Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

11  Download (0)

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande

Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande

Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Stefan Didrik, sekreterare Per Almström, kommunchef Åke Svensson, skolchef § 301 Sassa Gullberg, förskolechef § 301 Lisette Kullenberg, rektor § 301

Utses att justera Lars Svensson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2014-01-03

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

301 - 310

Stefan Didrik

Ordförande

Arnold Andréasson

Justerare

Lars Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2013-12-18

Datum för anslags uppsättande 2014-01-04 Datum för anslags nedtagande 2014-01-25 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Stefan Didrik

(2)

Utdragsbestyrkande

Förskolekön. Dnr 2013.298

Skolchef Åke Svensson deltar på sammanträdet och redogör muntligt för den aktuella kösituationen till förskolan och andra aktuella frågor. Idag står 26 barn i förskolekön i Perstorps kommun. Lokalsituationen skall vara under kontroll.

Arbetsutskottet beslutar,

att lägga informationen till handlingarna.

Delgivning:

BUN

(3)

Utdragsbestyrkande

Anhållan om ekonomiskt stöd till Perstorps golfklubb.

Dnr 2013.304

Styrelsen i Perstorps golfklubb har uppvaktat ordföranden och påtalat klubbens ekonomiska läge.

Arbetsutskottet beslutar,

att ge ekonomichefen i uppdrag att kontakta golfklubben som måste inkomma med en formell framställan samt underlag om man vill ha ekonomiskt stöd ifrån kommunen.

Delgivning:

Ekonomichefen Perstorps GK Fritidsintendenten

(4)

Utdragsbestyrkande

Elförsörjningen i Oderljunga samhälle. Dnr 2013.299

Ordföranden har fått indikationer ifrån boende i Oderljunga om att det är problem med strömförsörjningen i området

Arbetsutskottet beslutar,

att ge Tekniska kontoret i uppdrag att utreda orsaken till varför Oderljunga var strömlöst så länge i samband med stormen i november 2013.

Delgivning:

Samhällsbyggnadschefen

(5)

Utdragsbestyrkande

Motion: Sophanteringen i kommunen. Dnr 2013.225

Ifrån Stella Nyhlén (V) föreligger en motion angående kommunens hantering av de sopor som inte kall sorteras i sopkärlen vid

respektive fastighet. Motionären föreslår bl.a. utökade öppettider på NÅRAB:s anläggning.

Arbetsutskottet beslutar,

att skicka ärendet på remiss till NÅRAB.

Delgivning:

NÅRAB

(6)

Utdragsbestyrkande

Motion: Förnybar energi. Dnr 2013.264

Ifrån Irena Långberg (MP) föreligger en motion om att ta fram nya mål för kommunens klimatarbete. Motionären föreslår bland annat att kommunens transportflotta och ägardirektiven till Perstorps fjärrvärme AB ses över.

Arbetsutskottet beslutar,

att ge ledningskontoret i uppdrag att utreda motionen.

Delgivning:

Ledningskontoret

(7)

Utdragsbestyrkande

Nedläggningen av busslinje 529. Dnr 2013.246

Kommunstyrelsens ordförande i Perstorp och Örkelljunga tillskrev i ett brev daterat 131024 Kollektivtrafiknämndens ordförande Mats Persson. Svar på skrivelsen har nu inkommit ifrån Mats Persson.

Efter nyår kommer kommunalråden i 6K träffas i Perstorp och diskuterar frågan.

Arbetsutskottet beslutar,

att lägga informationen till handlingarna.

Delgivning:

BUN

Oderljunga sockengille

(8)

Utdragsbestyrkande

Kommunchefen informerar

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen att kommunförbund inte får ta beslut om avgifter.

Arbetsutskottet beslutar,

att lägga informationen till handlingarna.

(9)

Utdragsbestyrkande

Inbjudningar

Lupp

Dialogmöte flyktingmottagning Malmö 23 januari

Arbetsutskottet beslutar,

att lägga informationen till handlingarna.

(10)

Utdragsbestyrkande

Meddelanden

Protokoll Skåne Nordväst 131129

Boverket: Bostadsmarknadsenkäten 2014 VISIR: Skrivelse ”Bättre hälsa för ungdomar”

Skåne Nordväst: Protokoll kollektivtrafikgruppen 131112

Arbetsutskottet beslutar,

att lägga informationen till handlingarna.

(11)

Utdragsbestyrkande

Remiss Skånetrafiken: Strategisk plan för Serviceresor Dnr. 2013.274

Skånetrafiken har meddelat att remisstiden förlängs till den 31 januari 2014.

Arbetsutskottet beslutar,

att lägga informationen till handlingarna.

Delgivning:

SN

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :