• No results found

Renhållningstaxa 2021 för Eskilstuna kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Renhållningstaxa 2021 för Eskilstuna kommun"

Copied!
40
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen Datum Diarienummer

Kommunledningskontoret 2020-11-23 KSKF/2020:393

Miljö och samhällsbyggnad Handlingsnummer

Kristina Birath, 016-7105156 2020:4035

1 (4)

Kommunstyrelsen

Renhållningstaxa 2021 för Eskilstuna kommun

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Bibehålla renhållningstaxan i 2020 års nivå.

2. Ge Eskilstuna kommunföretag AB i uppdrag att göra en genomlysning av kostnadsstruktur och det tjänsteinnehåll som ligger till grund för

renhållningstaxan samt en övergripande bild av en långsiktig strategi för ökad återvinning och senast 31 mars 2021 återkomma med förslag på förändrad renhållningstaxa för 2021 och 2022.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Eskilstuna kommunkoncerns avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 14 december 2017. Där finns mål om att kraftigt öka andelen avfall som återvinns samt nå en rejäl minskning av mängden som går till förbränning. Den beslutade strategiska

inriktningen för Eskilstuna kommunkoncern 2020-2023 har också mål att minska andelen avfall som går till förbränning. En revidering av avfallsplanen kommer att påbörjas under 2021 och i detta arbete behöver den långsiktiga strategin för återvinning slås fast.

Eskilstuna Energi och Miljö ABs renhållningstaxa är ett viktigt verktyg för nå målen genom att främja en bättre sortering. Det är dyrare att hantera osorterat avfall än sorterat och det ska avspeglas i taxan. Den som sorterar betalar en lägre taxa.

Renhållningstaxan i Eskilstuna har legat still sedan 2019. Senaste beslutet om taxa, i nivå med 2019, togs enbart för 2020. Därför måste ett beslut om taxa för 2021 tas av kommunfullmäktige.

Flera beslut har fattats eller är på väg att fattas på nationell nivå som påverkar

kostnaderna för renhållningen. Regeringen hade tidigare aviserat ett förslag på ny

förpackningsförordning och krav på fastighetsnära avfallshantering som skulle införas

under 2020. Detta ligger i linje med det sorteringssystem som Eskilstuna har vilket

förväntades leda till lägre renhållningstaxa. Under 2020 drog dock regeringen tillbaka

förslaget för ombearbetning.

(2)

Eskilstuna kommun 2020-11-23 2 (4)

Regeringen har infört en ny förbränningsskatt på avfall 1 april 2020 vilket gör att kostnaderna för det utsorterade brännbara avfallet och den svarta påsen i

färgsorteringen har ökat. Tillsammans med ökade kostnader för transport till förbränning har det gett en kostnadsökning på ca 2,5 MSEK. Denna kostnad måste täckas samtidigt som det är fortsatt viktigt att arbeta för att sorteringen blir ännu bättre. Idag är ca 46 procent av det sorterade avfallet sådant som går till förbränning.

Den andelen behöver minska, därför ska taxan styra mot mer sortering.

Renhållningstaxan i Sveriges kommuner jämförs i den så kallade ”Nils Holgersson”- jämförelsen som görs av en grupp intressenter på fastighetsområdet. I rapporten jämförs kostnader baserat på en modell med 15 hushåll som har 1 660L- och 1 190L- kärl för övrigt hushållsavfall samt 1 190L-kärl för matavfall. Med de nya

fördelningarna av taxans fasta och rörliga delar kommer Eskilstunas kunders kostnader enligt Nils Holgersson modellen att få en sänkning på -1,28%. Nils Holgersson modellen jämför taxor för avfall, vatten och avlopp, el samt fjärrvärme och Eskilstunas sammantagna ranking är 12:e lägsta i landet.

Förslaget till ny renhållningstaxa för 2021 antogs av en enhällig styrelse i Eskilstuna Energi och Miljö AB(EEM) 201012. Eskilstuna kommunföretag AB:s styrelse beslutade efter votering att taxan ska vara fortsatt oförändrad 2021 och översände förslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Förslag till ny taxa från Eskilstuna Energi och Miljö AB

Det nya förslaget till taxa ska främja en bättre sortering genom att sänka den fasta kostnaden och öka den rörliga. Taxeförslaget innebär också att varje sorteringskärl ska bära sina egna kostnader. De som inte sorterar får höjningar av taxan. Genom att byta abonnemang och möjliggöra för hyresgäster att sortera sitt avfall kan en

fastighetsägare minska sina kostnader. Detsamma gäller villahushåll som har abonnemang utan sortering.

Taxeförslaget utgår från principen att varje kärlstorlek ska täcka sina egna kostnader.

Detta leder till en omfördelning av renhållningstaxan jämfört med idag. Det innebär exempelvis att ett villahushåll med ett 190 literskärl med hämtning varannan vecka får en ökad kostnad med ca 11 kronor i månaden 2021 jämfört med 2020. Det beror på att avgiften för det större kärlet, 370 liter, för villahushåll tidigare var högre än sin egen kostnad. Nu minskar kostnaden för det större kärlet med ca 47 kronor i månaden.

EEM arbetar i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade årsplan att effektivisera

sin verksamhet. 2021 motsvarar de beräknade effektiviseringarna 1,7 MSEK, ca 1,7

procent. Dock har inflationen de senaste två åren och den införda förbränningsskatten

inneburit att renhållningstaxan enligt förslaget behöver höjas med i genomsnitt 1,8

procent för att få kostnadstäckning av den verksamhet som genomförs inom ramen

för monopolet. För vissa enskilda delar av det avfall som hämtas är kostnadsökningen

större men det är i huvudsak miljöstyrande höjningar i syfte att stimulera bättre

utsortering, som då går att undvika genom att bli bättre på sortering.

(3)

Eskilstuna kommun 2020-11-23 3 (4)

Kommunledningskontorets bedömning

Målen i den beslutade avfallsplanen ska uppnås. Renhållningstaxan är ett av verktygen för att nå dem, tillsammans med åtgärder för att underlätta sortering för hushållen i Eskilstuna.

Den föreslagna taxejusteringen bidrar till att nå målen om ökad återvinning och minska andelarna som går till förbränning genom en stärkt styreffekt bort från osorterat avfall. Tanken i förslaget är att de kostnader som uppstår vid ett visst val av tjänst ska betalas av användaren. Det tar sig uttryck i att varje kärlstorlek och hämtningsintervall ska stå för sina egna kostnader.

Under 2020 har en ny skatt på förbränning av avfall införts. Det har ökat kostnaderna för den brännbara fraktionen och påverkar alla abonnenter.

Kostnadsökningen är, tillsammans med höjda kostnader för transporterna, ca 2,5 miljoner kronor 2021.

De som inte sorterar påverkas mest av taxeförslaget men har möjlighet att går över till mer sortering och kan då undvika en del av höjningen.

Renhållningstaxan är dock ett komplext system med många olika tjänster. Det finns

kvarvarande frågor kring renhållningstaxans struktur och kostnads-täckning för

innehållet i de olika tjänster som ingår. Därför föreslås att Eskilstuna kommunföretag

AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB får i uppdrag att göra en genomlysning av

detta och återkomma med förslag på förändrad taxa för 2021 och 2022. I uppdraget

ingår också att översiktligt beskriva utvecklingen av regelverket på nationell nivå och

viktiga vägval för den kommande revideringen av avfallsplanen för Eskilstuna

(4)

Eskilstuna kommun 2020-11-23 4 (4)

kommunkoncern, i syfte att nå ökad återvinning. Utredningen och förändrat förslag på renhållningstaxa ska vara klart senast 31 mars 2021.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Tommy Malm Kristina Birath

Kommundirektör Miljö- och samhällsbyggnad

(5)
(6)

Regeringen kommer också att se över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar och har i dag beslutat om ändringar i övergångsbestämmelserna så att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tillsvidare. Det

betyder också att den bostadsnära insamling som i dag erbjuds av kommuner eller

avfallsföretag även fortsatt är tillåten.

(7)

Intäktsökningar prognos T2 2020

500 Prisökningar på farligt avfall.

800 Trekammarbrunn och slam. Ökning iom Corona.

800 Slurry (Högre ersättning) samt ökade volymer matavfall.

500 Kärlavfall

200 Trädgårdsavfall 450 Extra tjänster taxan.

300 Övrigt avfall

3 550

(8)

Taxans underskott

Underskott i taxa Prognos 2020 2019 2018 2017

-4214 337 1322 -1020 -4853

(9)
(10)
(11)

Kostnadsökningar 2021

• Ny förbränningsskatt 2,0 MSEK

• Indexreglering transporter 0,5 MSEK

• Matavfallsbehandlingen 1 MSEK

• Totalt 3,5 MSEK (ca 3,5%)

(12)

• Personalkostnad för insamling -1,3 MSEK

• Reparation och underhåll transport -0,2 MSEK

• Övriga förändringar -0,2 MSEK

• Totalt -1,7 MSEK (ca -1,7%)

(13)

• Ökade kostnader 3,5 MSEK

• Effektiviseringar -1,7 MSEK

• Totalt 1,8 MSEK

• Taxehöjning 1,8%

(14)

• Med den förändrade kostnadsfördelningen mellan fast och rörlig får kunderna ett ekonomiskt incitament att sortera sitt avfall.

• Det här ligger i linje med Återvinnings strategiska arbete kring Nollvisinonen.

(15)

Förslag gällande Renhållningstaxa 2021

Förslag till beslut

• Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB föreslås besluta

att fastställa bilaga ”Renhållningstaxa för år 2021” att gälla fr o m 2021-01-01 samt att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.

Sammanfattning

• Renhållningstaxan föreslås justeras och gälla fr o m 1 januari 2021. Den föreslagna höjningen uppgår till 1,8%. Höjningen är ett genomsnitt och för enskilda kundkategorier kan höjning bli något större.

• Den senaste höjningen av renhållningstaxan gjordes 2019. 2020 höjdes inte taxan med de 2,2 % som låg som förslag. Inför 2021 har Återvinning fått ökade kostnaders som främst består i den nya förbränningsskatten och ökade transportkostnader. Kostnadsökningen motsvarar 2,5 MSEK eller 2,5% i taxehöjning.

Ärendebeskrivning

• Den föreslagna taxeökningen motsvarar 1,8% i genomsnitt. För vissa enskilda delar av det avfall som hämtas är ökningen större men det är i huvudsak miljöstyrande höjningar i syfte att stimulera bättre utsortering. Nedan framgår exempel på nuvarande avgift och föreslagen ökning.

(16)

Exempel på avgifter

kr/år inkl. moms 2020 Förändring i kr procent 2021

Sophämtning vid enbostadshus 190 liter

varannan vecka 2 894 kr 130 kr 4,5 % 3 024 kr

Per månad 190 liter

varannan vecka 241 kr 11 kr 4,5% 252 kr

370 liter varannan

vecka 4 900 kr -566 kr -11,5 % 4 334 kr

Per månad 370 liter

varannan vecka 408 kr -47 kr -11,5 % 361 kr

Beräkning enligt modell i Nils Holgersson undersökningen

per m² 25 kr -0,47 kr -1,28 % 24,53 kr

per lägenhet 1 657 kr -22 kr -1,28 % 1 635 kr

per månad och

lägenhet 138 kr -1,75 kr -1,28% 136,25 kr

(17)

Fasta och rörliga avgifter 2021

NY TAXA 2021

Beskrivning Kostnad Inkomst F-kostnad Beräknade-inkomster Total in

Administration 24 832 0 24 832 24 832 24 832

Grov/ÅVC/FA 28 330 0 28 330 28 330 28 330

Totalt fastavgift 53 162 0 53 162 53 162 53 162

Insamling 23 086 0 23 086 22 686 22 686

Behandling 33 260 0 33 260 31 023 31 023

Totalt rörliga avgifter 56 346 0 56 346 53 709 53 709

Extra tjänster 12 459 15 134 -2 675 0 15 134

Totalt extra tjänster 12 459 15 134 -2 675 0 15 134 Resultat

Intäkter totalt 121 967 15 134 106 833 106 871 122 005 38,0

Fasta och rörliga avgifter 2021

(EJ HÖJNING, TAXA 2020)

Beskrivning Kostnad Inkomst F-kostnad Beräknade-inkomster Total in

Administration 24 832 0 24 832 32 835 32 835

Grov/ÅVC/FA 28 330 0 28 330 29 451 29 451

Totalt fastavgift 53 162 0 53 162 62 286 62 286

Insamling 23 086 0 23 086 30 929 30 929

Behandling 33 260 0 33 260 11 990 11 990

Totalt rörliga avgifter 56 346 0 56 346 42 918 42 918

Extra tjänster 12 459 15 134 -2 675 0 15 134

Totalt extra tjänster 12 459 15 134 -2 675 0 15 134 Resultat

Intäkter totalt 121 967 15 134 106 833 105 204 120 338 -1628,5

(18)

• Förbränning (25000 ton, varje kr påverkar 20tkr)

• Omklassningar

• Taxekonstruktionen

• Producentansvar tidningar

(19)

• Med anledning av nya förpackningsförordningen så har vi ändrat fördelningen mellan fast och rörlig avgift.

• Den fastavgiften sänks mellan 9,2-18,6%

• Den rörliga avgiften höjs mellan 8-39%

(20)

• Kunden har 92st 660L kärl för övrigt hushållsavfall och 75st kärl för matavfall.

• Får en höjning på 1,1%

(21)

• Kunden har 3st 660L kärl för övrigt hushållsavfall och 2st kärl för matavfall.

• Får en sänkning på 4,62%

(22)

• Kunden har 3st 370L kärl för övrigt hushållsavfall och 1st kärl för matavfall.

• Får en höjning på 6,99%

• Om kunden förbättrar sin sortering och byter ut ett 370L kärl för övrigt hushållsavfall mot ett 190L kärl för övrigt hushållsavfall.

• Kunden skulle då få en sänkning på 3,02%

(23)

• Modellen bygger på 15st hushåll som har 1st 660L och 1st 190L kärl för övrigt hushållsavfall samt 1st 190L kärl för matavfall.

• Med de nya fördelningarna av taxans fasta och rörliga delar kommer

Eskilstunas kunders kostnader enligt Nils Holgersson modellen att få en

sänkning på 1,28%

(24)

1

Eskilstuna Kommunföretag AB 2020-10-13

Anders Andersson/070-654 57 22

Styrelsen för

Eskilstuna Kommunföretag AB

Renhållningstaxa för Eskilstuna 2021

FÖRSLAG TILL BESLUT

Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår styrelsen besluta

att godkänna föreslagen Renhållningstaxa för Eskilstuna 2021, samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

BAKGRUND

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2020-10-12 enligt nedanstående:

Utöver förelagt förslag beslutades följande: Styrelsen gav AO Återvinning i uppdrag att se över vilka tjänster som idag inkluderas i renhållningstaxan som med fördel kan föreslås utgå i framtiden, samt en handlingsplan och tidsplan för genomförandet.

att ”fastställa bilaga ”Renhållningstaxa för år 2021” att gälla fr o m 2021-01-01, samt att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.

Sammanfattning

Renhållningstaxan föreslås justeras och gälla fr o m 1 januari 2021. Den föreslagna höjningen uppgår till 1,8%. Höjningen är ett genomsnitt och för enskilda

kundkategorier kan höjning bli något större.

Den senaste höjningen av renhållningstaxan gjordes 2019. 2020 höjdes inte taxan med de 2,2 % som låg som förslag. Inför 2021 har Återvinning fått ökade kostnader som främst består i den nya förbränningsskatten. Kostnadsökningen motsvarar 2,5 MSEK eller 2,5% i taxehöjning.

Ärendebeskrivning

Den föreslagna taxeökningen motsvarar 1,8% i genomsnitt. För vissa enskilda delar

av det avfall som hämtas är ökningen större men det är i huvudsak miljöstyrande

höjningar i syfte att stimulera bättre utsortering. Nedan framgår exempel på

nuvarande avgift och föreslagen ökning.

(25)

2 Föreslagen taxa ger följande förändringar:

Exempel på avgifter kr/år

inkl. moms 2020

Förändring i

kr procent 2021

Sophämtning vid enbostadshus 190 liter

varannan vecka 2 894 kr 130 kr 4,5 % 3 024 kr Per månad 190

liter varannan

vecka 241 kr 11 kr 4,5% 252 kr

370 liter

varannan vecka 4 900 kr -566 kr -11,5 % 4 334 kr Per månad 370

liter varannan

vecka 408 kr -47 kr -11,5 % 361 kr

Beräkning enligt modell i Nils Holgersson undersökningen

per m² 25 kr -0,47 kr -1,28 % 24,53 kr

per lägenhet 1 657 kr -22 kr -1,28 % 1 635 kr per månad och

lägenhet 138 kr -1,75 kr -1,28% 136,25 kr Se mer i bilagan: Renhållningstaxa för år 2021.”

Eskilstuna Kommunföretag AB

Tommy Malm

(26)

Protokollsutdrag Eskilstuna Kommunföretag AB 2020-10-20

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Styrelsesammanträde 9/2020 2020-10-20

§ 8 Renhållningstaxa 2021, Eskilstuna Energi och Miljö

Dnr 2020:040

Styrelsen beslutade

att avslå styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö ABs beslut, enligt missiv till styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB, avseende förslag till

Renhållningstaxa för Eskilstuna 2021,

att Renhållningstaxan för Eskilstuna 2021 ska vara oförändrad, samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.

Kent Briby och Elin Andersson föredrog ärendet.

Styrelsen diskuterade ingående förslag till beslut.

Ann-Sofie Wågström m fl yrkade på återremiss för att komplettera ärendet med utredning kring serviceinnehåll i taxan.

Johan Holmqvist m fl yrkade avslag till förslaget till förmån för att taxan och dess konstruktion bibehålls oförändrad för år 2021.

Mötet ajournerades för överläggningar och återupptogs efter 15 min.

Seppo Vuolteenaho yrkade på att ärendet skall avgöras vid dagens möte.

Ordföranden ställde alternativen återremiss mot avgörande vid dagens möte mot varandra. Styrelsen beslutade efter röstning, 8 mot 6, för att ärendet skall avgöras vid dagens möte.

Ordförande ställde därefter alternativen förslag enligt missiv mot

oförändrad taxa och taxekonstruktion mot varandra. Styrelsen beslutade efter röstning, 8 mot 6, för att föreslå kommunfullmäktige oförändrad taxa och taxekonstruktion för år 2021.

Flera styrelseledamöter påpekade att delar av det som ingår i

renhållningstaxan styrs av gällande avfallsplan. Vill man ändra på det så behöver avfallsplanen ses över.

Efter styrelsemötet har Tommy Hamberg reserverat sig mot beslutet.

Reservationen bifogas protokollet.

(27)

BAKGRUND TILL UTSKICKAT FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB beslutade 2020-10-12 enligt nedanstående:

Utöver förelagt förslag beslutades följande: Styrelsen gav AO Återvinning i uppdrag att se över vilka tjänster som idag inkluderas i renhållningstaxan som med fördel kan föreslås utgå i framtiden, samt en handlingsplan och tidsplan för genomförandet.

”fastställa bilaga ”Renhållningstaxa för år 2021” att gälla fr o m 2021-01-01, samt

att överlämna ärendet till Eskilstuna Kommunföretag för vidare behandling.

Sammanfattning

Renhållningstaxan föreslås justeras och gälla fr o m 1 januari 2021. Den föreslagna höjningen uppgår till 1,8%. Höjningen är ett genomsnitt och för enskilda kundkategorier kan höjning bli något större.

Den senaste höjningen av renhållningstaxan gjordes 2019. 2020 höjdes inte taxan med de 2,2 % som låg som förslag. Inför 2021 har Återvinning fått ökade kostnader som främst består i den nya förbränningsskatten.

Kostnadsökningen motsvarar 2,5 MSEK eller 2,5% i taxehöjning.

Ärendebeskrivning

Den föreslagna taxeökningen motsvarar 1,8% i genomsnitt. För vissa enskilda delar av det avfall som hämtas är ökningen större men det är i huvudsak miljöstyrande höjningar i syfte att stimulera bättre utsortering.

Nedan framgår exempel på nuvarande avgift och föreslagen ökning.

I styrelsehandlingen framgår exempel på nuvarande avgift och föreslagen ökning.

___

(28)

Sida 1 av 12

RENHÅLLNINGSSTAXA

för Eskilstuna kommun 2021

Allmänna bestämmelser ... 2

Definitioner ... 2

Serviceavgift ... 4

Tilläggsavgift ... 4

Hushållsavfall ... 5

Flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter ... 5

Hämtning av hushållsavfall i annan behållare ... 7

En- och tvåbostadshus och småhusenhet bostadsrätt där varje lägenhet har egna kärl ... 7

Fritidshus och fritidshus med gemensam hämtning ... 8

Grovavfall ... 9

Mottagande av jaktavfall och avlidet sällskapsdjur ... 9

Trädgårdsavfall ... 10

Latrin ... 10

Slam ... 11

Slamavskiljare ... 11

Minireningsverk ... 11

Sluten tank ... 11

Mälartank ... 11

Fett ... 12

Fosforfälla ... 12

Tilläggstjänster för slam, fett och fosforfälla ... 12

(29)

Sida 2 av 12

Allmänna bestämmelser

Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 - 6 §§ Miljöbalken får uttas av kommunen för täckande av kostnader avseende insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall.

Taxan antogs 20XX-XX-XX av kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun och gäller från och med 2021-01-01.

Alla avgifter anges med moms inkluderad.

Om kostnaderna ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag, förordning eller föreskrift kan angivna priser justeras i enlighet med kostnadsändringen.

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägaren ska betala angivna avgifter till renhållningsorganisationen, Eskilstuna Energi och Miljö AB, hädanefter kallad EEM.

Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare (juridiska personen vid gemensam hämtning). Faktura kan dock efter godkännande av EEM skickas till nyttjanderättshavaren om fakturamottagaren inte har skulder hos EEM. Om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsägaren som är betalningsansvarig.

Fastighetsägaren eller nyttjanderättsägaren ska ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall vid till exempel bostadshus, restauranger, affärer, verkstäder, kontor, skolor, institutioner och förvaltningar där hushållsavfall uppstår.

Ändring av ägarförhållanden för fastigheten ska anmälas av både den tidigare och den nya ägaren. Fastighetsägaren ska anmäla ändring som berör avfallshanteringen, abonnemanget eller betalningsansvaret. Ändringar ska anmälas till EEM. Avgiftsskyldighet föreligger tills ändringsanmälan gjorts.

Skyldighet att betala avgift för bebyggd fastighet eller där hus är under uppförande föreligger oberoende av i vilken utsträckning huset utnyttjas.

Vid avgiftens debitering tillämpas kronutjämning. Vid utebliven betalning inom föreskriven tid uttas kravavgift samt beräknas dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Särskild avgift

När taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift till exempel då förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt prövas beslut om särskild avgift för berörd fastighetsägare av Miljö- och Räddningstjänstnämnden. De grunder som anges i 27 kap. § 5 Miljöbalken beaktas.

Definitioner

Fast avgift

Den fasta avgiften för bostadshus täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen.

För verksamhet täcker den fasta avgiften endast administration och information. För avfall som lämnas på återvinningscentral betalas avgift enligt gällande verksamhetsprislista.

Vid dispens från den rörliga avgiften ska ändå fasta avgiften betalas.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet.

Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Komprimerade kärl accepteras inte.

Övrigt hushållsavfall

Övrigt hushållsavfall är en fraktion av det sorterade hushållsavfallet. När hushåll eller verksamhet sorterar ut avfall med producentansvar till exempel förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall, trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall med mera enligt Eskilstuna kommuns renhållningsföreskrift så är hushållsavfallet sorterat.

Matavfall

Med matavfall menas biologiskt lättnedbrytbart avfall och livsmedelsavfall från hushåll, storkök, restaurang, personalutrymmen i verksamheter eller liknande. EEM beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller genom utsortering i grön påse. Kärl för matavfall ska vara placerat på samma plats som kärl för övrigt hushållsavfall vid hämtningstillfället eller vid anvisad plats.

(30)

Sida 3 av 12

Färgsorterat avfall

Hushållsavfall som sorteras ut i olikfärgade påsar för fraktionerna mat-, förpacknings- och övrigt hushållsavfall.

Osorterat hushållsavfall

Om hushåll eller verksamhet inte sorterar avfallet enligt producentansvarsförordningarna och/eller Eskilstuna kommuns renhållningsföreskrift, så är hushållsavfallet osorterat. Farligt avfall måste alltid sorteras ut.

Omklassning abonnemang

EEM har rätt att ändra abonnemangsform till osorterat om det efter upprepad information om felaktig sortering av hushållsavfallet inte blir en godkänd sortering.

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallskärlet. Det kan vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik, madrasser med mera.

Annat avfall som till exempel byggavfall, fasta installationer, trädgårdsavfall och fordonsdelar klassas inte som grovavfall.

Miljöavgift

Miljöavgift motiveras med hänvisning till Miljöbalken 27 kap. § 5 som säger ”Avgift får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas”. De som inte sorterar sitt avfall på ett sätt som gör att vi kan återvinna det får betala mer än de som sorterar.

Bomkörning

När hämtning eller tömning inte kan utföras på grund av hinder som EEM inte råder över.

Lägenhet

Del av bostadsbyggnad avsedd för ett hushåll.

Småhusenhet

Bostadsbyggnad för permanent- eller fritidsboende med en eller två lägenheter

En- och tvåbostadshus

Avser småhusenhet som används för permanentboende. Är man folkbokförd på adressen räknas man som permanentboende även om man inte använder bostaden permanent. Används även för småhusenhet bostadsrätt när varje lägenhet har eget kärl.

Fritidshus

Avser småhusenhet där man inte är folkbokförd och som är avsedd att användas som tillfällig bostad. Fritidsboende som väljer åretrunthämtning betalar fast avgift för En- och tvåbostadshus

Flerbostadshus

Avser bostadshus med minst tre lägenheter.

Samfällighet

Avser förening eller annan juridisk person med minst fyra hushåll som har ett eller flera gemensamma kärl i ett geografiskt avgränsat område och har gemensam faktura för både den fasta och rörliga avgiften. Samtliga hushåll för området måste ingå i samfälligheten. Används även för småhusenhet bostadsrätt när lägenheterna har gemensam faktura för både den fasta och rörliga avgiften.

Verksamhet

Avser alla verksamhetslokaler och fastigheter som inte innehåller privathushåll.

Kärl

Kärl för hushållsavfall ingår i den rörliga avgiften och tillhandahålls av EEM. Avfall som läggs i kärl ska vara väl paketerat, till exempel inlagt i påse försluten med dubbelknut. Är avfallet förorenat med farligt avfall tas en saneringsavgift ut. Kärl ska på tömningsdagen vara placerat på anvisad plats. Skötsel av kärl är abonnentens ansvar och kärl får inte flyttas från fastigheten.

(31)

Sida 4 av 12

Gemensamt kärl

Två närboende i en- och tvåbostadshus kan dela på ett kärl med hämtningsintervall varannan vecka.

De två delande betalar en fast avgift var. En av fastighetsägarna ska vara ansvarig mot EEM för framkomlighet, sortering, skötsel av kärl samt ha betalningsansvar för rörliga avgiften med eventuella tillägg.

Ansökan sker på särskild blankett som båda fastigheternas innehavare ska skriva under. Där ska framgå vem som är betalnings- och skötselansvarig för rörliga avgiften samt vid vilken fastighet det gemensamma kärlet placeras.

Latrin

I latrinabonnemanget ingår tunnor med lock. Vid hämtning lämnas en ny tunna med lock per hämtad tunna. Endast tunnor tillhandahållna av EEM hämtas.

m3

Förkortning för kubikmeter. Anger volym på till exempel slamavskiljare.

Övervolym

När tömd volym är större än registrerad volym.

Handikappstjänst

Tidsbegränsad, omprövas varje år. Gäller för en- och tvåbostadshus samt fritidshus med enskild hämtning.

Vid en, av distriktsjuksköterska eller läkare, intygad oförmåga att dra fram kärl sker hämtningen från överenskommen plats med EEM.

Serviceavgift

Avgift i kr per gång 2020 2021 Förändring

Ändring av abonnemang 150 165 10,0%

Utkörning-, byte- eller intag av kärl 350 385 10,0%

Byte av förstört kärl 1, 2 450 495 10,0%

1 Tillkommer en kostnad för inköp av kärl enligt prislista från vår leverantör.

2 Gäller inte när EEM förstört kärlet.

Tilläggsavgift

Avgiften tillkommer vid försvårande arbetsförhållanden.

Avgift i kr per tillägg 2020 2021 Förändring

Tillägg 350 385 10,0%

(32)

Sida 5 av 12

Hushållsavfall

Flerbostadshus, verksamheter och samfälligheter

Fast avgift

Avgift i kr per lägenhet/verksamhet och år 2020 2021 Förändring

Flerbostadshus, hyresrätt 1 174 1 007 -14,2%

Flerbostadshus, bostadsrätt 1 226 1 103 -10,0%

Samfällighet och småhusenhet bostadsrätt 1 710 1 489 -12,9%

Verksamhet 726 591 -18,6%

Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften.

Rörlig avgift

Övrigt hushållsavfall med eller utan matavfallssortering i grön påse

EEM beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller med utsortering i grön påse.

Avgift i kr per kärl och år

Kärlstorlek Hämtningsintervall 2020 2021 Förändring

190 liter Varannan vecka 1 069 1 154 8,0%

1 gång per vecka 2 2 137 2 308 8,0%

2 ggr per vecka 1, 2 4 274 4 616 8,0%

3 ggr per vecka 1, 2 6 411 6 924 8,0%

370 liter Varannan vecka 1 724 2 259 31,0%

1 gång per vecka 2 3 447 4 518 31,1%

2 ggr per vecka 1, 2 6 894 9 036 31,1%

3 ggr per vecka 1, 2 10 341 13 554 31,1%

4 ggr per vecka 1, 2 13 788 18 072 31,1%

660 liter 1 Varannan vecka 2 2 552 3 559 39,5%

1 gång per vecka 2 5 102 7 118 39,5%

2 ggr per vecka 2 10 204 14 236 39,5%

3 ggr per vecka 2 15 306 21 354 39,5%

4 ggr per vecka 2 20 408 28 472 39,5%

1 Inga abonnemang med matavfallssortering i grön påse.

2 Gäller endast efter beslut från EEM.

Matavfall hushåll

Kräver abonnemang Övrigt hushållsavfall. Hämtningsintervallet får inte vara tätare än intervallet i abonnemanget Övrigt hushållsavfall. EEM bestämmer storlek och antalet kärl per hämtställe.

Avgift i kr per kärl och år

Kärlstorlek Hämtningsintervall 2020 2021 Förändring

Samtliga Samtliga 0 0

Säsongshämtning från allmänna platser

Med allmänna platser avses till exempel badplatser, sevärdheter och vandringsleder.

Avgift i kr per kärl och säsong

Kärlstorlek Hämtningsintervall 2020 2021 Förändring

190 liter Varannan vecka, 12 ggr - 495

1 gång per vecka, 24 ggr 1 - 990

370 liter Varannan vecka, 12 ggr - 742

1 gång per vecka 24 ggr 1 - 1 485

1 Gäller endast efter beslut från EEM.

(33)

Sida 6 av 12

Markbehållare

Tömning av markbehållare. Avgiften avser transport och behandling.

Avgift i kr per markbehållare och år 1 2020 2021 Förändring

1 m3 matavfall varannan vecka - 14 788

1 m3 matavfall 1 gång per vecka - 29 575

3 m3 övrigt hushållsavfall varannan vecka - 23 430

3 m3 övrigt hushållsavfall 1 gång per vecka - 46 860

5 m3 övrigt hushållsavfall varannan vecka - 29 191

5 m3 övrigt hushållsavfall 1 gång per vecka - 58 382

3 m3 osorterat hushållsavfall varannan vecka 2 - 78 606

3 m3 osorterat hushållsavfall 1 gång per vecka 2 - 157 211

5 m3 osorterat hushållsavfall varannan vecka 2 - 121 151

5 m3 osorterat hushållsavfall 1 gång per vecka 2 - 242 302

1 Kostnad för behållare ingår inte.

2 Gäller endast efter beslut från EEM.

Osorterat hushållsavfall

Avgift i kr per kärl och år Rörlig avgift Miljöavgift Rörlig plus miljöavgift

Kärlstorlek Hämtningsintervall 2021 2021 2020 2021 Förändring

190 liter Varannan vecka 5 265 1 700 5 048 6 965 38,0%

1 gång per vecka 1 10 530 3 400 10 095 13 930 38,0%

2 ggr per vecka 1 21 060 6 800 20 190 27 860 38,0%

3 ggr per vecka 1 31 590 10 200 30 285 41 790 38,0%

4 ggr per vecka 1 42 120 13 600 40 380 55 720 38,0%

370 liter Varannan vecka 9 068 3 300 9 069 12 368 36,4%

1 gång per vecka 1 18 135 6 600 18 137 24 735 36,4%

2 ggr per vecka 1 36 270 13 200 36 274 49 470 36,4%

3 ggr per vecka 1 54 405 19 800 54 411 74 205 36,4%

4 ggr per vecka 1 72 540 26 400 72 548 98 940 36,4%

660 liter Varannan vecka 1 16 250 6 600 16 643 22 850 37,3%

1 gång per vecka 1 32 500 13 200 33 285 45 700 37,3%

2 ggr per vecka 1 65 000 26 400 66 570 91 400 37,3%

3 ggr per vecka 1 97 500 39 600 99 855 137 100 37,3%

4 ggr per vecka 1 130 000 52 800 133 140 182 800 37,3%

1 Gäller endast efter beslut från EEM.

Extratjänster

Extrahämtning, avgift i kr per kärl 2020 2021 Förändring

Sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning, 1:a kärl 488 488 0,0%

Efterföljande kärl på samma hämtställe 100 100 0,0%

Osorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning, 1:a kärl 588 588 0,0%

Efterföljande kärl på samma hämtställe 150 150 0,0%

Sorterat avfall under samma dag som beställning, 1:a kärl 1 744 744 0,0%

Efterföljande kärl på samma hämtställe 100 100 0,0%

Osorterat avfall under samma dag som beställning, 1:a kärl 1 844 844 0,0%

Efterföljande kärl på samma hämtställe 150 150 0,0%

Extrahämtning avgift i kr per markbehållare

Matavfall 1 m3 - 1 500

Övrigt hushållsavfall 3 m3 - 2 000

Övrigt hushållsavfall 5 m3 - 2 500

Osorterat hushållsavfall 3 m3 - 3 500

Osorterat hushållsavfall 5 m3 - 4 000

1 Beställning måste göras före klockan 10.00.

(34)

Sida 7 av 12

Tilläggstjänster

Avgift i tillägg enligt tabellen för Tilläggsavgift. 5 m dragavstånd ingår. 2020 2021

Dragavstånd >5 - 10 m Årsavgift per kärl 1 tillägg 3 1 tillägg 3

Dragavstånd >10 - 20 m Årsavgift per kärl 2 tillägg 3 2 tillägg 3

Dragavstånd >20 - 30 m Årsavgift per kärl 4 tillägg 3 4 tillägg 3

Dragavstånd >30 - 50 m 1 Årsavgift per kärl 6 tillägg 3 6 tillägg 3

Dragavstånd >50 m 1 Årsavgift per kärl 12 tillägg 3 12 tillägg 3

Olåst dörr, bom eller liknande Årsavgift per dörr 1 tillägg 3 1 tillägg 3 Låst dörr, bom eller liknande 2 Årsavgift per dörr 2 tillägg 3 2 tillägg 3

Hiss 1 Årsavgift per kärl 3 tillägg 3 3 tillägg 3

Transportör 1 Årsavgift per kärl 3 tillägg 3 3 tillägg 3

Trappor 1 Årsavgift per trappsteg och kärl 1 tillägg 3 1 tillägg 3

Trångt soprum 1 Årsavgift per kärl 4 tillägg 3 4 tillägg 3

1 Inga nya abonnemang tecknas.

2 Kodlås räknas som olåst.

3 Gånger antalet hämtningar per vecka.

Övriga avgifter

Avgift i kr per behållare och hämtningstillfälle Kärlstorlek 2020 2021 Förändring

Tömning av överfullt kärl 1 140/190 liter 100 100 0,0%

370 liter 200 200 0,0%

660 liter 400 400 0,0%

Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll i kärl 200 200 0,0%

Saneringsavgift vid innehåll av farligt avfall 2

Avgift i kr per m3

Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll i markbehållare - 300

1 Avgiften tas ut på grund av arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning, spill samt att det är en större volym än avtalat.

2 Prissättning efter utsorteringen av farligt avfall.

Hämtning av hushållsavfall i annan behållare

EEM beslutar om det är möjligt och vilken hämtningsfrekvens som ska tillämpas.

Avgift i kr per ton 2020 2021 Förändring

Behandling av övrigt hushållsavfall 1 1 800 2 350 30,6%

Behandling av osorterat hushållsavfall 1 2 800 3 650 30,4%

Felsorteringsavgift 1 500 1 500 0,0%

Saneringsavgift 2

1 Behållarhyra och transportavgift tillkommer, se prislista för verksamhetsavfall.

2 Prissättning efter utsorteringen av farligt avfall.

En- och tvåbostadshus

och småhusenhet bostadsrätt där varje lägenhet har egna kärl

Fast avgift

Avgift i kr per lägenhet och år 2020 2021 Förändring

En- och tvåbostadshus 1 898 1 620 -14,6%

Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften.

(35)

Sida 8 av 12

Rörlig avgift

Färgsorterat hushållsavfall i två eller flera fraktioner

Avgift i kr per kärl och år

Kärlstorlek Hämtningsintervall 2020 2021 Förändring

190 liter Varannan vecka 996 1 404 41,0%

Var fjärde vecka 1 550 703 27,8%

Var åttonde vecka 1 277 354 27,8%

370 liter Varannan vecka 3 002 2 714 -9,6%

1 Efter anmälan om hemkompostering hos Miljö- och räddningstjänstförvaltningen.

Osorterat hushållsavfall

Avgift i kr per kärl och år Rörlig avgift Miljöavgift Rörlig plus miljöavgift

Kärlstorlek Hämtningsintervall 2021 2021 2020 2021 Förändring

190 liter Varannan vecka 1404 3 700 4 696 5 104 8,7%

370 liter Varannan vecka 2 714 7 450 10 452 10 164 -2,8%

Extratjänster

Extrahämtning, avgift i kr per kärl 2020 2021 Förändring

Färgsorterat hushållsavfall inom 5 arbetsdagar från beställning 488 488 0,0%

Osorterat hushållsavfall inom 5 arbetsdagar från beställning 588 588 0,0%

Övriga avgifter

Avgift i kr per kärl och hämtningstillfälle 2020 2021 Förändring

Tömning av överfullt kärl 1 190 liter 100 100 0,0%

370 liter 200 200 0,0%

Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 200 0,0%

Saneringsavgift vid innehåll av farligt avfall 2

1 Avgiften tas ut på grund av arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning, spill samt att det är en större volym än avtalat.

2 Prissättning efter utsorteringen av farligt avfall.

Fritidshus och fritidshus med gemensam hämtning

Fast avgift

Avgift i kr per lägenhet och säsong 2020 2021 Förändring

Fritidshus 1 500 1 363 -9,1%

Fritidshus med gemensam hämtning 1 500 1 363 -9,1%

Kolonilott 190 162 -14,7%

Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften.

Rörlig avgift

Färgsorterat hushållsavfall i två eller flera fraktioner

Avgift i kr per kärl och säsong

Kärlstorlek Hämtningsintervall 2020 2021 Förändring

190 liter 1 gång per vecka, 24 ggr 1 - 990

Varannan vecka, 12 ggr - 495

Var fjärde vecka, 6 ggr 2, 3 - 248

370 liter Varannan vecka, 12 ggr - 743

1 Gäller endast Fritidshus gemensam hämtning och endast efter beslut från EEM.

2 Efter anmälan om hemkompostering hos Miljö- och räddningstjänstförvaltningen.

3 Gäller inte Fritidshus med gemensam hämtning.

(36)

Sida 9 av 12

Osorterat hushållsavfall

Avgift i kr per kärl och säsong Rörlig avgift Miljöavgift Rörlig plus miljöavgift

Kärlstorlek Hämtningsintervall 2021 2021 2020 2021 Förändring

190 liter Varannan vecka, 12 ggr 495 1 575 - 2 070

370 liter Varannan vecka, 12 ggr 743 2 950 - 3 693

Extratjänster

Gäller även utanför hämtningsperiod.

Extrahämtning, avgift i kr per kärl 2020 2021 Förändring

Sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 488 488 0,0%

Osorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 588 588 0,0%

Sorterat avfall i samband med ordinarie tur i området 319 319 0,0%

Osorterat avfall i samband med ordinarie tur i området 419 419 0,0%

Övriga avgifter

Avgift i kr per kärl och hämtningstillfälle 2020 2021 Förändring

Tömning av överfullt kärl 1 190 liter 100 100 0,0%

370 liter 200 200 0,0%

Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 200 0,0%

Saneringsavgift vid innehåll av farligt avfall 2

1 Avgiften tas ut på grund av arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning, spill samt att det är en större volym än avtalat.

2 Prissättning efter utsortering av det farlig avfallet.

Grovavfall

Hämtning av grovavfall

1

Kan endast beställas av bostadsfastigheter med abonnemang. Hämtning görs inom 5 arbetsdagar från beställning.

Avfallet ska vara lyft- och hanterbart för två personer och vara placerat vid överenskommen hämtningsplats.

Avgift i kr per m3 2020 2021 Förändring

Hämtning av sorterat grovavfall uppdelat i fraktioner, förpackat enligt

överenskommelse 310 310 0,0%

Hämtning av osorterat grovavfall, förpackat enligt överenskommelse 465 465 0,0%

Avgift i kr per styck

Hämtning av kylmöbler och vitvaror 310 310 0,0%

1 Vid städning för att komma åt avfallet utgår timkostnad, minsta debitering 1 tim. Se prislista för verksamhetsavfall.

Mottagande av jaktavfall och avlidet sällskapsdjur

Lämnas på Lilla Nybys Återvinningsanläggning.

Avlidet sällskapsdjur

Avgift i kr 2020 2021 Förändring

Avlämning av avlidet sällskapsdjur, per djur 1 3 500 3 500 0,0%

1 Mottagningsavgift enligt gällande prislista av EEM godkänd mottagare tillkommer.

Jaktavfall

Avgift i kr, fast avgift plus viktavgift 2020 2021 Förändring

Fast avgift per avlämning 1 500 1 500 0,0%

Rörlig avgift per kg 30 30 0,0%

(37)

Sida 10 av 12

Trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall

Gäller endast efter godkännande från EEM. Kärl ska på hämtningsdagen vara placerat på anvisad plats.

Avgift i kr per kärl och säsong 2020 2021 Förändring

Hämtning av 1:a kärlet varannan vecka under säsong 490 490 0,0%

Efterföljande kärl 300 300 0,0%

Avgift i kr per hämtning

Extrahämtning av kärl under säsong, utförs inom 7 arbetsdagar 102 102 0,0%

Latrin

Tunnan ska på hämtningsdagen vara placerad på anvisad plats med påsatt lock.

Latrinhämtning

En tunna per hämtningstillfälle ingår i avgiften.

Avgift i kr per år 2020 2021 Förändring

Hämtning varannan vecka 6 000 6 300 5,0%

Hämtning var fjärde vecka 3 000 3 150 5,0%

Avgift i kr per säsong

10 ggr varannan vecka maj-september. Max 2 m från körbar väg 3 150 3 300 4,8%

5 ggr var fjärde vecka maj-september. Max 2 m från körbar väg 1 575 1 650 4,8%

5 ggr varannan vecka juni-augusti. Max 2 m från körbar väg 1 575 1 650 4,8%

2 ggr varannan vecka i juli. Max 2 m från körbar väg 630 660 4,8%

10 ggr varannan vecka maj-september. Utanför toalett 1 4 200 4 400 4,8%

5 ggr var fjärde vecka maj-september. Utanför toalett 1 2 100 2 200 4,8%

5 ggr varannan vecka juni-augusti. Utanför toalett 1 2 100 2 200 4,8%

2 ggr varannan vecka i juli. Utanför toalett 1 840 880 4,8%

Avgift i kr per tunna

Extra tunna vid ordinarie hämtning från körbar väg 315 330 4,8%

Extra tunna vid ordinarie hämtning utanför toalett 420 440 4,8%

Extrahämtning av tunna max 2 m från körbar väg 2 645 676 4,8%

Extrahämtning av tunna utanför toalett 1, 2 750 787 4,9%

Felsorteringsavgift vid felaktigt innehåll 350 400 14,3%

1 Max 50 m från körbar väg.

2 Hämtning sker inom 7 arbetsdagar från beställning.

(38)

Sida 11 av 12

Slam

Anläggningen ska vara lättillgänglig och förberedd för tömning.

För tömning på områdets ordinarie dag ska beställning göras senast klockan 15.00 vardagen innan.

Slamavskiljare

Tömning under aviserad tömningsvecka.

Avgift i kr per tömning 1 2020 2021 Förändring

Slamavskiljare ≤3 m3 1 079 1 100 1,9%

Tillägg för budning vid tömning på områdets ordinarie dag 132 134 1,5%

Tillägg för ytterligare slamavskiljare ≤3 m3 på samma anläggning 538 548 1,9%

Tillägg per påbörjad m3 behållarvolym över 3 m3 380 387 1,8%

1 Avser behandling och transport.

Minireningsverk

Tömning under aviserad vecka. Tömningsinstruktion för minireningsverk ska finnas väl synlig vid anläggningen.

Avgift i kr per tömning 1 2020 2021 Förändring

Minireningsverk ≤3 m3 1 079 1 100 1,9%

Tillägg för budning vid tömning på områdets ordinarie dag 132 134 1,5%

Tillägg per påbörjad m3 behållarvolym över 3 m3 380 387 1,8%

1 Avser behandling och transport. Återfyllnad av vatten ingår inte.

Sluten tank

Tömning på områdets ordinarie tömningsdag. Debiteras minst med registrerad tankvolym

Avgift i kr per tömning 1 Registrerad volym 2020 2021 Förändring

Sluten tank ≤3 m3 1 311 1 337 2,0%

>3 - 4 m3 1 524 1 554 2,0%

>4 - 5 m3 1 764 1 799 2,0%

>5 - 6 m3 2 045 2 085 2,0%

>6 - 7 m3 2 385 2 432 2,0%

Tillägg per m3 tankvolym över 7 m3 380 387 1,8%

Tillägg för ytterligare slamavskiljare (gråvatten) 538 548 1,9%

1 Avser behandling och transport.

Mälartank

Gäller endast tankar som fått beslut och godkännande av EEM.

Avgift i kr per tömning 1 2020 2021 Förändring

Sluten tank ≤5 m3 2 1 035 1 057 2,1%

Tillägg per m3 tankvolym över 5 m3 204 208 2,0%

1 Avser behandling och transport.

(39)

Sida 12 av 12

Fett

Anläggningen ska vara lättillgänglig och förberedd för tömning.

Fettavskiljare

Avgift i kr per tömning1 Volym 2020 2021 Förändring

Fettavskiljare <1 m3 1 903 1 941 2,0%

≥1 - <2 m3 2 791 2 847 2,0%

≥2 - <3 m3 3 683 3 756 2,0%

≥3 - <4 m3 4 578 4 669 2,0%

Tillägg per m3 över 4 m3 880 897 1,9%

1 Avser behandling och transport. Återfyllnad av vatten ingår inte.

Fosforfälla

Säck ska vara placerad vid farbar väg vid hämtningstillfället. Endast hämtning av säck med filtermaterial ingår.

Lösviktsanläggning ska vara lättillgänglig och förberedd för tömning. Endast hämtning av filtermaterial ingår.

Hämtning filtermaterial

Hämtning sker under vår och höst inom 5 arbetsdagar efter beställning.

Avgift i kr per hämtning 1 2020 2021 Förändring

Hämtning av 1:a säck ≤500 kg 1 708 1 742 2,0%

Hämtning av 1:a säck >500 kg 1 808 1 844 2,0%

Avgift per styck för efterföljande säck 500 510 2,0%

Hämtning i lösvikt ≤1 m3 2 628 2 680 2,0%

Hämtning i lösvikt >1 m3 2 728 2 782 2,0%

1 Avser behandling och transport.

Tilläggstjänster för slam, fett och fosforfälla

Avgift i tillägg enligt tabellen för Tilläggsavgift 2020 2021

Slangdragning >10 - 20 m 1 tillägg 1 tillägg

(10 m slangdragning ingår) >20 - 30 m 2 tillägg 2 tillägg

>30 - 40 m 4 tillägg 4 tillägg

>40 - 50 m 1 6 tillägg 6 tillägg

>50 m 1 10 tillägg 10 tillägg

Lock tyngre än 25 kg 1 1 tillägg 1 tillägg

Avgift i kr per gång 2020 2021 Förändring

Tömning vid tidsbokning på områdets ordinarie dag 394 400 1,5%

Akuttömning 2 985 1 000 1,5%

Tömning utanför ordinarie arbetstid 3 2 628 2 670 1,6%

Bomkörning 350 375 7,1%

Avgift i kr per m3

Övervolym 600 650 8,3%

1 Inga nya abonnemang tecknas.

2 Utförs inom 48 timmar

3 Ordinarie arbetstid: Vardagar 07.00-16.00

(40)

Reservation

Kommunföretags styrelsemöte 201020 Renhållningstaxa

Utifrån mitt sysslomannaansvar i både EEMs och Kommunföretags styrelser, är det viktigt att bolagets taxor är både rättvist utformade och styrande mot bästa möjliga beteende från olika kundgrupper.

Renhållningstaxan ska bäras av det samlade taxekollektivet och inte subventioneras av andra verksamheter.

Utifrån löneutveckling, övrig kostnadsutveckling och den statligt beslutade förbränningsskatten sammanvägt med vidtagna effektiviseringar och med

presenterat ekonomiskt underlag, menar jag att förslaget att höja taxan med 1,8 procent är bästa möjliga vetande och bör bifallas.

Styrelsens beslut att inte höja taxan och då riskera ett ekonomiskt underskott under nästa år och därmed också avstå att förbättra styrningen mot en ytterligare

förbättrad sortering av avfallsresurser anser jag vara en felbedömning, mot vilken jag reserverar mig.

Tommy Hamberg

References

Related documents

I ordinarie hämtningsavgift för enfamiljshus ingår hämtning av hushållsproducerat grovavfall vid fyra tillfällen per år för permanentboende och vid ett tillfälle, vår eller

Syfte Syftet med detaljplanen är att ersätta de två gällande detaljplaner för området för att anpassas till kommande verksamheter.. Området kommer bland annat att utvecklas

• Att hitta en ekonomisk framtida balans mellan investeringsbudget för inköp samt budget för att vårda Eskilstuna kommuns konstsamlingar kontinuerligt, både samlingen på

Totalresultatet per kommun (d.v.s. 54 eller 108 samtal respektive 54 eller 108 mail) ger en bättre bild av verkligheten än de resultat som redovisas på ”förvaltningsnivå”

Att personal inom våra verksamheter ska ha och använda arbetskläder på ar- betsplatsen samt i omvårdnadsnära arbete också använda visir och från och med hösten också med

Den här hållbarhetsrapporten för 2020 beskriver hur Eskilstuna Kommunföretag med dotterbolag under 2020 har arbetat för och bidragit till att uppnå kommu- nens strategiska mål

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl och lämnar övriga

Fastighetsinnehavare sorterar ut matavfall, restavfall, tidningar och färgade glasförpackningar i ett fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl och lämnar övriga