MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

Full text

(1)

Sekreterare ...

Erik Hansson

Ordförande ... ……….

Malin Thydén-Kärrman (S) Underskrifter

Justerande ... ……….

Björn Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-09-06

Datum för anslags

uppsättande Datum för anslags

nedtagande Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret (C) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande Mats Andresen (samhällsbyggnadschef), Stefan Andersson (miljöchef) §§69-71, Tony Ortenlöf (plan- och byggchef) §§69-82, Anita Zukanovic (park-, gatu- och lokalvårdschef) §§69-73, Erik Hansson (nämndsekreterare), Sara Lindberg (ekonom) §§69-71, Siv Modée (ny plan- och byggchef) §§69-82

Utses att justera Björn Andersson (C) Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§69-85

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§69 Godkännande av dagordning och val av justerare

§70 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

§71 Information 2016

§72 Motion angående införandet av en hundrastplats

§73 Hastighetsbegränsning Sörgårdens förskola, Hyltebruk

§74 Beslut om att gå vidare i ekonomisk tvist

§75 Beslut om att gå vidare i ekonomisk tvist

§76 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen

§77 Beslut som samråd Givargård 1:27 - Marknadsplatsen, Torup

§78 Detaljplan för Unnaryd 1:49 m.fl.

§79 Begäran planbesked, Nyarp 1:20 (Skärshult)

§80 Begäran planbesked Västra Åkralt 1:89

§81 Begäran planbesked Kinnared 12:25 mfl

§82 Detaljplan för Sjögård 1:34 m.fl. Torup Centrum

§83 Granskning av styrning, uppföljning och intern kontroll avseende samhällsbyggnadsfrågor

§84 Digitala körjournaler

§85 Val av representant i Lokala folkhälsorådet

2 (23)

(3)

Godkännande av dagordning och val av justerare

2016 SBN0005 Beslut

Ärendelistan har varit utsänd och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den utsända listan. Björn Andersson (C) väljs till justerare.

Paragrafen är justerad

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2016

2016 SBN0006 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut efter sju månader och prognos efter åtta månader.

Beskrivning av ärendet

Efter sju månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden en positiv avvikelse med 2 595 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt periodisering 963 tkr. Prognosen är positiv med 1 163 tkr innan avsättning deponi samt periodisering VA och efter avsättning samt

periodisering är den positiv med 249 tkr. Nämndens budget för investeringar uppgår till 11 071 tkr.

Utfallet efter sju månader är 4 785 tkr. Prognosen är att 10 544 tkr kommer att utnyttjas under året, vilket innebär en avvikelse på 527 tkr.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse delårsbokslut samhällsbyggnadsnämnden 2016

 Konsultkostnader Investeringar 7 månader

 Konsultkostnader Drift SBN 7 månader

 Samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut 2016

 Bilaga Kvalitetsstyrning 2016

 Prognoser SBN investeringar augusti

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Paragrafen är justerad

4 (23)

(5)

Information 2016

2016 SBN0008 Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

INFORMATION

Information Rydöbruk Gustavsberg Information Upphävt beslut Bexet Information Fettavskiljare

Information Rekryteringar Information solceller

Information Angående vattentäkt vid väg 150, Torup

Information Inbjudan till utbildning ”Miljö i skolor och förskolor”

Information REACH-projekt

INFORMATION INFÖR BESLUT

Information Radonmätning av hyresbostäder – tre ärenden Information Miljöpris 2016

Information Trafiksäkerhetsutredning enligt uppdrag från nämnden Information nya taxor

Information Reglemente delegation parkeringsövervakning

Information Kostnadsberäkningar av infrastruktursatsningar Kanalstaden, Hyltebruk och Marknadsplatsen, Torup

Information Nyckeltal för mätning av extra medel som tilldelas nämnden

Information Reglemente samhällsbyggnadsnämnden och kommunala tillgänglighetsrådet Information hastighetsreglering Hylte kommun

Information Detaljbudget Information investering 2018

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Information september

 Information Fettavskiljare

 Uppdrag att utreda trafiksäkerhetshöjande åtgärder

 Rapport REACH-projekt 2015-2016

 Bilaga 1 Reach-projekt

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Bilaga 2 Information till företag om reach

 Bilaga 3 Checklista + Kommentarer för inspektörer

Paragrafen är justerad

6 (23)

(7)

Motion angående införandet av en hundrastplats

2016 SBN0116 Beslut

Med hänvisning till föreliggande utredning i ärendet föreslår samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att samhällsbyggnadsnämnden anser motionen vara besvarad.

