RÄTTVIK. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Full text

(1)

Avfallshantering | Vatten och avlopp | Slamtömning

2017 RÄTTVIK

Denna folder är en sammanställning av vanliga

avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna.

Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

(2)

HELÅR hämtning året runt Per år FRITID hämtning 1 maj–30 september

Fast avgift, helår 1 200 kr Fast avgift, fritid 840 kr

Brännbart restavfall, var 4:e vecka 450 kr Brännbart restavfall, var 4:e vecka 225 kr

Matavfall, var 14:e dag 540 kr Matavfall, var 14:e dag 270 kr

Summa per år: 2 190 kr Summa per år: 1 335 kr

Brännbart restavfall, delat kärl 225 kr Brännbart restavfall, delat kärl 113 kr

Matavfall, delat kärl 270 kr Matavfall, delat kärl 135 kr

Brännbart restavfall gemensamt hämtställe 200 kr Brännbart restavfall gemensamt hämtställe 110 kr Matavfall gemensamt hämtställe 260 kr Matavfall gemensamt hämtställe 130 kr

TILLÄGGSTJÄNSTER betalas per tillfälle

Extra tömning, ordinarie tur, per kärl 65 kr Extrasäck för brännbart restavfall 63 kr Extra tömning, ej ordinarie tur, per kärl 452 kr Hämtning grovavfall vid fastigheten 185 kr

Vad ingår i

avfallsavgiften?

Avfallsavgiften består av en fast avgift, hämtningsavgifter och ev. tilläggstjänster.

Den fasta avgiften täcker kostnaden för driften av våra återvinningscentraler och deras verksamhet - bland annat hantering av farligt avfall, elavfall och fjärrtransporter.

Även kundservice, handläggning och planering av avfallstjänsterna ingår här.

Hämtningsavgiften täcker kostnader för soptömning, transporter och behandling av hushållsavfall.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster betalas per tillfälle.

Beställ tjänsten hos vår kundservice.

Hämtning av grovavfall

Skrymmande avfall som kan vara besvär- ligt att få till Återvinningscentralen, t. ex spisar och möbler, kan hämtas vid din fastighet på förbestämda datum.

Extra tömning av kärl

Om du t ex har ett fritidshus med sophämtning sommartid och behöver en tillfällig soptömning under vintern så kan du beställa extra tömning.

Extrasäck vid mycket restavfall Har du tillfälligt mycket brännbart restavfall som inte får plats i kärlet så kan du beställa hämtning av en extra säck. Den ställs bredvid eller ovanpå kärlet.

Priser inkl. moms

Avgifter för avfall 2017

2 kollin ingår, extra kolli 50 kr/st Hjälp att dra fram kärl - kontakta vår kundservice

för prisuppgift.

(3)

Delat kärl

Du kan dela kärl med grannen om ni har samma hämtnings- abonnemang. Se bestämmelser kring detta på anmälnings- blanketten.

Egen hemkompost

För dig som vill använda egen hemkompost behöver en anmälan göras via blankett till oss. I samband med detta kan du säga upp hämtning av matavfall om du inte nyttjar det bruna avfallskärlet.

Uppehåll från sophämtning

En fastighet kan beviljas uppehåll från sophämtning om den är obebodd eller om den under pågående renoveringsarbete inte kan nyttjas för boende. Den fasta avgiften reduceras då till 420 kr/år.

Blanketter

Blanketter för anmälan om ändringar finns på vår hemsida eller beställs från kundservice. Telefon 020-200 210,

www.dalavattenavfall.se

Information om hushållsavfall

ÅVC Drafsån, Rättvik

Måndag ... 08.00–14.00 Tisdag ... 11.00–18.00 Onsdag ... 08.00–14.00 Torsdag ... 11.00–18.00 Fredag ... 08.00–14.00 Lördag ... 09.00–12.00

Dra fram kärlet till vägkanten före kl 06 på tömningsdagen.

När båda kärlen ska tömmas samtidigt ställer du dem bredvid varann med ca 50 cm mellanrum. Det spelar ingen roll om bruna kärlet står till höger eller vänster om det grå kärlet.

Ställ dem med öppningen mot vägen.

Avstånd bakom kärlen är viktigt för att ha marginal för sväng- armen. Skotta runt kärlen vintertid och se till att de står fritt.

Så här ställer du dina kärl

Dra undan kärlen när de är tömda

Särskilt vintertid så att de inte hindrar plogbilen.

Återvinningscentralens öppettider

ÅVC:erna har stängt på söndagar, röda dagar och högtidsaftnar, utom Pingstafton.

Pingstafton 3 juni öppet 09.00–12.00.

Förlängt lördagsöppet 27 maj och 17 juni, kl 09.00–14.00.

ÅVC Furudal

Tisdag ... 13.00–17.00 Torsdag ... 13.00–17.00 Lördag ... 13.00–15.00 Övriga dagar ...Stängt

(4)

Brukningsavgifter

Fast avgift - vatten per år 1 776,40 kr Fast avgift - spillvatten per år 3 018,90 kr Fast avgift - dagvatten per år 491,70 kr Anläggningsavgift (engångsavgift)

Förbindelsepunktavgift 70 310 kr

Servisavgift 55 280 kr

Tomtyteavgift per kvm 20,80 kr

Lägenhetsavgift 9 690 kr

Där dagvatten ej finns utbyggt reduceras servis- avgiften med 15% och de övriga avgifterna med 20%. Kontakta oss för besked om anläggningsavgift.

Avgifter för vatten och avlopp 2017

Priser inkl. moms Brukningsavgifterna för VA består fast och

rörlig avgift som betalas för den löpande förbrukningen av av vatten, spillvatten och dagvatten.

Det täcker drift- och underhållskostnader samt investeringar, planering och ad mini- stration av VA-verksamheten och VA- anläggningarna.

Anläggningsavgift är en engångsavgift som betalas då fastigheten fått sin anslutning till VA-nätet.

Vad ingår i

VA-avgifterna?

Exempel Villa i Rättvik

En villa med en årsförbrukning på 150 m3 för vatten och spillvatten (utan dagvatten):

Fast avgift 4 795,30 kr

Rörlig avgift (150x(9,51+16,19)) 3 855,00 kr

Summa per år: 8 650,30 kr

Avgift för flerbostadshus

Lgh avgift - vatten per år 442,90 kr Lgh avgift - spillvatten per år 754,10 kr

Avgift för verksamheter

Per påbörjad 200 m3 vatten 442,90 kr Per påbörjad 200 m3 avlopp 754,10 kr För dig med schablonavgift

Permanentbostad - vatten per år 1 902,00 kr Permanentbostad - spillvatten per år 3 238,00 kr Fritidshus - vatten per år 951,00 kr Fritidshus - spillvatten per år 1 619,00 kr För dig med vattenmätare

Rörlig avgift - vatten per m3 9,51 kr Rörlig avgift - spillvatten per m3 16,19 kr Fast avgift extra mätare per år 528,70 kr

(5)

Vattnets hårdhet (dh) har betydelse för exempelvis dosering av tvättmedel och installation av diskmaskin. Ph-värdet anger vattnets surhetsgrad och ska ligga mellan 7.5-9.0.

Vattenmätare

Vattenverk:

Boda Ph 7.9 Hårdhet 4.7 dh Dalfors Ph 8.2 Hårdhet 5.2 dh Dådran Ph 7.5 Hårdhet 2.6 dh Furudal Ph 7.6 Hårdhet 3.1 dh Kärvsåsen Ph 7.6 Hårdhet 11.0 dh Rättvik Ph 8.1 Hårdhet 6.9 dh Vikarbyn Ph 8.0 Hårdhet 7.0 dh

Du avläser mätaren en gång per år

Vattenförbrukning som mäts med vattenmätare ska avläsas en gång per år av dig som kund. Den rörliga brukningsavgiften baseras på föregående års avläsning.

Avläsningen rapporteras in via www.avlasning.se eller på det särskilda kort vi skickar ut årligen.

Även för fastigheter som endast är anslutna till spillvatten- nätet används vattenmätare för att fastställa mängderna.

Utbyte av vattenmätare

Vi utför kontinuerligt byten av vattenmätare enligt ett intervall.

Nu byter vi ut ett stort antal vattenmätare i din kommun.

Detta sker områdesvis och vi eller vår entreprenör Hydro- standard kontaktar fastighetsägare för att boka tid för bytet.

Godkänd mätarplats

För att vi ska kunna byta mätare så måste platsen där mätaren sitter uppfylla vissa krav. Till exempel ska det finnas en fast monterad konsol med två avstängningsventiler.

För dig som ska få din mätare utbytt - läs mer om projektet och hur du kontrollerar din mätarplats på www.dalavattenavfall.se eller ring oss vid frågor 020-200 210.

Ditt vatten

Vattnets hårdhet Mjukt 0–7 dh Medelhårt 7–10 dh Hårt 10–15 dh

(6)

Exempel ordinarie tömning

Tömning av anläggning 8 m3. Ordinarie tur.

Volym 3,1-6 m3 1 449 kr

Överstigande 6 m3 (2x181 kr) 362 kr

Summa: 1 811 kr

Exempel extra tömning/budning Tömning av två anläggningar. Budning.

Anläggning 1: 0-3,0 m3 1 099 kr Anläggning 2: köksavlopp 805 kr

Tillägg för budning 375 kr

Summa: 2 279 kr

Slamtömning för enskilda avlopp

Ordinarie tömning

Volym 0–3,0 m3 1 099 kr/tömning

Volym 3,1–6 m3 1 449 kr/tömning

Överstigande 6 m3 Tillägget gäller ytterligare påbörjad m3.

181 kr/m3

Avgifter för slamtömning 2017

Priser inkl. moms I slamtömningsavgifterna ingår tömning,

transport, efterbehandling och admini- stration.

Budning som det heter i taxan, är då man beställer en extra tömning utöver de ordinarie turerna.

För akut slamtömning Ring kundservice 020-200 210.

Om växeln är stängd, ring 023-133 08.

Latrinbehållare

För latrin från torrtoalett kan särskild behållare hämtas och lämnas av kunden på Drafsåns återvinningscentral.

Kostnaden betalas via faktura.

Latrinkärl inkl behandling: 321 kr SMS-tjänst för slamtömning Under året kommer vi att öppna en SMS-tjänst för meddelande om slamtömning.

Meddelandet går till mobiltelefon som är registrerad på adressen där slam- tömning ska ske.

Du som bor på annan ort eller har din mobiltelefon registrerad på en annan adress behöver anmäla till oss om du vill få våra SMS.

Anmälan och avanmälan kan göras på www.dalavattenavfall.se – sök efter SMS.

Det går också att kontakta oss via telefon/e-post. Se baksidan.

Tilläggsavgifter Budning

Tömning sker inom 3 arbetsdagar. 375 kr Bestämd dag

Tömning sker på bestämd dag. 750 kr Akut tömning

Tömning sker inom 24 h från beställning. 1 430 kr Dubbel bemanning

T ex vid tunga lock eller längre slang- dragningar.

500 kr

Vid två anläggningar, anl. 2 805 kr

(7)

Ordinarie tömning sker en gång per år

När vägarna är framkomliga körs den årliga slamtömningen.

Detta sker löpande och vår entreprenör annonserar i det lokala annonsbladet innan tömningen påbörjas i respektive område. Det står även på vår hemsida www.dalavattenavfall.se Extra tömning eller akuttömning

Utöver ordinarie tömning finns det möjlighet att beställa extra tömning. Kontakta vår kundservice för detta.

Extra tömning (budning) sker inom tre arbetsdagar.

Beställningsdagen är inräknad om budningen beställs före kl 11.00. Akuttömning sker inom 24 timmar från beställning.

Om du vill få tömt en bestämd dag tillkommer en avgift utöver budningsavgiften.

Förlängt tömningsintervall

Om du önskar få längre tid mellan de ordinarie slamtöm- ningarna kan du ansöka om förlängt tömningsintervall hos kommunens tillsynsavdelning för miljöärenden.

Dubbel bemanning

Om det krävs dubbel bemanning för att tömma din anläggning, t ex på grund av lång slangdragning eller mycket tunga lock så tillkommer en avgift. Vi kontaktar dig om detta i så fall.

Tömning av enskilda avlopp

Framkomlighet till brunn

Slambilen är stor och tung och kräver en framkomlig väg. Vi vill också kunna komma nära anläggningen med slambilen, helst inom 20 meter.

Tunga lock

Betonglock större än 75 cm i diameter och som väger mer än 15 kg bör undvikas. Vi kontaktar dig för åtgärd om ditt lock är för tungt.

Rensa och märk ut brunnen

För att underlätta för chauffören att nå din brunn, rensa vägen fram och sätt gärna upp en vimpel för att markera platsen.

Frilägg brunnslocket och lossa på muttrar som rostat fast.

Din trädgård – chaufförens arbetsplats Allt du gör för att underlätta arbetet uppskattas! En del åtgärder är helt nödvändiga.

(8)

Kundservice:

020-200 210

info@dvaab.se

Rullis hämtar ditt avfall

Vår och höst kör vår mobila återvinningscentral ut på vägarna. Till Rullis kan du lämna mindre mängder avfall såsom batterier, ljuskällor, elektronik, målarfärg, kemikalier och liknande.

Se Rullis tidtabell på vår hemsida.

Fakturautskick

Faktura för avfalls- och vattentjänsterna kommer fyra gånger per år.

Den skickas ut 30 dagar innan den ska vara betald. Om du inte fått någon faktura, kontakta vår kundservice. Särskilda fakturor t ex för tilläggstjänster kan skickas däremellan, de har också 30 dagars betaltid.

Betalningsinformation

Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse, vilket f n kostar 60 kr. Efter förfallo- dagen tas även dröjsmålsränta ut. Vid fortsatt obetald faktura skickas fordran till inkasso.

(Med reservation för eventuella prisförändringar under året.) Tänk på miljön och välj gärna e-faktura. Ansök via din internetbank.

Kom och besök oss!

I juni invigs Rättviks nya avloppsreningsverk och vi bjuder in för visning och information om avloppsvattenrening.

I september hålls ÅVC-dagen. Då bjuder vi på fika och aktiviteter på våra Återvinningscentraler.

Telefontider vardagar 08.00–12.00, 13.00–15.00 Besökstider vardagar 08.00–12.00, 13.00–16.00 Besöksadress: Tallskogsvägen 1, Leksand Postadress: Box 234, 793 25 Leksand Webbadress: www.dalavattenavfall.se

Här når du oss på Dala Vatten och Avfall AB

Betaldatum för kvartalsfakturor:

30 mars 30 juni 30 september 30 december

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :