• No results found

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-03-07

Plats Gefle Boulecenter, Estraden

Tid Kl 14.00 – 16.30

Närvarande Se sidan 2

Justeringens

plats och tid Kultur & Fritid Gävle 2012-03-19 Paragrafer 9-16

Sekreterare

Camilla Williamsson

Ordförande

Lars-Göran Ståhl (S)

Justerare

Gunnar Kvist (FP)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdes-

datum 2012-03-07

Anslag sätts upp 2012-03-19 Anslag tas ned 2012-04-11

Förvaringsplats

för protokollet Kultur & Fritid Gävle, Gefle Vapen, Gävle

Underskrift

Camilla Williamsson

(2)

Justerare Utdragsbestyrkande Ledamöter Lars-Göran Ståhl (S), ordf.

Mona Kolarby (S) Markus Kristiansson (S) Maria Andersson (S) Ismet Uzun (S)

Ylva Bandmann (MP), vice ordf.

Per-Olof Flodström (V) Kenneth Bognesand (M) Birgittha Bjerkén (M) Jan Svensson (M) Niclas Bornegrim (M) Gunnar Kvist (FP) Ann-Helen Persson (C)

Ersättare

Ej närvarnade

Inga-Lill Hemström (S) Johan Johansson (S) Kicki Larsson (MP) Tobias Åkerlund (V) Sirpa Backlund (M)

Margaretha Hofvenstam (FP)

Ywonne Elmsund (M) Leyla Tarhan (S) Vakant (KD)

Övriga närvarande Kajsa Ravin Camilla Williamsson Beryl Lunder Eva Nyberg Tina Hellman Johan Öholm Lars Sandberg Bernt Jonsson Anna Livion Ingvarsson Lisbeth Forslund Marie-Louise Andersen Nils-Göran Stenbeck

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Chef Konserthus & Symfoniorkester Administrativ chef

Ekonomichef Chef Friluftsliv Idrottschef Badchef

Chef Konstcentrum Bibliotekschef Informationschef

Ordf. Gefle Boulcenter § 11.1

(3)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 9

Fastställande av dagordning

Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

(4)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 10

Anmälan av beredning

Ordförandeberedning inför dagens sammanträde har ägt rum den 21 februari med ordförande Lars-Göran Ståhl (S), Ylva Bandmann (MP), Kenneth Bogne- sand (M), Per-Olof Flodström (V) och förvaltningschef Kajsa Ravin samt berör- da chefer och handläggare på förvaltningen.

(5)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 11

Informationsärenden

1. Information om Gefle Boulecenter

Nils-Göran Stenbeck ordförande Gefle Boulecenter informerar nämnden om dess verksamhet.

2. Information om det ekonomiska verksamhetsåret

Tina Hellman, ekonomichef, informerar nämnden om ekonomiproces- serna inom förvaltningen och nämnden.

3. Information från förvaltningschefen

Kajsa Ravin informerar nämnden om försäljningen av Fjärran Höjder- badet, arbetet med den regionala kulturplanen, Idrottsanläggningar, fis- kevandring i Gästrikland, balanserad styrning, regional utvecklingsstra- tegi i Region Gävleborg samt planerade kulturfrukostar.

4. Föreningsbidrag

Ninni Berggren Magnusson, chef Kultur & Föreningsstöd, informerar om bidragsregler för avdelningens olika bidragsstöd.

(6)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 12KFN8

Remiss – Regional Kulturplan för Gävleborgs län 2013-2015

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att delegera till nämndens ordförande att fatta beslut om remissvaret om den regionala kulturplanen för Gävleborgs län 2013-2015, samt

att det skriftliga förslaget skickas ut senast den 15 mars till Kultur- och fritids- nämnden.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta att delegera till nämndens ordföran- de att fatta beslut om remissvaret inför Kommunstyrelsens beredning av försla- get. Det skriftliga förslaget skickas ut senast den 15 mars till Kultur- och fritids- nämnden.

Inlägg i debatten

Birgittha Bjerkén (M), Lars-Göran Ståhl (S), Mona Kolarby (S), Niclas Borne- grim (M)

(7)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 11KFN160

Ändrat datum för ordförandeberedning och plane- ringsdag 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att flytta nämndens planeringsdag den 22 augusti till den 29 augusti, samt

att flytta nämndens ordförandeberedning den 28 augusti till den 4 september.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden flyttar målplaneringsdagen den 22 augusti till den 29 augusti, samt att flytta nämndens ordförandeberedning den 28 augusti till den 4 september. Detta med anledning att de nya datumen stämmer bättre överens med hela processen kring målarbetet.

(8)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 12KFN21

Konsumentdagarna 22-24 maj 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att kontaktpolitiker, Ywonne Elmsund (M), ges möjlighet att delta på konsu- mentdagarna den 22-24 maj 2012.

Ärende

Konsumentvägledarnas förening och Konsumentverket anordnar den 22-24 maj sin årliga konferens för tjänstemän och förtroendevalda. Den äger i år rum i Gävle.

I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2012 finns 12000 kr avsatta för konfe- renskostnader. Med anledning av detta föreslås nämnden delta med en represen- tant. Anmälningsavgiften betalas och förlorad arbetsförtjänst utgår.

Beslutsunderlag

Inbjudan från Konsumentvägledarnas förening och Konsumentverket - Konsu- mentdagarna 2012

Tjänsteskrivelse – Politikerdeltagande på Konsumentdagarna 22-24 maj 2012, daterad 2012-02-21

(9)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 12KFN19

Kunskapskonferensen 14 maj 2012

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att Ann-Helen Persson (C) och Ismet Uzun (S) skall ges möjlighet att delta i Kunskapskonferensen den 14 maj 2012.

Ärende

Under en vecka i maj arrangerar RFSL Gävleborg och RFSU Liv, Lust & Nor- mer i Gävle. Liv, Lust och Normer erbjuder 30-40 olika föreläsningar på temat sexualpolitik och är öppet för alla.

En av dagarna, måndagen den 14 maj, arrangeras Kunskapskonferensen 2012 vilket är en konferens om mångfald, HBTQ och likabehandling. Konferensen kommer att vara på Högskolan.

I Kultur- och fritidsnämndens budget för 2012 finns 12000 kr avsatta för konfe- renskostnader. Med anledning av detta föreslås nämnden delta med två represen- tanter. Anmälningsavgiften betalas och förlorad arbetsförtjänst utgår till den som skulle ha arbetat den 14 maj 2012, men istället väljer att delta i konferen- sen.

Beslutsunderlag

Inbjudan RFSL Gävleborg och RFSU Gävle - Kunskapskonferensen 2012 Tjänsteskrivelse – Politikerdeltagande på Kunskapskonferensen 14 maj 2012, daterad 2012-02-21

(10)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 16

Rapporter

1. Verksamhetsberättelse 2011, dnr 11KFN142

Tina Hellman, ekonomichef, redovisar verksamhetsberättelsen för 2011 för nämnden.

2. Uppföljning medarbetarperspektivet, dnr 11KFN142

Eva Nyberg, administrativ chef, redovisar uppföljningen på medarbetar- perspektivet för 2011 för nämnden.

3. Ekonomirapport

Tina Hellman, ekonomichef, redogör för förvaltningens ekonomi per den 1 mars 2012.

4. Delegationsrapport

5. Rapporter från förtroendeuppdrag

Förtroendevald Datum Uppdrag

Lars-Göran Ståhl (S) 2 februari Rapport från ansökan om SM-veckan Birgittha Bjerkén (M),

Kenneth Bognesand (M),

Niclas Bornegrim (M), Ann-Helen Persson (C), Gunnar Kvist (FP och Margaretha Hofvenstam (FP)

15 februari Rapport från studiebe- sök hos Kultur & Före- ningsstöd

Birgittha Bjerkén (M) 15 februari Rapport från besök på Fjärran Höjderbadet Lars-Göran Ståhl (S) 17 februari Rapport från Unga åsik-

ter – Gävle Ungdoms- fullmäktige

Lars-Göran Ståhl (S) 17 februari Rapport från folkhälso- utbildning arrangerat av länsfolkhälsorådet Lars-Göran Ståhl (S),

Ylva Bandmann (MP)

20 februari Rapport från möte med Landstinget Gävleborg angående Kulturplanen Lars-Göran Ståhl (S)

Kenneth Bognesand (M)

Ylva Bandmann (MP) Per-Olov Flodström (V)

5 mars Rapport från Framtids-

forum på Gasklockorna

(11)

Justerare Utdragsbestyrkande

6. Övriga frågor Inga övriga frågor.

References

Related documents

Omvårdnadsnämndens stipendium för studenter inom Högskolan i Gävle – beslut

att utse Anders Jansson (M) och Tord Fredriksen (V) till representanter från Omvårdnadsnämnden att ingå i styrgrupp för kommunstyrelsens genomlysning av Omvårdnad

Förslaget till nytt Barn- och ungdomsprogram för Gävle kommun utgår från barnkonventionen och syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom att skapa

Omvårdnadsnämnden delar ut stipendier till Kristina Johansson och Lena Söder- lund, studerande vid specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktsskö- terska, med 2 500

att i ett för allt fördela 60 000 kr ur föreningsbidragets överskjutande pott till Stiftelsen De handikappades hus för att rädda en akut ekonomisk kris så att löpande

Handlingsplan Miljöstrategiskt program – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017, behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde och ett beslutsärende den

I enlighet med reglemente för Kommunens Tillgänglighetsråd, antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-29, 10KS321, ska Omvårdnadsnämnden repre- senteras i form av en

Att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för kontaktpolitikerbesök mot- svarande högst 2 heldagar på ett år, dvs 1 april 2011 – 1 april 2012.. Justerare