För att kunna utvärdera vilka aktiviteter vid fakulteten som har en betydande miljöpåverkan har en inventering gjorts av dessa.

Download (0)

Full text

(1)

Naturvetenskapliga fakulteten  Göteborgs universitet 

 

MILJÖHANDBOKEN  Kapitel 4.3 

 

Upprättat av Miljörådet 2004‐06‐21   Fastställt av Miljösamordnaren 2006‐10‐15  Senast reviderat av Miljösamordnaren 2012‐08‐14   

Miljöinventering av Naturvetenskapliga fakulteten   

1 Om denna miljöinventering  1.1 Syfte  

För att kunna utvärdera vilka aktiviteter vid fakulteten som har en betydande miljöpåverkan har en  inventering gjorts av dessa. 

Inventeringen omfattar de aktiviteter som äger rum vid fakultetens samtliga institutioner och  enheter och som utförs av anställda, forskare och studenter. Utredningen baseras på uppgifter med  början från 2003 och framåt. Miljöaspekterna revideras årligen. 

 

1.2 Omfattning 

Inventeringen omfattar verksamheterna vid fakultetens samtliga institutioner och enheter. 

 

1.3 Metodik 

Miljöarbetet inom institutionerna leds och drivs av en eller flera miljösamordnare per hus enligt  nedan. Uppgifter om institutionernas verksamheter har insamlats av dessa miljösamordnare genom  intervjuer med nyckelpersoner. 

 

2 Verksamhetsbeskrivning 

(2)

2.1 Allmänt 

Naturvetenskapliga fakulteten ansvarar för verksamhet inom det naturvetenskapliga  verksamhetsområdet vid Göteborgs universitet. 

Fakultetens aktiviteter sträcker sig över vida områden – från marina vetenskaper, miljöfrågor,  kulturvård och alla huvudområden inom biologin, en stor bredd inom kemi, geovetenskaper och fysik  till matematikens inre. Kontakter och samverkan med de medicinska och tekniska 

vetenskapsområdena är omfattande. Programutbildningar inom farmaci (biovetenskapligt  läkemedelsprogram samt apotekar‐ och receptarieutbildningar) utgör framgångsrika exempel på  samarbete över fakultetsgränserna. 

 

2.2 Institutioner och enheter  2.2.1 Botanhuset 

I Botanhuset finns Institutionen för biologi och miljövetenskaper.  

I Botanhuset fanns år 2010 125 personer med permanent arbetsplats i huset samt 270  

helårsstudenter. Botanhuset ligger på Carl Skottbergs Gata 22 B vid Botaniska Trädgården i Göteborg  och verksamheten ryms i 8000 m2. Fastigheten förvaltas av Akademiska Hus i Göteborg AB. 

 

2.2.2 Chalmers tvärgata 

Matematiska vetenskaper finns på Chalmers tvärgata 3. Här arbetar 

160 personer och ca 650 GU‐studenter samt ca 60 master‐studenter. Fastigheten ägs av Akademiska  hus och hyrs genom Chalmers Fastigheter. Matematiska vetenskaper disponerar 6737 m2. 

 

2.2.3 Fysik 

Institutionen för fysik finns på Fysikgränd 3 (Fysik Forskarhus) och Fysikgården 1 (Origo och Soliden). 

Här arbetar ca 95 personer och ca 200 helårsstudenter bedriver sina studier här. Inom husen finns  också två Chalmersinstitutioner med helt avskild ekonomi. Chalmersfastigheter äger Forskarhuset  och Akademiska hus äger Origo och Soliden. Origo och Soliden hyrs av Chalmersfastigheter. GU hyr  ca 2800 mav Chalmersfastigheter. 

 

2.2.4 Geovetarcentrum 

Institutionen för geovetenskaper, Institutionen för kulturvård samt Fakultetskansliet för 

naturvetenskap finns i Geovetarcentrum på Guldhedsgatan 5 A. Dessa enheter använder 9347 m2 av  fastighetens yta fördelat på 4 plan. Här arbetar ca 130 anställda och 480 helårsstudenter bedriver  sina studier här. 

(3)

2.2.5 Hasselbladslaboratoriet 

Svenskt NMR‐centrum finns på Medicinaregatan 5C och verksamheten upptar 1225 m2. Fastigheten  ägs och förvaltas av Akademiska Hus i Göteborg AB. Detta är norra Europas största laboratorium för  kärnmagnetisk resonans‐spektroskopi och här erbjuds forskare från hela landet att utföra NMR‐

experiment. Två personer är anställda här och 1 doktorand har sin forskarutbildning förlagd hit. 

2.2.6 Kemihuset 

Institutionen för kemi och molekylärbiologi  finns på Kemigården 4, Kemivägen 4 och 10. Här  arbetar 145 personer och 465 helårsstudenter bedriver sina studier här. Inom huset finns även tre  Chalmersinstitutioner med helt avskild ekonomi. Akademiska Hus äger huset men det hyrs av  Chalmersfastigheter. GU hyr 14000 m2 i sin tur av dessa. 

 

2.2.7 Kulturvård, Mariestad 

I Mariestad, vid Institutionen för kulturvård/Dacapo bedrivs utbildning, forskning och  uppdragsverksamhet.  

Verksamheten omfattar ämnesområdena bygghantverk, trädgårdshantverk samt park‐ och  landskapsvård.  

Huvudman för grund‐ och forskarutbildning är Institutionen för kulturvård. Huvudmannaskapet för  uppdragsverksamheten har Mariestads kommun. Samarbetet regleras via avtal mellan kommunen  och naturvetenskapliga fakulteten. 2 universitetsanställda finns här. 

 

2.2.8 Lundbergslaboratoriet 

I Lundbergslaboratoriet finns Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Fastigheten ligger på  Medicinaregatan 9C och förvaltas av Akademiska Hus i Göteborg AB. Totalt förfogas över 3500 m2 i  fyra plan, kulvert samt takvåning. 

Sammantaget för dessa avdelningar finns ca 100 anställda inklusive forskarstuderande samt 173  helårsstudenter.  

 

2.2.9 Sven Lovén centrum för marina vetenskaper 

Verksamheten vid centrat sker vid två marina fältstationer; på Kristineberg, Fiskebäckskil i Lysekils  kommun och på Tjärnö i Strömstads kommun. Här finns specialutrustning för marin forskning och  utbildning inklusive flera fartyg. Studenter från huvudsakligen Göteborgs universitet tillbringar  alltifrån några dagar till flera månader av sin studietid vid centrat. Gästforskare från hela världen  använder också centrats faciliteter. Sven Lovén centrum har 40 anställda. Vid Kristineberg bedrivs  verksamheten i 5208 m2 fördelat på flera byggnader som ägs av Akademiska Hus och Kungliga 

(4)

Vetenskapsakademin. Vid Tjärnö fördelas laboratorier, verkstäder och kontor på 5961 m2 som ägs av  Akademiska Hus.  

 

2.2.10 Zoologen 

Här finns Institutionen för biologi och miljövetenskaper samt Kansliet för biologiundervisning i  huset.  

Institutionen som är belägen på Medicinaregatan 18A består av ett 6‐planshus med fyra 

forskningsvåningar, en undervisningsvåning samt en souterrängvåning med djuravdelning och förråd. 

Dessutom finns ett garage för bilar och ett förråd för båtar. Akademiska Hus i Göteborg AB äger och  förvaltar fastigheten på ca 6500 m2. 

Här arbetar 96 personer och 245 helårsstudenter bedriver sina studier här. 

 

3 Miljöaspekter 

3.1 Lagar och andra krav 

Naturvetenskapliga fakulteten omfattas av de lagar och andra krav som hela  Göteborgs universitet omfattas av. Dessutom finns ett antal lagrum som är  specifika för fakultetens verksamhet. Aktuell laglista finns i fakultetens  miljöhandbok http://www.mls.adm.gu.se/miljoarbete/lagstiftning/. 

 Dessutom finns ett antal lokala tillstånd för institutionerna för att bedriva viss verksamhet. Denna  förteckning finns också i miljöhandboken: 

http://www.science.gu.se/digitalAssets/1352/1352611_lokala‐tillst‐‐nd‐2011.pdf  Fakultetens miljösamordnare ansvarar för att laglistan uppdateras årligen. 

 

3.2 Olycksrisker 

Potentiella olycksrisker ligger i hanteringen av brandfarliga ämnen, kemikalier och miljöfarligt avfall. 

På varje institution finns en beredskap för att hantera risken för eventuella olyckor och  miljösamordnaren och prefekten uppdaterar denna beredskap årligen. En miljöriskanalys för  fakulteten har utarbetats. 

Fakulteten använder Göteborgs universitets rutin för nödlägesberedskap och länk till denna finns  publicerad i miljöhandboken. 

 

3.3 Utsläpp till luft 

De största utsläppen till luft utgörs av koldioxid, koloxid och kväveoxider som uppstår vid förbränning  av fossila bränslen vid transporter av olika slag. Resor till och från arbetet vid universitetet, 

tjänsteresor med personbil och flyg, budbilar och leveranser av varor med lastbil, samt användning 

(5)

av fakultetens egna bilar, båtar och fartyg. Från laboratorier sker utsläpp från dragskåp av t ex  lösningsmedel. De exakta kvantiteterna är okända. Diverse andra gaser såsom, kvävgas, acetylen,  vätgas och helium används vid laboratorieverksamhet och avges till omkringgivande luft. Användning  av radioaktiva ämnen skulle kunna leda till utsläpp av lågaktiva isotoper men säkerhetsarbetet är  högt prioriterat. I verkstäder sker arbeten med lim, färg och lösningsmedel som ger vissa utsläpp. 

 

3.4 Vattenanvändning och utsläpp till vatten 

Inom fakultetens väggar används mellan 1000‐3000 liter vatten/ m2 , beroende av aktivitet, från den  kommunala vattenförsörjningen. Häri omfattas alla aktiviteter där färskvatten används. Det återgår  som gråvatten och avloppsvatten till det kommunala avloppsnätet. 

Vid laboratoriearbete med kemikalier används kärl där kemikalieavfallet tillfälligt förvaras innan det  omhändertas som kemikalieavfall. Viss risk finns för att kemikalierester kan medfölja avloppsvatten.  

En överenskommelse mellan GU, Chalmers, Gryaab och Miljöförvaltningen i Göteborg 2005 har gett  upphov till en lista över de ämnen som i vissa kvantiteter, vid laboratoriearbete kan tillåtas medfölja  avloppsvatten. Denna finns publicerad i miljöhandboken. Ett liknande avtal finns mellan Sven Lovén  centrum – Tjärnö och Strömstads kommun. Utsläpp till kommunalt avlopp sker av en mängd  städkemikalier som går ut med avloppsvattnet. 

 

3.5 Markanvändning och utsläpp till mark 

Fakultetens samlade verksamhet med sina sex institutioner, två centra och sammantaget 53000 m2  arbetsyta använder en stor markyta. Här får också inräknas tillhörande parkeringsplatser. Utsläpp till  mark i form av föroreningar är svåra att mäta. 

Framförallt står transporterna för den miljöbelastningen genom utsläpp av partiklar, däckrester och  oljor. Vid de marina fältstationerna sker insamling av havsorganismer samt tas bottenprover från  fartyg  i marina skyddade områden under ett speciellt regelverk som fastställts av Länsstyrelsen.  

 

3.6 Energianvändning 

Energi åtgår till uppvärmning och kyla i växthus, laboratorieverksamhet, datorer, maskiner och annan  utrustning. Fastighetsägarna står för val av energiform till uppvärmning och energinotan ingår i  hyran. Det kan därför vara svårt att hitta incitament till egna besparingsåtgärder. Överenskommelser  kan träffas med fastighetsägaren om bättre insyn i energiförbrukningen, detta sker vid några 

institutioner och bör uppmuntras för att lättare kunna följa egna energisparåtgärder o d. Det är idag  svårt att uppskatta hur stor energiförbrukningen är eftersom uppgifterna varierar kraftigt mellan  institutionerna, uppgifter om mellan 100‐350 kWh/m2 finns uppgivna. För institutionerna i  Mariestad och Chalmers fastigheter finns inga uppgifter om GUs del av energianvändningen. 

 

(6)

3.7 Avfallshantering 

Källsortering är införd vid hela fakulteten men ambitionsnivån varierar mellan institutionerna. Som  lägsta‐nivå för källsortering finns GUs avfallsplan som fastställt vilka fraktioner som bör separeras för  att minska andelen brännbart avfall, och avfall som går till deponi. Fakulteten har tillgång till 

tillförlitlig avfallsstatistik varje år för de institutioner som finns på universitetets område. 

 

3.8 Kemikaliehantering 

Det finns fler än 200 mindre eller större laboratorier inom fakulteten. 

Laboratorieansvariga är utsedda vid alla laboratorier och laboratoriemanual/‐pärm för att säkra  rutiner för miljö, arbetsmiljö och lab‐säkerhet finns vid alla laboratorier. Enligt Förordning (1998:901)  om verksamhetsutövares egenkontroll, har verksamhetsutövaren idag ansvar för att kemikalier finns  registrerade, är uppmärkta med FARO‐symboler och förvaras på lagstadgat sätt. 

Vid fakulteten används kemikaliehanteringssystemet KLARA och användningen av KLARA säkrar att så  sker. Huvudadministratör för KLARA för fakultetens räkning utsågs 2006. 

 

3.9 GMO, GMM och främmande organismer 

Vid flera institutioner bedrivs verksamheter med genetiskt modifierade organismer eller 

mikroorganismer. Tillstånd för detta finns vid institutionerna. Säkerhetsarbetet runt handhavandet  av dessa är väl definierat i lagstiftningen. Forskning bedrivs på främmande organismer såsom marina  protister, alger och mollusker och speciella rutiner för handhavandet av dessa har utvecklats för att  hindra spridning till naturmiljön. 

 

3.10 Transporter 

Resor till och från arbetet, tjänsteresor och diverse transporter till och från institutionerna är  aktiviteter som har betydande miljöpåverkan. Antal tjänsteresor redovisas centralt vid GU varje år  och statistik över tjänsteresorna som köps inom avtal finns. En resvaneundersökning genomfördes  2006 bland fakultetens anställda för att få en bild av de anställdas resor till och från arbetet samt för  resor i tjänsten. 

 

3.11 Buller 

Inga bullerkällor som överskrider gränsvärden har rapporterats från någon institution. Buller 

åstadkoms i verksamheten överallt, från maskinrum, dragskåp, ventilation och fläktar men betraktas  inte som något större problem. 

 

3.12 Joniserande strålning 

(7)

Några av fakultetens institutioner har tillstånd att bedriva verksamhet med joniserande strålning. 

Detta sker i därför avsedda laboratorier och med goda säkerhetsrutiner vad avser information till  anställda, rutiner för handhavande samt omhändertagande av avfallet. 

 

3.13 Magnetiska fält 

Kemihuset har 3 stycken NMR‐apparatur, 1 masspektrometer finns på Geovetarcentrum och svenskt  NMR‐centrum har 5 supraledande stora magneter som alstrar de starka magnetfält som behövs för  att kartlägga rymdstrukturen hos proteiner. NMR‐centrum är rigoröst avskärmat från omgivande  magnetiska fält och inga magnetiskt påverkbara material får finnas i laboratoriet. Viss risk för  påverkan av hälsan finns men säkerhetsbestämmelserna är mycket noggranna. Mätningar har visat  att 5‐Gausslinjen (som är säkerhetsavstånd för personer med pacemaker) ligger på ett avstånd av  maximalt 4,5 meter från laboratoriets yttervägg. Ingen risk för påverkan på miljön finns. 

 

3.14 Positiva miljöaspekter 

Forskning och utbildning är kärnverksamhet för Naturvetenskapliga fakulteten och samverkan med  omgivande samhälle är omfattande. Miljöforskning sker vid samtliga institutioner. Detta medför  positiva miljöaspekter i form av de forskningsresultat som presenteras varje år, mängden av kunskap  som omgivande samhället kan ta del av samt genom alla studenter som utexamineras. 

       

Figure

Updating...

References

Related subjects :