsongen 20-21 p.g.a covid-19.

Föreningsdialog

Förbundet försökt öka sin dialog och möten med våra föreningar.

Vi har valt att kontakta föreningarna genom att telefonsamtal för att höra hur det går med verksamheten och att vi finns för dem. Började med det i december.

Andra föreningsmöten

Vid sidan av stöd till våra egna föreningar har vi utgjort en resurs för övriga idrotter i Västmanland. Vår roll har ofta varit att utgöra rådgivare till deras konsulenter eller delta i deras utvecklingsarbeten med föreningar.

Parasport i samhället

Idrotten i vården

Vi har haft kontakter med vården, ny skadade m.fl. Då är vi rådgivare med fokus att vi vill hjälpa till att ge råd och stöd. Som allt annat har det inte varit riktigt tillfälle att träffas.

Social samvaro

Idrotten har en stor betydelse för många inte bara nyttan att röra på sig utan även den sociala kontakten med kompisar är enormt viktig.

Det är vår stora övertygelse att idrotten är bästa medicinen för att bryta ensamhet och utanförskap. När det gäller många av våra idrottare är det guld värt att få träffa sina kompisar och ledare. Våra ledare som ställer upp i vått och torrt gör en enormt viktig insats för många personer och kan inte nog berömmas. Vi vet att många har mått mycket dåligt för att de inte kunnat träffa sina kompisar.

(8)

Information om Paraidrott

Inställt För att informera och påverka attityder genomför distriktet ett omfattande informationsarbete riktade mot grund- och gymnasieskolan samt olika yrkesutbildningar.

Utvecklingsarbeten - möten med kommuner och landsting

Vi är och vill gärna vara en samtalspart till kommuner t.ex. gällande ombyggnader av idrotts- och fritids- lokaler eller då de skall fatta andra beslut som berör idrott, tillgänglig fritid eller då de ska skapa nya id- rottspolitiska program, etc.

Utbildning

Utbildning ledarskap

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och intel- lektuella funktionsnedsättningar. RF-SISU Södermanland och Västmanland.

Ledarträff Inför Start Your Impossible Camp.

Funktionärsutbildning, Skoltävlingar

Inställt

Föreläsningar

Parasportveckan v.37

Digitala föreläsningar som arrangerades tillsammans med Parasporten Stockholm, Söderman- land. RF-SISU Södermanland, Västmanland och Stockholm.

Rekrytering och idrottsutveckling

Rekryteringsarbetet är Parasportens viktigaste arbetsområde. Vi vill vara ett stöd till våra före- ningar genom att tillhandahålla ett nätverk för rekrytering och olika forum för rekrytering som information, individuellt stöd, lägerverksamhet och rekryteringstävlingar, etc. Följaktligen alla insatser som ger möjlighet att prova idrott, uppleva att man kan delta och därmed stimulera in- tresset för att fler ska bli aktiva i en idrottsförening.

Idrottsläger

Förbundets lägerverksamhet har syftat till att fler ska nå anpassad idrott och upptäcka glädjen och möjligheterna i ett aktivt liv.

ParaMe

Lägerverksamhet

Inställt Under flera år har det arrangerats uppskattade lovläger i Romfartuna GIF, FUB Västerås och Köping BTK internationella.

Prova-på tillfällen

Fotboll 5 a side för kl. S

MIK Stockholm

Basket

Aros Basket

(9)

Alpint, familjedag, Köpingspelen Try IT

Inställt Nationellt synskadeidrottsläger

Den 16-18 oktober ar- rangerades den nation- ella idrotts- helgen för barn och ungdomar med syn- nedsättning i Eskilstuna.

Lägret som samlade 40 ungdomar genomfördes som vanligt i samarbete med Specialpedagogiska Skol- myndigheten, Synskadades Riksförbund, Sörmlandsidrotten, Svenska Parasportförbundet och med le- dare från lokala föreningar.

Idrottsutveckling – omfattande funktionsnedsättningar

Som distrikt inom Svenska Parasportförbundet har vi tydligt ansvar att, framförallt för de med svåra funktionsnedsättningar att visa upp, utveckla och anpassa idrotter och nya verksamheter.

Idrottslyftet

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund har kunnat ansöka om kompensationsstöd för eko- nomiska konsekvenser av Corona krisen för andra halvåret (kvartal 3 och kvartal 4) 2020.

Från 2020 ingår följande stöd för föreningar i de pengar som RF får för Idrottslyftet:

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott Projektstöd IF anläggning

Special Olympics

Special Olympics Schoolday inställt. Vi hann genomföra tre SO-dagar i Södermanland innan det stängdes ner igen.

Special Olympics Nationella Spel i snöskolöpning arrangerades i Rättvik deltog tävlande ifrån FUB Floorhockey Köping, IF Pluss Köping och Västerås Judoklubb.

Inställda tävlingar

MälarSerien – friidrott, innebandy fotboll

SvealandsSerien fotboll

(10)

Fotbollens dag Västerås

Mälarenergicup Västerås, innebandy Västeråsskidan, längdskidor

Bissen-cup Köping, innebandy KöpingSpelen

Rekrytering – skoltävlingar

Förbundet har i åtta arrangemang genomfört skoltävlingar i fem idrotter. Inställt RM i innebandy, skoltävling i bordtennis och innebandy tillsammans med Södermanland.

Skol-DM i Friidrott, Fotboll Innebandy, Simning.

Tävlingsresor

”Ett resande distrikt” Inställt

Kansliet

Västmanlands Parasportförbunds kansli är beläget på Pontus Widéns väg 18, 722 23 Västerås.

Verksamhetschef är Stefan Andersson är anställd på 100 % (hyrs ut 50 % till Södermanland) och informatör Jan Edbom är anställd på 25 %.

Årsmöte

Årsmöte genomfördes den 8 september i Idrottens Hus och digitalt. Det var 7 ombud ifrån 3 för- eningar. Övriga deltagare var 8 personer.

Representation

Katarina Janderberg representerade Västmanlands Parasportförbund vid RF-SISU Västmanlands årsmöte.

Stefan Andersson och Stefan Isaksson har deltagit i de av Svenska Parasportförbundets anord- nade konferenser. Det har varit många möten digitalt under året.

Styrelsen

Ordförande Stefan Isaksson Västerås

Vice ordförande Katarina Janderberg Västerås

Ledamöter Lisa Axelsson Vaughn Surahammar

Henrik Eriksson Mycklinge

Peter Halldin Kolbäck

Revisor Åke Johansson Västerås

Revisorssuppleant Mia Wengelin Västerås

(11)

Föreningar

Föreningar Idrotter Ort

Arboga Södra Idrottsförening Fotboll Arboga Arosstadens Idrottssällskap Innebandy, fotboll Västerås Fagersta Handikapp Sportklubb Fotboll Fagersta

Fagersta Södra Idrottsklubb Skytte Fagersta

FUB Västerås Motionsidrott Västerås

Idrottsföreningen Pluss

Bowling, Innebandy, Fotboll

Köping Köping FUB Floor hockey

Floorhockey, Snöskolöpning

Köping Köpings Bordtennisklubb Internationella Bordtennis Köping

Köpings Idrottsklubb Rullstolsrugby Köping

RBU Västerås Bowling, Friidrott Västerås

Romfartuna Gymnastik o IF Fotboll Västerås

Sala Simsällskap Simning Sala

Skälby Innebandyklubb Innebandy Västerås

SRF Tellus Idrottsförening Innebandy, fotboll Västerås Västerås Bordtennisklubb Bordtennis Västerås

Västerås Friidrottsklubb Friidrott Västerås

Västerås Judoklubb Judo Västerås

Västerås Skidklubb Längdskidor Västerås

Västerås Slalomklubb Alpina grenar Västerås

Västerås-Bergslagens Lok.För av RTP Boccia Västerås

(12)

Slutord

Så är det dags för oss i Västmanlands Parasportförbunds styrelse att sammanfatta året som gått och 2020 blev ett mycket speciellt år. Pandemin, Covid -19, som plågat världen under året har även påverkat vår verksamhet ordentligt.

Stora delar av den planerade verksamheten har fått ställas in. Det gäller både de i nor- mala fall omfattande paraidrottsaktiviteterna och utvecklingsarbetet på olika nivåer. Även om vissa aktiviteter har genomförts så har det varit i mycket begränsad omfattning jäm- fört med tidigare år. På grund av smittorisken har samtliga möten under året har genom- förts digitalt vilket även det kommande förbundsmötet kommer vara.

Vi ser fram emot 2021 och hoppas på att vaccinationsprogram och andra åtgärder får bukt med pandemin så vi kan återgå till ett mer normalt läge med massor av fysiska akti- viteter för de barn-, ungdomar- och vuxna vill vara aktiva via paraidrotten i Västmanland.

För styrelsen Västmanlands Parasportförbund

Ordförande Stefan Isaksson

Lisa Axelsson Vaughn Henrik Eriksson

Katarina Janderberg Peter Halldin

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :