BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

15  Download (0)

Full text

(1)

Beslutande Inger Borgenberg, ordförande Bo Lindquist (V)

Ann-Christine Elmström (M) Awaz Modaber (MP)

Owe Håkansson (C) Cecilia Wollmér (S)

Ingalill Melcher (SD), tjg. ers.

Lisbeth Jönsson (SD) Mia Eldh-Holmqvist (M) Ersättare Lisbeth Jensen (S)

Tamara Sifuentes (S) Ruth Palm (SD) Ulla Jinneland (M)

Bahare Mohammadi Andersson (FP) Övriga närvarande Lars Wästberg, förvaltningschef

Malin Lövdahl, sekreterare

Ninette Hansson, utvecklingsstrateg

Monika Skowronski Amaral, enhetschef AME §§ 88- 89 Amra Saranovic, ekonom §§ 88-92

Jenny Larsson, enhetschef IFO §§ 88-91

Utses att justera Mia Eldh-Holmqvist

Justeringens plats och tid Medborgarhuset, 17 november 2015 Paragrafer 88-100 Underskrifter:

Sekreterare _________________________________

Malin Lövdahl Ordförande

_________________________________

Inger Borgenberg Justerande

_________________________________

Mia Eldh-Holmqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2015-11-12 Anslaget uppsatt den 2015-11- Anslaget tas ner den 2015-12-

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens arkiv Underskrift

__________________________________

Eva Andersson Utdragsbestyrkande

(2)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 88

Val av justerare samt bestämmande av plats och tid för justering Socialnämnden beslutar att utse Mia Eldh-Holmqvist att jämte ordföranden justera da- gens protokoll.

Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 17 november 2015.

___

(3)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 89

Information om tecknandet av DUA-överenskommelse med Arbets- förmedlingen

Enhetschefen för arbetsmarknadsenheten, Monika Skowronski Amaral, informerar om DUA-överenskommelsen med Arbetsförmedlingen.

___

(4)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 90

Ansökan om vårdnadsöverflyttning (sekretess)

(5)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 91

Ansökan om vårdnadsöverflyttning (sekretess)

(6)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 92

Uppföljningsrapport 3, 2015

Ärendet föredras av ekonom Amra Saranovic.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader prognostiseras överskrida budget med 1,4 miljoner kronor.

Avvikelsen är cirka 0,2 miljon kronor sämre jämfört med föregående uppföljningsperiod. LSS verksamheten står för merparten av underskottet, -4,7 miljoner kronor, medan vård och omsorg genererar ett överskott motsvarande 4,3 miljoner kronor som väger upp delar av nämndens un- derskott.

Socialnämnden beslutar

att godkänna uppföljningsrapport 3-2015, enligt i ärendet redovisat förslag, samt, att bevilja socialförvaltningens begäran om att omdisponera 250 tkr från investerings- anslag, utbyte av serverdatabas (verksamhet 108 00, objekt 180 46) till investeringspro- jekt, utbyte av datorer (verksamhet 108 00, objekt 180 21).

___

(7)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2015:212

§ 93

Yttrande över Lars Johnsons (M) motion - Tillsätt en tillfällig bered- ning med uppdrag att arbeta fram en kommunal integrationsstrategi

Sammanfattning

Lars Johnson (M) har väckt motion med yrkande att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta en tillfällig beredning med uppdrag att arbeta fram en kommunal integrations- strategi för att långsiktigt minska utanförskapet.

Kommunfullmäktige har berett socialnämnden tillfälle att yttra sig över motionen.

Från socialförvaltningen föreligger förslag till yttrande i ärendet.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

Socialnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

(8)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2014:381

§ 94

Yttrande över Marie Wahlgrens (FP) motion - Redovisning av ung- domsarbetslösheten i Burlöv vid kvartalsboksluten, årlig redovisning på åtgärder vad gäller skolresultaten samt inrättande av en närings- livs- och arbetsmarknadsberedning under KS

Sammanfattning

Socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motionen från Marie Wahlgren (FP) avseende redovisning av ungdomsarbetslösheten i Burlöv vid kvartalsboksluten, årlig redovisning på åtgärder vad gäller skolresultateten samt inrättande av en närings- livs- och arbetsmarknadsberedning under kommunstyrelsen.

Socialnämnden har inga synpunkter på de föreslagna yrkandena och tillstyrker därmed motionen.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

Socialnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

(9)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2015:443

§ 95

Tillgänglighetsplan, Burlövs kommun

Ärendet föredras av utvecklingsstrateg Ninette Hansson.

Sammanfattning

En motion väcktes 2011, KS/2011:90 med honnörsorden delaktighet, rättighet och jäm- ställdhet för alla och utifrån dessa begrepp utarbeta en funktionshinderplan. Motionen tillstyrktes av Kommunala handikapprådet den 30 maj 2011 § 19 och Kommunala pens- ionärsrådet tillstyrkte den

9 juni 2011 § 27 densamma.

Kommunfullmäktige beslutade att utarbeta ett förslag till funktionshinderplan för Bur- lövs kommun för fastställande av kommunfullmäktige samt att socialnämnden vid utar- betandet skall samarbeta med kommunens samtliga nämnder samt de kommunala han- dikapp- och pensionärsråden.

I enlighet med nationellt fackspråk utarbetat av socialstyrelsen används fortsättningsvis ordet Tillgänglighetsplan i stället för funktionshinderplan.

Innehållet i Tillgänglighetsplanen har varit föremål för synpunkter och revidering av samtliga förvaltningar och innehållet är godkänt av samtliga parter.

Innehållet i tillgänglighetsplanen har också presenterats för Rådet för Funktionshinder- frågor och för Kommunala Pensionärsrådet. Samtliga har haft möjlighet att yttra sig över planen.

Syftet med planen är att ge förtroendevalda ett underlag för beslut om åtgärder och in- riktning av insatser för att göra samhället tillgängligt för alla.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att godkänna förslaget till tillgänglighetsplan, samt

att överlämna tillgänglighetsplanen till kommunfullmäktige för antagande.

___

Socialnämnden beslutar

att godkänna förslaget till tillgänglighetsplan, samt

att överlämna tillgänglighetsplanen till kommunfullmäktige för antagande.

___

(10)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2015:444

§ 96

Ansökan om medel från Region Skåne för kulturprojekt

Sammanfattning

Föreligger en ansökan om medel till nytt kulturprojekt i äldreomsorgen. Medel söks från Region Skånes satsning på kultur i vården. Kommunens medfinansiering är beräknad på personalens delaktighet i projektet.

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att till Region Skåne överlämna ansökan om medel för kulturprojekt i äldreomsorgen, i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

Socialnämnden beslutar

att till Region Skåne överlämna ansökan om medel för kulturprojekt i äldreomsorgen, i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

(11)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN/2015:429

§ 97

Förslag på extra sammanträdestider för socialnämndens arbetsut- skott 2016

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fattat beslut att anta kommunövergripande sammanträdesti- der 2016, i beslut kommunfullmäktige 2015-09-21 § 104. Tiderna är som följer:

Socialnämnden sammanträder kl. 18.00.

Torsdag 28 januari Torsdag 3 mars Torsdag 21 april Torsdag 16 juni Torsdag 1 september Torsdag 6 oktober Torsdag 17 november Torsdag 15 december

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder kl. 8.30.

Onsdag 13 januari Onsdag 3 februari Onsdag 17 februari Onsdag 16 mars Onsdag 6 april Onsdag 4 maj Onsdag 1 juni Onsdag 22 juni Onsdag 17 augusti Onsdag 7 september Onsdag 21 september Onsdag 12 oktober Onsdag 2 november Onsdag 30 november Onsdag 21 december

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att anta ytterligare fem sam- manträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2016 enligt nedan:

Onsdagen den 2 mars Onsdagen den 27 april Onsdagen den 18 maj Onsdagen den 13 juli

Onsdagen den 3 augusti, samt

att stryka sammanträdestiden onsdagen den 4 maj för socialnämndens arbetsutskott 2016.

Forts. § 97 nästa sida

(12)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att anta ytterligare fem sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2016 en- ligt nedan:

Onsdagen den 2 mars Onsdagen den 27 april Onsdagen den 18 maj Onsdagen den 13 juli

Onsdagen den 3 augusti, samt

att stryka sammanträdestiden onsdagen den 4 maj för socialnämndens arbetsutskott 2016.

___

Socialnämnden beslutar

att anta ytterligare fem sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2016 en- ligt nedan:

Onsdagen den 2 mars Onsdagen den 27 april Onsdagen den 18 maj Onsdagen den 13 juli

Onsdagen den 3 augusti, samt

att stryka sammanträdestiden onsdagen den 4 maj för socialnämndens arbetsutskott 2016.

___

(13)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 98

Information

Utvecklingsstrateg Ninette Hansson informerar om:

• Hälso- och sjukvårdsavtalet (information kommer att mejlas ut till alla förtroen- devalda i socialnämnden)

• IBIC – Individens Behov i Centrum, kör igång 15 december i samtliga utförar- verksamheter.

Socialchef Lars Wästberg informerar om:

• Flyktingsituationen

• Hemteamet

• Taxor

• Julmiddag i Medborgarhusets matsal efter socialnämndens sammanträde den 10 december. Sammanträdet kommer att starta redan kl 17.00.

Ann-Christine Elmström (M) lyfter frågan om bassängen på Boklunden. Frågan kom- mer att tas upp på nytt.

Ordförande Inger Borgenberg (S) informerar om:

• Inbjudan till dialog med Länsstyrelsen om flyktingar den 8 december.

• Radio Malmöhus kommer att intervjua Inger om flyktingsituationen på tisdag.

___

(14)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 99

Delegationsbeslut

Socialchef: Vidaredelegering av beslutanderätten att förhandla med arbetstagarorgani- sation, 2015-10-01

Socialsekreterare IFO: Beslut under perioden 2015-10-01 – 2015-10-31 Socialnämndens arbetsutskott: Protokoll 2015-10-28

Socialnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

___

(15)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 100

Delgivningar

• Samverkansavtal kring gemensam familjerådgivning

• Protokoll Förtroenderådet Attendo Svenshög, 2015-09-09

• Minnesanteckningar från Brukarrådet, 2015-06-16

• Protokoll Förtroenderåd Äldreomsorg, 2015-06-04

• Protokoll Förtroenderåd Harakärrsgården, 2015-09-03

• Protokoll Förtroenderåd Harakärrsgården, 2015-03-05

• Protokoll KPR, 2015-09-15

• Protokoll RFHF, 2015-09-15

Socialnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

___

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :