• No results found

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället."

Copied!
15
0
0

Full text

(1)

Delårsrapport augusti 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Tyvärr kommer detta år att bli väldigt tufft ekonomiskt.

"Pga av uteblivna indexuppräkningar från Kulturnämnden, ökade hyreskostnader och kostnader för gemensam förvaltning kommer vi behöva arbeta med omorganisation och det kommer påverka både personalens arbetsmiljö och verksamhetens servicenivå."

Detta skrevs inför i budgeten i november. En del har införlivats och en del gäller inte längre.

Vi har fortsatt att vara en skola för alla, vi har haft vårterminsantagning för fem studerande på allmän kurs. Vi har också startat en filial i Mariestad med både allmän kurs och SMF

(studiemotiverande folkhögskolekurs).

Det är tufft ekonomiskt då förutsättningarna hela tiden förändras. Vi fick ett beslut av KUN och sedan ändrades det så vi fick ett lägre bidrag pga att vi har många studerande från andra landsting än VGR. Detta påverkar oss i kommande antagningsarbete, det blir mer ekonomiskt att anta personer från VGR än utomsocknes, men våra eftergymnasiala utbildningar bygger på antagningar från hela Sverige.

Vi kommer inte behöva säga upp några anställningar, men vi kommer med största sannolikhet behöva omorganisera de befintliga resurserna.

Eftersom vi inte har blivit avlastade några arbetsuppgifter, kanske tvärtom, men får vara med och finansiera ett kansli så blir det svårt att få verksamhet och ekonomin att gå ihop.

Under våren har det i alla utbildningar genomförts studieresor till Prag. Dessa har varit uppskattade av både de studerande och personalen. I Prag var man på studiebesök och kulturupplevelser.

Vi jobbade med rekrytering till alla utbildningar under våren och uppstarten i agusti blev bra.

Det är på Radiolinjen som vi inte har fulla klasser annars ser det bra ut.

Det har varit utbildning i arbetsrätt för ledningsgruppen och utbildning kring samverkansavtalet med fackliga representanter och ledningsgruppen.

Rektorn har blivit klar med sin rektorsutbildning.

Fr o m den 1 juni, så tog Regionservice över vår kundfakturahantering. Detta har medfört att vi sitter och gör underlag, som de sedan skriver av. Dubbelarbete! Det tar lång tid att få fakturorna utskrivna, upp till 16 kalenderdagar har förekommit. En kostnad på ca 19.000 kr/år

(2)

får vi betala för detta dubbelarbete och minskade ränteintäkter.

Kansliet:

Folkhögskolekansliet har under året fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett

samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar.

Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla

folkhögskolor i Sverige. Dessutom genomför folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser fortsätter och utvecklas.

Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Arbetet med att förbereda organisationen för den förändrade politiska organisationen pågår intensivt.

2. Verksamheten

1. Jämställdhet:

Vara folkhögskola jobbar med jämställdhet på många plan.

Vi har:

- jämställdhet på schemat på de olika utbildningarna.

- jämställdhet på agendan på våra möten.

- sett över litteratur och föreläsare.

- sammansatt arbetsgrupper utifrån ett genusperspektiv.

2. Barnets rättigheter:

Fritidsledarutbildningen har moment i sin utbildning kring barnkonventionen.

3. Funktionsnedsättning:

Då vi har en utbildning för personer med funktionsnedsättning tänker vi på detta dagligen. Vi har också profilen Funktionsnedsättning, på Fritidlsedarutbildningen som gör att det finns med där också.

(3)

Övriga diskrimineringsgrunder:

Folkhögskolans övergripande uppdrag är att jobba med demokrati. Vårt mål är att få alla studerande till att få en tro på sig själva och på samhället. Vi jobbar med synen på sig och på andra. De ska förstå att alla är lika mycket värda oavsett olikheter och att ingen ska

diskrimineras på något sätt.

Kansliet:

Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och

folkhögskoleförvaltningarna kommer en hälsogrupp att bildas. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under hösten 2014 och följas kontinuerligt genom samverkan. Samverkansavtalets implementering fortgår och utbildning har genomförts innan sommaren. Under hösten fortgår detta arbete på varje skola.

2.1 Regionfullmäktiges mål

Vi jobbar på dessa.

Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vara folkhögskola ser kulturen som en pedagogisk metod för att bilda de studerande till demokratiska och ansvartagande medborgare.

Därför finns på schemat estetisk verksamhet. Vi har planerade temadagar kring olika kulturupplevelser. Vi har under våren varit på Skara skolscen. Vi har samverkan med Vara konserthus.

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Vi jobbar med dessa.

Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare

Vi ska fortsätta jobba med Tillgänglighetdatabasen.

Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Vi kommer fortsätta att jobba med dessa mål genom:

(4)

- strategiska rekryteringar

- dialog med medarbetaren genom APT, utvecklingssamtal, lönesamtal och personaldagar.

2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål

Strategiska mål Aktiviteter Vi har:

Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla.

Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser.

Vi ska vara

tillgänglighetsanpassat, alla ska känna

sig väl bemötta.

- fortsatt våra långa kurser, Allmän kurs, Växa vidare, Fritidsledarutbildningen och Radiolinjen.

- Startat upp en filial i Mariestad med Allmän kurs, ca 11

studerande - startat upp SMF (studiemotiverade

folkhögskolekurs) i Vara och i Mariestad.

- ansökt och fått extra

allmänkursplatser för studerande som gått SMF.

- haft två prova-på-kurser för personer med

funktionsnedsättningar.

- haft en sommarkurs för personer med

funktionsnedsättning med temat återvinning.

Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola.

Alla ska få bättre kunskap om kost- och

motionsvanor.

- startat upp Hälsa-på-

folkhögskola igen, ett projekt där både personal och de studerande är involverade.

- vi har haft möten och lagt upp planering för hela hösten. Vi kommer erbjuda

lunchpromenader och efter skoltid kommer det vara en em med bollspel och en em men gympa.

- arbetat med en drog och alkoholpolicy för så väl studerande som för personal.

Att göra medborgarna i närområdet medvetna om

Bjuda in

föreningar/organisationer till

- öppna föreläsningar

(5)

Vara folkhögskola.

- en mötesplats, centrum för samhällsdebatt.

öppna

föreläsningar/öppet hus/info Marknadsföring.

och seniorföreläsningar.

Vi har planerat och lagt upp höstens program med seniorföräläsningar där även föreläsare kommer vara inne på ordinarie utbildningar.

Höja den digitala tekniknivån.

Strategiskt se över vår IT- utrustning och utveckla den.

- påbörjat utbildning för personalen på Ipad och denna har fortsatt.

Utveckla kurser och konferenser.

Öka samarbetet med såväl nya som gamla

samverkanspartner.

- fortsätter att arbeta med detta.

Fördjupa den internationella förståelsen.

Vi ska systematisk prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser.

Vi har:

- haft en EU-termadag för hela skolan där också all personal varit inbjudna.

- haft föreläsningar för de studerande.

Studerande från alla linjer har varit på studieresa till Prag. Där har de varit på studiebesök utifrån deras utbildning och kulturevenemang. De har också haft aktiviteter över

utbildningsgränserna. De har alla besökt Theresienstadt, ett av nazisternas koncentrationsläger.

Ha ett levande internat. Erbjuda ett bra boende.

Erbjuda kvällsaktiviteter.

- fortsätter att arbeta med detta.

- vi har börjat att ha livskunskap efter ordinarie skoltid för de som bor på internatet.

Utveckla

rekryteringsformerna.

Vi ska:

delta i mässor . öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare.

ha infodag för

gymnasieskolor och sär- gymnasie.

- deltagit på fem mässor i Skaraborg

- deltagit på Folkhögskolans dag.

Vi marknadsförde oss på torget i Mariestad, på torget i Lidköping och hade Öppet-hus i Vara.

Vi har varit på fler infomöten på olika Arbetsförmedlingar.

Hälsofrämjande skola. Vi ska:

ha fysisk aktivitet på alla långkurser.

- aktivitetsdag med fysiska aktiviteter.

- vi har haft möten och lagt upp planering för hela hösten. Vi kommer erbjuda

lunchpromenader och efter

(6)

skoltid kommer det vara en em med bollspel och en em men gympa.

Utveckla våra pedagogiska former.

Vi ska:

ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex tema- arbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet,

matlagning.

- fortbildat personal inom ämnet.

På påsklovet hade vi en gemensam personaldag då all personal var med och gjorde blomsterarrangemang.

- vi har haft utbildning för pedagogisk personal kring läsplattor och dess möjligheter.

Vidareutveckla befintlig verksamhet.

- fortsätter att arbeta med detta.

Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka.

Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande.

- fortsätter att arbeta med detta.

Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler

jobb i Västra Götaland.

Andelen kvinnliga

entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka.

Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat

mellan kvinnor och män.

Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv.

Det livslånga lärande bidrar till en ökad

kompetensnivå som i sin tur leder till mer

anställningsbarhet.

Vi ska vara

samverkanspartner vid utbildningar för

kvinnliga entreprenörer.

- fortsätter att arbeta med detta.

Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid

de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder.

Vi ska:

fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag,

för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

- genomfört läger för barn med funktionsnedsättningar som har hållits av Fritidsledarstuderande.

Vandrarhem.

Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska

anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året.

Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster.

- fortsätter att arbeta med detta.

Vi har i år haft 823 gästnätter, något bättre än förra året.

Öka kulturkunskapen.

De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av

Vi ska:

använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur.

Vi har:

- under våren besöka Skara skolscen för att alla ska få uppleva att se på teater.

(7)

kulturaktiviteter.

- börja vårt läsprojekt. Det har köpts in böcker, planerats författarbesök och fortbildats på läsplattor.

Prestationer

Vi ska genomföra 4979 deltagarveckor.

Vi har genomfört mer än hälften av vårt ingångsvärde under våren.

2.6 Prestationer

2013 2014 Ingångsvärde 2014

Allmänna anslaget 2794 2926 4979

Extra platser 307 425 679

SMF 468 325 975

Uppdragsutbildning 28

Vi tror på att vi ska komma upp i alla våra dv på alla poster.

3. Personal

Strategiska mål Aktiviteter Genomfört Hålla en hög kompetens bland

personalen.

All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap.

Vi ska:

- höja kompetensen i jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT.

- ha gemensamma fortbildningsdagar.

- ges möjlighet till att delta på fackmässor.

Vi har:

- skaffat läsplattor till den pedagogisk personalen.

- haft utbildning på läsplattorna.

- haft utbildning i samverkansavtalet med samtliga folkhögskolor i VGR.

- haft utbildning i arbetsrätt för ledningsgruppen.

Engagerad personal. Vi ska ha:

- gemensamma upplevelser för all personal.

- tydlig kommunikation.

Vi har:

- en gemensam

aktivitetsdag och planerat för ytterligar personaldagar.

- på påsklovet haft en gemensam personaldag då all personal var med och gjorde

blomsterarrangemang.

- haft personaldagar och jobbat med utvärdering och framtidsvisioner.

- provat nya metoder för

(8)

APT.

Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal.

Främja för ett kreativt arbetsklimat.

Friskare personal, gladare personal.

Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska.

Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas.

Vi ska:

- ge handledning, individuellt och i grupp.

- ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, - massage, friskvårdstimma, gymkort - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i

löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen.

- ta hjälp av HR-avdelningen i BAS-arbetet.

Vi har:

- startat upp projektet Hälsa på folkhögskola med hela personalen.

Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst.

Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster.

Vi har inga ofrivilliga deltidstjänster.

Skapa nätverk. Erfarenhetsutbyte med andra

skolor.

Lära av varandra.

- fortsätter att arbeta med detta.

Kansliet:

Folkhögskolekansliet har utökats med tre tjänster. Dessa är kopplade till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar kallat VIA.

3.3 Personalvolym

Antal anställningar

Aug 2013 Aug 2014

Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 21 53,8% 21 53,8%

Teknik, hantverkare 2 5,1% 2 5,1%

Kök, städ, tvätt 10 25,6% 10 25,6%

Administration 6 15,4% 6 15,4%

Totalt 39 100,0% 39 100,0%

Eftersom det är ovisst hur vår ekonomi kommer att se ut vet vi inte hur vår personal kommer

(9)

att tvingas att se ut i framtiden.Vi har dragit ner på visstidsanställningar (timtjänster).

3.4 Sjukfrånvaro

Aug 2014

Sjukfrånvaro, procent av  ordinare arbetstid per  personalgrupp och kön

Kvinnor Män Totalt

Utbildning, kultur och fritid 9,1% 4,8% 6,8%

Teknik, hantverkare 5,6% 5,6%

Kök, städ, tvätt 2,7% 0,0% 2,4%

Administration 1,5% 5,5% 2,3%

Totalt 5,0% 4,6% 4,8%

Sjukfrånvaro, procent av 

ordinarie arbetstid  Aug 2013  Aug 2014

Kvinnor 3,9% 5,0%

Män 2,9% 4,6%

Totalt 3,5% 4,8%

Vi har en låg och konstant nivå på sjukfrånvaron. Vi fick under våren en långtidssjukskriven där av ökning.

3.5 Bemanningsföretag

Vi nyttjar inga bemanningsföretag.

5. Ekonomi

Stra

tegiska mål Aktiviteter Budget i balans.

Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och

effektivitet.

Vi ska effektivisera genom:

- närproducerat tänk.

- avsätta medel till personalfrämjande

(10)

aktiviteter.

- behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhemmet.

- öka medvetenheten inför inköp.

- öka uppdragsutbildningarna.

- öka medverkan i samverkanskurserna.

- söka projektmedel i större utsträckningar.

- marknadsföra oss mot nya kurs- och konferensgäster.

- utöka internatet.

Jämtegrerad budget.

Se över föreläsare, litteratur, fortbildning.

Behålla våra deltagarveckor.

Samverkanskurser.

Ha en kostnadsmedveten personal.

Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital.

Utbildning.

Regelbunden ekonomiinformation till all personal.

God likviditet.

Vi har högre statsbidragsintäkter och lokal- och logiintäkter. Vi har fått minskat driftbidrag från Kulturnämnden med 358.000 kr. Detta visste vi inte i budgetarbetet utan det blev klart först i april månad.

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat

Utfall BudgetUtfall FörändringPrognosBudgetUtfall AvvikelseFörändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/

Utfall samt 1408 1408 1308 utfall 1408 1412 1312 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr %

Statsbidrag 8271 7498 7534 9,8% 12097 11250 12656 847 -4,4%

(11)

Erhållna bidrag 5046 4714 6229 -19,0% 7139 7282 8274 -143 -13,7%

Övriga intäkter 3264 2856 2688 21,4% 4680 4580 4485 100 4,3%

Verksamhetens intäkter 16581 15068 16451 0,8% 23916 23112 25415 804 -5,9%

Personalkostnader -10998 -9898-10778 2,0% -16448 -15617-16971 -831 -3,1%

Övriga kostnader -5233 -4792 -5240 -0,1% -7424 -7291 -8223 -133 -9,7%

Avskrivningar -165 -161 -154 7,1% -271 -242 -247 0 9,7%

Verksamhetens kostnader -16396-14851-16172 1,4% -24143 -23150-25441 -964 -5,1%

Finansiella intäkter/kostnader m.m. 16 23 23 27 38 27 -11

Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 201 240 302 -200 0 1 -171

Vi ligger 39.000 kr under budget. Vi har intäkter på och logi med 90.000 kr mer än

budgeterat. Vi har 800.000 kr mer i statsbidrag. Detta beror på att vi genomfört SMF-kurser (Studiemotiverande folkhögskolekurser), både i Vara och Mariestad, och att vi blivit tilldelade extra deltagarveckor för tidigare SMF-deltagare, som nu går vår Allmänna kurs.

Folkbildningsrådet har även gett oss 67.000 kr för ett läsprojekt. Vi har projektintäkter på 300.000 kr som vi inte visste om vid budgetarbetet. Vi har från Regionkansliet fått bidrag med 17.500 kr/månad som delkompensation för vår ökade hyra.

Kulturnämndens driftbidrag har blivit 358.000 kr lägre än budgeterat. Detta var förutsättningar som blev kända för oss först i april 2014.

På kostnadssidan är det främst personalkostnaden, men även material och studieresor, som ökat beroende på SMF-kurser, fler deltagare i Allmän kurs och projekt.

Den gemensamma förvaltningen har inte nämnvärt minskat våra arbetsuppgifter, men vi har, genom minskat driftbidrag, full kostnad för den.

Fr o m den 1 juni, så tog Regionservice över vår kundfakturahantering. Detta har medfört att vi sitter och gör underlag, som de sedan skriver av. Dubbelarbete! Det tar lång tid att få fakturorna utskrivna, upp till 16 kalenderdagar har förekommit. En kostnad på ca 19.000 kr/år får vi betala för detta dubbelarbete och minskade ränteintäkter.

När det gäller kostnadsutvecklingen på de av Regionfullmäktige beslutade besparingarna på kontona ”Kurser och konferenser” och ”Information och PR” så kommer vi att hålla dessa.

När det gäller kostnaderna för konsulttjänster så har vi inga sådana kostnader.

Periodutfall tkr

Prognos tkr

Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 0 0

Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 24,0 61,0

Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 64,0 77,0

(12)

100

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Vi kan se att vi kommer att göra ett underskott på 200.000 kronor. Ett köksbiträde, 50%, gick i pension den 31 juli och en städerska, 100%, som gick i pension 31 augusti. Dessa tjänster har tillsatts med endast 80%. Här kommer vi att göra en besparing, men annan personal kommer att beröras vid omorganisationen. Detta skapar oro bland personalen.

5.3 Eget kapital

Vi hade vid årets början ett eget kapital på 698.000 kr.

5.4 Investeringar

Vi har i år ännu inte gjort några investeringar. Det som kan vara på gång under året är en ny kopieringsmaskin, i köket har vi en krånglande diskmaskin och en sliten kombiugn.

6. Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR

Not Utfall Utfall

Resultaträkning 1408 1308

Verksamhetens intäkter 1 16581 16

451

Verksamhetens kostnader 2 -

16231

-16 018

Avskrivningar och nedskrivningar -165 -154

Verksamhetens nettokostnader 185 279

Finansnetto 16 23

Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0

Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0

Årets resultat 201 302

Not Utfall Utfall

Kassaflödesanalys 1408 1308

Löpande verksamhet

Årets resultat 201 302

(13)

Investeringsbidrag 0 0

Avskrivningar 165 154

Utrangeringar/nedskrivningar 0 0

Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0

Avsättningar 0 0

Obeskattade reserver (bolagen) 0 0

Kassaflöde från löpande verksamhet före

förändring

av rörelsekapital 366 456

Förändring av rörelsekapital

Ökning-/minskning+ av förråd 0 0

Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -23 -107

Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 430 6

Kassaflöde från löpande verksamhet 773 355

Förändring av redovisningsprincip 0 0

Förändring av eget kapital 0 -1

Investeringsverksamhet

Investeringar 0 -215

Momsjustering vid överlåtelse 0 0

Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0

Försäljningar anläggningstillgångar 0 0

Aktier och andelar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -215

Finansieringsverksamhet

Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0

Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -35 -37

Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0

Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0

Förändring aktiekapital 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35 -37

ÅRETS KASSAFLÖDE 738 102

(14)

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 997 1 630

Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 735 1 732

Kontroll av årets kassaflöde 738 102

Differens 0 0

Not Utfall Utfall

Balansräkning 1408 1312

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Materiella anläggningstillgångar

- byggnader och mark 0 0

- maskiner och inventarier 3 717 882

- pågående investeringar 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 0 0

Summa anläggningstillgångar 717 882

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0

Kortfristiga fordringar 4 585 562

Kortfristiga placeringar 0 0

Likvida medel 1 735 997

Summa omsättningstillgångar 2 320 1 559

Summa tillgångar 3 037 2 441

Eget kapital

Eget kapital 698 698

Bokslutsdispositioner 0 0

Årets resultat 201 1

Summa eget kapital 899 698

Avsättningar 0 0

Skulder

Långfristiga skulder 61 96

Kortfristiga skulder 5 2 077 1 647

Summa skulder 2 138 1 743

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 037 2 441

(15)

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som

lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna

bygger på kommunallagen, lagen om kommunal

redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för

kommunal redovisning.

Not 1

Statsbidrag 7871

Lönebidrag 399

Driftbidrag 4383

Projektintäkter 300

Externa intäkter 3126

Interna intäkter 502

16581

Not 2

Löner 7608

Sociala avgifter 3229

Övriga personalkostnader 160

Externa kostnader 2011

Interna hyror 2794

Övriga interna kostnader 429

16231

Not 3

Datautrustning 91

Övriga maskiner och inventarier 626

717

Not 4

Kundfordringar 302

Momsfordringar 17

Upplupna intäkter 227

Förutbetalda kostnader 39

585

Not 5

Leverantörsskulder 127

Momsskuld 46

Personalskuld 545

Förutbetalda projektintäkter 81

Upplupna interna kostnader 27

Förutbetalda intäkter 1232

Övriga kortfristiga skulder 19

2077

References

Related documents

We started out by asking whether uniformed organisations can be seen as bureaucratic. Considering the form of the organisations under study, the answer is yes – they are to a

När Signe börjar skriva till nämnden för att få sina enligt henne vanvårdade döttrar flyttade från paret Ericsson ska hon hinna skriva hela fyra brev innan hennes

I detta avsnitt redovisas förslag till tidplan för när gränsvärden om klimat- utsläpp från byggnader kan införas.. Förslaget baseras på att det ska leda till

Remiss 2020-07-22 M2020/01180/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Pia-Maria Lindroos 08-405 12 51 072-525 73 63 Telefonväxel: 08-405 10 00

I remissen ligger därför att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Systemet öppnar också upp för att i ett tidigt led placera in en bilmålvakt eller manipulera systemet på annat sätt för att sedan kunna exportera utan risk för

Systemet öppnar också upp för att i ett tidigt led placera in en bilmålvakt eller manipulera systemet på annat sätt för att sedan kunna exportera utan risk för

En återbetalningsskyldighet som följer första ägare skapar osäkerhet och förtar klimatbonusens tilltänkta funktion som incitament för att välja en i många fall

Denna analys bör i så fall inte begränsas till bonus–malus-systemet som sådant utan bör ta ett bredare grepp över politiken för att främja en omställning till mer

Box 406, 581 04 Linköping • Besöksadress: Brigadgatan 3 • Telefon: 013-25 11 00 • forvaltningsrattenilinkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-linkoping.

Gröna Bilister anser dock att nuvarande förslag - att det vid export av en klimatbonusbil skulle införas en återbetalningsskyldighet för förste ägaren oavsett om det är denne

Klimatomställningen är också ett område där sambandet mellan forskningen, innovationssystemet och politiken är särskilt påtagligt och viktigt En kunskapsbaserad politik

Konstfack menar att regeringen i sin forskningspolitik bör ge Vetenskapsrådet instruktionen att minst 2 % av myndighetens olika stödformer ska ges till området konstnärlig

Testat nya rutiner och arbetssätt för att identifiera ungdomar i riskzonen I pilot, testa system för frånvarohantering och elevuppföljning för KAA.. Tidigt och

Ekonomiska förutsättningar till utförare som är kompatibla med krav från beställare. Inte beställa plats i slott men betala

integrationen i Sverige. Vi vill ge fler unga och vuxna möjlighet att välja folkbildningen som utbildningsalternativ. Vi vill bidra till att göra det livslånga lärandet möjligt

- Att Stockholms stad ska ge utrymme för hotad kultur och hotade utställ- ningar om dessa av stadens kulturinstitutioner bedöms uppfylla konstnärliga och/eller andra relevanta

Att dessa faktorer har ett direkt inflytande på lärarnas undervisning – man skulle också kunna säga lärarnas ledarstil – visade Gustafsson (1977). Hon visade dessutom

Studien är retoriskt intressant på grund av att Busch och Sabuni använder olika tillvägagångsätt för att skapa sina politiska varumärken, gemenskaper och igenkänning hos

Sjukvårdspersonalen var till stor hjälp för patienterna då de upplevde att de fick ett bra stöd från dem som inte någon annan skulle kunna ge dem (Sadala & Stolf, 2008)..

Mikael List, ord- förande Seko klubb Arbets- förmedlingen – Vi står inför ett tufft läge 2021 där stort fokus kommer att ligga på att se till att våra medlemmar får

En viktig anledning till varför kultur och fritid inte placerades inom förvaltningen lärande och arbete kan vara för att managementlogiken, där kulturens roll för ekonomisk

En viktig anledning till varför kultur och fritid inte placerades inom förvaltningen lärande och arbete kan vara för att managementlogiken, där kulturens roll för ekonomisk