Avropsinformation. Allmän info. Säljare Avtalstecknare id: Köpare. Övrigt SLL530. Fysioterapiutrustning. Habo TräFo AB

Full text

(1)

Avropsinformation

2004-05-26

Allmän info

Beteckning nr: SLL530

Beteckning: Fysioterapiutrustning

Avtalsnr: 530403

Avtalsdatabas länk: www.ls.sll.se

Avtalets giltighetstid: 2004-07-01 2007-06-30

Version: 001

Förlängning t o m:

Säljare

Avtalstecknare id: 7365565880423

Avtalstecknare: Habo TräFo AB

Organisationsnr: 556588-0423

Kontaktperson avtal: Thomas Karlsson

Telnr: 036-40500 Faxnr: 036-49044

Länk till leverantörsregister: www.emilia.st Mailadress: info@gulare.com

Ordermottagare id:

Ordermottagare:

Kontaktperson:

Telnr: Faxnr:

Mailadress:

Köpare

Köparens id 7381036400006

Köpande organisation Stockholms läns landsting

Köpare/avropare: SLL, Gotlands kommun, Örebro läns landsting

Upphandlande enhets id: 7381036400013

Upphandlande enhet: SLL Upphandling

Kontaktperson: Anne-Cathrine Samfors

Telnr: 08- 690 5717 Faxnr: 08-690 5944

Mailadress: anne-cathrine.samfors@sll.se

Övrigt

Lev villkor DDP

Lev tid: 5 arbetsdagar

Vite: Enl Avtal punkt 3.7, 1% per arbetsdag dock max 15%

Övrigt:

Prislistenr: 530403-001

Leveransvillkor: DDP = Fritt levererat köpare/avropare

(2)

AVTAL

Sid 1 (7)

Avtalsnr 530403

LS 0311-2818

Objekt SLL 530, Fysioterapiutrustning

Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL, samt Gotlands kommun och Örebro läns landsting.

Habo Träfo AB, organisationsnummer 556588-0423, nedan benämnd Leverantören, har följande avtal träffats avseende successiva leveranser av artiklar ingående i bifogad prislista bilaga 1.

3.1 Definitioner

Arbetsdag

Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag, Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag.

Avropande enheter

SLL och dess entreprenörer samt Gotlands kommun och Örebro läns landsting Avtal

Med Avtal avses detta avtalsdokument och därtill hörande bilagor.

Beställning/Avrop

Med Beställning eller Avrop avses de specificerade order som läggs av Avropande enheter enligt detta Avtal.

Leveranstid

Med Leveranstid avses tiden, från det att Beställning läggs till dess att leverans av Varor sker.

SLL

Med SLL avses Stockholms läns landsting med dess förvaltningar, bolag och stiftelser.

Statistikperiod

1= 2004-07-01—2005-06-30 2= 2005-07-01—2006-06-30 3= 2006-07-01—2007-06-30

4= 2007-07-01—2008-06-30 (ev optionsår) Tidsfönster

Med Tidsfönster avses det i Avropsavtal överenskomna tidsintervallet mellan två klockslag då leverans skall ske.

Varor

De i bifogade prislista specificerade artiklarna.

3.2 Omfattning

Leverantören åtar sig att till Avropande enheter, vid avrop, tillhandahålla/leverera Varor i enlighet med detta Avtal.

(3)

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:

A Detta avtalsdokument med bilagor 1 - 2

1. Prislista nr 530403-001, sid 1 - 3 med avropsinformation 2. Koncernöversikt

B Avropsavtal/beställning C Förfrågningsunderlag D Leverantörens anbud

3.3 Avtalsperiod

Avtalet gäller fr o m 1 juli 2004 t o m 30 juni 2007.

Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan uppsägning. SLL har rätt att förlänga Avtalet med upp till ett (1) år. SLL skall skriftligen påkalla förläng-ning senast 3 månader innan Avtalet upphör.

Oaktat ovanstående avtalstid äger SLL rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock högst ett (1) år i det fall en överprövning enligt Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid

kommande upphandling.

3.4 Avrop och beställning

Enheter som omfattas av detta Avtal har rätt att Avropa/Beställa och Leverantören skall ta emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna Leveranstiden.

Entreprenörer till SLL har endast rätt att beställa Varor för förbrukning inom entreprenader tecknade med SLL.

3.5 Leveranstid

Leverans skall ske på i prislistan angiven tid per artikel och beställningsbar enhet.

3.6 Leveransvillkor

Leverans skall ske fritt levererat till Avropande enhet inklusive emballage och transportförsäkring inom SLL. Detta gäller även för Gotlands kommun och Örebro läns landsting.

3.7 Påföljder vid leveransförsening

Leverans skall anses vara försenad om leveransen inträffar senare än Avtalad Leveranstid.

Försening berättigar Avropande enhet till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad Arbetsdag som förseningen varar med 1 % av värdet av den del av varorna som till följd av förseningen inte kunnat tas i bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga 15 % av sagda värde.

3.8 Ersättning

Priser framgår av Prislista, bilaga A1

Beställningsdagens avtalade pris skall gälla.

Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller andra motsvarande avgifter får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som inte har avtalats mellan Parterna.

(4)

Prisjusteringsklausul

a) Priset skall vara fast under tolv (12) månader räknat från den 1 juli 2004.

Efter den 1 juli 2005 gäller punkterna b – f

b) Om Leverantörens kostnader avseende den vara (de varor) som omfattas av detta Avtal skulle förändras med minst tre (3) procent jämfört med

kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära justering av priset med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.

c) Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen senast åtta veckor före den dag fr.o.m. vilken det justerade priset skall gälla.

Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.

Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar till ett överenskommet index eller på annat sätt gör sannolikt att den åberopade kostnadsförändringen inträffat. Prisändringsbegäran skall vara väl dokumenterad med underlag utfärdade av råvaruleverantör, tillverkare eller dylikt samt specificerad med procentuell uppdelning av ändringarna på till exempel råvaror, material, arbetskostnader,

valutaförändringar, transporter mm.

d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med verkan åtta (8) veckor efter det att begäran om prisjustering framställdes.

fram till denna tidpunkt skall i så fall det ursprungliga avtalade priset gälla.

e) Prisjustering får ej ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna prisregleringsbestämmelser.

f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.

Valutajusteringar behandlas inom prisjusteringsklausulen.

Prisjusteringsklausulen gäller även i de fall någon av Parterna begär prisjustering i samband med en avtalsförlängning.

3.9 Fakturering och betalning

Avropande enhet faktureras för utförd leverans. I avropsavtalet/beställningen angiven fakturaadress, beställningsnummer eller motsvarande skall tydligt framgå av fakturan.

Betalning skall ske senast trettio (30) dagar efter inkommen och godkänd faktura.

Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

3.10 Utbildning och information

----

3.11 Bruksanvisning

Bruksanvisning, instruktioner samt övrig dokumentation bör vara skriven på svenska. Brister Leverantören i detta hänseende utgår vite med 0,5% av beställningssumman per påbörjad vecka räknat från dagen för leverans till dess erforderlig dokumentation på svenska överlämnats till Avropande enhet. Vite kan maximalt utgå med 5%.

(5)

3.12 Kvalitet och utförande

Levererade Varor skall överensstämma med lämnade anbudsprover och broschyrer och i Förfrågningsunderlagets kravspecifikation uppställda krav. Konstruktion, utförande, material,

förpackningsstorlek eller sammansättning får inte ändras under avtalsperioden utan SLL Upphandlings, i förväg inhämtade, skriftliga godkännande.

Sterila artiklar skall ha minst ett (1) års hållbarhet kvar vid leverans.

3.13 Godsmärkning

Godset skall vara märkt med beställningsnummer och den internadress som finns på beställningen.

3.14 Krav på förpackning

Förpackningarna skall vara tydligt märkta med storlek och antal.

Transportförpackningarna skall vara av starkt material, väl förslutna och tydligt märkta på en kortsida och en långsida med innehåll och antal (fp x antal) och för sterila Varor även datum och batch-nummer.

Följesedeln med kundens ordernummer skall var fäst, väl synlig, utanpå transportförpackningen.

3.15 Returer

Returer som inte beror på felbeställning skall accepteras inom en (1) månad från leveransdatum.

3.16 Garanti

Leverantören garanterar levererade artiklar inom den tid som finns märkt på respektive förpackning som giltighetstid, hållbarhetstid eller dylikt.

För artiklar där någon tid enligt ovan inte är angiven börjar en garantitid om ett (1) år att löpa vid leverans.

I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för reservdelar, arbete, resor, traktamenten och transporter.

3.17 Reservdelslager

Leverantören är skyldig att hålla reservdelslager under en period av minst tio (10) år.

3.18 Statistik

Leverantören skall, kostnadsfritt, en (1) gång per år, senast en (1) månad efter statistikperiodens slut, lämna statistikuppgifter över utförda leveranser, totalt antal och kronor för respektive artikel (samtliga avropares order sammanräknade). Försäljning till bolag och stiftelser inom SLL och SLLs entreprenörer skall också räknas in. Hänvisning skall ske till positionsnummer angivna i anbudsförfrågan och avtal. I de fall någon artikel eller del därav innehåller PVC skall statistik lämnas på vilket antal som sålts och hur många kilo PVC detta resulterat i. Statistikblanketter tillhandahålles av SLL Upphandling. Vid för sent inkommen statistik utgår vite med 1.000:- per påbörjad vecka som förseningen varar. Vite kan maximalt utgå med 10.000:-.

3.19 Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om

underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”), som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

(6)

Såsom Befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.

Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som Befrielsegrund om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.

För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid Befrielsegrundens upphörande.

Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

Då Befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den Part, som inte har åberopat Befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta Avtal eller del därav.

3.20 Förtida upphörande

SLL har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till omedelbart upphörande om

• Leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.

SLL har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om

• Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare.

• Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande därom.

• Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift

Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om

• SLL i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom.

• SLL är i dröjsmål med betalning enligt punkter 3.9 ovan och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.

3.21 Kontaktpersoner

Kontaktpersoner angående detta Avtal är för SLL: Anne-Cathrine Samfors, tel nr 08-690 57 17 Leverantören: Thomas Karlsson, tel nr 036-40500

3.22 Tillägg och ändringar

Tillägg och ändringar i detta Avtal skall för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda Parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta Avtal.

3.23 Överlåtelse av Avtalet

(7)

Detta Avtal får inte, utan SLL Upphandlings i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåtas på annan Leverantör.

3.24 Övrigt

Beträffande positionsnummer 2.16, 2.17, 3.25, 7.39, finns ytterligare en Leverantör antagen.

A.

Utförandekrav miljö

Leverantören skall senast ett (1) år efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat och dokumenterat

miljöarbete som är öppet för granskning av SLL. Miljöarbetet skall vara aktivt under hela avtalsperioden.

Detta innebär att det minst skall finnas en miljöpolicy, mätbara och tidssatta mål för miljöarbetet med ansvarsfördelning. Miljöarbetet skall följas upp minst en gång per år. Miljöledningsarbetet innebär att leverantören själv organiserar sitt arbete med att se till att dessa krav efterlevs.

Årlig rapportering av miljömål och måluppfyllelse levereras på anmodan.

3.26 Tvist

Tvist i anledning av detta Avtal, vilka ej kan göras upp i godo, skall slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

____________________________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Underskrift av behörig avtalstecknare

För Habo Träfo AB För Stockholms läns landsting

Datum Datum

……… ………..

Underskrift Per Dahlgren

….……… ………..

(namnförtydligande) Margareta Eriksson

(8)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530403 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530403-001

Leverantör Habo TräFo AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Bollar, kuddar, mattor Posnr 2

Bollar med tillbehör

Apelsin 7 cm diam mjuk cellplast med ett elastiskt 5111 BG 23,00 1 23,00 SU 1 5

lackskikt Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Fotboll 21 cm diam cellplast med ett elastiskt 5265 BG 79,00 1 79,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Grape 9 cm diam mjuk cellplast med ett elastiskt 5291 BG 27,00 1 27,00 SU 1 5

lackskikt Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Handboll 16 cm diam cellplast med ett elastiskt 5320 BG 61,00 1 61,00 SU 1 5

lackskikt Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Lillsptutnik grön 8 cm diam med hårda nabbar, par 5017 PR 64,00 1 64,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Lillsputnik gul 10 cm diam med mjuka nabbar, par 5442 PR 64,00 1 64,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Pallone boll 26 cm diam pressövningar samt 5560 NE 32,00 1 32,00 SU 1 5

greppvänlig kastboll Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Redondo boll blå 22 cm diam mjuk boll med många 5737 NE 33,00 1 33,00 SU 1 5

möjligheter Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 1 av 3

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(9)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530403 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530403-001

Leverantör Habo TräFo AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Redondo boll rosa 26 cm diam mjuk boll med många 5738 NE 39,00 1 39,00 SU 1 5

möjligheter Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Storsputnik gul 22 cm diam med mjuka nabbar 5664 BG 99,00 1 99,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Storsputnik lila 22 cm diam med hårda nabbar 5665 BG 99,00 1 99,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Gymnastikmatta med tillbehör

Medica-Mat 190x100x1,6 cm röd PVC fri 5178 RL 650,00 1 650,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Medica-Mat 190x60x1,6 cm röd PVC fri 5177 RL 476,00 1 476,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kuddar

Psoaskudde 30x40x50 cm Brunbeige konstläder 5570 BG 293,00 1 293,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Bälten och selar Posnr 3

Vårdbälten/gåbälten med tillbehör

Fotslynga kraftigt handtag o bygel f foten. För 5264 BG 104,00 1 104,00 SU 1 5

assisterad gångträning Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Träningsutrustning Posnr 7

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 2 av 3

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(10)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530403 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530403-001

Leverantör Habo TräFo AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Balansredskap

Disco sit uppblåsbar för träning av balans och 5100 PK 142,00 1 142,00 SU 1 5

fotmuskler Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Även sittande balansträning träning

Dragapparat

Dragapparat Sussy RA stumma linor, bollar som 5669 BG 102,00 1 102,00 SU 1 5

handtag Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

fästes på dörr, inget motstånd används för att förbättra rörligheten i armar , axlar, nacke etc.

Dragapparat Sussy stumma linor fästes på dörr, inget 5668 BG 75,00 1 75,00 SU 1 5

motstånd Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

används för att förbättra rörligheten i armar, axlar nacke etc.

Friska draget elastiska draglinor fästes på dörr 5267 BG 134,00 1 134,00 SU 1 5

hårt motstånd, nacke axlar, armar och ben Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Gula draget stumma linor fästes på dörr tex. 5295 BG 123,00 1 123,00 SU 1 5

Rekommenderat efter stroke Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Rosa Draget mjukt fjädrande draglinor fästes på dörr 5225 BG 128,00 1 128,00 SU 1 5

lätt motstånd träning för nacke, axlar armar och ben Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 3 av 3

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :