• No results found

Palliativ vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Palliativ vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Palliativ vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Vård i hemmet

Vård på akutsjukhus

Samarbeten och individanpassad vård

(2)

24/7 verksamhet

Alternativ till slutenvård på barnsjukhuset.

Patienter 0 -18 år

Region Stockholm

(3)

Upptagningsområde

Palliativ vård Astrid Lindgrens Barnsjukhus 2020

(4)

Patientgrupper

Nyfödda/prematura barn

Infektionssjukdomar

Kroniska sjukdomar

Urologi

Kardiologi

Neurologi

Onkologi

Palliativ vård

(5)

SABH TEAMET

Specialist läkare

Specialistsjuksköterskor Barn/undersköterskor Fysioterapeut

Arbetsterapeut Kurator

Terapihund

(6)

Tillgång till sjukhusets resurser

Smärteam Dietist

Clowner

Terapihund Berättarbyrå

Lekterapeut Musikterapeut

Logoped

Sjukhuskyrkan Psykolog

SABH

(7)

Vård av palliativa patienter i hemmet

Personcentrerad vård som utgår från barnets och familjens resurser och behov.

Föräldrarna sköter den största delen av barnets basala omvårdnad.

SABH tillgodoser barnets behov, omvårdnadsmässigt och medicinskt.

En stor del av vården av det döende barnet är att ge stöd och utbildning till hela familjen.

Vara lyhörd för barnet och familjns behov av psykologiskt, socialt, religiöst stöd.

(8)

• I början av vårdtiden planeras täta besök för att lära

känna familjen, därefter glesas besöken ut efter familjens önskan och barnets behov.

Vi försöker att hålla kontinuitet.

Optimal symtomkontroll och smärtlindring är grunden för en väl fungerande palliativ vård.

I slutet av vårdtiden görs tätare besök.

Nära samarbete med Remittent, Smärtteam, Lilla Erstagården mfl.

Brytpunktssamtal hålls av SABH:s läkare vid ett flertal tillfällen under vårdtiden.

(9)

Palliativ vård av barn i Region Stockholm

Palliativ vård Astrid Lindgrens Barnsjukhus 2020

Barnet

Lilla E ASIH

Barnsjukhus SABH

(10)

Palliativ vård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Utmaning - Kurativ/palliativ behandling

Brytpunktsamtal

SABH – kompetensteam

Patientlista (patienter i tidig palliativ fas)

(11)

Patientfall

Khaled 5 år

Wilms tumör diagnos september 2017

Nefrectomi och cytostatikabehandling påbörjad

Första vårdtillfälle i SABH – antibiotika september 2017

2 recidiv med operation av lungmetastas 2018

2018 - flera vårdtillfällen i SABH

Mars 2020 – 3:e recidivet med lungmetastas

Beslut om palliativ cytostatikaterapi

(12)

Forts, patientfall

April - vård i SABH med bla TPN

Maj - betydande progress av lungmetastas

Samtal med förälder och beslut taget om att ingen livsuppehållande behandling ska göras.

Juni - önskan om att familjen ska kunna resa till hemland.

Juli – ÅB onkologen – försämrad i framförallt sin andning (? palliativ behandling med stent).

(13)

Forts patientfall - vill vara hemma

Stort familj/släktnätverk - anpassad vård utifrån pojkens behov.

Smärtstillning med po läkemedel, samt morfin iv vb, O2 koncentrator, inhalationer.

6:e juli – försämrad andning, ångestattacker. Får

morfininfusion med bolusdoser. Inläggning för slutenvård disk.

8:e juli fm försämrad andning. Inläggning vårdavdelning på ALB. Morfin, catapressan och klonedininfusioner.

9:e juli avlider

(14)

Sammanfattning pt fall

Personcentrerad vård – att ta hänsyn till barnets och familjens behov och resurser

Betydelse av kontinuitet

Personella resurser

Uppföljningssamtal

Reflektion och utvärdering av vården

(15)

Tack för uppmärksamheten

helena.bergius@sll.se

References

Related documents

För anslutna patienter finns särskilda vårdplatser att nyttjas vid behov av specialiserad slutenvård eller när vård i hemmet inte längre är möjligt. I Karlskrona finns dessa

Jag menar här att sjukdoms- och dödsprocess går igenom flera steg därav kan det vara viktigt att informationen till familjevårdgivare som ges utgår ifrån förändringar som sker

Fortsatt forskning angående patienters andliga och existentiella behov inom palliativ vård känns även nödvändig för att kunna ge sjuksköterskor rätt utbildning och kunskap som

En del närstående upplevde brist i kommunikationen mellan sjuksköterskan och dem själva, till exempel när de inte fick tillräcklig medicinsk information.. De önskade en

Det faktum att vi har tagit del av incidentdata(Bilaga 7) talar sitt tydliga språk att det i hantering av, och i behandling med, infusionspumpar förekommer risker. Risker som

Clayton, Butow och Tattersall (2005) visade i sin studie att vårdpersonal kände att närstående hade behov att få prata med vårdpersonal i enrum utan patientens närvaro.

Det är även viktigt att tänka på att vi arbetar med sammanhållen journalföring för att andra vårdgivare ska kunna läsa om dina vårdbehov.Vårdnadshavare kan inte spärra

Motsatsen gäller för artiklar där politiker från något av minoritetspartierna kom till tals där medierna inte helt överraskande lyfte fram exempel på hinder