Samhällsbyggnadskontoret har undersökt möjligheten att införa en hundrastplats i Hylte kommun.

Kommunen kan börja med ett samhälle och efter popularitet och användning i sinom tid kan man utveckla det vidare och införa hundrastplatser i andra samhällena i Hylte kommun. Det krävs investeringspengar för markarbete, staket, bänkar, hundlatriner, agility, ca 150 000:- kr +

årligdriftkostnad (det kan variera beroende på hur stor rastplatsen blir och hur många användare). Om man bestämmer sig att införa en hundrastplats inom tätbyggt området då ska detta ske med samråd med närboende.

Beskrivning av ärendet

Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om en hundrastgård. Enligt motionen bör

kommunfullmäktige ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten för införande av en

hundrastplats i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar till motionen.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Motion angående införandet av en hundrastplats

 Motion angående införandet av en hundrastplats

 §157 KSAU Motion angående införandet av en hundrastplats

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Hastighetsbegränsning Sörgårdens förskola, Hyltebruk

2016 SBN0155 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sänka hastigheten från 40 km/h till 30 km/h utanför Sörgårdens förskola enligt utmärkt sträcka på

primärkartan.

Beskrivning av ärendet

Idag är den högsta tillåtna hastigheten 40 km/h på Gamla Nissastigen utanför Sörgårdens förskola i Hyltebruk. Samhällsbyggnadskontoret föreslår en sänkning av hastigen till 30 km/h som högsta tillåtna hastighet på aktuell sträcka.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Hastighetsbegränsning Sörgårdens förskola, Hyltebruk

 Primärkarta förslag på hastighetssänkning Sörgården

 Primärkarta förslag på hastighetssänkning Sörgården 2

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

Paragrafen är justerad

8 (23)

(9)

Beslut om att gå vidare i ekonomisk tvist

2016 SBN0148 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att lägga ärendet för långtidsbevakning och ta upp frågan när fastighetsägarens ekonomiska ställning stärkts.

Beskrivning av ärendet

Under 2011 inkom ett klagomål från en granne gällande olovlig markåtgärd på fastigheten [[

. Markåtgärden gällde att ett större upplag av sten lagts upp på fastigheten och

klagande menade att det fanns stor risk för att stenen kunde komma i rullning. Efter flera beslut med vitesförelägganden beslutade samhällsbyggnadsnämnden under 2013 att ta bort stenarna på

fastighetsägarens bekostnad. Kronofogdemyndigheten anlitades för att genomföra åtgärder vilken genomfördes under 2014, slutsumman för arbetet blev cirka 120.000kr. En faktura skickades till fastighetsägaren som efter delgivning bestridits. Fastighetsägaren menar i huvudsak att han vid köpet av fastigheten blivit utsatt för ett bedrägeri och att kravet borde riktas till den tidigare fastighetsägaren.

Avgiften som kommunen nu fakturerats har dock föranletts av lagakraftvunnet beslut som riktats mot fastighetsägaren varför det blir han som blir betalningsansvarig, synpunkter borde riktats i samband med beslutet och innan dess att åtgärden genomfördes. Samhällsbyggnadsnämnden har nu att ta ställning till om man ska driva ärendet vidare i allmän domstol. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att chanserna är goda att få rätt i allmän domstol. Ett sådant utslag innebär dock inte nödvändigtvis att fastighetsägaren betalar sin skuld utan bara att skulden fastställs. En kreditprövning har gjort på fastighetsägaren som visar att han har låg kreditvärdighet. Utifrån fastighetsägaren skrivelse kan man även anta att fastigheten är fullt belånad. En rättsprocess är kostsam där kommunen kan få bära rättegångskostnaderna om man förlorar målet. Även om man skulle få rätt i målet får även bära de egna rättegångskostnader till dess att fastighetsägaren betalar. Eftersom fastighetsägaren betalningsförmåga är låg är sannolikheten att [[ skulle betala trotts en dom relativt låg. Detta innebär att kommunen drar på sig ytterligare kostnader i målet.

Handlingar i ärendet

 Bestridande

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 (23)

(11)

Beslut om att gå vidare i ekonomisk tvist

2016 SBN0147 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att gå vidare till allmän domstol med ärendet

Beskrivning av ärendet

Den 15 februari 2006 skrevs ett köpekontrakt mellan Hylte kommun (nedan kommunen) och [[

(nedan fastighetsägaren) där kommunen lät sälja Drängsereds före detta skola, Skogsgård 1:10. Enligt anbud som [[ lämnade 2004-09-23 skulle fastigheten användas för

utbildning och konferenser, dataskola, sport, viss försäljning och föreningsverksamhet.

Fastighetsägaren sökte 2011 bygglov på fastigheten som avslogs av samhällsbyggnads-nämnden med hänvisning till att detaljplanen inte möjliggjorde de åtgärder som fastighetsägaren ansökte om.

Fastigheten planlades på 1970-talet, en detaljplan som vann laga kraft i oktober 1975. Den aktuella fastigheten fick användningsbeteckningen (A), område för allmänt ändamål. Detta var en

användningsbeteckning som var gängse för bland annat skolverksamhet vid den aktuella tidpunkten.

Användningssättet var vid denna tidpunkt knutet till huvudmannen när det rörde sig om det offentliga och inte till användningssättet. Dagens bestämmelser är knutna till användningssättet och inte till huvudmannen. Eftersom avsikten från köparens sida var att använda fastigheten i bland annat utbildningssyfte ansågs förmodligen A vara en relevant beteckning för användningen. Även om huvudmannen för utbildningsverksamheten övergick från det allmänna till privat regi. Eftersom fastighetsägaren i bygglovsprocessen meddelade kommunen att man hade andra avsikter med

fastigheten rekommenderade samhällsbyggnadsnämnden att fastighetsägaren skulle begära en ändring av detaljplanen vilket fastighetsägaren gjorde och ett planavtal slöts 2012-06-27. I avtalet framgår det att exploatören (fastighetsägaren) ska bekosta 100 % av de kostnader som uppstår i samband med planarbetet. Vidare framgår det att tvister angående tolkning och tillämpning av avtalet ska avgöras av allmän domstol. Det upprättades även en kostnadsberäkning av planarbetet där det framgick att kostnaden minimalt skulle uppgå till 98 500 kronor. Planarbetet påbörjades och detaljplanen antogs 2012-11-13 av kommunfullmäktige. Efter antagandet av detaljplanen, överklagades denna av fastighetsägaren, varvid Länsstyrelsen i Hallands län beslutade (2013-02-06) att upphäva antagandebeslutet på grund av fel i förfarandet, enligt plan- och bygglagen 13 kap 17§. Även

debiterade plankostnader överklagades och länsstyrelsen beslutade (2013-03-20) om återbetalning då exploatören med det antagna förslaget inte erhållit nytta av den plan han bekostat. Kommunen återbetalade kort där efter hela planavgiften till fastighetsägaren. Efter återbetalningen påbörjades arbetet med att framställa en detaljplan som fastighetsägaren skulle ha plannytta av. Den 14 april 2015 antogs denna detaljplan vilken vann laga kraft kort där efter. Den 15 maj 2015 skickade

samhällsbyggnadsnämnden ett faktura underlag till fastighetsägaren med en sammanställning av de

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kostnader som uppkommit under planarbetet. Detta faktura underlag överklagades av fastighetsägaren och ärendet skickades till Länsstyrelsen i Halland för prövning enligt plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen avvisade detta överklagande och konstaterade att fastighetsägaren blivit fakturerad för planarbete i enlighet med ett avtal upprättat mellan kommunen och fastighetsägaren den 27 juni 2012.

I det undertecknade avtalet anges att exploatören ska bekosta 100% av den totala kostnaden för planarbetet. Avtalet saknar uppgifter om takpris. Till avtalet presenterade kommunen en ”offert” med en beräknad minsta plankostnad. Länsstyrelsen bedömde att planavgiften inte stred mot någon rättsregel enligt plan och bygglagen. Avgiften ansågs skälig och de delar som fakturerats är sådana som kommunen har haft utgifter för och har rätt att ta betalt för enligt 12 kap 9§ plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen bedömde visare att fastighetsägaren haft nytta av detaljplanen och därav kan åläggas betala planavgiften. Man bedömde vidare att fastighetsägarens yrkande att kommunen ska ersätta honom för det besvär, extra arbete och kostnader som han har åsamkats inte omfattas av länsstyrelsens prövning i förevarande ärende. Ersättningsfrågor av denna art är av civilrättslig natur och ska

behandlas i allmän domstol. Kommunen har efter detta varit i kontakt med fastighetsägaren som vidhåller sitt bestridande av fakturan varför kommunen nu har att ta ställning till om man ska driva ärendet vidare till allmän domstol för att få fastighetsägaren att betala sin skuld till kommunen.

Handlingar i ärendet

 Planavtal

 Faktura med bilagor 2015-05-15

 Fastighetsägarens överklagande till länsstyrelsen

 Beslut att avvisa överklagandet

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad

12 (23)

(13)

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen

2016 SBN0145 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Plan- och byggenheten har arbetat fram ett förslag till tillsynsplan för tillsyn som regleras i plan- och bygglagen. Det finns inga formella krav att en myndighet ska ha denna typ av dokument. Tillsyns- planen är dock ett viktigt vägledande dokument för enhetens tjänstemän. Med detta dokument kan samhällsbyggnadsnämnden i viss mån styra vilka tillsynsområden man önskar att enheten ska

prioritera. Följande tillsynsområden omfattas av plan- och bygglagen (punkt 6 hanteras i miljöbalken) 1. Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet 2. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 3. Hissar och andra motordrivna anordningar 4. Olovligt byggande - olovlig åtgärd 5. Bristande underhåll 6.

Strandskydd, tillsyn enligt miljöbalken Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att prioritera ett av ovanstående område.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan, plan- och bygglagen

 Tillsynsplan 2017

Beslutet skickas till

Plan- och byggenheten

Paragrafen är justerad

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77

Beslut som samråd Givargård 1:27 - Marknadsplatsen, Torup

2016 SBN0146 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner planförslaget och ställer ut det på samråd.

Beskrivning av ärendet

Dnr ByggR: PBE 2016-11 Fastighet: Givagård 1:27

Samhällsbyggnadskontoret håller på att ta fram en detaljplan för Givargård 1:27. Syftet med planen är att möjliggöra för uppförandet av sjönära bostäder, i blandade hustyper, på den så kallade

Marknadsplatsen. Tanken är att en del av området även fortsättningsvis ska kunna användas till evenemang så som marknader. Vidare är syftet att skapa en flyttkedja där invånare som besitter stora hus kan få ett attraktivt boendealternativ med närhet till befintligt äldreboende och på så sätt starta en kedja som frigör bostadshus för inflyttning till orten. Planen befinner sig nu i samrådsskedet och en samrådshandling har tagits fram. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och

samhällsbyggnadsnämnden tar ställning till hur man går vidare med planförslaget.

Handlingar i ärendet

 Detaljplan för Givargård 1:27 – Beslut om samråd

 Plankarta Givagård 20160818

 Planbeskrivning DP del av Givagård 1_27 2016-08-18

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad

14 (23)

(15)

Detaljplan för Unnaryd 1:49 m.fl.

2016 SBN0100 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en granskningshandling.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-24 att godkänna planförslaget för Unnaryd 1:49 för samråd i enlighet med PBL 5:11. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samråd har pågått under tiden 2016-05-26 – 2016-06-26. Under samrådstiden har plan-förslaget varit tillgängligt på kommunens hemsida, och i kommunhuset, Storgatan 8, Hyltebruk, dels i entrén och dels på samhällsbyggnadskontoret. Plansamrådet hölls 2016- 06-07 och har vidare annonserats i Hallandsposten, och brev med information och planhandlingar har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2016-04-12 av Metria i Östersund, samt till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Under samrådstiden har 14 yttranden kommit in.

Dessa presenteras i denna samrådsredogörelse med all saktext kopierad direkt från dokumenten, följt av samhällsbyggnadskontorets kommentarer. Därefter redovisas kommunens ställningstagande inför det fortsatta planarbetet, föreslagna revideringar sammanfattas, och en namnlista på de ev. sakägare som inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda redovisas.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse: Beslut om samrådsredogörelse

 Samrådsredogörelse

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadskontoret

Paragrafen är justerad

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79

Begäran planbesked, Nyarp 1:20 (Skärshult)

2016 SBN0142 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott begär att kommunstyrelsen beviljar planbesked för Nyarp 1:20. Detaljplanen planeras antas under 2018.

Beskrivning av ärendet

Dnr: 2016 SBN 0142 Fastighet: Nyarp 1:20 Sökande: [[

[[har skickat in en begäran om planbesked till Samhällsbyggnadskontoret 2016-06-

21, gällande en ny detaljplan för planläggning av fritidshus på fastigheten Nyarp 1:20. I den bifogade situationsplanen finns 23 fritidstomter markerade. Tomterna beräknas vara i fyra olika storlekar. 5 i storleken 30x20m, 14 stycken 30x25m, 4 stycken 25x25m och 8 stycken 30x25m. Utformning och tomtantal utreds i planarbetet. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Det finns närliggande fastigheter med fritidshus, vilket gör att planen utökar befintligt sätt att nyttja närområdet. Lagstöd:

Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§ Avgift: Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr alternativt timdebitering för två dagars arbete.

Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Handlingar i ärendet

 Karta Nyarp 1:20 - Nya tomter utmarkerade

 Ansökan om planbesked, Nyarp 1:20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

16 (23)

(17)

Begäran planbesked Västra Åkralt 1:89

2016 SBN0144 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott begär att kommunstyrelsen beviljar planbesked för Västra Åkralt 1:89. Detaljplanen planeras antas under 2018.

Beskrivning av ärendet

Dnr: 2016 SBN 0144 Fastighet: Västra Hylte 1:89 Sökande: HJL Fastigheter, C/O Hylte Jakt och Lantman AB, 314 43 Hyltebruk

HJL Fastigheter AB har skickat in en begäran om planbesked till Samhällsbyggnadskontoret 2016-06- 30, gällande en ny detaljplan för planläggning av handelsområde på fastigheten Västra Hylte 1:89.

Idag styrs området av byggnadsplan 501 från 1960. I den planen är området markerat med olika användningsområden. Större delen av området är område för bostadsändamål med fristående hus och en gata mitt genom området. Vidare är en del av planområdet avsatt som område för allmänt ändamål.

Med närheten till Nissastigen anser samhällsbyggnadskontoret att en användning av området som handelsområde är mer passande. Lagstöd: Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§ Avgift: Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr alternativt timdebitering för två dagars arbete. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

Handlingar i ärendet

 Ansökan om planbesked

 Situationsplan

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81

Begäran planbesked Kinnared 12:25 mfl

2016 SBN0151 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott begär att kommunstyrelsen beviljar planbesked för Kinnared 12:25 och Kinnared 12:20.

Viktigt att understryka, särskilt för de sökande är att de befintliga bostäderna kommer prövas efter dagens lagstiftning för nybyggnation av bostäder. Detta kan ge bland annat svårigheter med bullret från den närliggande järnvägen. Nytt bygglov innebär bland annat prövning av invändig tillgänglighet och energiprestanda. Ändringen av detaljplanen planeras antas under 2017.

Beskrivning av ärendet

Dnr: 2016 SBN 0151 Fastighet: Kinnared 12:25 mfl Sökande: BRF Stationsvägen 3, Kinnared

En begäran om planbesked för Kinnared 12:25 och Kinnared 12:20 har inkommit till

Samhällsbyggnadskontoret 2016-07-05, gällande ändring av gällande detaljplan från Kontors- och hotellverksamhet samt turistlägenheter till bostäder. Det gäller ett befintligt hus som tidigare används för bostadsändamål fram till 2003. Detaljplanen 525 ändrades då från bostäder till Kontor, hotell och turistlägenheter. Behovet av hotellverksamhet i Kinnared anses vara litet och det finns större

efterfrågan på permanenta bostäder. På fastigheterna idag finns ett flerbostadshus i två våningar som innehåller 11 lägenheter. Möjligheten att använda dessa lägenheter som permanenta bostäder anses vara till fördel för Kinnareds ökande befolkning. Dessa bostäder kan bidra positivt till

samhällsutvecklingen i Kinnared. Beslut angående planbesked för samma ändring av gällande

detaljplan togs 2013-05-28, och kommunstyrelsen valde då att avslå begäran att inleda en planprocess med bedömningen att den nuvarande användningen ansågs lämplig och det inte fanns skäl att då ändra användningen för området. Situationen har dock förändrats sen senaste prövning, med ett större tryck på bostäder och det finns därför skäl att ompröva ansökan. Enligt Länsstyrelsen Halland har Hylte kommun haft den största procentuella ökningen av befolkning i länet, med 2,62% under 2014.

Bostadsproduktionen i Halland har emellertid varit under en längre tid för låg i förhållande till befolkningstillväxten. Lagstöd: Detta beslut har tagits med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 2-5 §§

Avgift: Ett planbesked räknas som en medelstor åtgärd och debiteras med 13 290 kr alternativt timdebitering för två dagars arbete. Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. Avgift betalas mot faktura som sänds separat till sökande. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas

Handlingar i ärendet

 Begäran om planbesked Kinnared 12:20 och 12:25

18 (23)

(19)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

(20)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82

Detaljplan för Sjögård 1:34 m.fl. Torup Centrum

2014 SBN0171 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Sjögård 1:34 m.fl.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-24 §54 att godkänna planförslaget för granskning i enlighet med plan- och bygglagen 5:11-15. Granskningen har pågått under tiden 26 maj – 12 juni 2016. Under granskningstiden har planförslaget varit tillgängligt på kommunens hemsida, och i kommunhuset (under kontorstid) på Storgatan 8 i Hyltebruk. Brev med information och

planhandlingar har sänts till sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad 2016-05-19 av Lantmäteriet i Halmstad, samt till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Under granskningstiden har 8 yttranden kommit in. De presenteras i detta granskningsutlåtande, följt av samhällsbyggnadskontorets kommentar. Därefter har kommunens ställningstagande inför antagandet sammanfattats, och en namnlista på de sakägare som inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse: Beslut om granskningsyttrande samt att anta detaljplan

 Gransningsyttrande 2016-06-30

 DP Torupscentrum illustration 160822

 DP Torupscentrum plankarta 160822

 Planbesked Antagande Sjögård 1:34 20160822

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

20 (23)

(21)

Granskning av styrning, uppföljning och intern kontroll avseende samhällsbyggnadsfrågor

2016 SBN0125 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av granskningsrapporten och

missivet och föreslår samhällsbyggnadsnämnden att besluta att lämna kommentar som vidarebefordras till kommunstyrelsen, enligt bilaga "Kommentarer missiv".

Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat samhällsbyggnads- och

tillsynsnämnden i syfte att bedöma om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll samt säkerställer oberoendet i tillsyns- och tillståndsfrågor som rör kommunens verksamheter

Samhällsbyggnadsnämnden har kommenterat missivet från EY och påpekar även att det är kommunfullmäktige som organiserar nämnderna

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Granskning av styrning och intern kontroll

 Kommentarer missiv

 Missiv gransking av sturning uppföljning och intern kontroll avseende samhällsbyggnadsfrågor

 Granskning av styrning, uppföljning och intern kontroll avseende samhällsbyggnadsfrågor

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

(22)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§84

Digitala körjournaler

2016 SBN0157 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen och lämnar inget förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Enligt EY revisionsrapport från 2015 där kommunens hantering av drivmedels- och kreditkort granskades påpekades att kommunens Kommunövergripande riktlinjer och rutiner för hantering av såväl kreditkort, drivmedelskort och körjournaler bör utvecklas. I dag har kontoren bristfälliga system för att följa upp fordonens användning och bokföra körjournaler. För att få ordning på detta kommer det att implementeras ett gemensamt system för fordonsparken. Systemet är enkelt att följa upp och kan även kan användas som analysverktyg för att optimera körningar samt kommunens fordonspark i framtiden. Samhällsbyggnadskontoret avser att implementera digitala körjournaler i kommunens fordonspark med investeringsramen.

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse - Investering av befintlig ram Digitala körjournaler

 Granskning Drivmedels- och kreditkort(82954)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

22 (23)

(23)

Val av representant i Lokala folkhälsorådet

2016 SBN0149 Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Gunnel Lindgren (KV) till ny representant i Lokala folkhälsorådet.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har två platser i det lokala folkhälsorådet. Då Ray Alexén (KV) valt att avsäga sig sitt uppdrag i rådet så behöver samhällsbyggnadsnämnden utse en ny representant. Förslag till ny representant är Gunnel Lindgren (KV)

Handlingar i ärendet

 Tjänsteskrivelse Val av ny representant i Lokala folkhälsorådet

Beslutet skickas till

Lokala folkhälsorådet

Paragrafen är justerad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :