Viadidaktnämndens extra budgetäskande inför övergripande plan med budget

Full text

(1)

Viadidaktnämndens extra budgetäskande inför övergripande plan med budget 2013 -2015

Förslag till beslut

Nämnden, VIAN, beslutar

att äska extra medel för tillgänglighetsåtgärder att äska extra medel för arbetsmiljöåtgärder

att skriva in äskanden i övergripande plan med budget 2013 – 2015

Bakgrund

Viadidakt har ett utökat investeringsbehov för att kunna uppfylla lagens krav om tillgänglighet och säker arbetsmiljö och begär extra medel utöver budgetram för dessa åtgärder.

I bifogad tjänsteskrivelse beskrivs de åtgärder som behövs för säker arbetsmiljö och tillgänglighet i publika lokaler.

Efter beslut kommer nämndens äskanden att föras in i Budget 2013-2015.

(2)

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Vår handläggare Upprättad datum Vår beteckning

Robert Davidsson 2012-08-16 VIAN/2012:37-042

Kommunikationsstrateg Kompletterad Er beteckning

Underlag till extra budgetäskande för extra tillgänglighetsåtgärder

20 september 2011 presenterades en inventering av Viadidakts tillgänglighet för Viadidaktnämnden som bland annat beslutade att förvaltningen skulle arbeta vidare med frågorna samt återkoppla till nämnden våren 2012 med konkreta genomförandeplaner. Återrapport till nämnden gjordes 24 maj 2012.

Genomförandeplaner och aktiviteter är upprättade, många enkelt åtgärdade förbättringar av tillgängligheten är redan genomförda eller påbörjade inom befintliga ramar. Vidare har bland annat struktur och organisation för tillgänglighetsarbetet upprättats liksom omvärldsbevakning, kontakter med fastighetsägare och externa aktörer.

Ett antal viktiga åtgärder bedömdes inte kunna hanteras av Viadidakt eller inom befintliga budgetramar och därför bör beslutade nämnden att skicka dessa frågor vidare till fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker för vidare hantering.

Därefter har kommunstyrelsen ordförande i Katrineholm önskat att dessa extraordinära kostnader ska tas upp i Viadidaktnämndens budgetäskande inför 2013.

Enligt § 7 i ”Avtal om samverkan i gemensam nämnd” ska Katrineholms och Vingåkers kommunstyrelser kommunicera om Viadidakts budgetförslag varje år senast 1 september varför förvaltningen föreslår att de kostnader som avser kostnader för tillgänglighetsåtgärderna i Vingåker hanteras i den processen.

Viadidaktnämnden bör därför äska ett extra tillägg i investeringsbudgeten för 2013 på 862 000 kr för extraordinära kostnader och tillgänglighetsåtgärder som bedöms ligga utanför nämndens ordinarie ansvars- och budgetramar.

(3)

Extra medel Katrineholm

Åtgärd Uppskattad kostnad

Ombyggnation av handikapptoalett i Kullbergska huset så att minimikrav uppfylls.

70 000

Kortläsare vid bakdörr på Kullbergska huset. 50 000

Elektriska dörröppnare och justering av dörrar i

Kullbergska huset (bakdörr plan 1, från hiss till trapphus och dörr till Matsalarna på plan 2).

100 000

Hissmöjlighet för personer med funktionsnedsättning i Röda huset (även personer i permobil måste kunna förflytta sig till samtliga våningsplan).

150 000

Komplettering med taktila knappar samt talande

våningsvisare i hissen i Kullbergska huset (Ca 26 300 kr.

27 000 Möjlighet till direktkommunikation från hiss i

Kullbergska huset med larmcentral. (Investering 2000 kr + 2000 kr/år i driftkostnad.

4 000

Installation av brandlarm på Starten, Mejerigatan. 121 000 Installation av brandlarm på Överskottsmarknaden,

Fredsgatan.

125 000 Komplettering av befintliga brandlarm så att de kan

uppfattas av personer med hörselskada.

105 000 Entré till Björkbacken, Tegnérvägen kompletteras med

ramp. (Extra investeringsmedel begärs alternativt att ägaren ger fastighetsägarna KFAB i uppdrag att vidta och bekosta åtgärderna.)

50 000

Summa 802 000

Extra medel Åbrogården

Åtgärd Uppskattad kostnad

Komplettering av brandlarm på Åbrogården så att de kan uppfattas av personer med hörselskada. (Extra

investeringsmedel begärs alternativt att ägaren ger fastighetsägaren Vingåkershem i uppdrag att vidta och bekosta åtgärderna.)

50 000

Komplettering/förlängning av taktilt gångstråk från trottoar till Åbrogårdens huvudentré.

10 000

Summa 60 000

Några relaterade dokument i ärendet

• Ärende ”Tillgänglighetsfrågorna i Katrineholms kommun” Katrineholms kommunfullmäktige 2010-08-16 (Dnr KS/2010:353-739).

• Kommunplan 2011-2014 för Katrineholms kommun.

• Ärende ” Tillgänglighetsinventering Viadidakt 2011” Viadidaktnämnden 2011-09-20 (VIAN/2011:23-269)

• Skrivelse till fastighetsägarna ”Rapport med begäran om åtgärder med anledning av beslut i samband med tillgänglighetsinventeringen inom Viadidakt” (VIAN/2011:23-269)

• Remissvar ”En god hälsa för alla i Katrineholms kommun- utmaningar 2012 – 2015” 2012-01-20

• Rapport om Viadidakts tillgänglighetsarbete. (Dnr VIAN/2011:23-269.

VIAN:s handling nr 9 2012)

(4)

Viadidaktnämndens åtagande inför övergripande plan med budget 2013 -2015

Förslag till beslut

Nämnden, VIAN, beslutar

att godkänna förslag till Viadidaktnämndens åtagande inför övergripande plan med budget 2013 - 2015

att överlämna förslaget för vidare beredning och beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Katrineholm

att framtagna mål och åtagande för Katrineholms kommun även ska gälla för Viadidakts verksamheter i Vingåkers kommun

att hos kommunfullmäktige begära utökning av investeringsbudgeten med 862 000 kronor för investeringar beskrivna i planen.

Bakgrund

Förslag till åtagande inför övergripande plan med budget för 2013 – 2015 för

Viadidakts verksamheter har enligt direktiv från kommunfullmäktige i Katrineholms kommun upprättats vid förvaltningen, redovisas i sammanträdeshandlingarna.

”Avtal om samverkan i gemensam nämnd, § 7” anger vidare hur Viadidaktnämndens budget ska hanteras:

”Katrineholms kommunfullmäktige skall fastställa budget för den gemensamma nämnden efter samråd med kommunstyrelsen i Vingåkers kommun. Förvaltningens budgetförslag skall kommuniceras mellan kommunstyrelserna i respektive kommun senast 1 september varje år. ”

Viadidakt har ett utökat investeringsbehov för att kunna uppfylla lagens krav om tillgänglighet och säker arbetsmiljö och begär extra medel utöver budgetram för dessa åtgärder.

Efter beslut kommer nämndens åtaganden/budget 2013 - 2015 att redovisas som bilaga till protokollet.

(5)

Dokumentplacering: g:\ekonomi\budget\2013-2015\budget och plan 2013 - till vian.docx

1 (16)

Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för 2013 – 2015

Dnr VIAN/2012:37-042

(6)

2

Innehåll

Viadidaktnämndens övergripande plan med budget för 2013 – 2015 ... 1

Ansvarsområde med verksamhetsfakta ... 3

Ansvarsområde ... 3

Verksamhetsfakta ... 4

Förutsättningar och verksamhetsförändringar ... 5

Ortsutveckling ... 5

Kultur och fritid ... 5

Skola ... 6

Omsorg och trygghet ... 6

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet ... 6

Ekonomi och organisation ... 7

Åtaganden ... 8

Ortsutveckling ... 8

Kultur och fritid ... 10

Skola ... 10

Omsorg och trygghet ... 11

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet ... 11

Ekonomi och organisation ... 12

Investeringar ... 13

Begäran om extra investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder ... 13

Kommunövergripande projekt ... 15

Nya upphandlingar ... 16

Eventuella övriga mål/åtaganden från Viadidaktnämnden ... 16

(7)

3

Ansvarsområde med verksamhetsfakta

Ansvarsområde

Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker har funnits sedan 2001.

Nämnden ansvarar bland annat för följande områden:

• Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning)

• Utbildning i svenska för invandrare

• Särskild utbildning för vuxna

• Eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar

• Studie- och yrkesvägledning

• Personal- och uppdragsutbildning för kommunens anställda samt näringslivet

• Högskole- och yrkeshögskoleutbildningar med service till studenter

• Validering, bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar

• Introduktion av flyktingar, upphör senast maj 2014

• Arbetsmarknadsstöd för personer som står långt från arbetslivet

• Ungdomstorget stöd för ungdomar utanför arbete och studier, feriearbeten

• Samhällsorientering för nyanlända flyktingar och invandrare

• Externt finansierade projekt för invandrare som står långt från arbetsmarknaden

(8)

4

Verksamhetsfakta

Verksamhetsmått Aktuell nivå Prognos helår 2013

Antal studerande på grundläggande

vuxenutbildning 130 per termin 150 per termin

Utbildning i svenska för invandrare 400 per år 400 per år

Särskild utbildning för vuxna 28 per termin 28 per termin

Antal studerande på gymnasienivå 350 per termin 300 per termin

Personalutbildningar 226 225

Antal tentander 266 (2011) 240

Antal deltagare i

arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker på uppdrag av socialförvaltningen

25 kvinnor, 25 män (maj 2012) varav 11 ungdomar 16-25 år, 8 kvinnor, 3 män.

100 personer

Antal deltagare i

arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm på uppdrag av socialförvaltningen

75 kvinnor, 98 män (maj 2012) varav 63 ungdomar, 23 kvinnor, 40 män.

350 personer

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i

Katrineholm/Vingåker på uppdrag från Arbetsförmedlingen

185 personer varav 92 kvinnor, 93 män (maj 2012) varav 39 ungdomar 16-25 år, 18 kvinnor, 21 män.

300 personer

Eftersom deltagande i grundläggande vuxenutbildning är en rättighet måste kommunerna garantera möjligheten att få studera på denna nivå. Från och med första juli 2012 gäller denna rättighet även personer som inte har gått utbildning på studieförberedande gymnasieprogram. För att kunna bereda dessa personer plats inom kommunal vuxenutbildning krävs utökad budgetram.

Antal studerande redovisas per termin eftersom en person kan återfinnas i båda terminerna på ett år.

(9)

5

Förutsättningar och verksamhetsförändringar

Där inget annat specifikt är angivet verkar Viadidakt för att uppfylla åtagande och mål för båda kommunerna oavsett från vilken kommunfullmäktige de centrala åtagandena eller åtagandet/målet är beslutat i.

Ortsutveckling

Katrineholm

Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillväxt. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de

möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder.

Vingåker

Mål: Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser.

Mål: Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun Mål: Vi är stolta över att vi är företagsamma

Utvecklingen på arbetsmarknaden påverkar behovet av kommunala

arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning. Katrineholm har ett stort antal arbetslösa ungdomar och vuxna. En viktig utmaning är att utveckla metoder och samverkan mellan företag, myndigheter och icke statliga organisationer för att kunna matcha och utbilda personer som står utanför arbetsmarknaden för att möta företagens arbetskraftsbehov. Det är av vikt för Katrineholms och Vingåkers utveckling att kommunerna kan erbjuda det regionala näringslivet

kompetensutveckling utifrån den erfarenhet, det nätverk och de upphandlade utbildningarna som Viadidakt har. En fortsatt ambition är att få fler YH-

utbildningar till regionen till exempel inom lager och logistikområdet. Ett större antal sökande till högskolor och universitet innebär ett ökat behov av lärmiljöer på hemmaplan. Viadidakt fortsätter att vidareutveckla sin roll som lärcentrum och den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i regionen. I ljuset av de sänkta statsbidragen för vuxenutbildning är det en

utmaning för kommunerna att få andelen män och kvinnor med

eftergymnasialutbildning att öka. Viadidakt har den naturliga rollen i samverkan kring nyanlända tillsammans med Arbetsförmedlingen. Arbetet med

samhällsorienteringen för nyanlända utvecklas i samverkan med länsstyrelsen till att omfatta fler kommuner.

Kultur och fritid

Visionen för Katrineholm 2025 tar fasta på kulturlivet som en viktig arena för skaparlust och kreativitet; en viktig grund för samhällets utveckling. I

Katrineholm, Sveriges Lustgård, finns fantastiska möjligheter till en innehållsrik fritid för människor i alla åldrar.

Röda Korset bedriver läxläsning och medverkar på språkcáfé på biblioteken.

Björkbackens caféverksamhet har utökats med ett ungdomscafé i lokstallet.

(10)

6

Skola

Barn och unga står för mycket av lusten, livsglädjen och ambitionerna i ett

samhälle. Skolan har en viktig roll i att värna den energin. Skolan ska också stödja barns inneboende lust till lärande. Katrineholms vision 2025 visar vilket slags samhälle som vi vill skapa för våra barn och unga.

Viadidakt medverkar i Katrineholms Tekniska college samt i det nystartade Vård- och omsorgscollage.

För att underlätta språkinlärning för nyanlända ungdomar kommer Viadidakt och Bildningsförvaltningen i Katrineholm att samverka till exempel genom att erbjuda ungdomarna undervisning i svenska för invandrare i Viadidakts regi.

För att effektivisera integrationsprocessen för nyanlända barn och ungdomar kommer Viadidakt att undersöka möjligheterna att utveckla samhällsorienteringen på hemspråk för målgruppen.

Med Bildningsförvaltningen i Katrineholm och Barn- och utbildningsförvaltningen i Vingåker erbjuds ungdomar, som har hoppat av gymnasiet eller riskerar att hoppa av gymnasiet, alternativa aktiviteter på Viadidakts ungdomstorg. Här finns

möjlighet att läsa in enstaka betyg med hjälp av pedagoger. På ungdomstorget finns även möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt coachande samtal. Detta är en verksamhet som under 2012 inte är budgeterad. För att denna verksamhet ska kunna fortsätta krävs att kommunen tar ett helhetsgrepp och beslutar om fortsatta insatser genom vidare finansiering för att kunna möta upp de åtaganden som beslutats. Utan fortsatta insatser kommer antalet ungdomar som inte fullföljt gymnasiet att öka, och därmed riskerar dessa ungdomar att hamna utanför arbetsmarknaden.

Omsorg och trygghet

Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap.

Ungdomar som tidigare inte haft någon framtidstro påvisar efter insatser på Ungdomstorget motivation och livslust. Att satsa på en gemensam ingång för ungdomar i kommunerna är en grundförutsättning för att ungdomarna ska känna trygghet, bli självständiga och uppleva gemenskap i samhället. Studier skapar förutsättning för ett självständigt liv.

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet

Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för

jämlikhet och jämställdhet.

En omfattande tillgänglighetsanalys har genomförts och den visar på stora brister inom lokaler i Katrineholms kommun. Utifrån den åtgärdsplan som antagits av Viadidaktnämnden finns behov av investeringar i nära samarbete med

hyresvärdarna. Detta kräver ett ökat utrymme i Viadidakts budget för att täcka ökade kostnader.

Hälsa, jämställdhet och demokrati är områden som berörs i alla Viadidakts verksamheter. Speciellt viktigt är jämställdhet och hälsa för personer som står

(11)

7

utanför arbetsmarknaden då den egna hälsan är direkt kopplad till delaktighet i samhället och ofta även möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. I de kommunala verksamheterna är det viktigt med ett helhetsperspektiv på uppdraget och att därmed inrätta en gemensam ingång för personer som behöver Viadidakts tjänster.

Samhällsorientering för nyanlända och FogelstadAkademins medborgarutbildning är viktiga insatser för att öka valdeltagandet, stärka jämställdheten samt effektivisera integrationsprocessen.

Den nya gymnasieskolan saknar nationella kurser i IT-kunskap därför kommer Viadidakt att erbjuda orienteringskurser i grundläggande datakunskap för att öka kommuninvånarnas digitala delaktighet.

Ekonomi och organisation

Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke;

genom att ”leva” visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas.

För att på ett fullgott sätt kunna följa Skollagen och vuxenutbildningens olika förordningar kommer det att bli nödvändigt med en översyn av vuxenlärarnas arbetstidsavtal vilket kommer att medföra merkostnader för kommunerna vid en övergång.

Kommunerna bör se över möjligheterna för "En gemensam ingång" enligt SKLs förslag om samlokalisering av resurser för personer som står utanför

arbetsmarknaden med behov av parallella insatser. Förslaget innebär att personal från socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling samlokaliseras med gemensamma resurser och gemensam ledning.

I samband med den förväntade anhöriginvandringen kan det finnas ett värde i att kommunen upprättar ett utökat medborgarkontor i Katrineholm vilket skulle underlätta kommunmedborgarnas kontakt med kommunen och andra myndigheter.

För ökade samordningseffekter och kostnadsbesparingar bör en samlokalisering av Viadidakts verksamheter i Katrineholm genomföras inom snar framtid.

För att klara framtida utmaningar inom nämndens verksamhetsområden bör en ökad samverkan med fler kommuner och aktörer ske. Detta kan bidra till vinster så som samordningseffekter, bredare och mer flexibelt utbud, ökad specialisering och omvärldsbevakning samt enklare att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

För att underlätta en sådan utökad samverkan finns behov av att nuvarande organisationsform konverteras från gemensam nämnd till kommunalförbund.

En organisationsöversyn över förvaltningens ledningsfunktioner är nödvändig då enheterna har för många anställda per chef. Syftet är att göra cheferna mera tillgängliga för att tillsammans med engagerade medarbetare uppnå en högre måluppfyllelse avseende kommunernas åtaganden.

För att verksamheten inom Viadidakts ungdomstorg ska kunna fortgå och för att Viadidakt ska kunna verkställa kommunernas uppdrag och åtaganden till

Viadidaktnämnden krävs finansiering. Ungdomstorget är idag ofinansierat.

(12)

8

Åtaganden

Ortsutveckling

Resultatmål från Katrineholms kommun

Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuxna skapas tillväxt och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling.

Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun

• Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service med kvalitet.

• Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt

• Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer

• Vingåker är en attraktiv besökskommun.

• Vingåkers kommuns verksamheter styrs av medborgarperspektivet och brukarval styr vardagen.

• Vingåker uppmuntrar till företagsamhet och är omtalat för det goda företagsklimatet.

• Vingåker är en attraktiv handelsort.

Åtaganden Målnivå Uppfölj-

ning Källa

Resultat senaste mätning

Jämförelse

Nyföretagandet ska öka delår, årlig, lång sikt

Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka

årlig

Andelen kvinnor och män med

eftergymnasial utbildning ska öka årlig

SCB, befolkningens utbildning åldersgrupp 25- 64 år

kvinnor 33 %, män 22%(2010)

riket : kvinnor 42 %, män 34 % (2010)

Arbetslösheten ska minska, ungdomsarbetslösheten ska minska

månad, delår, årlig, lång sikt

Arbetsför- medlingen

Andelen med försörjningsstöd ska minska

delår, årlig, lång sikt

Socialstyrelsens

statistik 7,8 % (2010) riket 4,4 % (2010)

Andelen studerande som klarar målen i svenska för invandrare, SFI, ska öka

årlig SCB

Andelen studerande som klarar målen i gymnasial

vuxenutbildning ska öka

årlig Skolverkets statistik

(13)

9

Åtaganden Målnivå Uppfölj-

ning Källa

Resultat senaste mätning

Jämförelse

Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling

årlig, långsikt

KKiK mått 15

Katrineholmarna ska känna till platsens varumärke

årlig, lång sikt

Kulturunder- sökning

Katrineholmarna ska känna till vad platsens varumärke står för

årlig, lång sikt

Kulturunders- ökning 2012

Total energianvändning i kommunens fastigheter per kvadratmeter (Vingåker)

Årlig 150 kWh/kvm,

år 2009

Andelen inköpta ekologiska

livsmedel (Vingåker) Årlig Egen 3 % år 2010 i

Andelen arbetslösa (Vingåker) AF

3,7 % år 2010 Vingåkers kommun

Flyttnetto (inflyttade minus

utflyttade) (Vingåker) Årlig Vingåkers

kommun - 3, år 2010

Betyg inom området ”Påverkan” i SCB:s medborgarundersökning (Vingåker)

Årlig SCB 37, år 2011

Andel öppet arbetslösa bland utrikesfödda i relation till övriga arbetslösa. (Vingåker)

Årlig ? 9,6 %, år 2011

Valdeltagande bland utrikes födda i relation till övriga invånare, (Vingåker)

Lång sikt SCB

Känsla av delaktighet och deltagande i samhälle och föreningsliv bland utrikes födda.

(Vingåker)

Årlig Medborgar- undersökning

Antal nystartade företag per 1000

invånare. (Vingåker) Årlig 17,95 %, år

2010

Antal registrerade företag i

Vingåkers kommun. (Vingåker) Årlig 511, år 2010

Företagarna sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen i Svenskt näringslivs enkätundersökning (ranking 1- 290). (Vingåker)

Årlig Svenskt

näringsliv 112, år 2011

(14)

10

Kultur och fritid

Resultatmål från Katrineholms kommun

Ett rikt kultur- och fritidsliv, där särskilt barn och ungdomar prioriteras. Stark samverkan med föreningslivet.

Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun

• Vingåker erbjuder alla goda möjligheter till ett rikt kulturliv med mångfald och bredd.

Åtaganden Målnivå Uppfölj-

ning Källa

Resultat senaste mätning

Jämförelse

Katrineholms kommun har en stark samverkan med

föreningslivet för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige har beslutat

årlig, lång sikt

Utvärdering eller

enkät NKI 60

Antal kulturarrangemang under senaste året i kommunal regi (Vingåker)

Vingåkers

kommun 45, år 2010.

Skola

Resultatmål från Katrineholms kommun

Genom att erbjuda en god och trygg miljö ska de pedagogiska verksamheterna lägga grunden för ett livslångt lärande och göra det möjligt för alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen.

Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun

• Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner

Åtaganden Målnivå Uppfölj-

ning Källa

Resultat senaste mätning

Jämförelse

Andel elever (folkbokförda i kommunen) som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl.

introduktionsprogram ska öka

årlig, lång sikt

SKL KKiK mått

21 76,5 % (2010) 75,9 % (riket)

Samlingsbetyg från medborgarna om ”kommunens plats att leva och bo på” i SCB:s

medborgarundersökning (Vingåkers kommun)

Årlig SCB 50 % år 2011

(15)

11

Omsorg och trygghet

Resultatmål från Katrineholms kommun

De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare.

Åtaganden Målnivå Uppfölj-

ning Källa

Resultat senaste mätning

Jämförelse

Andelen återaktualiserade ungdomar inom socialtjänsten ska minska

årlig KKiK mått 30

69 % (genomsnitt KKiK- kommunerna 2010)

Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet

Resultatmål från Katrineholms kommun

Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa.

Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun

• Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa.

• I Vingåker finns en hög grad av integration mellan kulturer.

Åtaganden Målnivå Uppfölj-

ning Källa

Resultat senaste mätning

Jämförelse

Andelen barn och unga som mår bra ska öka

lång sikt, nästa mätning görs 2014

Våren 2011:

80% av flickorna, 90%

av pojkarna mår bra

Våren 2011 i länet 79,6% av flickorna och 88,4% av pojkarna mår bra

Valdeltagandet ska öka lång sikt

Antalet digitalt delaktiga ska öka 1 742 årlig, lång sikt

Egen

redovisning av antal deltagare i aktiviteter

(16)

12

Ekonomi och organisation

Resultatmål från Katrineholms kommun

Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning.

Kommunövergripande delmål från Vingåkers kommun

• Vingåker har attraktiva arbetsgivare med en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap.

Åtaganden Målnivå Uppfölj-

ning Källa

Resultat senaste mätning

Jämförelse

Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald

lång sikt Personalstatistik, medarbetarenkät

Katrineholms kommunkoncern

har nöjda medarbetare NMI 70 lång sikt Medarbetarenkät 65 (2010)

Andelen nöjda kursdeltagare inom personal- och

uppdragsutbildningen ska öka

delår, årlig Egen redovisn 74,9 % (2010) 77,2% (2011)

Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka

årlig KKiK mått 1

Medelvärde KKiK 78 % (2010)

Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga ska öka

årlig KKiK mått 2

Medelvärde KKiK 56 % (2010)

Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka

årlig KKiK mått 3

Medelvärde KKiK 83 % (2010)

Kommunen har god information

på Katrineholm.se årlig SKL, KKiK mått 14 77 % Medelvärde

KKiK 69 %

Betyg inom området ”ledarskap” i arbetsklimatmätningen (Vingåker)

Vingåkers

kommun 63 % 2011

Betyg inom området ”personlig utveckling” i arbetsklimat mätningen

Vingåkers

kommun 47 % 2011

(17)

13

Investeringar

Benämnning Budget Driftkostnad

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Smartboards 2 st 70 70 70 0 0 0

Utbyte/komplettering av IT-utrustning 70 70 70 0 0 0

Utbyte/komplettering av möbler och

inventarier; alla enheter 90 90 90 0 0 0

Totalt 230 230 230 0 0 0

Begäran om extra investeringsmedel för tillgänglighetsåtgärder

20 september 2011 presenterades en inventering av Viadidakts tillgänglighet för

Viadidaktnämnden som bland annat beslutade att förvaltningen skulle arbeta vidare med frågorna samt återkoppla till nämnden våren 2012 med konkreta genomförandeplaner.

Återrapport till nämnden gjordes 24 maj 2012.

Genomförandeplaner och aktiviteter är upprättade, många enkelt åtgärdade förbättringar av tillgängligheten är redan genomförda eller påbörjade inom befintliga ramar. Vidare har bland annat struktur och organisation för tillgänglighetsarbetet upprättats liksom omvärldsbevakning, kontakter med fastighetsägare och externa aktörer.

Ett antal viktiga åtgärder bedömdes inte kunna hanteras av Viadidakt eller inom befintliga budgetramar och därför bör beslutade nämnden att skicka dessa frågor vidare till

fullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker för vidare hantering.

Därefter har kommunstyrelsen ordförande i Katrineholm önskat att dessa extraordinära kostnader ska tas upp i Viadidaktnämndens budgetäskande inför 2013.

Enligt § 7 i ”Avtal om samverkan i gemensam nämnd” ska Katrineholms och Vingåkers

kommunstyrelser kommunicera om Viadidakts budgetförslag varje år senast 1 september varför nämnden föreslår att de kostnader som avser kostnader för tillgänglighetsåtgärderna i Vingåker hanteras i den processen.

Viadidaktnämnden yrkar därför ett extra tillägg i investeringsbudgeten för 2013 på 862 000 kr för tillgänglighetsåtgärder som bedöms ligga utanför nämndens ordinarie ansvars- och

budgetramar.

Åtgärd Uppskattad kostnad

Ombyggnation av handikapptoalett i Kullbergska huset så att minimikrav

uppfylls. (inkl. ny städskrubb i källaren) 70000

Kortläsare och dörröppnare för alternativ entré till Kullbergska huset. 50000 Elektriska dörröppnare och justering av dörrar i Kullbergska huset (bakdörr

plan 1, från hiss till trapphus och dörr till Matsalarna på plan 2). 100000 Hissmöjlighet för personer med funktionsnedsättning i Röda huset (även

personer i permobil måste kunna förflytta sig till samtliga våningsplan). 150000 Komplettering med taktila knappar samt talande våningsvisare i hissen i

Kullbergska huset (Ca 26 300 kr. 27000

Möjlighet till direktkommunikation från hiss i Kullbergska huset med

larmcentral. (Investering 2000 kr + 2000 kr/år i driftkostnad. 4000

Installation av brandlarm på Starten, Mejerigatan. 121000

(18)

14

Åtgärd Uppskattad kostnad

Installation av brandlarm på Överskottsmarknaden, Fredsgatan. 125000

Komplettering av befintliga brandlarm så att de kan uppfattas av personer

med hörselskada. 105000

Entré till Björkbacken, Tegnérvägen kompletteras med ramp. (Extra investeringsmedel begärs alternativt att ägaren ger fastighetsägarna KFAB i uppdrag att vidta och bekosta åtgärderna.)

50000

Komplettering av brandlarm på Åbrogården så att de kan uppfattas av personer med hörselskada. (Extra investeringsmedel begärs alternativt att ägaren ger fastighetsägaren Vingåkershem i uppdrag att vidta och bekosta åtgärderna.)

50000

Komplettering/förlängning av taktilt gångstråk från trottoar till Åbrogårdens

huvudentré. 10000

Totalt 862000

(19)

15

Kommunövergripande projekt

(20)

16

Nya upphandlingar

Föremål för upphandling

Upphand- lingsform A-C*

Kategori

Kontrakts- periodens längd

Leasing

Ja/Nej Tidpunkt Drift eller investering

Ev. utbildning inom YH

Eventuella övriga mål/åtaganden från Viadidaktnämnden

Ange ev. andra mål/åtagande som nämnden vill ha men som inte täcks inom ovanstående planeringsområden från kommunerna.

(21)

Ansökan om projektmedel från Ungdomsstyrelsen för metodutveckling i arbete med ungdomar 16-25 år.

Förslag till beslut

Nämnden, VIAN, beslutar

att ansöka om medel för metodutveckling i arbete med ungdomar 16-25 år att arbete med metodutveckling och för ett gemensamt arbetssätt ska ske i

samverkan mellan Viadidakt, Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och bildningsförvaltningen i enlighet med beskrivningen i tjänsteskrivelse

Bakgrund

Via Ungdomsstyrelsen kan man under hösten 2012 söka bidrag för kommunala samverkansprojekt som ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden maxbelopp som kan sökas är 150 000 kr.

Prioriterade verksamheter är verksamheter som ger stöd till kommunens arbete med det utökade informationsansvaret. Skolagen säger att kommunens ansvar är att löpande hålla sig informerade om hur unga i kommunen erbjuder dem lämpliga individuella åtgärder.

Prioriterat är också verksamheter som utgår från kunskap om ungas villkor, ger stöd och insikt om hur de kan påverka sin egen livssituation och etablering på

arbetsmarknaden och tar till vara på ungas egna kunskaper och erfarenheter.

Särskilt ska verksamheten prioritera unga med funktionshinder, unga med utländsk bakgrund och avhoppare från gymnasiet och ge deltagarna en praktisk erfarenhet av det privata eller offentliga näringslivet.

Viadidakt arbetsmarknad ser ett behov av att utveckla verksamheten på

Ungdomstorget för att tillsammans med samverkansparterna, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen få ett gemensamt arbetsätt, en gemensam metod och ett gemensamt synsätt i arbetet med ungdomar 16-25 år.

Bilaga: tjänsteskrivelse

(22)

1 (3)

Vår handläggare Datum Vår beteckning

Mia Bärlin 2012-08-16

Ungdomssamordnare

Ert datum Er beteckning

Ansökan om projektmedel från ungdomsstyrelsen för metodutveckling i arbetet med ungdomar 16-25 år.

Bakgrund

Via Ungdomsstyrelsen kan man under hösten 2012 söka bidrag för kommunala

samverkansprojekt som ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden maxbelopp som kan sökas är 150 000 kr. Kraven för att kommunen ska beviljas bidragen är att enligt nedan:

• användas till verksamheter som riktar sig till unga mellan 16- 25 år och som varken arbetar eller studerar.

• Användas till utveckling av verksamheter som riktar sig till utveckling av ett gemensamt arbets- och förhållningssätt mellan samverkanspartners inom en verksamhet.

• Användas till metoder som ger ungdomar kontakt med arbetsmarknaden eller till insatser som stimulerar ungdomar att återuppta avbrutna studier.

• Användas till verksamhet som är förankrad både i politiken och kommunens förvaltningar. Det betyder att det ska finnas ett politiker beslut från någon av förvaltningarnas nämnder.

• Användas till verksamhet som har en plan för hur projektets lärdomar och arbetssätt ska integreras i det ordinarie kommunala arbetet med ungdomararbetslöshet efter

projekttidens slut.

Prioriterade verksamheter är:

• Verksamheter som ger stöd till kommunens arbete med det utökade

informationsansvaret. Skolagen säger att kommunens ansvar är att löpande hålla sig informerade om hur unga i kommunen erbjuder dem lämpliga individuella åtgärder.

• Verksamheter som utgår från kunskap om ungas villkor

• Ger stöd och insikt om hur de kan påverka sin egen livssituation och etablering på arbetsmarknaden.

• Tar till vara på ungas egna kunskaper och erfarenheter.

• Särskilt prioriterar unga med funktionshinder, unga med utländsk bakgrund och avhoppare från gymnasiet.

• Ger deltagarna en praktisk erfarenhet av det privata eller offentliga näringslivet.

(23)

Behov för utveckling av Ungdomstorgets arbete med ungdomar 16-25 år.

Viadidakt arbetsmarknad ser ett behov av att utveckla verksamheten på Ungdomstorget för att tillsammans med samverkansparterna, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och

Bildningsförvaltningen få ett gemensamt arbetsätt, en gemensam metod och synsätt i arbetet med ungdomar 16-25 år. Detta anser vi som viktig i det gemensamma arbetet med att motivera individen samt lyfta individens egna kunskaper och resurser. Syftet med metodutvecklingen är att ungdomar ska få bättre stöd och insikt i hur de själva kan påverka sin livssituation.

Viadidakt ser detta som en viktig del både ur den enskilde ungdomens synpunkt men också ur samverkans och - kvalitetshänsyn. Att ha en gemensam metod att arbeta efter gör det lättare för individen att följa sin egen utveckling. För verksamheten och samverkansparterna blir det lättare att följa upp gruppen ungdomar men också för att följa upp enskilda individer.

En gemensam metod att utgå från gör också att våra uppdragsgivare och samverkansparter, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen kan ta del av resultat och kvalitetsuppföljning på ett bättre sätt vilket underlättar samverkan.

Behovet utgörs av utbildning för de coacher, handläggare, lärare och koordinatorer, från de olika samverkansparterna, som arbetar med ungdomar, inskrivna på Viadidakt, i två olika metoder.

Metoderna som är aktuella är någon av metoderna:

1. 7- tjugo, Metodens huvudsyfte är personlig utveckling och som stöd finns en

handledarutbildning och en metodpärm. Grunderna i metoden är existentiellt synsätt,

involveringspedagogik, konsekvenspedagogik och lösningsfokuserat förhållningssätt. Utöver information om metod, pedagogik och förhållningssätt berörs åtta olika teman särskilt.

Arbetsmaterial finns för att en grupp ska ha heltidssysselsättning i 16 veckor. Metoden 7- TJUGO har utvecklats av Arbetslinjen Klippan

Eller

2. Biologisdesign, vilken är en metodik som syftar till att deltagaren ska ta tillvara på egna resurser och drivkrafter. Individen ska identifiera sin unika kompetens och omsätta det till beslut och handling som leder hela vägen tillbaka till arbete. Biologdesignern har utvecklats av Ibility i samarbete med Stockholms stad och Faros (samverkansprojekt mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket).

Samt utbildning i metoden ELD, experience, learning, description. ELD är en metod som kompletterar 7- metoden eller Biologidesign i syfte att synliggöra det lärande som har skett under deltagarens tid på Ungdomstorget.

3. ELD vilken metod syftar till att medvetandegöra det dagliga lärandet i din verksamhet. Metoden är lätt att anpassa till olika målgrupper. Materialet inkluderar frågor, dokumentationsmallar och övningar i självskattning och feedback. ELD omvandlar erfarenhet till kompetens och avslutas med att deltagaren får ett kompetensbrev.

Kostnad för utbildning samt för arbetsmaterial, 7-tjugo alternativt Biologidesign, av 10 personer uppgår till: ca 100. 000. Kostnad för utbildning i ELD uppgår till ca 12 000 kr.

(24)

Om Viadidakt beviljas resurser till metodutveckling så kommer en grundligare utvärdering av de olika metoderna, 7-tjugo och Biologidesign, att ske i samråd med våra samverkansparter för att sedan välja ut den metod som bäst uppfyller kraven utifrån de behov som finns.

Förslag

Viadidakt arbetsmarknads förlSag är att Viadidaktnämnden beslutar att:

Viadidakt ska ansöka om resurser av Ungdomsstyrelsen för metodutveckling, enligt ovan, under hösten 2012.

(25)

Yttrande över motion om läraryrkets status

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar att

Viadidaktnämnden instämmer i motionen under förutsättning att medel tillförs nämnden för denna satsning.

Bakgrund

Carina Björk-Andersson (FP), Ewa Callhammar (FP) och Ingegerd Furén (FP) har inkommit med en motion om läraryrkets status och elevers resultat.

Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till bildningsnämnden och Viadidaktnämnden för yttrande.

Förvaltningen behöver pröva många olika vägar för att på ett fullgott sätt kunna följa skollagen och vuxenutbildningens olika förordningar. I Budget 2013 – 2015

konstaterar förvaltningen att det kommer att bli nödvändigt med en översyn av vuxenlärarnas arbetstidsavtal vilket troligen kommer att medföra merkostnader för kommunen. Motionen visar på en möjlig väg men många alternativ måste utredas.

Motionärerna vill tillföra bildningsnämnden resurser men även Viadidaktnämnden kommer att behöva tillskott i budgeten.

Förvaltningen anser att motionens förslag mycket väl skulle komplettera de övriga satsningar som görs kring att öka vuxenstuderandes måluppfyllelse och det stämmer väl överens med en av indikatorerna för en framgångsrik skolkommun enligt SKL.

Det är viktigt att också titta på andra delar som ökar läraryrkets status såsom exempelvis arbetets innehåll, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Bilagor:

Motion om läraryrkets status. Tjänsteskrivelser från förvaltningschef Helen Björkqvist, bildningsförvaltningen och Jan Berthelsen, Viadidakt.

Efter beslut kommer tjänsteskrivelserna att bifogas protokollet som en VIAN- handling.

(26)
(27)

Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2012-08-16 VIAN/2012:5-024

Förvaltningskansli

G:\Nämnd\2012\2012-08-23\Läraryrkets status - tjänsteskrivelse.docx

VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150-56873

64180 Katrineholm Telefax:

www.katrineholm.se E-post: info@viadidakt.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Jan Berthelsen, förvaltningschef

Yttrande över motion om läraryrkets status och elevers resultat

Viadidakts förslag till beslut

Viadidaktnämnden instämmer i motionen under förutsättning att medel tillförs nämnden för denna satsning.

Bakgrund

Carina Björk-Andersson (FP), Ewa Callhammar (FP) och Ingegerd Furén (FP) har inkommit med en motion om läraryrkets status och elevers resultat.

Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till bildningsnämnden och Viadidaktnämnden för yttrande.

Bildningsförvaltningens och Viadidakts yttrande

Precis som motionen beskriver har våra elever i åk 9 sämre resultat än riksgenom- snittet och i ett antal ämnen är resultaten sjunkande. Katrineholms kommun behöver förbättra elevernas kunskapsresultat, framförallt inom grundskolan. Idag görs ett antal satsningar och insatser med detta syfte.

Att höja kunskapsresultaten är en långsiktig satsning och det är många olika delar som samspelar för att bli en framgångsrik skolkommun.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det framförallt åtta indikatorer som är av avgörande betydelse:

• Har bra ledare

• Lyfter fram kompetenta lärare

• Har höga förväntningar

• Tar reda på hur det går

• Har fungerande relationer

• Har tydlig ansvarsfördelning

• Fångar upp elever med svårigheter

• Har enats om skolans mål

Motionärerna föreslår att en särskild satsning ska göras för att förbättra elevernas resultat och samtidigt höja lärares status. Detta ska ske genom att en särskild satsning på lärarlönerna utöver vad avtalet säger enligt en modell som bland annat har prövats i Landskrona.

(28)

Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2012-08-16 VIAN/2012:5-024

Förvaltningskansli

G:\Nämnd\2012\2012-08-23\Läraryrkets status - tjänsteskrivelse.docx

VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150-56873

64180 Katrineholm Telefax:

www.katrineholm.se E-post: info@viadidakt.se

Kriterier för att komma ifråga enligt Landskronamodellen är : 1. pedagogisk skicklighet

2. att man ingår i ett arbetstidsprojekt för att öka den reglerade arbetstiden.

Förvaltningen anser att motionens förslag mycket väl skulle komplettera de övriga satsningar som görs kring att öka elevers måluppfyllelse och det stämmer väl överens med en av indikatorerna för en framgångsrik skolkommun enligt SKL.

Det är viktigt att också titta på andra delar som ökar läraryrkets status såsom exempelvis arbetets innehåll, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Motionens förslag till satsning ryms dock inte inom Viadidaktnämndens ordinarie budgetram.

Ärendets handlingar

• Motion om läraryrkets status och elevers resultat

Jan Berthelsen Förvaltningschef

(29)

Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-08-10 Dnr BIN/2011:105, 629

Förvaltningskontoret

G:\Nämnd\2012\2012-08-23\Yttrande motion läraryrkets status (BIF).doc

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150-572 70

641 80 Katrineholm Telefax: 0150- 48 82 00

www.katrineholm.se E-post:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Helene Björkqvist, förvaltningschef

Bildningsnämnden

Yttrande över motion om läraryrkets status och elevers resultat

Bakgrund

Carina Björk-Andersson (FP), Ewa Callhammar (FP) och Ingegerd Furén (FP) har inkommit med en motion om läraryrkets status och elevers resultat.

Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till bildningsnämnden och Viadidaktnämnden för yttrande.

Bildningsförvaltningens och Viadidakts yttrande

Precis som motionen beskriver har våra elever i åk 9 sämre resultat än riksgenom- snittet och i ett antal ämnen är resultaten sjunkande. Katrineholms kommun behöver förbättra elevernas kunskapsresultat, framförallt inom grundskolan. Idag görs ett antal satsningar och insatser med detta syfte. Att höja kunskapsresultaten är en långsiktig satsning och det är många olika delar som samspelar för att bli en framgångsrik skolkommun. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det framförallt åtta indikatorer som är av avgörande betydelse:

• Har bra ledare

• Lyfter fram kompetenta lärare

• Har höga förväntningar

• Tar reda på hur det går

• Har fungerande relationer

• Har tydlig ansvarsfördelning

• Fångar upp elever med svårigheter

• Har enats om skolans mål

Motionärerna föreslår att en särskild satsning ska göras för att förbättra elevernas resultat och samtidigt höja lärares status. Detta ska ske genom att en särskild satsning på lärarlönerna utöver vad avtalet säger enligt en modell som bland annat har prövats i Landskrona.

Kriterier för att komma ifråga enligt Landskronamodellen är : 1. pedagogisk skicklighet

2. att man ingår i ett arbetstidsprojekt för att öka den reglerade arbetstiden.

(30)

Datum Vår beteckning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-08-10 Dnr BIN/2011:105, 629

Förvaltningskontoret

G:\Nämnd\2012\2012-08-23\Yttrande motion läraryrkets status (BIF).doc

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150-572 70

641 80 Katrineholm Telefax: 0150- 48 82 00

www.katrineholm.se E-post:

Förvaltningen anser att motionens förslag mycket väl skulle komplettera de övriga satsningar som görs kring att öka elevers måluppfyllelse och det stämmer väl överens med en av indikatorerna för en framgångsrik skolkommun enligt SKL. Det är viktigt att också titta på andra delar som ökar läraryrkets status såsom exempelvis arbetets innehåll, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Motionens förslag till satsning ryms dock inte inom bildningsnämndens ordinarie budgetram.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Bildningsnämnden instämmer i motionen under förutsättning att medel tillförs nämnden för denna satsning.

Ärendets handlingar

• Motion om läraryrkets status och elevers resultat

Helene Björkqvist Förvaltningschef

(31)

Anmälan av inkomna delegationsbeslut

Förslag till beslut

Nämnden (VIAN) beslutar

att godkänna redovisningen av inkomna delegationsbeslut.

Nedanstående delegationsbeslut har inkommit till nämnden

Förvaltningschef Jan Berthelsen

Sammanställning av delegationsbeslut vuxenutbildningen del nr 310

Chef Viadidakt arbetsmarknad Eva Gustafsson

Sammanställning av delegationsbeslut personaladministrativa ärenden samt avtal och uppsägningar av avtal del nr 311

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :