• No results found

Ändring av detaljplan för bostäder på del av

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ändring av detaljplan för bostäder på del av"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

5

(P) (P)

u

1

(P)

Antagande: av:

...

Ändring av detaljplan för bostäder på del av

Planförfattare: Elin Hallström, Håkan Sylvan

Laga kraft:

Diarienummer:

Upprättad: 2019-09-11

Stbn/2019:239

Kortebo 4:9 m.fl., Strandängen (etapp 2) Antagandehandling

Följande ändringar införs inom kvartersmark.

Kvartersmark

(P)

Parkering. Förtydligande om markanvändning av garagevåning till centrum och bostadskvarter. PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Högsta byggnadshöjd angivet i meter beräknat mot trafikerad gata. PBL 4 kap. 11 §. (Avser parkeringsdäck utmed järnväg).

0

u

1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar utgår.

Justering av byggnadsplaceringar.

Exempel på tredimensionell delning av användningar.

u

1 Nytt markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

b

1 Egenskapsbestämmelse om att marken får byggas under med garage utgår

f

3 Hissannordning/trapphus/mindre gemensamhetsutrymmen får överstiga nockhöjd med 3.5 meter och räcke som utgör del av fasad får överstiga nockhöjd.

Prickmark ovanför nytt u-område.

References

Related documents

- S 5 i genomförandebeskrivningen under vatten, avlopp och dagvatten, andra stycket, så nämns ” Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA och kommunen ansvarar för

- S 5 i genomförandebeskrivningen under vatten, avlopp och dagvatten, andra stycket, så nämns ” Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA och kommunen ansvarar för

Detaljplan 08-VRS-274 upphävs för fastigheten, vilket innebär att detaljplanen inte kan utgöra hinder för framtida bygglov..

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten xxxxxxx, Vimmerby

Nordöstra delområdet (öster och norr om Skidgatan): Eftersom markytan inom och i anslutning till aktuellt delområde till stora delar består av berg i dagen samt att markytan

Förslag till åtgärdsplan för att säkerställa hanteringen av skolornas konton i Google Apps.. Förslag

HANDLEDARE UTFÖRES MED REKTANGULÄR PROFIL 66X25 WINDOOR EL LIKV OCH GERAS VID RÄCKE ÖVRE HÖRN. YTBEHANDLING: SAMTLIGA KOMPONENTER FABRIKSLACKERAS ENLIGT UTVÄNDIG MATERIAL

Även om vätterutsikten till viss del försvinner från befintliga bostäder så är området idag planlagt för samlingslokaler och därmed privat område, även om det inte finns

Dock har nya uppgifter gällande de geotekniska förhållandena framkommit som innebär att infiltration inte är lämpligt inom området med hänsyn till risker för stabilitetsbrott

Inom kvarteret finns egenskapsbestämmelsen b 1 - marken får byggas under med garage och och f 3 - Hissanordning/trapphus får överstiga nockhöjd med 3.5 meter och räcke som

För att främja detta har ansökande bolags antal lägenheter för uppförande inom anvisat kvarter likaså valts som jämförelsekriterium för markanvisningen.. Bedömning ur

I anslutning till planerad förskola inom området ska en friyta i soligt och skuggfritt läge som möjliggör för lek och socialt samspel anordnas.. Målsättningen med friytan är

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt

Kommentar: Riksintresset för värdefulla ämnen eller material enligt MB 3:7 omnämns i planbeskrivning och bedömningen har gjorts att planområdet inte har

Kiruna kommun ställer under perioden 27 februari-20 mars 2019 ut förslag till detaljplan för Kurravaaravägen, del av Jägarskolan 8:3, nya bostäder för granskning.. Det

Syftet med granskning är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt samla in synpunkter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt?. Detaljplan för

Det bör framgå att det är fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper som gäller för lägenheter i nya Kiruna Centrum - för att inte behöva bygga FNI ska motiv

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att om nyanläggning av avvattnande diken krävs för att kunna bebygga området (t.ex. avskärande diken för att hindra att vatten rinner

Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan, samt samla in synpunkter som bidrar till ett så bra beslutsunderlag som möjligt?. Detaljplan för Kurravaaravägen,

Ansvaret för iordningställande, skötsel/drift i övrigt av väg, naturmark, båtplats ligger därefter på ägarna till.. fritidsfastigheterna

Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande under

Föreslagen bebyggelse inom planområdet bidrar till ett ökat underlag för kollektivtrafiken.. Ett genomförande av föreslagen detaljplan påverkar inte områdets tillgänglighet

Inom området för aktuell ändring av detaljplan (del av Smälteryd 3:1) får byggnation uppföras upp till två våningar med högsta nockhöjd på 11.5 meter.. Inom planområdet