• No results found

06. Remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "06. Remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö- och

byggnadskontoret

2016-04-12 Katarina Tittelbach

Elin Stenberg

Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0046 MBN-2 Diariekod: 400

Miljö- och byggnadsnämnden

Remiss av miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

• Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har upprättat ett miljö- och klimatprogram för

Sollentuna kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har inbjudits att lämna synpunkter till kommunstyrelsen senast 2016-05-06.

Klimatet förändras, jordens resurser är knappa och världens befolkning forsätter växa. Därför måste såväl de styrande i samhället som den enskilda individen ta ansvar och vara med och bidra till en mer hållbar värld. En framgångsrik hantering av miljöfrågorna är central för kommunens utveckling av välfärd och livskvalitet.

Enlig miljöpolicyn, antagen av kommunfullmäktige i november 2014, ska Sollentuna kommun bli den första kommun i landet som inte tär på jordens resurser. Målet ska nås senast 2040. Miljöpolicyn lyfter fram fyra områden som ska prioriteras i kommunens miljöarbete:

• resurshantering/konsumtion

• trafik och transportlösningar

• mark och vatten

• kommunikation och kompetensutveckling.

Enligt klimatstrategin, antagen av kommunfullmäktige i oktober 2010, ska nettoutsläppen av växthusgaser reduceras och minskas till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 2 grader Celsius.

Målet ska nås senast 2030 för den kommunala organisationen och 2040 för kommunen som helhet. Dessa utgör de övergripande klimat- och

miljömålen för Sollentuna kommun. Målen mäts ur ett

konsumtionsperspektiv och följas upp inför framtagandet av nästa miljö- och klimatprogram.

Kommunens ambition att bli första kommun i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser är bra. För att uppnå detta anser dock miljö- och byggnadsnämnden att kraven i åtagandena i miljö- och

klimatprogrammet måste skärpas, utökas och ses över ytterligare.

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-04-12

Dnr 2016/0046 MBN-2 Sidan 2 av 2

Synpunkter av redaktionell art redovisas till stadsbyggnadsavdelningen separat.

Remissvaret bör innehålla en kort text, där det framgår om förslaget/ärendet är kostnadsdrivande eller inte.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att förslaget kan innebära ökade kostnader beroende på vilka aktiviteter som väljs.

Bakgrund

Kommunen har sedan år 2000 en miljöpolicy och sedan år 2010 en

klimatstrategi. På miljöutskottets uppdrag uppdaterades miljöpolicyn 2014.

Miljöpolicyn och klimatstrategin gäller all verksamhet inom kommunen inklusive de kommunala bolagen. De anger den övergripande ambitionen för miljö och klimatfrågor i kommunen. När den nya miljöpolicyn antogs gav kommunfullmäktige i uppdrag åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga nämnder och kommunens bolag arbeta fram ett långsiktigt miljö- och klimatprogram med åtgärder i enlighet med miljöpolicyn och

klimatstrategin.

Handlingsplanen i miljö- och klimatprogrammet sträcker sig till år 2020. De åtaganden som anges i miljö- och klimatprogrammet ska uppfyllas genom kommunens målstyrningsarbete. Handlingsplanens åtaganden och

aktiviteter utgår från de övergripande miljömålen för kommunen. De utgör de första stegen för att uppfylla miljöpolicyn och klimatstrategin. Utöver Sollentuna kommuns övergripande mål har nationella och regionala miljömål samt miljölagstiftning beaktats vid framtagandet av åtaganden i handlingsplanen.

För att klara de övergripande miljömålen ska kommunen ha aktuella styrdokument som leder till minskad resurs- och klimatpåverkan. Vid framtagande och revidering av policys, styrdokument och planer ska miljöpolicy, klimatstrategi samt mål och åtaganden i miljö- och klimatprogrammet beaktas.

Miljö- och hälsoskyddsenhetens och bygglovsenhetens synpunkter framgår av bilagan.

Elisabeth Thelin Elin Stenberg Katarina Tittelbach Förvaltningschef Tf verksamhetsansvarig Miljö- och

hälsoskyddsinspektör

Bilaga:

• Miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun

• Sammanträdesprotokoll

References

Related documents

Barn- och utbildningskontoret fick frågan via remissyttrandet från kommunledningskontoret om Sollentuna kommuns miljö- och klimatprogram enligt yttrandet är kostnadsdrivande

-Barn- och ungdomsnämnden godkänner tjänsteskrivelse 2016-04-11 och överlämnar det som nämndens remissvar till

Rubricerade ärende remitteras till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, trafik-

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Indikator Andel invånare i tätorten som bor inom 200 meter respektive 300 meter till närnatur eller park (%) Målnivå Kommunen följer utvecklingen och arbetar inom vår

Återigen nämns i miljö- och klimatprogrammet att för att nå delmålet behöver väg- trafiken minska till förmån för cykel, gång och kollektivtrafik. Vi behöver även redu-

Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö och jämlik tillgång till stadens resurser (Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026)... Lista över

Danderyds kommun ska arbeta aktivt med utfasning av farliga ämnen och kemikalier och underlätta för de som bor och verkar i kommunen att få en giftfri miljö. MÅL UPPDRAG

På MU-mötet går jag igenom – och öppnar för diskussion - vilka aktiviteter det är, vad som behöver prioriteras, fördelning mellan nämnder format för uppföljning..

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö-

Kultur- och fritidskontoret kan inte bedöma vad åtagandet riktat till kultur- och fritidsnämnden avseende att minska de fossila utsläppen från kommunens egna

 Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar

Lägg till Sollentuna Energi AB och miljö- och byggnadskontoret under ansvarig nämnd för åtagandet ”Minska avfallet enligt gällande avfallsplan”.. 4.2 Trafik-

Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2015-02-24, som sina synpunkter på förslag till trafikstrategi för Sollentuna kommun, och överlämnar

Med utgångspunkt i hur stadsbyggnadsnämnden berörs av förslaget till miljö- och klimatprogram föreslår kommunledningskontoret att bifogade yttrande överlämnas som

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Trafik- och fastighetsnämnden bifaller miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun, exklusive åtagandet ”Ha en byggnad i.. kommunen som uppfyller living

Med tanke på att inget projekt genomförts i Sverige är det också svårt att kalkylera kostnad för detta, men satsningen bedöms som mycket resurskrävande. På totalen

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Kommunstyrelsens miljöutskott har remitterat förslag på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun inklusive bolagen till samtliga nämnder, råd och bolag samt berörda

När det gäller krav på minskat matsvinn och ökad andel vegetariskt anser vård- och omsorgskontoret att vård- och omsorgsnämnden begär att verksamheter som riktar sig till äldre

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig därför positiv till denna punkt, under förutsättning att nämnden tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra dessa

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •