• No results found

Första linjen för barn och unga inom

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Första linjen för barn och unga inom"

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Första linjen för barn och unga inom hälso och sjukvården

Region Örebro län

(2)

Första linjen på UM

• UM fick 2011 uppdraget vara en del av första linjen för psykisk hälsa tillsammans med

vårdcentralerna. Förstärkning med två tjänster.

• Stöd av barnpsykiater från BUP en gång i

månaden redan från början för bedömning av vårdnivå då gränssnitt saknades.

• Inflödet ökade tydligt ganska omgående.

(3)

Anpassningar utifrån uppdraget

• Prioriteringsordning

• Utformning av bedömningsinstrument

• Kartläggande samtal via telefon eller drop in.

• Väntelista

• Höjd kompetens hos medarbetarna. Vidare utbildning steg 1.

• Ärendekonferenser- för prioritering och avstämning gällande bedömningar.

• Vid utebliven behandlingseffekt remittering till psykiatrin.

(4)

Lite siffror…

• Ca 36 000 ungdomar i åldrarna 15-22 år i Örebro län.

• I dagsläget 12 psykosociala resurser. Utökning sedan 2011 med 5 tjänster.

• 2016 tog vi emot 971 individer

• Hittills 2017 har vi tagit emot 813 individer

• Väntetid till samtal för ärenden som inte kan

prioriteras är mellan 2-4 månaders väntetid.

(5)

Utmaningar och möjligheter

• UM: Lågtröskelverksamhet med hög tillgänglighet och flöde. Förtroende.

• Första linjen: behandlingsarbete som bromsar flödet.

• Hitta balans mellan uppdragen.

• Viktig del av vårdkedja.

• Hjälper till att slussa rätt. Gör det lilla extra.

• Behålla fler ungdomar i behandling

• Kompetenshöjande och utvecklande: arbetssätt, metoder

• Tillgänglighet: vård via webben.

(6)

Gränssnitt gällande vårdnivå mellan primärvård och psykiatri och

resursbehov

• Befintlig överenskommelse var inte applicerbar på barn och unga.

• 2012 togs den första överenskommelsen fram. I detta

arbete kunde konstateras att det saknades kompetens och resurser på vårdcentralerna att ge vård och behandling till barn med psykisk ohälsa i åldrarna 6-14 år.

• I budget för 2013 avsattes medel för en samlad satsning riktad till dessa åldrar både till primärvården och

barnpsykiatrin.

(7)

•Tidig bedömning och behandling vid

lindrig till måttlig psykisk ohälsa för

barn och unga 6-14 år och deras

vårdnadshavare i Örebro län.

(8)

• Primärvården:

6,0 psykosocialresurs 1,0 allmänläkare

2014 startade Samtalsmottagning i primärvården. Resurs för vårdcentraler i hela länet oavsett driftsform.

• BUP:

1,75 specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

2,0 psykologer.

Förstärkning för att arbeta konsultativt gentemot första linjen.

(9)

Flödet in

•Vårdcentraler ca 18 %

•Direkt till kurator 48%

•Hänvisade från bup ca 25 %

•UM ca 8%

(10)

•93 % får hjälp inom 0-3 veckor.

•Drygt 20 % går vidare till annan instans: BUP, socialtjänsten etc.

•Generellt korta kontakter 4,5 besök

(11)

Aktuell problematik

• Oro, ängslan 47%

• Nedstämdhet, depression 26%

• Beteendeproblematik 20,5%

• Psykosomatiska besvär

• Sorg och kris

• Ätproblem

• Sömnsvårigheter

References

Related documents

The results from this study showed that people with cancer parti- cipating in an exercise intervention during treatment found that ex- ercise improved functioning in daily life

Samtidigt som det finns ett behov av en tillgänglig verksamhet som Första linjen för att barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa ska kunna få behandling kan det vara av

Med aktuell forskning och gedigen erfaren- het redogör han för skolans roll i flyktingbarns psykosociala utveckling; på vilket sätt kan barnens erfarenheter påverka deras

Syfte: En litteraturstudie har utförts med syfte att undersöka orsaker till psykisk ohälsa, hur den yttrar sig bland barn och unga samt insatser som bör genomföras för att

Vårdgivaren får ersättning för samverkan med annan vårdgivare och/eller personal från kommunen som ger insatser till barn och unga och där samverkan inte kan hänföras till

Enligt SKLs positionspapper ökar inte de allvarliga psykiska sjukdomarna hos barn och unga. Däremot ökar den psykiska ohälsan och tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin i

Primärvården tar emot unga vuxna som söker för psykisk ohälsa som oro och ångest, nedstämdhet och depression, kris och stress samt psykosomatiska besvär såsom

[r]

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerbottens läns landsting granskat huruvida landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det finns

Arbetet med att förbättra kvaliteten i insatser till barn och unga med psykisk ohälsa enligt beslutad PRIO-plan 2012 (plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa)

Verksamhetschef deltar två gånger per termin i länsövergripande möten för att uppdatera Hjälpredan som är ett verktyg som syftar till att klargöra ansvarsfördelningen

Detta har lyfts nationellt som något som inträffat på olika håll och det är viktigt att det sprids inom hälso- och sjukvården för att förebygga att det inte händer inom

Vårdgivaren får ersättning för samverkan med annan vårdgivare och/eller perso- nal från kommunen som ger insatser till barn och unga och där samverkan inte kan hänföras till

Vuxna och barn över 10 år ska äta 500 gram grönsaker, frukt och bär varje dag (barn från 4-10 år 400 gram) men många barn äter hälften, eller än mindre, av den

Enligt överenskommelsen utgår 250 miljoner till regionerna för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med

Due to the nature of aerial surveys, the data on this map only provide rough estimates of location, intensity and the resulting trend information for agents detectable from the

Kan detta enskilda arbete vara en följd av att teamen inte har getts eller tagit sig tid till att utarbeta gemensamma definitioner av vad det hälsofrämjande och förebyggande

En annan studie genomförd av DeVore och Ginsburg (2005) visar att många barn och unga fortfarande saknar tillräckligt mycket stöd från sina föräldrar eller en annan vuxen

Det är viktigt att ungdomar har kunskap när det gäller grundläggande privatekonomi – planering av inkomster och utgifter, lån, krediter, räntor, sparande, betala räkningar –

Efter att ha skissat en bild av forskares bakomliggande motiv för att förespråka estetik och estetiska dimensioner i naturvetenskaplig undervisning skildras undertill

När ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge samt frågor som gäller barnets/barnens försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos

När föräldrar ansöker om att skriva avtal gällande vårdnad, boende eller umgänge ska familjerätten utreda om avtalet är till barnets bästa.. Barnets bästa är avgörande i

From 1 mars 2022 införs en ny lag, som innebär att föräldrar som överväger att gå till domstol i en vårdnadstvist först ska genomgå ett informationssamtal.. Det är