MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

Download (0)

Full text

(1)

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

Kårstyrelsemöte 19 09/10

Tisdagen den 25 maj 2010

kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande:

Kårstyrelsen:

Tobias Porserud Ordförande

Jana Emmerich Vice ordförande

Per Stånge Ledamot

Annika Blix Ledamot

Kristoffer Renholm Ledamot

Måns Östberg Ledamot ut kl.19:50, efter punkt 6.1.1

Daniel Haltia Ledamot

Övriga:

Klara Andersson Chef för Utbildningsinflytande, grund- och forskarutbildning Arnold Ricaforte Näringslivsansvarig

Linus Ericsson THS Webbmaster Karolina Lindvall THS Valberedning Per-Viktor Bryntesson THS Valberedning

Liv Roos Kandidat till Chef för Utbildningsinflytande Jan Smith Kandidat till Chef för Utbildningsinflytande Marcus Brosjö Kandidat till THS Kommunikationschef Karl Fallgren THS medlem, tillträdande ledamot Omar Shafqat THS medlem, aktiv inom ISS och BEST Katya Garbaruk THS medlem, aktiv inom ISS och BEST Emre Emirlioglu THS medlem, aktiv inom ISS och BEST Santiago Pravo THS medlem, aktiv inom ISS och BEST

(2)

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötesordförande Per Stånge förklarar mötet öppnat 18:18.

1.2. Mötets behöriga utlysande

Kallelse se bilaga 1.2.1 Kårstyrelsen beslutar

att anses mötet behörigen utlyst

1.3. Val av sekreterare

Kårstyrelsen väljer Annika Blix till sekreterare.

1.4. Val av justerare

Kårstyrelsen väljer Daniel Haltia till justerare.

1.5. Anmälda förhinder

Inga förhinder från styrelsens ledamöter har inkommit.

1.6. Adjungeringar

Kårstyrelsen beslutar

att adjungera Emre Emirlioglu, Santiago Pravo, Nadya Maslova, Katya Garbaruk, Omar Shafqat och Karl Fallgren med yttranderätt under hela mötet.

1.7. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslista se bilaga 1.7.1

Övriga punkter som önskas tas upp är punkt 6.1.1. IT Support Rapport, som behandlas efter punkt 3.3.

Önskan inkommer att flytta punkt 3.2. Val av Chefer för Utbildningsfrågor att behandlas först under punkt 3. Beslutspunkter samt att punkt 4.3. BEST och dess funktion och roll i THS behandlas efter punkt 6.1.1.

Kårstyrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt bilaga utan att förändrad numrering görs.

1.8. Föregående protokoll

Föregående protokoll är ej klara att läggas till handlingarna.

Kårstyrelsen beslutar att öppna punkt 1.7 Fastställande av föredragningslista kl.21:25 för att lägga till punkt 6.1.2 THS Aktieportfölj.

1.9. Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden förekommer

(3)

2. Stadfästelse av delegationsbeslut

2.1. Ev. Stadfästelse av presidiebeslut

Inga presidiebeslut finns tillgängliga att stadfästa.

2.2. Ev. Stadfästelse av studeranderepresentationsbeslut

Inga studeranderepresentationsbeslut har fattats sedan senaste möte.

3. Beslutspunkter

3.2. Val av Chefer för Utbildningsfrågor (0910-KS-19002)

Valhandlingar se bilaga 3.2.1

Kandidaterna Jan Smith och Liv Roos får presentera sig och svara på frågor varpå Valberedningen redogör för beredningen av val. Kandidat Gustaf Forsman är inte närvarande på mötet. Valberedningen har valt att inte förorda någon kandidat.

Ärendet öppnas upp för debatt Styrelsen beslutar att

att välja Liv Roos till Chef för Utbildningsinflytande 2010/2011.

att bordlägga valet av den andra posten som Chef för Utbildningsinflytande 2010/2011.

3.1. Val av Kommunikationschef 2010/2011(0910-KS-19001)

Valhandlingar se bilaga 3.1.1

Kandidaten Marcus Brosjö får presentera sig och svara på frågor.

Ärendet öppnas upp för debatt.

Styrelsen beslutar

att välja Marcus Brosjö till Kommunikationschef 2010/2011

3.3. Val av ledamöter till disciplinnämnden (0910-KS-19003)

Valhandling se bilaga 3.3.1

Kandidaten Klara Andersson får presentera sig och svara på frågor.

Ärendet öppnas upp för debatt.

Styrelsen beslutar

att interimsvälja Klara Andersson till ledamot i Disciplinnämnden.

att till kårfullfäktigesammanträde 1 10/11 nominera Klara Andersson till ledamot i disciplinnämnden.

(4)

6.1.1. Rapport IT Support

Linus Ericsson rapporterar hur arbetet med det nya medlemssystemet går.

4.3. BEST och dess funktion och roll i THS

Underlag se bilaga 4.3.1

Santiago Pravo presenterar BEST samt en begäran om finansiellt stöd för BESTs verksamhet. Kårstyrelsen diskuterar BESTs funktion och roll i THS samt de ekonomiska möjligheterna.

Mötet ajourneras kl.20:43 till 20:55 för en kortare paus.

4. Diskussionspunkter

4.1. Arbetsbeskrivningar THS ledningsgrupp

Underlag se bilaga 4.1.1

Kårstyrelsen diskuterar mallen för arbetsanalyser av posterna inom ledningsgruppen och rådgör med närvarande medlemmar i ledningsgruppen Klara och Arnold om utformningen av arbetsanalysen.

4.2. Databas för företagskontakt

Underlag se bilaga 4.2.1

Arnold presenterar idén att ha en centraliserad databas för företagskontakter för THS och sektionerna.

Kårstyrelsen diskuterar frågan och ställer sig positiv till att fortsätta undersöka möjligheterna och utmaningarna med en centraliserad databas.

5. Beslutsuppföljning

Ingen beslutsuppföljning är förberedd sedan senaste mötet.

6. Övrigt

6.1. Övriga frågor 6.1.2. THS Aktieportfölj

Styrelsen diskuterar THS Aktieportfölj på begäran från kanslichef Marianne inför ombyggnationen av Nymble.

6.2. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 29 juni kl.18:00 i Sammanträdesrummet, Nymble, KTH Campus (Valhallavägen).

6.3. Val av nästkommande mötesordförande

Kårstyrelsen väljer Per Stånge till nästkommande mötesordförande.

6.4. Mötets avslutande

Mötesordförande Per Stånge förklarar mötet avslutat kl.21:45.

(5)

Vid protokollet:

Annika Blix Mötessekreterare Justeras:

Per Stånge Daniel Haltia

Mötesordförande Justerare

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :