Zavedení Pull systému ve firmě Denso Manufacturing Czech s.r.o.

Full text

(1)

Zavedení Pull systému ve firmě Denso Manufacturing Czech s.r.o.

Diplomová práce

Studijní program: N2301 – Strojní inženýrství

Studijní obor: 2301T049 – Výrobní systémy a procesy Autor práce: Bc. Kateřina Zadražilová

Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. František Manlig

Liberec 2016

(2)
(3)
(4)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tom- to případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

(5)

TÉMA :

ZAVEDENÍ PULL SYSTÉMU VE FIRMĚ DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o

ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zavedení systému Kanban do výrobního prostředí podniku. Obsahuje základní informace o systému Kanban, jeho principech a úspěšné implementaci. Součástí práce je implementace Kanbanu na reálný proces z praxe.

KLÍČOVÁ SLOVA: Kanban, tahový systém, proces, regál, vizualizace, layout

THEME : THE IMLEMENTATION OFF PULL PRODUCTION SYSTEM IN

DENSO MANUFACTURING CZECH Ltd

ABSTRACT: This thesis deals with the proposal and implementation of Kanban system in a production environment of a company. It contains basic information about Kanban system, its principles and successful implementation. A part of this work focuses on the implementation of Kanban to a real process in practice.

KEYWORDS: Kanban, Pull system, process, chute, visualization, layout

Zpracovatel:TU v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů

Počet stran : 64 Počet příloh : 1 Počet obrázků : 35 Počet tabulek : 15 nebo jiných příloh: 0

(6)

Poděkování

V první řadě bych ráda poděkovala firmě Denso Manufacturing s.r.o. za mož- nost vypracování diplomové práce, a to zejména svému konzultantovi Mgr. Ing.

Krzysztofu Brodeckiému za veškeré potřebné informace, dále zaměstnancům z firmy a v neposlední řadě děkuji doc. Dr. Ing. Františku Manligovi a Ing. Janu Vavruškovi za odborné vedení diplomové práce.

(7)

6

Obsah

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ... 8

1. ÚVOD ... 9

2. PŘEDSTAVENÍ ŠTÍHLÉ VÝROBY ... 11

3. PLÝTVÁNÍ ... 12

4. PULL SYSTÉM (TAHOVÝ SYSTÉM) ... 15

4.1 SYSTÉM KANBAN ... 15

4.2 CONWIP ... 20

4.3 HYBRIDNÍ SYSTÉM ... 20

5. PRAKTICKÁ ČÁST ... 21

5.1 PŘEDSTAVENÍ PODNIKU ... 21

5.2 POPIS VÝROBKU A JEHO MATERIÁLOVÝ TOK ... 23

5.3 ANALÝZA STAVU VPŮVODNÍ HALE ... 25

5.4 SOUČASNÝ STAV LAYOUTU ... 32

5.5 POSTUP PŘI NÁVRHU KANBANOVÉHO SYSTÉMU:... 34

5.6 NÁVRH SYSTÉMU PRO IDENTIFIKACI DÍLŮ ... 35

5.7 NÁVRH NOVÝCH REGÁLU ... 37

5.8 NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ REGÁLŮ VPROCESU S ... 39

5.9 NÁVRH OZNAČENÍ REGÁLŮ ... 42

5.10 NÁVRH KANBANOVÉHO SYSTÉMU ... 48

5.11 STANOVENÍ KANBANOVÝCH OKRUHŮ ... 48

5.12 NÁVRH KANBANOVÝCH KARET ... 52

5.13 VÝPOČET POČTU KANBANOVÝCH KARET ... 54

5.14 VIZUALIZACE ... 55

6. SHRNUTÍ ... 57

6.1 KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ANÁVRHU NA ZLEPŠENÍ ... 57

6.2 DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO OPTIMALIZACI PROCESU ... 58

7. ZÁVĚR... 59

LITERATURA ... 60

(8)

7

SEZNAM OBRÁZKŮ ... 61 SEZNAM TABULEK ... 63

(9)

8

Seznam použitých zkratek a symbolů

Označení Název veličiny/popis

BWR (Bracket Welding Robot) svařovací robot

Conwip (Constant Work In Process) Metoda pro tahový systém

CNC Computer Numeric Control

DANTOTSU Japonské slovo „Nejlepší z nejlepších“

DMCZ Denso Manufacturing Czech

HVAC (Heating Ventilating Air Conditioning) klimatizační jednotka

Kanban Metoda TPS pro tahový systém

K. K. Kanbanová karta

Layout Půdorys pracoviště

TPS (Toyota production system) výrobní systém

S/A (Separator Assembly) montáž separátorů

Vizualizace Metoda znázornění

(10)

9

1. Úvod

Automobilový průmysl prošel za dobu více než stoleté existence obrovským vý- vojem. V dnešním silném konkurenčním prostředí je pro firmy stále složitější udržet svoji suverenitu a konkurencischopnost, a proto se snaží stále optimalizovat svůj výrob- ní proces například pomocí metod štíhlé výroby.

Firmy musejí být schopné pružně reagovat na neustále rostoucí poptávku po no- vých automobilech. Denso Manufacturing Czech s.r.o. také reaguje na zvýšený prodej automobilů v Evropě a s tím spojený dlouhodobý nárůst objednávek přístavbou, která rozšíří plochu závodu a zvýší produkci stávající výroby. Přístavba je součástí dlouhodo- bé politiky společnosti, ze které pochází projekt zvaný DANTOTSU, volně přeložitelný jako „nejlepší z nejlepších“. Klade si za cíl vybudovat z české pobočky Denso něco jako Evropský „showroom“ těch nejlepších technologií a postupů. Jeho základní koncept zní – „Simple, Smooth and Visual“ – „jednoduše, plynule a vizuálně“. V rámci této filoso- fie, DENSO upraví stávající výrobní plochu tak, aby se uvolnil prostor pro nové výrobní linky či strojní zařízení. Přemístění současných strojů však není jediné, co do aktivit DANTOTSU spadá. Viditelnější změnou je přístavba výrobní haly, kterou si z důvodu vysokého prodeje automobilů v Evropě žádají nové projekty a dlouhodobě navýšené objednávky jednotlivých dílů a systémů. Z důvodu přemístění výrobního procesu a strojního zařízení do nové přístavby, kde se budou vyrábět podsestavy pro kondenzáto- ry, byl pozměněn materiálový a informační tok a byla ztracena komunikace s ostatními procesy.

Cílem diplomové práce je na základě dostupných zdrojů informací vytvořit ana- lýzu současného stavu, následně návrh nového umístění regálů a jejich lokací a vizuali- zace v nové přístavbě, vytvoření nového layoutu, dále zavedení Kanban systému, díky kterému dojde k zefektivnění materiálového a informačního toku a to buď ve vybraném procesu, nebo i vzájemně mezi více procesy. Cílem je také vytvoření systému identifi- kačních čísel pro rozpracované díly, které doposud nebylo možné nikterak rozlišit. Sys- tém se pak využije pro celý závod Denso Manufacturing Czech s.r.o.

(11)

10

Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V praktické části je po- psán projekt DANTOTSU. Teoretická část je zaměřená na principy štíhlé výroby, plýt- vání a Pull systému - tahového systému.

(12)

11

2. Představení štíhlé výroby

Štíhlá výroba (lean manufacturing, lean productin) pochází z firmy Toyota (Toyota Production System, TPS), kde vznikla na přelomu 50. a 60. let 20. století jako alternativa k hromadné výrobě, v prostředí kde bylo potřeba využití co nejméně pracov- ního prostoru, vysoké úrovně flexibility a při použití co nejnižších financí na nákladné investice.

Japonská ekonomika se nacházela v naprosto odlišných podnikatelských pod- mínkách než americké automobilky. Americké automobilky v té době využívaly systé- mu hromadné výroby, úspor z velkého množství výroby a velkých zařízení.

V Japonsku byl poválečný trh malý, aby Toyota uspokojila celý trh zákazníků, musela vyrábět více řad automobilů na jedné lince, tím se její výhodou stala pružnost.

Snažila se zkrátit průběhovou dobu výroby a udržovat pružné linky. Z toho vyplývala vyšší jakost, vyšší produktivitu a lepší schopnost reakce na požadavky zákazníka. Velmi se také zaměřovala na odstranění časových zdržení při manipulaci materiálu, při celém výrobním procesu.(Obr. 1)

Obr. 1 Toyota dům [1]

(13)

12

Jedná se o jedinečný přístup firmy Toyota k výrobě (Obr. 1). Taiichi Ohno, za- kladatel a tvůrce TPS.

Tato výroba se koncentruje na zkrácení času mezi zákazníkem a dodavatelem eliminací a zamezením plýtvání v řetězci mezi nimi, dále snižování nákladů. Toho se snaží dosáhnout principy neustálého zlepšování Kaizen, tahového systému Kanban, Analýzou toků atd. Tyto zásady by měli dodržovat všichni zaměstnanci podniku, od pracovníků ve výrobě až po management.

Definuje se pomocí pěti základních kroků:

- Definice hodnoty z pohledu zákazníka, - Vymezení hodnotového toku,

- Dosažení plynulého toku - Aplikace tahového systému

- Usilování o dosažení excelence [1]

3. Plýtvání

Plýtváním se rozumí všechny činnosti, které nepřidávají výrobku hodnotu, tj.

nepodílí se na zvýšení zisku podniku. V tom jsou zahrnuty všechny činnosti, za které není ochoten zákazník zaplatit. Plýtvání existuje všude kolem nás, a proto každá jeho eliminace neznamená pouze finanční profit, ale také zlepšení pracovního prostředí, zvý- šení bezpečnosti práce. Při hledání si musíme uvědomit, že hledáme problémy a jejich příčiny, nikoliv viníky, které bychom chtěli potrestat.

Druhy plýtvání:

1) Nadvýroba - považuje se za nejhorší druh plýtvání. Je zapříčiněna výrobou většího počtu výrobků než požaduje zákazník. Tyto výrobky nelze prodat ihned a musíme je skladovat. Další příčina je také výrobou ve velkých dávkách. Toto plýtvání negativně ovlivňuje výkonnost podniku.(Obr. 2)

(14)

13 .

Obr. 2 Plýtvání z nadprodukce [2]

2) Čekání - rozumíme čekání na cokoliv ve výrobním procesu (materiál, lidi, zařízení, informaci či oprava stroje). Řešením je vhodné vybalancování operací, plán údržby za- řízení TPM. (Obr. 3)

Obr. 3 Plýtvání – čekání [2]

3) Vysoké zásoby - na pracovišti se shromažďuje velké množství materiálu,

které nestíháme zpracovat. Hrozí nebezpečí výroby velkého množství neshodných kusů.

Optimální je tok jednoho kusu (one piece flow), při kterém je minimalizována výroba neshodných dílů. (Obr. 4)

Obr. 4 Plýtvání – skladování materiálu [3]

(15)

14

4) Zbytečná přeprava - Do zbytečné přepravy patří jakýkoliv transport (hmot-

ných věcí či informací) vzdálenějších a komplikovanějších než je nezbytné. Řešením jsou různé skluzy, pásové dopravníky, balení do zákaznických obalů. (Obr. 5)

Obr. 5 Plýtvání – zbytečná přeprava [4]

5) Zbytečný pohyb - snažíme se o redukci zbytečných pohybů (chůze, otáčení).

Jsou zapříčiněny nevhodným uspořádáním pracoviště. Řešením je pracoviště ergono- micky optimalizovat. Správným uspořádáním se zvýší produktivita ale také bezpečnost práce.

6) Nesprávný výrobní postup - snažíme se eliminovat veškeré nadbytečné pro-

cesní kroky. Měli bychom dodržovat zákaznické požadavky a nevyrábět nadbytečné věci.

7) Opravy - tato činnost je ovlivněna výrobou neshodných dílů. Jedná se o velmi časově, materiálově a energeticky náročnou činnost. Ideální případ je nevyrábět žádné zmetky, nebo je co nejvíce redukovat. Tuto činnost je nutno provádět mimo linku a odbornými pracovníky z oddělení kvality.

8) Nevyužitý potenciál pracovníků - plýtvání se vyskytuje buď přímo uvnitř

výrobního závodu nebo mezi závodem a zákazníkem (závodem a dodavatelem).

Lidské zdroje a potenciál nejsou firmou, řádně využity s ohledem na nabízené schop- nosti, dovednosti a zručnosti. Špatná komunikace se zákazníkem. Toto plýtvání ovliv- ňují především vedoucí pracovníci.

(16)

15

4. Pull systém (tahový systém)

4.1 Systém Kanban

Tahový systém řízení výroby patří mezi metody využívané v oblasti synchronizace toků. Ve výrobě největší ztráty z hlediska délky průběžné doby výroby způsobuje záso- ba rozpracované výroby. Nejjednodušším způsobem (v praxi však nejhůře aplikovatel- ným), je její odstranění např. sloučením procesů – tzn. vytvořením plynulého toku materiálu. V podnicích se však setkáváme s množstvím procesů, při kterých není možné zavádět plynulý tok materiálu z následujících důvodů:

Některé operace jsou navrženy tak, aby vyráběly ve velmi rychlém, resp. pomalém cyklovém čase. Vyžadují množství přetypovaní, protože jsou určeny pro více výrobko- vých skupin (např. vstřikovací lisy).

Některé operace (např. u dodavatele) jsou vzdálené a nakládání každého vyrobeného kusu není možné (potřeba vytvoření expedičních dávek).

Operace, které mají dlouhou průběžnou dobu výroby, resp. nejsou přímo vázané na ostatní procesy v plynulém materiálovém toku.

V těchto případech je možné využít tahový systém řízení výroby – kanban.

Kanban se nejlépe uplatní především v sériové výrobě, kde mají výrobky modu- lární charakter, což znamená, že určité podsestavy se použijí v různých finálních výrob- cích. Zákazník má možnost určité volby finálního výrobku, ale pro podnik je snadné jeho požadavky splnit, protože se jedná jen o jinou konfiguraci jakési „stavebnice“. Je důležité, aby byl zajištěn vyrovnaný materiálový tok, čemuž dopomůže odstranění nebo alespoň omezení činností, které nepřidávají výrobku hodnotu (manipulace, skladování, transport, apod.). Proti tomuto materiálovému toku proudí informace, jejich nosičem, označená přepravka, přistavený prázdný čekající transportní vozík, zvukový nebo vizu- ální signál, prázdná plocha v meziskladu nebo elektronický signál. Operace ve výrobě řízené kanbanem musí být vysoce spolehlivé a vzájemně vyrovnané. Výroba musí mít pravidelný a vyvážený odbyt. Tuto metodu řízení nasazujeme tehdy, chceme-li zajistit

(17)

16

stabilní stav zásob, zjednodušit řízení výroby nebo zajistit další z výhod a přínosů jme- novaných níže. Podniky bez zavedeného fungujícího systému řízení na bázi kanbanu mohou mít problém s náročností plánování a řízení výroby, s množstvím dokumentace a dat potřebných ke zpracování nebo zadávání. Výhodou je, že se kanban po zavedení a při dodržování všech pravidel řídí sám. Odbyt totiž řídí výrobu a stejně tak následující pracoviště ovládá to předcházející. [5]

4.1.1 Materiálové i informační toky v Kanban systému probíhají v následujících krocích:

Odběratel odešle dodavateli prázdný přepravní prostředek s jedním štítkem (tj. japonsky kanbanů, s jednou výrobní průvodkou, která plní funkci objednávky, tj. přesun dílu z dodávajícího (nebo předcházejícího pracoviště) skladu iniciuje pracoviště (středisko) momentálně používající přepravní prostředek.

Dodání prázdného přepravního prostředku s výrobní kartou k dodavateli (pracoviště nebo sklad) je podnětem k zahájení výroby příslušné dávky, tj. pokud se jedná o výrobu dodavatel nesmí vyrábět dříve, než výrobní kartu obdrží.

Touto dávkou je přepravní prostředek naplněn (nesmí být naplněn menším ale ani větším počtem dílů), opět označen štítkem (přesunovou průvodkou) a odeslán odběrate- li.

Odběratel je povinen došlou dávku převzít a zkontrolovat. [6]

(18)

17

4.1.2. Prostředky využívané v Kanbanu

Kanban kartu – reprezentuje objednávku pro interního nebo externího odběratele. Vyu- žívá se na přenos informací.

Základní typy kanbanových karet:

1) interní, 2) externí, 3) elektronický, 4) papírový.

Kanban tabuli – místo, kde interní dodavatel přebírá informaci o požadavcích interního odběratele. Je základním vizuálním prvkem.

Kanban schránku – slouží na odkládání kanbanových karet, kde odběratel vloží své požadavky.

4.1.3 Výpočet kanbanových karet

Příklad pro výpočet počtu kanbanových karet ve výrobě:

CPK =

(1)

CPK = Celkový počet karet ve výrobě PDS = Průměrná denní spotřeba dílů

Pd = Průběžná doba

α = bezpečnostní koeficient

KTJ = kapacita transportní jednotky [2]

(19)

18

4.1.4 Kanbanové okruhy

1) Jedno-kartový okruh

V oběhu máme jen jeden typ kanban karty (výrobní karta). Pracoviště může pra- covat pouze má-li kanban kartu a potom si může ze zásobníku vzít materiál nebo sou- částky, viz Obr. 6.

Obr. 6 Jedno-kartový okruh [7]

2) Dvou-kartový okruh

V oběhu jsou dva typy karet (výrobní a transportní karta), viz Obr. 7.

Obr. 7 Dvou-kartový okruh [7]

(20)

19

4.1.5 Důvody a pravidla nutná pro správné fungování metodiky Kan- ban

Zavedením dochází ke snižování velikosti výrobních dávek, čímž můžeme pružněji reagovat na potřeby zákazníka.

Menší výrobní dávka znamená méně dílů ve výrobě a tím menší požadavky na prostor (sklady) a snížení ztrát při nekvalitní výrobě.

Menší požadavky na prostor a menší ztráty z nekvality znamenají snižování nákladů.

Zpřehlednění toku ve výrobě – všechny informace se nacházejí na kanbanové tabuli.

V systému Kanban je velmi důležitý jeden prvek – disciplína pracovníků, kteří s kartami pracují. Pokud se bude stávat, že člověk odejde na přestávku i s kanbanovou kartou v kapse, systém nebude fungovat a po čase se zhroutí (právě disciplína je klíčový prvek, který má největší vliv na negativní vnímání metodiky Kanban po jejím zavedení ve firmách, kde s jeho implementací není spokojenost, resp. Kanban nefunguje tak, jak by měl).

4.1.6 Přínosy ze zavedení

Přínosy je možné rozdělit do oblasti informačních a materiálových toků. V oblasti informačních toků je to především jednodušší způsob plánování. Postupné nahrazování vertikálních informačních toků – tzn. plánování každého procesu dílenským plánova- čem, horizontálním tokem informací (požadavek zákazníka je naplánován dílenským plánovačem jen pro jeden proces, z kterého následně kanbanová karta řídí pohyb mate- riálu na všech pracovištích, které tento proces předchází).

V oblasti materiálových toků je to především řízení pohybu materiálu v definovaných mezích. V každé kanbanové tabuli je nastavený stav minimální a maximální hladiny pro každý produkt. Rychlým pohledem na tuto tabuli je možné okamžitě zjistit stav rozpra- cované výroby pro každý produkt na dílně. Toto je základní krok k tomu, abychom zkrátili průběžnou dobu výroby a tím zvýšili flexibilitu a konkurenceschopnost podniku.

[6]

(21)

20

4.2 Conwip

Kanban systém je vhodný pro určité výrobní prostředí a tento nedostatek řeší systém Conwip. Problém složitosti výrobního procesu a vyráběného sortimentu – vysoký nárok na plánování, apod. Využívá pouze jednu kartu, která prochází výrobou spolu s výrobní dávkou a tím je i konstantní rozpracovanost. Viz Obr. 8.

Obr. 8 Conwip systém [7]

4.3 Hybridní systém

Hybridní systém je kombinace Kanban a Conwip.V hybridním systému zavádíme Kanban okruh ve většině případů na úzké místo, abychom odstranili hromadění zásob.

Úzké místo může vyrábět jen tehdy, má-li materiál, Kanban a Conwip kartu. Viz Obr.

9.

Obr. 9 Hybridní systém [7]

(22)

21

5. Praktická část

5.1 Představení podniku

Společnost Denso začala jako výrobce automobilových elektrických výrobků. Po desetiletí se stala světovým dodavatelem systémů, komponentů a rozšířila svou činnost na automobilových oblastech, například vnitřní systémy pro správu energie (HEMS), lékařské roboty a jiné. V dnešní době firma Denso působí ve 38 zemích. Umístění nej- důležitějších továren Denso ve světě je Japonsko, Korea, Thajsko, USA, aj. V Evropě má včetně České Republiky další závody – ve Velké Británii, Německu a Itálii aj.

Obr. 10 Ukázka všech vyráběných dílů ve světě [8]

Jako dceřiná firma národní japonské společnosti Denso Coproration v součas- nosti zaměstnává více než 2500 zaměstnanců a její roční obrat činí přes 10,5mld. Kč.

Firma byla založená 12.7.2001. Se svým počátečním vkladem 3 mld. Kč je dosud jed- nou z největších zahraničních investic v České republice. Detailnější popis firmy je v Tab. 1. Hlavním výrobním programem DMCZ je výroba automobilových klimatizač- ních jednotek a jejích součástí, dále topná tělesa, kondenzátory, chladiče a výparníky.

Ukázka všech vyráběných dílů ve světě na Obr. 10.Mezi hlavní zákazníky patří světové automobilky - VW, AUDI, Škoda Auto, Suzuki, BMW, Mercedes – Benz, Toyota. aj.

(23)

22 Tab. 1 Popis firmy [10]

Název společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o.

Sídlo Průmyslová zona Jih

Heyrovského 476 Liberec XXII. Doubí

463 12

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Počet zaměstnanců Více než 2500

Na Obr. 11 je vidět rozložení firmy Denso Manufacturing Czech s.r.o. Levá – černě označená strana podniku je obsazená převážně linkami pro HVAC (klimatizační jednotky) a vstřikovacími stroji, dále se zde nachází logistika – sklady, příjem, expedi- ce, Kaizen team, nástrojárna, laboratoře, aj. Pravá strana, označená žlutě je tzv. výmění- ková, kde se vyrábějí kondenzátory, chladiče, výparníky a topná tělesa. Začátkem letošního roku se Layout haly začínal měnit. Jelikož v Evropě je neustálý zájem o au- tomobily. Denso Manufacturing Czech s.r.o. reagovalo na zvýšený prodej automobilů a s tím spojený dlouhodobý nárůst objednávek přístavbou, která rozšířila plochu závodu o 8400m².

Obr. 11 Rozložení firmy [9]

(24)

23

5.2 Popis výrobku a jeho materiálový tok

Jak již bylo zmíněno, Denso Manufacturing Czech s.r.o. vyrábí mnoho typů výrob- ků. Diplomová práce se zabývá pouze části procesu výroby kondenzátoru, viz Obr. 12 Proces S (dolní část). Kondenzátor je tepelný výměník, ve kterém probíhá kondenzace par chladícího média vysoké teploty a tlaku do kapalné fáze. Kondenzátor je umístěn před nebo vedle chladiče v automobilu viz Obr. 12, dále na obrázku je vidět finální vý- robek, který je následně poslán zákazníkovi.

Obr. 12 Kondenzátor [10]

Kondenzátor se skládá ze samostatných komponent, které musí projít jednotli- vými procesy. Materiálový tok výrobku je znázorněn na Obr. 13, kde jsou zobrazeny vybrané procesy. Na procesu P se lisují komponenty tzv. tank headery, které jsou dále povrchově upravovány technologií fluxování. Díly z procesu P vstupují do procesu S, kde se lisují s tzv. separátory a poté tato podsestava vstupuje do svařovacích robotů. Pro výrobu kondenzátoru jsou zapotřebí dva tank headery, pravý a levý, které doposud byly uloženy před i po lisování v regálech. Proces S se dělí na dvě části, v horní části layoutu je proces S pro náhradní díly kondenzátoru a ve spodní části layoutu je proces S pro stálé či nové projekty pro kondenzátor.

Do procesu S dále vstupují tzv. modulátory. Surový modulátor se opracovává na CNC centrech, na další operaci se zavíčkovává" popřípadě pro některé projekty se při- dávává tzv. screw hole. Tato podsestava dále pokračuje na svařovací roboty, stejně jako tank headery se separátory. Podle projektu se na tank headery přidávají různé kombina- ce komponentů. Pravý tank header se svařuje s modulátorem, popř. i s braketami a levý tank header se svařuje s braketami, konektory, pájecími kroužky nebo trubičkami, podle

(25)

24

projektu. Tzv. svařený modulátor a svařený tank header je výstupem pro proces S a vstup pro proces C, kde se dále opracovává, až do konečné fáze.

Obr. 13 Layout - Materiálový tok z procesu S do procesu C [7]

(26)

25

5.3 Analýza stavu v původní hale

5.3.1 Zmapování regálů

Samotné zmapování regálů začalo ještě před stavbou nové haly. Aktualizace stá- vajících regálů byla potřeba provést pro evidenci všech materiálů nacházejících se na procesu S.

Postup při analýze:

1. Porovnání aktuálního layoutu s reálným stavem na procesu S v původní hale.

2. Vytvoření seznamu dílů pro stávající a nové projekty na procesu S, doplnění do tabulek:

výrobní čísla dílu, počet kusů v balení, typ balení a upřesnění materiálového toku dílů (odkud, kam díl cestuje).

3. Výpočet kapacit regálů.

1. Porovnání aktuálního layoutu s reálným stavem na procesu S v původní hale Po porovnání aktuálního layoutu s reálným stavem procesu, bylo zjištěno nedodr- žení umístění regálů, z důvodů nových projektů, které nebylo kam do regálu umístit.

Prozatím se díly pro nové projekty skladovaly na paletách, viz Obr. 14 červeně označe- né, kde se míchaly s ostatními projekty, především s náhradními díly z jiného podproce- su, růžově označený. K zamíchávání docházelo i z důvodu neidentifikace dílů.

Rozpracované díly neměly žádné identifikační číslo, ani žádnou kanbanovou kartu, na rozdíl od vstupních dílů, které mají identifikační číslo buď od dodavatelů nebo od od- dělení logistiky, která přiřazuje interní číslo. Na Obr. 14 je znázorněn layout původní haly. Uvnitř procesu S, zeleně označený jsou označeny tmavě zeleně dva svařovací ro- boty, které jsou na výrobu náhradních dílu, tyto stroje jsou v současném layoutu umís- těny v procesu S, růžově označen. Dále na obrázku je znázorněn materiálový tok. Kvůli nedostatku místa a uskladnění nového materiálu na paletách, nebyl materiálový tok ide- ální.

(27)

26

Obr. 14 Layout Procesu S v původní hale – rozmístění strojů, regálů a materiálový tok [7]

(28)

27

2. Vytvoření seznamu dílů pro stávající a nové projekty na procesu S

Seznam dílů byl rozdělen do několika excelovských tabulek, podle vstupních dílů, rozpracovaných dílů a výstupních dílu. Část seznamu vstupujích dílů do procesu S je znázorněna v Tab. 2 a část seznamu rozpracovaných dílů je znázorněna v Tab. 3. V Tab.

4 jsou vyjmenovány jednotlivé typy beden a jejich rozměry, ve kterých je materiál zaba- lený nebo převážený.

Tab. 2 Seznam dílů pro vstupní díly seřazené podle projektu [11]

Číslo dílu Projekt Název dílu Množství Typ balení Odkud Kam

CZxxxxxx-xxxx Všechny

projekty Separátor 5000 B2

LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx

Všechny EU projek-

ty Víčko

550 B2

LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt F +

G + M Konektor 198 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt F +

G Konektor 198 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A

+ Q Konektor 260 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A

+ Q Konektor 260 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt M

+ O Konektor 400 B2

LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt F +

G + M + N

Modulá-

tor 600 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx

Všechny JPN pro-

jekty Víčko

400 B2

LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx

Všechny JPN pro-

jekty

Screw hole

264 C2

LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt H a

K Braketa 100 B2

LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A Modulá-

tor 40 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A

Braketa 500 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A

Braketa 500 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S

(29)

28

Tab. 3 Seznam dílů pro Tank headery seřazené podle projektu [11]

Číslo dílu Projekt Název dílu Množství Typ balení Odkud Kam

Žádné identifikační číslo Projekt A Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt A Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt B Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt B Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt C Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt C Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt D Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt D Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt E Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt E Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt F Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt F Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt G Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt G Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt H Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt H Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt I Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt I Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo projekt J Tank header 300 D-2 Proces P Proces S Žádné identifikační číslo Projekt J Tank header 300 D-2 Proces P Proces S

Tab. 4 Typy beden a jejich rozměry v mm [11]

Název balení délka šířka výška

A2 200 150 145

B2 300 200 145

C1 400 300 750

C2 400 300 145

C3 400 300 235

C4 400 300 320

D1 600 400 75

D2 600 400 145

D3 600 400 235

D4 600 400 320

Papírový box 540 370 289 Dřevěný box 800 600 680

KB03 480 280 90

Po této analýze je zřejmé, že vstupní díly do procesu S mají identifikační čísla a rozpracované díly a výstupní díly z procesu S identifikaci nemají.

(30)

29 3. Výpočet kapacit regálů

Výpočet kapacit regálů byl vytvořen podle následujících kroků:

1) Vytvoření tabulky podle typu dílů.

2) Seřazení podle velikosti objemů zákaznických odvolávek.

3) Přiřazení projektů k objemům a následně přiřazení množství v balení.

4) Výpočet minimální kapacity počtu balení v regálu.

5) Analýza současného stavu maximální kapacity regálů.

Bylo vytvořeno několik tabulek pro vstupní díly, rozpracované díly a výstupní díly.

V Tab. 5 je pro příklad znázorněn výpočet pro rozpracované modulátory. Tímto způso- bem se vypočítá minimální počet balení pro všechny projekty a díly. Modulátory jsou obrobené a navíčkované nebo se screw holem. Díly se vkládají do D-2 beden po 40ks a jsou odkládány na palety pro následující pracoviště. Jako jediný díl v procesu je odklá- dán na palety, oproti ostatním dílů, které jsou uloženy v regálech. Firma se snaží o re- dukci, ideálně o zrušení palet, z důvodu dodržení FIFA.

(31)

30 Tab. 5 Výpočet balení pro modulátory [11]

V Tab. 5, v prvním sloupečku je název projektu, v druhém sloupečku je objem výroby na den, dále počet kusů v D-2 bedně. V následujícím sloupečku byl použit vzo- reček pro výpočet potřebných D-2 beden do regálu.

Př. Pro Projekt A se vypočítá následovně:

B= = =

= 25 minim množství balení (2)

B = minimální kapacita beden v regálu/ na paletě

Q = denní objem

P= počet kusů v boxu

Další sloupec ukazuje maximální kapacitu na paletě pro projekt. Maximální po- čet míst na paletě je 50 D-2 beden. Pro poslední tři nové projekty - projekt J, projekt K a projekt L, nebylo doposud definováno žádné místo. V tabulce zatím není uvedeno šest nových projektů, pro nedostatek informací o velikosti zákaznických odvolávek.

(32)

31

Dále je zapotřebí porovnat minimální kapacitu balení s maxim, tzn. počet po- třebných beden vs. spočítaný aktuální maximální počet beden na paletě/regálu.

Výpočet:

R – B = rozdíl (3) R = maximální množství beden v regálu v současném stavu

B = minimální množství beden v regálu

Rozdíl může nabývat plusových hodnot, které nám znázorňují nadzásoby a mí- nusových hodnot, které znázorňují naopak nedostatek místa v regálu.

Z provedené analýzy byly zjištěny následující nedostatky aktuálního stavu:

 Neaktuální layout procesu z hlediska umístění regálů.

 Chybné značení regálů.

 Chybné označení některých materiálů (vizualizace).

 Chybějící označení pro rozpracované díly.

 Nedodržované umístění materiálu v regálu.

 Nadbytečná kapacita pro stávající projekty.

 Nedostatečné kapacita pro stávající projekty.

 Žádné umístění pro nové projekty.

 Žádná identifikace rozpracovaných dílů a výstupních dílů z procesu S.

(33)

32

5.4 Současný stav layoutu

Po dlouhodobém konzultování s různými oddělení ve firmě (technologie, výroba, logistika, průmyslové inženýrství, aj.), byl navrhnut finální layout rozmístění strojů a ručních zařízení, viz Obr. 15. V procesu S jsou umístěny dva ruční lisy pro lisování se- parátorů, které jsou označeny číslem 1. Pod číslem 2 je označeno pět svařovacích robo- tů. Dvě hnízda – vždy dvě CNC centra a mycí pračka, jsou označeny čísly 3 a 4. Dále dva automatické lisy pro lisování víček a jeden automatický lis pro lisování screw ho- leu, které se nacházejí vedle CNC center. Tento počet strojů není finální, do r. 2018 se počítá s nárůstem jak CNC center tak i se svařovacími roboty a podle vytížení těchto strojů se možná doplní i ostatní ruční zařízení nebo automatické stroje, jako je stroj pro lisování víček, stroj pro lisování screw holeů, aj. Díky umístění strojů a ručního zařízení je pevně dán materiálový tok. Jediné co je zapotřebí určit, místo pro skladování a od- kládání materiálu. V Tab. 6 jsou zobrazené pracoviště s přiřazenými číslem.

Tab. 6 Pracoviště číslování [11]

Č. Název pracoviště

1 Lisování Tank headeru se separátorem 2 Svařovací robot

3 Hnízdo 2 - CNC centra+mycí pračka/lis 4 Hnízdo 1 - CNC centra+mycí pračka/lisy

(34)

33

Obr. 15 Layout Procesu S – rozmístění pracovišť – strojů a ručních zařízení [7]

(35)

34

5.5 Postup při návrhu Kanbanového systému:

V následující kapitole je postup při navrhování Kanbanového systému.

1) Návrh systému pro identifikaci dílů.

2) Převzít od technologie Layout Procesu S, kde je pevné rozmístění strojů, rozvodů, sloupů, atd.

3) Získat současného Layoutu firmy.

4) Určit počet regálů nebo palet na základě výpočtů.

5) Připravit seznam všech dílů pro proces S a zjistit jejich materiálový tok.

6) Návrh nových regálů.

7) Návrh rozmístění dílů v regálu podle projektu nebo podle typu komponentů.

8) Návrh rozmístění regálů podle materiálového toku v procesu S.

9) Návrh systému pro označení regálů.

10) Návrh kanbanového okruhu, kanban karty, pravidla pro dodržování kanban systému, atd.

11) Vizualizace – návrh štítku na regál, aj.

12) Návrh nového layoutu Procesu S.

(36)

35

5.6 Návrh systému pro identifikaci dílů

Aby vzniklo identifikační číslo dílu, bylo zapotřebí zjistit všechna výrobní čísla vstupních dílů pro každý projekt. Původní značení vstupních dílů, měly pouze označení xxxxxx-xxxx a rozpracované díly neměly žádné identifikační číslo, proto se vytvořil systém, kde bude jedno značení stejné pro všechny díly v DMCZ. Nově vytvořené iden- tifikační čísla dílů jsou na ukázku zobrazeny v Tab. 7.

Tab. 7 Ukázka vytvoření návrhu identifikačního čísla [11]

Po dohodě s ostatními odděleními, bylo navrhnuto značení:

Příklad:

CZCAP BWR xx-xxxx

CZ – označení, kde se materiál vyráběl

CAP – místo (pracoviště/proces), odkud díl cestuje

BWR – místo (pracoviště/proces), kam díl cestuje

xxxxxx-xxxx – číslo vstupního materiálu

Číslo vstupního dílu CZ Označení dílu č. 1 _ Označení dílu č. 2 Když 1 – do procesu, když 0 z procesu Číslo dílu

CZxxxxxx-xxxx CZ xxxxxx - xxxx 1 CZCAP BWR xx-xxxx

CZxxxxxx-xxxx CZ xxxxxx - xxxx 1 CZCAP BWR xx-xxxx

CZxxxxxx-xxxx CZ xxxxxx - xxxx 1 CZCAP BWR xx-xxxx

(37)

36

Rozpracované díly budou mít stejné označení jako hlavní vstupní díl, s tím roz- dílem, že se budou lišit místem odkud a kam vstupují. Na základě vyplnění potřebných informací se automaticky vytvoří identifikační číslo, viz Tab. 7 sloupec pojmenovaný Číslo dílu.

Odpovídá prvnímu řádku v Excelovské tabulce, Tab.7.

=KDYŽ(G2="";"";KDYŽ(G2=0;(CONCATENATE(B2;(ZLEVA(X2;3));"

";(ZLEVA(M2;3));"

";(ZPRAVA(C2;2));D2;E2;F2));CONCATENATE(B2;(ZLEVA(N2;3));"

";(ZLEVA(Y2;3));" ";(ZPRAVA(C2;2));D2;E2;F2)))

(38)

37

5.7 Návrh nových regálu

Na základě výpočtů (minimální počet potřebných beden) a rozměru balení mate- riálu byl stanoven přesný počet regálů a palet. Regály jsou navrženy z hliníkových pro- filů a kolejniček. Z hlediska bezpečnosti může být maximální výška regálu 1500mm.

Na Obr. 16 je vytvořena skica návrhu regálu pro tank headery a pro nalisované tank headery se separátorem. Maximální kapacita regálu je dvanáct D-2 beden.

Obr. 16 Návrh regálu pro tank headery a tank headery se separátorem [11]

(39)

38

Na Obr. 17 je naskicován další typ regálu, který je navržen pro zásobu vstupních dílů pro svařovací roboty. Maximální kapacita regálu je 18 C-2 beden nebo 36 B-2 be- den.

Obr. 17 Návrh regálu pro vstupní díly (konektory, brakety, trubičky, pájecí kroužky) [11]

Na Obr. 18 je skica regálu pro hotové svařené díly (tank headery a modulátory).

Maximální kapacita regálu je 24 D-2.

Obr. 18 Návrh regálu pro výstupní svařené díly

(40)

39

5.8 Návrh rozmístění regálů v procesu S

Rozmístění regálů bylo navrženo na základě pevně umístěných strojů, ručních zaří- zení, sloupů, rozvodů, materiálového toku, atd. Důležité také pro umístění regálů bylo počítat s rozložením ostatních procesů (Proces P, Proces C, Logistika), z hlediska mate- riálového toku a co njekratší cesty.

Rozdělení regálů podle pracovišť:

1) Pracoviště č. 1

Regál H – rozpracované díly (tank header + separator)

Regál I – vstupní díly (separator)

Regál J – vstupní díly (tank header)

2) Pracoviště č. 2

Regál K – vstupní díly (braketa)

Regál L – vstupní díly (konektor, pájecí kroužek, trubička)

Regál M – výstupní díly (svařená podsestava – tank header a modulátor)

3) Pracoviště č. 3 a č. 4

Pracoviště č. 3 a č. 4 mají společné vstupní díly.

Paleta P – rozpracované díly (modulátor obrobený, navíčkovaný/se screw holem)

Q – vstupní díly (surový modulátor), tyto díly jsou balené v dřevěných bednách Regál R – vstupní díly (víčko, screw hole)

(41)

40

Regál S – regály nejsou zobrazené v layoutu, jsou to ostatní regály na Procesu S, které slouží jen pro odložení materiálu operátorovi při výrobě (za chodu)

Regál T – regál neslouží pro zásobu, pouze pro odložení materiálu operátorovi, označe- ní regálu z důvodu vytvoření budoucího kanbanu

Nové rozmístění regálu je zobrazeno na Obr. 19.

Obr. 19 Layout rozmístění regálu v procesu S [7]

(42)

41

Materiálový tok byl navržen, aby byl plynulý a jednoduchý. Regály byly umís- těny tak, aby zavážení materiálu bylo co nejjednodušší. Manipulant, který zaváží mate- riál vláčkem se musí dostat do uliček, které musí být průjezdné. Kvůli tomuto důvodu musel být vstupní díl pro pracoviště 2 (regál L a regál K), umístěn až za pracoviště nebo vedle pracoviště. Ideální řešení by bylo vstupní materiál umístit před svařovací roboty, ke vstupu strojů. Materiálový tok je zobrazen na Obr. 20.

Obr. 20 Materiálový tok [7]

(43)

42

5.9 Návrh označení regálů

Postup při návrhu umístění:

1) Určení procesu.

2) Určení oblasti, na základě směru zavážení.

3) Určení typu umístění (regál, paleta) a jeho značení.

4) Určení konkrétního umístění v regálu/ palety.

Lokace mají za cíl snížit hledání a zrychlit práci hlavně manipulantům, skladu a expedic. Proto je důležité určit správně, jak se regál bude označovat a dodržovat pravi- dla. V Tab. 8 je ukázka návrhu systému značení regálů.

Tab. 8 Ukázka návrhu systému značení regálů [11]

(44)

43

Prvním pravidlem je stanovení Procesu podle označení v Layoutu na Obr. 21.

Kde písmena představují jednotlivé procesy. Toto označení je též zobrazeno na Obr. V prvním sloupečku.

Obr. 21 Jednotlivé procesy v DMCZ – označení [11]

Druhým krokem je určit oblast, kde se materiál nachází, zobrazeno na Obr. 22.

Kde jednotlivá čísla představují směr zavážení. Čísla 1 až 4 označují zavážení kolem procesu, každá číslice má určený směr -sever, východ, jih, západ a číslice 5 označuje zavážení uvnitř v procesu. Následující značení je název místa např. regálu, palety, apod.

jak je znázorněno na Obr. 22. Každý proces má určenou stupnici písmen a to platí i pro poslední značení, kde je pro každý proces určená stupnice číslic. Například pro Proces S je dána od A-Z a stupnice čísel od 01-99.

(45)

44

Obr. 22 Layout Procesu S – rozmístění zásob [7]

(46)

45

Konečným krokem je značení regálů tzv. maticově, začínáme od 01 až do 10, tím končí první patro regálu, další patro bude pokračovat 11 až do 20, dále 21 až do 30atd. jak je vidět na Obr. 23. Jediný limit je z hlediska bezpečnosti, regál musí mít maximální výšku 150cm. Pokud mají více projektů společné číslo dílu (díl), lokace mu- sí být pouze jedna. Jestliže vypočítáme pro daný díl, že musí mít více místa v regálu tzv.

více pozic, musíme opět značit toto místo stejně a vynecháme účelně číslo, které by mělo správně na daném místě být, je to z důvodu kdyby např. některý projekt už neměl takové velké výrobní objemy a nemusel mít takovou kapacitu už v regálu a postupem času by se mohl umisťovat jen na jednu pozici. Návrh regálů/palet pro proces S je pro ukázku znázorněn na následujících obrázcích Obr. 24 až Obr. 39. Ostatní návrhy znače- ní v Příloze č. 1.

Obr. 23 Značení regálů [7]

(47)

46

Obr. 24 Označení palet pro rozpracované díly – modulátory [11]

Obr. 25 Označení regálů pro tank headery [11]

Obr. 26 Označení regálů pro tank headery se separátory [11]

(48)

47

Obr. 27 Označení regálů pro brakety [11]

Obr. 28 Označení regálů pro konektory [11]

Obr. 29 Označení regálů pro hotové svařené díly [11]

(49)

48

5.10 Návrh Kanbanového systému

1) Stanovení kanbanových regulačních okruhů.

2) Návrh kanbanových karet.

3) Výpočet počtu kanbanových karet.

4) Vizualizace.

5.11 Stanovení kanbanových okruhů

Pro oběh karet je nutné definovat přesná pravidla. Každý článek procesu musí vědět, jak kartu zpracovat a kam ji předat dál. Důležitá je znalost hodnoty karty (při její ztrátě dojde k výpadku dodávky, místo odběru nedostane informaci o tom, že místo spo- třeby díly zpracovalo a hrozí zastavení výroby). V pravidelných intervalech se také pro- vádí aktualizace počtu karet v oběhu a jejich výměna.

Kanbanové okruhy se stanovily podle charakteru výrobku:

A. Mimo proces

1. Nakupované díly (brakety, konektory, pájecí kroužky, aj.) 2. Rozpracované díly vstupující do procesu S (tank headery)

3. Hotové díly vystupující z procesu a vstupující do jiného procesu (svařené modu- látory s komponenty, svařené tank headery s komponenty)

B. Uvnitř procesu

4. Rozpracované díly uvnitř procesuS (obrobené modulátory s víčkem/ se screw holem)

5. Rozpracované díly uvnitř procesu (tank headery se separatorem)

Takto vzniklo pět hlavních okruhů, které musí být od sebe odlišeny. Důležitá je vizualizace kanban karet (odlišení barvy, typem informací na kartě, apod.). Další je vi- zualizace na výrobní ploše – jednoznačné odlišení umístění nakupovaných dílců od ho- tové výroby. Na Obr. 30 je znázorněn kanbanový okruh pro díly, které vstupují nebo vystupují z procesu S.

(50)

49

Obr. 30 Kanbanové okruhy mimo proces [11]

Legenda:

V následujících tabulkách Tab. 9 až Tab. 11 jsou vypsány díly v daném kanbanovém okruhu, s přesně definovaným okruhem "odkud" a "kam".

(51)

50

Tab. 9 Kanbanový okruh č.1 mimo proces– nakupované díly [11]

Název dílu Odkud Kam

Brakety Logistika Proces S Konektory Logistika Proces S Pájecí kroužky Logistika Proces S Trubičky Logistika Proces S Modulátory Logistika Proces S Separatory Logistika Proces S Víčka Logistika Proces S Screw hole Logistika Proces S

Tab. 10 Kanbanový okruh mimo proces č. 2 – rozpracované díly vstupující do procesu S [11]

Tab. 11 Kanbanový okruh mimo proces č. 3 – hotové svařené díly [11]

Název dílu Odkud Kam Tank headery assy Proces S Proces C

Modulator assy Proces S Proces C

Na Obr. 31 je zobrazen červený kanbanový okruh pro díly uvnitř procesu CAP a BWR a modře označený okruh S/A a BWR.

Název dílu Odkud Kam

Tank headery Proces P Proces S

(52)

51

Obr. 31 Kanbanové okruhy uvnitř procesu [7]

Legenda:

(53)

52

Pro upřesnění v Tab. 12. a Tab. 13 název dílu, který se v kambanovém okruhu nachází.

Tab. 12 Kanbanový okruh uvnitř procesu č.1 – rozpracované modulátory [11]

Název dílu Odkud Kam

Modulátory obrobené + navíčkované/se screw

holem

Cap BWR

Tab. 13 Kanbanový okruh uvnitř procesu č.2 – rozpracované tank headery [11]

Název dílu Odkud Kam

Tank headery + separatory Tank Header Assy BWR

5.12 Návrh Kanbanových karet

Návrh kanbanové karty vznikl propojením vytvořených excelovských tabulek a programu Access. Na Obr. 33 je znázorněn detailní popis kanbanové karty.

Postup při manipulaci s kananovými kartami

1. Počátkem nového výrobního cyklu jsou kanbanové karty umístěny na svých základ- ních pozicích – v kanbanové schránce.

2. Operátor odebírá kartu ze schránky a zahajuje příslušné výrobní operace.

3. Po dokončení množství uvedeného na příslušné kartě odesílá rozpracovanou výrobu spolu s kartou do regálu/na paletu k další operaci.

4. Po odebrání hotové výroby zákazníkem dochází k uvolnění kanbanové karty.

5. Uvolněná karta se vrací zpět do své schránky.

(54)

53

Obr. 32 Detailní popis kanbanové karty [11]

(55)

54

Základní pravidla pro fungování Kanbanového systému:

1. Personál následujícího procesu je povinen odebrat dílce z předcházejícího proce- su, tak jak to předepisuje příslušná kanbanová karta (množství, typ aj.).

2. Výrobní personál může vyrábět jen to, co mu povoluje výrobní kanbanová karta.

3. Pokud na pracovišti nejsou k dispozici žádné kanbanové karty, nesmí být reali- zována žádná činnost (doprava, výroba).

4. kanbanové karty jsou vždy přepravovány společné s paletami a dílci (kromě je- jich návratu).

5. Výrobní personál odpovídá za to, že jen výrobky se stoprocentní kvalitou budou vloženy do palet pro následující proces. Pokud se vyskytne chyba, následuje stop celého procesu a odstranění chyby tak, aby se nemohla opakovat.

6. Inicializační počet kanbanových karet musí být postupně redukován, prováza- nost procesů se musí zvyšovat, snížení zásob odkrývá problémy a umožňuje tak jejich eliminaci.

5.13 Výpočet počtu kanbanových karet

Množství kanbanových karet bude stejné jako množství beden v regálů, které bylo vypočítáno v předchozí kapitole. Počet kanbanových karet je znázorněn v Tab. 13.

Projektů je dohromady 17, pro každý projekt zvlášť se musí vytisknout kanbanová karta v určitém množství. Kanbanové karty ze skladu, vytváří oddělení logistika na základě podkladů vytvořeného seznamu dílů a lokací, viz předchozí kapitoly.

Tab. 13 Počet Kanbanových karet podle dílů [11]

Název dílu

počet K.K.[ks]

Tank header 2 nebo 4

Tank header se separato-

rem 2 nebo 4

Modulátor 50

Svařené díly 24

(56)

55

5.14 Vizualizace

Štítek slouží jako vizualizace na regály pro operátora nebo manipulanta, který dopl- ňuje materiál do regálů. Štítek vznikl propojením vytvořených excelovských tabulek a programu Access. Štítek se umisťuje na regál vždy z obou stran, jak pro stranu, kde zaváží materiál manipulant, tak i pro pracovníky z výroby, jak je znázorněno na Obr.

33. Na regálu je přidělaný tzv. praporek, který slouží pro lepší vizualizaci regálu mani- pulanta. Pro palety bude označení na formátu A4 na podlaze umístěné před a za paletu.

Obr. 33 Umístění štítku na regál [11]

Postup manipulanta/operátora při manipulaci s materiálem:

1) Manipulant odebere potřebný materiál na základě kanbanové karty (z procesu, ze skladu).

2) Manipulant doplní materiál podle lokace uvedené na kanbanové kartě do regálu/na paletu. Lokace na kanbanové kartě se musí shodovat s lokací na štítku.

(57)

56

3) Operátor na základě formuláře výrobního postupu, kde má detailně popsaný výrobek pro dané pracoviště, včetně identifikačního čísla a názvu dílu, odebere příslušný materi- ál. Operátor se především řídí podle identifikačního čísla, které je uvedené na štítku.

Detailní popis štítku je na Obr. 34.

Obr. 34 Detailní popis štítku [11]

(58)

57

6. Shrnutí

6.1 Komplexní vyhodnocení současného stavu a návrhu na zlepšení

Nedostatky aktuálního stavu:

 Neaktuální layout procesu z hlediska umístění regálů.

 Chybné značení regálů.

 Chybné označení některých materiálů (vizualizace).

 Chybějící označení pro rozpracované díly.

 Nedodržované umístění materiálu v regálu.

 Nadbytečná kapacita pro stávající projekty.

 Nedostatečné kapacita pro stávající projekty.

 Žádné umístění pro nové projekty.

 Žádná identifikace rozpracovaných dílů a výstupních dílů z procesu S.

Návrhy na zlepšení:

 Návrh aktuálního layoutu procesu S.

 Návrh systému pro značení regálů/vizualizaci.

 Návrh systému pro identifikaci dílů.

 Návrh správného stanovení počtu regálů.

 Odstranění přebytečných regálů pro stávající regály.

 Návrh nových regálů pro díly, které měly nedostatečnou kapacitu.

 Návrh nových regálů pro nové projekty.

 Návrh kanbanových okrůhů, návrh kanbanové karty.

 Vizualizace – návrh štítku.

(59)

58

6.2 Další doporučení pro optimalizaci procesu

 Pokračovat v implementaci Pull systému

 Návrh elektronického systému Kanban

(60)

59

7. Závěr

Cílem diplomové práce bylo navrhnout Pull systém v nové hale Denso Manu- facturing. Pro tento systém bylo zapotřebí vytvořit analýzu materiálového a informační- ho toku, současného stavu skladových ploch a jejich kapacity. Hlavní zaměření práce bylo směřováno ke skladování materiálu, vizualizaci v regálech a řízení pomocí kanba- nových karet.

V teoretické části práce byla představena štíhlá výroba, hlavní druhy plýtvání a v neposlední řadě také různé tahové systémy. Pozornost byla také věnována zásadám navrhování tahových systémů a jejich implementace.

Praktická část je situována do podmínek společnosti. Analýzou současného sta- vu byly zjištěny nedostatky jako chybné značení regálů, chybné označení některých materiálů (vizualizace), chybějící označení pro rozpracované díly, nedodržované umís- tění materiálu v regálu, nadbytečná a nedostatečná kapacita pro stávající projekty, žádné umístění pro nové projekty a žádná identifikace rozpracovaných dílů a výstupních dílů z procesu S.

Dalším krokem bylo vytvoření návrhu nového rozmístění regálů. Mezi další po- znatky patří nové rozdělení a navržení regálů pro efektivnější zásobování pracovišť ma- teriálem. Zlepšení vizualizace samotných regálů. Navržení kanbanovýh okruhů, pomocí kterých se bude řídit materiál mezi jednotlivými pracovními oblastmi. Implementace systému řízení kanbanových karet.

V závěru práce je porovnání současného a navrhovaného stavu s jednotlivými zlepšujícími body. Byla zde vyhodnocena všechna zlepšující opatření.

(61)

60

Literatura

[1] LIKER, Jeffrey K. Tak to dělá Toyota: 14 zásad řízení největšího světového výrobce Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 390 s. Knihovna světového managementu ISBN 978-80-7261-173-7.

[2] Výpočet kanbanových karet a Plýtvání[online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http:

http://www.kvs.tul.cz/download/logistika/07_logistika_4_kanban_tisk.pdf

[3]Plýtvání [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http:

http://www.24development.cz/rizeni-skladu/

[4] Plýtvání [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http: http://logistika.ihned.cz/

[5]Systém Kanban [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z: http//www.cie- plzen.cz/index.php/cz/lexikon-metod/kanban

[6] JOSEF SIXTA, VÁCLAV MAČÁT Logistika teorie a praxe [7] Podklady z firmy Denso Manufacturing Czech s.r.o

[8]Představení podniku [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z:

http://www.globaldenso.com/en/products/oem/tool/index.html

[9]Představení podniku [online]. [cit. 2016-05-08]. Dostupné z:

http://www.panoramio.com/user/652980?comment_page=10&photo_page=13&show=a ll

[10]Popis výrobku a jeho materiálový tok s[online].[cit.2016-05-08].Dostupné z:

http://www.denso.cz/vyrobky-a-sluzby/denso-cr/

[11] Vlastní zdroj

(62)

61

Seznam obrázků

Obr. 1 Toyota dům [1] ... 11

Obr. 2 Plýtvání z nadprodukce [2] ... 13

Obr. 3 Plýtvání – čekání [2] ... 13

Obr. 4 Plýtvání – skladování materiálu [3] ... 13

Obr. 5 Plýtvání – zbytečná přeprava [4] ... 14

Obr. 6 Jedno-kartový okruh [7] ... 18

Obr. 7 Dvou-kartový okruh [7] ... 18

Obr. 8 Conwip systém [7] ... 20

Obr. 9 Hybridní systém [8]... 20

Obr. 10 Ukázka všech vyráběných dílů ve světě [8] ... 21

Obr. 11 Rozložení firmy [9] ... 22

Obr. 12 Kondenzátor [10] ... 23

Obr. 13 Layout - Materiálový tok z procesu S do procesu C [10] ... 24

Obr. 14 Layout Procesu S v původní hale – rozmístění strojů, regálů a materiálový tok ... 26

Obr. 15 Layout Procesu S – rozmístění pracovišť – strojů a ručních zařízení [12] ... 33

Obr. 16 Návrh regálu pro tank headery a tank headery se separátorem ... 37

Obr. 17 Návrh regálu pro vstupní díly (konektory, brakety, trubičky, pájecí kroužky) ... 38

Obr. 18 Návrh regálu pro výstupní svařené díly ... 38

Obr. 19 Layout rozmístění regálu v procesu S [12] ... 40

Obr. 20 Materiálový tok [12] ... 41

Obr. 21 Ukázka návrhu systému značení regálů ... 42

Obr. 22 Jednotlivé procesy v DMCZ – označení ... 43

Obr. 23 Layout Procesu S – rozmístění zásob [15] ... 44

(63)

62

Obr. 24 Značení regálů [14] ... 45

Obr. 25 Označení palet pro rozpracované díly – modulátory [16] ... 46

Obr. 26 Označení regálů pro tank headery [16] ... 46

Obr. 27 Označení regálů pro tank headery se separátory [16] ... 46

Obr. 28 Označení regálů pro brakety [16] ... 47

Obr. 29 Označení regálů pro konektory [16] ... 47

Obr. 30 Označení regálů pro hotové svařené díly [16] ... 47

Obr. 31 Kanbanové okruhy mimo proces ... 49

Obr. 32 Kanbanové okruhy uvnitř procesu ... 51

Obr. 33 Detailní popis kanbanové karty ... 53

Obr. 34 Umístění štítku na regál ... 55

Obr. 35 Detailní popis štítku ... 56

(64)

63

Seznam tabulek

Tab. 1 Popis firmy [10] ... 22

Tab. 2 Seznam dílů pro vstupní díly seřazené podle projektu [11] ... 27

Tab. 3 Seznam dílů pro Tank headery seřazené podle projektu [11] ... 28

Tab. 4 Typy beden a jejich rozměry v mm [11] ... 28

Tab. 5 Výpočet balení pro modulátory [11] ... 30

Tab. 6 Pracoviště číslování [11] ... 32

Tab. 7 Ukázka vytvoření návrhu identifikačního čísla [11] ... 35

Tab. 8 Návrh regálu pro tank headery a tank headery se separátorem [11] ... 37

Tab. 9 Návrh regálu pro vstupní díly (konektory, brakety, trubičky, pájecí kroužky) [11] ... 38

Tab. 10 Ukázka návrhu systému značení regálů [11] ... 42

Tab. 11 Kanbanový okruh č.1 mimo proces– nakupované díly [11] ... 50

Tab. 12 Kanbanový okruh mimo proces č. 2 – rozpracované díly vstupující do procesu S [11] ... 50

Tab. 13 Kanbanový okruh mimo proces č. 3 – hotové svařené díly [11] ... 50

Tab. 14 Kanbanový okruh uvnitř procesu č.1 – rozpracované modulátory [11] ... 52

Tab. 15 Kanbanový okruh uvnitř procesu č.2 – rozpracované tank headery [11] ... 52

(65)

64 Příloha č. 1 Označení regálů pro hotové svařené díly

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :