Utbildningsplan för Specialpedagogiska programmet 90 hp

Full text

(1)

specialpedagogiska programmet 90 hp

lärarUtbildningsnämnden

ht 13

(2)

innehållsförteckning

1. allmänt ... 3

1.1. Huvudområde för utbildningen ...3

2. allmänna mål för högskole utbildning enligt högskolelagen ... 3

3. specialpedagogexamen ... 3

3.1. Omfattning ...3

3.2. Mål ...3

4. Utbildningens upplägg och innehåll ... 4

4.1. Självständigt arbete (examensarbete) ...5

4.2. Verksamhetsförlagd utbildning ...5

5. behörighetsvillkor ... 5

5.1. Särskilda förkunskapskrav för kurs inom program ...5

6. Urval ... 5

6.1. Platsgaranti ...5

7. tillgodoräkning av tidigare utbildning ... 5

8. betyg och examen ... 5

9. Åtgärder när student riskerar att inte uppfylla examensmålens krav ... 6

10. övergångsbestämmelser ... 6

bilaga 1. studiegång för specialpedagogiska programmet... 7

(3)

1. allmänt

Utbildningsplan för Specialpedagogiska programmet.

Gäller från och med höstterminen 2013.

I Svensk författningssamling (SFS 2006:1053) anges examensordningen för en ny specialpedagogexamen som gäller från och med 2007-07-01. Den har revide- rats 2007-06-20 med beteckningen SFS 2007:638 och 2011-05-26 med beteckningen SFS 2011:688. Utbild- ningsplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-14, (dnr G 217 4497/06), och därefter revi- derad 2009-03-04, (dnr G 219 974/09), 2012-09-06 (dnr G 2012/391), 2013-01-08 (dnr G 2012/391) och 2013-08-15 (dnr G 2013/400).

Specialpedagogiska programmet är en påbyggnads- utbildning på lärarexamen. Utbildningen är på avan- cerad nivå och examen avläggs därmed också på avancerad nivå. Programmet syftar till att utbilda special- pedagoger och leder fram till specialpedagogexamen.

Utbildningen är avsedd att leda till arbete inom peda- gogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning.

göteborgs universitets profil

Specialpedagogisk verksamhet kännetecknas såväl his- toriskt som i nutid av olika värderingar, ideologier och forskningstraditioner. Man kan grovt indela dessa i tre olika perspektiv: ett individperspektiv, ett samhälls- perspektiv och ett interaktionistiskt perspektiv. Vilken ideologi som dominerat har varierat med tiden.

Individperspektivet tar sin utgångspunkt i enskilda individer och deras svårigheter och fokus riktas mot funktionsnedsättningar, orsaker, diagnoser och anpass- ning. I motsats till detta kan samhällsperspektivet för- stås som att funktionshinder i hög grad är en social konstruktion medan det interaktionistiska perspek- tivet utgår från att de två förstnämnda perspektiven samspelar i pedagogiska sammanhang. Det kan förstås

lagar och internationella konventioner och överens- kommelser som Sverige ratificerat (FN-konventionen om Mänskliga rättigheter, FN-konventionen om Bar- nets rättigheter, Salamancadeklarationen samt WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health).

1.1. huvudområde för utbildningen

Huvudområde för Specialpedagogiska programmet är utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpeda- gogik.

2. allmänna mål för högskole­

utbildning enligt högskolelagen

Utbildning ska enligt högskolelagen (2006:173, 1 kap,

§ 7) ges på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå. Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå. (Högskolela- gen 2006:173, 1 kap, § 9.)

3. specialpedagogexamen (sfs 2011:688)

För att erhålla specialpedagogexamen ska studenten uppfylla målen i examensordning SFS 2011:688.

3.1. omfattning

Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten full- gjort kursfordringar om 90 högskolepoäng (hp). Det ställs också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslä- rarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

Utbildningsplan för

specialpedagogiska programmet

(4)

kunskap och förståelse

För specialpedagogexamen ska studenten

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklings- arbete samt kunskap om sambandet mellan veten- skap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och

– visa fördjupad kunskap och förståelse inom special pedagogik.

färdighet och förmåga

För specialpedagogexamen ska studenten

– visa förmåga att kritiskt och självständigt iden- tifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,

– visa förmåga att kritiskt och självständigt genom- föra pedagogiska utredningar och analysera svårig- heter på organisations-, grupp- och individnivå, – visa förmåga att utforma och delta i arbetet med

att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, – visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och – visa förmåga att självständigt genomföra uppfölj-

ning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.

Värderingsförmåga och förhållningssätt För specialpedagogexamen ska studenten

– visa självkännedom och empatisk förmåga,

– visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

– visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,

– visa insikt om betydelsen av lagarbete och samver- kan med andra yrkesgrupper, och

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompe- tens.

4. Utbildningens upplägg och innehåll

Innehållet behandlar olika perspektiv och teorier på stödjande och utvecklande arbete för barn, elever och vuxna i komplicerade inlärningssituationer inom olika pedagogiska verksamheter. I detta sammanhang belyses olika aspekter som har betydelse för individers lärande och delaktighet. Aspekterna kan vara socio- emotionella, kognitiva, fysiska och kommunikativa, liksom sociokulturella, didaktiska, samhälls- och orga- nisationsaspekter och demokrati- och likvärdighets- aspekter. Grundutbildningen bildar bas för vilka verk- samheterna kan vara.

Vidare belyses specialpedagogikens funktion i ett utbildningsperspektiv, såväl historiskt som nutida i både nationellt och internationellt sammanhang, lik- som betydelsen av samverkan med avseende på indivi- ders utveckling och lärande.

Innehåll om samtalets betydelse och rådgivande funk- tion för barns/elevers och lärares lärande, liksom för andra yrkesprofessionella och vårdnadshavare är en av flera ”röda trådar” i utbildningen.

Andra områden som behandlas är pedagogisk differen- tiering och pedagogisk dokumentation, där i synnerhet åtgärdsprogram belyses. Uppföljning och utvärdering samt utveckling av den pedagogiska verksamheten belyses vidare i ett specialpedagogiskt perspektiv.

Innehållet behandlas generellt med utgångspunkt i de olika områdenas aktuella och historiska vetenskapliga grund, där samband relateras till beprövad erfaren- het och egna behov av ytterligare kunskap i syfte att utveckla den kommande yrkesidentiteten.

Kurserna inom programmet är fördelade enligt nedan och läses i nämnd ordning, där den tredje kursens ämnesinnehåll har ett tydligt didaktiskt fokus.

• Specialpedagogik – lärande i ett samhällsperspek- tiv, 15 hp (SPP100)

• Specialpedagogik – samverkan och individers utveckling, 15 hp (SPP200)

• Specialpedagogik som social praktik, 15 hp (SPP300)

• Specialpedagogik – lärares och organisationers lärande, 15 hp (SPP400)

(5)

• Specialpedagogik – vetenskapsteori och metoder, 15 hp (SPP500)

• Specialpedagogiskt examensarbete, 15 hp (SPP600) Kursernas placering i studiegången framgår av bilaga 1.

Utbildningen bedrivs som halvfartsutbildning (30 hp/år) med distansinslag. Som en del i utbildning- en ingår att studenterna ska arbeta i mindre grup- per, arbetsgrupper. Specialpedagogiska programmet vid Göteborgs universitet kännetecknas vidare av en integration mellan beprövad erfarenhet och vetenskap.

Det innebär att studenten i kurserna gör olika typer av datainsamlingar/fältstudier i en adekvat pedagogisk verksamhet och att datamaterialet/fältstudierna bear- betas vetenskapligt i den högskoleförlagda delen av utbildningen. De verksamhets- och högskoleförlagda delarna av utbildningen samverkar alltså för att uppnå integrationen.

4.1. självständigt arbete (examensarbete)

För specialpedagogexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt a rbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

4.2. Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som delar i kurserna. De har i huvudsak en undersökande och/

eller utförande karaktär och bearbetas i den högskole- förlagda delen av utbildningen.

5. behörighetsvillkor

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för studen- ter med lärarexamen, inklusive förskollärarexamen/

fritidspedagogexamen, om minst 120 poäng/180 hög- skolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs minst tre års yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid av pedagogiskt arbete efter examen.

5.1. särskilda förkunskapskrav för kurs inom program

den ordning som studiegången föreskriver. Kursansva- rig institution kontrollerar att student uppfyller de sär- skilda förkunskapskrav som gäller för respektive kurs i programmet.

6. Urval

Urval sker i enlighet med högskoleförordningen och Göteborgs universitets antagningsordning för utbild- ning på grundnivå och avancerad nivå.

6.1. platsgaranti

Studenter som i normal takt följer Specialpedagogiska programmet har platsgaranti inom programmet. Plats- garantin är generell vilket innebär att studenten har platsgaranti på obligatoriska kurser inom programmet.

7. tillgodoräkning av tidigare utbildning

Studenter har i vissa fall rätt att tillgodoräkna tidigare högskolestudier i enlighet med bestämmelserna i hög- skoleförordningen. Beslut om tillgodoräknande av hel kurs fattas av Lärarutbildningsnämnden.

8. betyg och examen

Inom Specialpedagogiska programmet används en två- gradig betygskala, Godkänd och Underkänd.

Student som med godkänt resultat genomgått Special- pedagogiska programmet uppfyller kraven enligt exa- mensordningen för specialpedagogexamen om 90 hp.

Utbildningen kan, förutom att leda till specialpedagog- examen, även prövas att i varje enskilt fall svara mot en magisterexamen. Dessutom ger utbildningen behörig- het att söka till utbildning på forskarnivå.

Studenten ansöker själv om examensbevis efter avslu- tade studier. I examensbeviset ska det anges för vilken verksamhet utbildningen är avsedd, samt utbildning- ens huvudområde.

(6)

9. Åtgärder när student riskerar att inte uppfylla examensmålens krav

Under studietiden ska varje student följas med avse- ende på sin yrkesmässiga utveckling, så att möjligheter till stöd kan ges på ett tidigt stadium om svårigheter uppkommer. Uppstår bland lärarutbildarna eller inom utbildningsledningen tveksamhet om en students lämplighet att arbeta som specialpedagog, dvs. med specialpedagogiska arbetsuppgifter på såväl organisa- tions-, grupp- som individnivå, ska ett fördjupat stu- dievägledande samtal ske. Detta samtal ska genomför- as av utbildningsledning och studievägledare i samråd med studenten samt studentkår om önskemål finns.

10. övergångsbestämmelser

Några särskilda övergångsbestämmelser för Specialpe- dagogiska programmet är inte fastställda.

(7)

bilaga 1. studiegång för specialpedagogiska programmet

Kurskod Kursnamn

SPP100 Specialpedagogik – lärande i ett samhällsperspektiv, 15 hp SPP200 Specialpedagogik – samverkan och individers utveckling, 15 hp SPP300 Specialpedagogik som social praktik, 15 hp

SPP400 Specialpedagogik – lärares och organisationers lärande, 15 hp SPP500 Specialpedagogik – vetenskapsteori och metoder, 15 hp SPP600 Specialpedagogiskt examensarbete, 15 hp

År 1 (30 hp) 2 (60 hp) 3 (90 hp)

Termin 1 2 3 4 5 6

SPP100 SPP200 SPP300 SPP400 SPP500 SPP600

Utbildningen omfattar 90 hp och bedrivs som halvfartsutbildning med 15 hp per termin. Förkunskapskrav för tillträde till kurs inom program varierar och anges i respektive kursplan.

(8)

akademin med medicin, vårdvetenskap och odontologi.

lärarutbildningen, som är den största utbildningen inom universitetet med ca 10% av studenterna, sker ute på många olika delar av universitetet där forskning och spetskompetens inom ämnena finns. på så sätt kommer du i kontakt med flera delar av universitetet och får därmed olika infallsvinklar på lärande. dessa kunskaper tar du med dig när du genomför den praktiska delen av utbildningen på någon skola.

Vid göteborgs universitet finns ett regionalt utvecklingscentrum (rUc) som samverkar med skolverksamheten och har ansvar för olika fortbildningsinsatser till exempel lärarlyftet, forskningscirklar och nätverk. det blir den naturliga ingången till hela universitetet efter dina avslutade studier. om du är intresserad av att fortsätta dina studier till lektor kan du söka in till sveriges enda ämnesövergripande forskarskola för lärare, cUl.

göteborgs universitet har sveriges bredaste lärarutbildning med flest ämnen och inriktningar. Vi har lärarutbildningar som gör dig behörig att arbeta på förskola upp till gymnasiet och vuxenutbildningen. Vi har i nära samverkan med skolverksamheten tagit fram utbildningar med hög kvalitet och ämnen som ger dig goda möjligheter att få ett jobb.

och vi kan lova att du som lärare kommer att ha ett yrke som berör många. Utan lärare – ingen framtid!

göteborgs universitet, lärarutbildningsnämnden, box 135, 405 30 göteborg

info@lun.gu.se www.lun.gu.se layout: heléne norling, lUn:s kansli tryck: billes augusti 2013

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :