• No results found

TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH GRUNDVATTEN: Sjöar, vattendrag,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH GRUNDVATTEN: Sjöar, vattendrag,"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)

INGEN ÖVERGÖDNING

ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Regeringen har fastställt fyra preciseringar:

PÅVERKAN PÅ HAVET: Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser.

PÅVERKAN PÅ LANDMILJÖN: Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av Sverige.

TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH GRUNDVATTEN: Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt för- ordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

TILLSTÅND I HAVET: Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen (2010:134).

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.

Sammanfattning

Belastningen av näringsämnen minskar och i vissa områden minskar övergöd- ningssymptomen, men ännu påverkas stora delar av Sverige. Återhämtningstiden i miljön är lång och alla de insatser som är viktiga för måluppfyllelse kommer ta lång tid att genomföra. Speciellt svår är övergödningsproblematiken i Östersjön.

För att miljökvalitetsmålet ska utvecklas positivt är det avgörande att framför- allt vattendirektivets men även havsmiljödirektivets kommande åtgärdsprogram genomförs och följs upp och att Sverige genomför åtaganden inom Aktionsplanen för Östersjön. Det nya landsbygdsprogrammet kan få stor betydelse för att nå en hållbar näringsbelastning från jordbruket men det kräver att tillräckliga resurser reserveras för åtgärder som bidrar till minskad belastning av näringsämnen.

Ett fortsatt internationellt samarbete kring utsläpp av kväveoxider till luft är också av betydelse för miljökvalitetsmålet.

INGEN ÖVERGÖDNING

(2)

Resultat

Påverkan på havet

Helcoms utsläppsbeting (reduktionskrav) för Östersjön inom ramen för Aktions- planen för Östersjön (BSAP) reviderades under 2013197. De nya betingen fastställ- des på ministermötet i oktober 2013 och avser minskad tillförsel via såväl luft som vatten jämfört med tillförseln under referensperioden 1997-2003. Sveriges reduktionskrav (tabell 2) gäller för Egentliga Östersjön, Kattegatt och Finska viken, men det finns inget utrymme att öka belastningen till andra bassänger.

Tabell 2. Sveriges reduktionskrav för utsläpp av kväve och fosfor198.

Ton/år Egentliga Östersjön

Kattegatt Öresund Finska viken

Kväve 8 360 826 0 63

Fosfor 530

Enligt preliminära resultat hösten 2014 har Sverige snart uppnått alla belastnings- mål för kväve och har även minskat belastningen ytterligare till vissa bassänger199. Vad det gäller minskning av fosfortillförsel går det långsammare, Sverige har lyckats med 21 procent av minskningskravet till Egentliga Östersjön, och fosfor- belastningen har minskat även till andra bassänger. Belastningen till Bottenviken har ökat ungefär lika mycket som belastningen till Egentliga Östersjön har mins- kat.

Atmosfärisk kvävedeposition är en betydande belastningskälla till Östersjön som ger omkring 200 kton per år, eller en fjärdedel av totalakvävebelastningen200. En femtedel av detta kom under 2012 från sjöfarten i Nordsjön och Östersjön.

197 HELCOM, 2013. HELCOM Copenhagen Ministerial Declaration, Taking further action to implement the Baltic Sea Action Plan – reaching good environmental status for a healthy Baltic Sea. 3 October, 2013. http://helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20 declaration/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf 198 HELCOM, 2013. Summary on the development of revised Maximum Allowable Inputs

(MAI) and updated Country Allocated Reduction Targets (CART) of the Baltic Sea Action Plan..

199 Proposal for a CART follow-up system: https://portal.helcom.fi/meetings/LOAD%20 8-2014-180/MeetingDocuments/3-3%20draft%20CART%20follow-up%20system.pdf 200 Shamsudheen, S.V., J. Bartnicki, A. Gusev and Wenche Aas, 2014, Atmospheric supply

of nitrogen, lead, cadmium, mercury and dioxins/furans to the Baltic Sea in 2014, EMEP Centres Joint Report for HELCOM, EMEP/MSC-W Technical Report 2/2014, October 2014, ISSN 03322-9879

(3)

Atmosfärisk belastning har minskat stadigt under åren, men sedan 2007 verkar minskningen ha avtagit. Eftersom emissionerna har minskat (förutom bland sjö- fart, som ökar) kan detta bero på ändrade väderförhållanden.

Den stora utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön (se mer under Tillstånd i havet) leder till att fosfor, som tidigare var lagrad i sediment, frisätts till vattnet, så kallad internbelastning. Denna internbelastning är en betydande fosforkälla till Östersjön och resultat visar att transport av fosfor till ytvattnet är lika stor som landbaserade belastningskällor201. För en hållbar lösning till övergödningsproble- matiken behöver man ta hänsyn till både externa samt interna näringskällor.

Källfördelning202 av antropogen nettobelastning av kväve och fosfor till havs- bassängerna visar att belastningen från jordbruksmark dominerar i södra Sverige både för kväve och för fosfor. I norra Sverige står punktkällor för stora bidrag av både kväve och fosfor, och för kväve är även deposition på vatten betydande.

Bidragen av nettobelastningen av fosfor från enskilda avlopp till havet är större än bidragen från industrin till alla havsbassänger i södra Sverige.

Påverkan på landmiljön

Om halterna av övergödande ämnen blir för höga kan även landekosystemen påverkas genom förändringar i markemi och förändringar i vegetationen mot mer kvävegynnade arter. På grund av högre atmosfärisk belastning är problemet störst i södra Sverige. I Skåne uppskattas nedfallet över öppet fält till mellan 7 och 17 kg kväve per hektar och år, vilket kan jämföras med den kritiska belastningen som är uppskattad till 3–6 kg kväve per hektar och år i Götaland203.

Dock har utsläppen av kväveoxider minskat kraftigt (om man bortser från internationell sjöfart) och ligger sedan flera år under nivån i EU:s takdirektiv för utsläpp av luftföroreningar (figur 18).

Skogsmark läcker naturligt näringsämnen till grund- och ytvatten. Vid föränd- ringar i tillförseln av näringsämnen eller skogens förmåga att ta upp näringen kan detta läckage öka eller minska. För att undvika att skogens vegetation påverkas eller att läckaget av kväve ökar bör tillförseln av kväve inte överskrida den kri- tiska belastningen.

201 Eilola, K., Almroth-Rosell, E. & Meier, H. E. M., (2014). Impact of saltwater inflows on phosphorus cycling and eutrophication in the Baltic Sea: a 3D model study', Tellus A 66(0).

202 SMED, 2014. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. SMED Rapport Nr 154, 2014.

203 Natutvårdsverket, 2002. Kritisk belastning för svavel och kväve. Rapport 5174.

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/

Documents/publikationer/620-5174-1.pdf

INGEN ÖVERGÖDNING

(4)

Förekomsten av nitratkväve ger en indikation på om marken läcker kväve.

Miljöövervakningsdata som innefattar kvävestatusen i skogsmark (i Krondropps- nätet mäts markvattenkemi för närvarande på drygt 60 skogsytor i Sverige) visar på mycket låga nitratkvävehalter på merparten av skogsytorna. I sydvästra Sve- rige, framför allt Skåne och Halland, är det dock vanligt med kraftigt förhöjda nitratkvävehalter204205. Detta visar tydligt att nära nog allt kväve tas upp i skogs- mark i större delen av Sverige, men att så inte är fallet i den sydvästligaste delen206, som är den del som tagit och tar emot mest kvävenedfall och där den pågående

204 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Hellsten, S. och Karlsson, P.E., 2014. För Skånes Luftvårdsförbund: Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013. IVL rapport B 2169.

205 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Hellsten, S. och Karlsson, P.E., 2014. För Länsstyrelsen i Halland: Tillståndet i skogsmiljön i Halland län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m.

september 2013. IVL rapport B 2178.

206 Akselsson, C., Belyazid, S., Hellsten, S., Klarqvist, M., Pihl-Karlsson, G., Karlsson, P.E. och Lundin, L., 2010. Assessing the risk of N leaching from Swedish forest soils across a steep N deposition gradient in Sweden. Environmental Pollution 158, 3588-3595.

Tusen ton

Figur 18. Svenska utsläpp av kväveoxider 1990–2013

KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET, SVERIGES INTERNATIONELLA RAPPORTERING

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

De svenska utsläppen av kväveoxider till luft har minskat kraftigt.

Energiförsörjning Transporter

Industriprocesser Arbetsmaskiner Övrigt

0 50 100 150 200 250 300

(5)

ackumuleringen av kväve i marken är som störst. Resultaten indikerar att nitrat- kväve kan läcka ut till grund- och ytvatten i denna del.

Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten

Vattenmyndighetens andra statusklassning enligt EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) är nu genomförd och redovisad i de förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för 2015–2021 som sändes ut för samråd i november 2014207. Bedömningen av ekologisk status för näringsämnen visar att 88 procent av vat- tendragen, 90 procent av sjöarna och 41 procent av kustvattenförekomsterna uppnår minst god status208. Dock är nästan hälften av vattendragen och en tredje- del av sjöarna fortfarande oklassade. I kustvattnet har mer än 90 procent klassats denna gång. I sötvatten är övergödning störst i mer jordbruksintensiva områden.

I Skåne, söder om Vänern samt i Hjälmarens och Mälarens avrinningsområde är det svårt att hitta opåverkade vattenförekomster. Även vattendragen som rinner av syd-svenska höglandet både norr mot Vättern och söder mot Blekingekusten är påverkade. Uppdelade regionvis (tabell 3) syns det att nästan en tredjedel av alla sjöar och vattendrag i Södra Östersjöns vattendistrikt samt nästan hälften i Norra Östersjöns vattendistrikt är övergödda.

I stort sett är alla kustvattenförekomster från Strömstad till Hudiksvall över- gödda. Norr om Hudiksvall är situationen något bättre, med öppna kuststräckor som klassats som ej påverkade. Den inre delen av kusten är dock påverkad även här, framförallt i området kring Höga kusten. Även i Bottenvikens vattendistrikt klassas nästan 20 procent av kustvattenförekomsterna som övergödda.

Inom ramen för de åtgärds- och förvaltningsplaner som Sveriges fem regionala vattenmyndigheter lade fram 2009 har en del insatser genomförts. Dock finns det fortfarande ett stort glapp mellan de åtgärder som är planerade och nödvändiga för att uppnå god ekologisk status i söt- och kustvatten och de som har genom- förts hitintills.

Att åtgärderna inom åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2015-2021 genomförs är avgörandet för att på sikt nå miljökvalitetsmålet.

207 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/

samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx

208 http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&ReportUnitSearch=1 28&watertype=AW&date2=&date1=&quantity=Count&reload=Uppdatera&area=10%

2C1

INGEN ÖVERGÖDNING

(6)

Tabell 3. Andel övergödda vattenförekomster i varje vattendistrikt enligt VISS.

Vattendrag Sjö Kust

Bottenviken 0,8 % 4,9 % 19,5 %

Bottenhavet 4,1 % 3,2 % 54,1 %

Norra Östersjön 48,2 % 47,8 % 99,3 %

Södra Östersjön 27,8 % 30,6 % 100,0 %

Västerhavet 23,7 % 14,9 % 100,0 %

Inom ramen för de åtgärds- och förvaltningsplaner som Sveriges fem regionala vattenmyndigheter lade fram 2009 har en del insatser genomförts. Dock finns det fortfarande ett stort glapp mellan de åtgärder som är planerade och nödvändiga för att uppnå god ekologisk status i söt- och kustvatten och de som har genom- förts hitintills.

Att åtgärderna inom åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2015–2021 genomförs är avgörandet för att på sikt nå miljökvalitetsmålet.

Läckage av näringsämnen från små enskilda avloppsanläggningar är fortfaran- de ett stort problem. Under 2014 utvecklade Havs- och vattenmyndigheten väg- ledningsmaterial för effektivare tillsyn av avloppsanläggningar209. Målet med pro- jektet är kortare handläggningstid och fler handlagda tillsynsärenden. Under 2014 genomfördes även en riktad utlysning på 3,5 miljoner kronor för att inhämta och sprida kunskap samt bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar.

Under 2015 kommer det nya landsbygdsprogrammet att träda i kraft och det har potential att minska läckage av näringsämnen från jordbruksmark genom bland annat dess miljöersättningar för åtgärder. Odling av till exempel fånggröda och anläggning av skyddszoner i anslutning till vattendrag är viktiga åtgärder för att minska kväveläckage från åkermark210211. Dock används inte dessa åtgärder i så stor utsträckning som de skulle kunna och det finns även osäkerhet i om åt- gärderna genomförs där de är mest kostnadseffektiva.

209 Vägledningsmaterialet kommer att läggas ut på www.havochvatten.se under våren 2015.

210 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=217&pl=1

(7)

Figur 19. Övergödningsstatus i Östersjön

Den senaste samlade övergödningsstatusen (2007–2011) i Östersjön enligt HELCOM212 visar att nästan hela Östersjön klassas som övergött. Gröna områden bedöms ha god miljöstatus medan röda områden bedöms ej nå god miljöstatus avseende näringsämnen.

212 HELCOM, 2014. Eutrophication status of the Baltic Sea 2007–2011 – A concise thematic assessment. Baltic Sea Environment Proceedings No. 143.

http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf

INGEN ÖVERGÖDNING

KÄLLA: HELCOM, 2014. EUTROPHICATION STATUS OF THE BALTIC SEA 2007–2011 – A CONCISE THEMATIC ASSESSMENT. BALTIC SEA ENVIRONMENT PROCEEDINGS NO. 143.

HTTP://HELCOM.FI/LISTS/PUBLICATIONS/BSEP143.PDF

Finland

Ryssland Norge

Sverige

Estland

Lettland

Litauen

Polen Tyskland

Danmark

Tyskland

God miljöstatus avseende näringsämnen (grön) Ej god miljöstatus avseende näringsämnen (röd)

(8)

Tillstånd i havet

Helcoms senaste internationella bedömningen av miljötillståndet visar att Sveriges omgivande hav är kraftigt övergödda213 (figur 19). I Skagerraks utsjö är tillståndet enligt Ospars senaste statusbedömningen bättre, bedömningen är dock från 2008214.

Preliminära data från SMHI215 visar att utbredningen av områden i Öster- sjön med syrebrist eller helt syrefria förhållanden är fortsatt omfattande (figur 20). Under perioden 1960 till 1999 var stora ytor påverkade av syrebrist medan utbredningen av helt syrefria områden endast förekom i få djupområden. Efter 1999 har både ytan och volymen av syrefria områden ökat till att vara konstant förhöjda.

213 Helcom 2014.Eutrophication status of the Baltic Sea 2007–2011 – A concise thematic assessment, Balt. Sea Environ. Proc. No. 143, ISSN 0357-2994, accessed online 20140729 at http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf

214 Ospar 2010. Ospar Commission, 2010, “Quality Status Report 2010. OSPAR Commission, London, 176 pp. Available online at http://qsr2010.ospar.org/en/media/chapter_pdf/QSR_

complete_EN.pdf

215 SMHI, 2014. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014. Extent of anoxia and hypoxia, 1960- 2014. Report Oceanography No. 50, 2014.

Tusen kvadratkilometer

Figur 20. Utbredning av syrefattigt och syrefritt bottenvatten i Östersjön

KÄLLA: SMHI, OCEANOGRAFISKA ENHETEN

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Areell utbredning av syrefattiga och syrefria bottnar i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten, augusti till oktober, 1960-2014. Data kommer från SMHIs Oceanografiska Enhet.

Syrefritt (0 ml/l) Syrebrist (<2 ml/l)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

(9)

Förekomst av stora områden som är drabbade av syrebrist eller som är helt syrefria i Östersjön är inte bara ett allvarligt symptom på övergödning med allt vad det innebär i störda ekosystem, utan de syrefria sedimenten är dessutom en betydande källa till fosforläckage, så kallad internbelastning. Det har visat sig att delar av denna fosfor har nått Egentliga Östersjöns ytvatten så att halterna nume- ra är lika höga som i början av 90-talet216.

Inflöde av syrerikt och kallt djupvatten till Östersjön är viktigt för att förbättra situationen i bottenvattnet och i december 2014 uppmättes ett större inflöde genom Öresund och Bälten217. Det är dock osäkert vilken effekt inflödet kommer att få på syresituationen eftersom vattnet var ovanligt varm vilket innebär att det håller lägre syrehalter. Dessutom kan en högre temperatur stimulera nedbrytnings- hastigheten av organiskt material vilket ytterligare kan förvärra syresituationen.

För att snabba på återhämtningen pågår forskning och experiment för att ut- veckla och utvärdera teknik som kan låsa fast fosforöverskottet i bottensedimen- tet, eller för att ta om hand om fosforöverskottet på land218.

Analys

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning bedöms som neutral från att tidigare bedömts som positiv.

Anledningen till detta är bland annat att utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön inte minskar, den atmosfäriska belastningen minskar inte och att åtgärdstakten är för långsam. Denna bedömning stämmer överens med flertalet av de regionala uppföljningarna219.

Enligt preliminära resultat är Sverige nära att nå sina belastningsmål för kväve till Östersjön, medan det kommer att ta längre tid att nå målen för fosfor220. Tren- den för utsläpp av kväve och fosfor till havet är nedåtgående och även utsläppen av näringsämnen till luft visar på delvis nedåtgående trender. Det är viktigt att påpeka att övergödningssituationen förändras mycket långsamt och att uppnådda utsläppmål inte omedelbart innebär ett bra miljötillstånd, speciellt inte i havet.

216 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14, sidan 49.

217 SMHI, 2014. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014. Extent of anoxia and hypoxia, 1960–2014. Report Oceanography No. 50, 2014.

218 Rydin, E., 2014. Inactivated phosphorus by added aluminum in Baltic Sea sediment.

Estaurine, Coastal and Shelf Science 151, 181-185.

219 Naturvårdsverket, 2014. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2013. Ärendenr:

NV-05447-13. http://www.miljomal.se/Global/20_aktuellt/nyheter/Regional%20 uppf%c3%b6ljning%20av%20milj%c3%b6kvalitetsm%c3%a5len%202013.pdf 220 Proposal for a CART follow-up system: https://portal.helcom.fi/meetings/LOAD%20

8-2014-180/MeetingDocuments/3-3%20draft%20CART%20follow-up%20system.pdf

INGEN ÖVERGÖDNING

(10)

Många av de åtgärder som behövs för att på sikt nå miljökvalitetsmålet genom- förs framförallt på land och återfinns inom vattenförvaltningens förslag till åtgärdsprogram för 2015–2021221. Från 2016 ska åtgärderna börja genomföras och effekterna följas upp. Det finns dock en uppenbar risk för att målen inte kan nås inom tidsamen som vattendirektivet ställer. Inom vattenmyndigheternas man- dat ligger att utforma åtgärder som myndigheter och kommuner ska vidta så att miljökvalitetsnormer kan följas. Vattenmyndigheterna har valt att till nationella myndigheter formulera ett antal åtgärder i syfte att mer effektiva och funktio- nella styrmedel ska utformas för att åstadkomma ökad omfattning av åtgärder som strukturkalkning, skyddszoner, fosfordammar och bättre rening av enskilda avlopp. Till länsstyrelser och kommuner har åtgärder riktats som syftar till att existerande styrmedel används mer effektivt för att uppnå målen. Dessa styrmedel inkluderar utökad tillsyn över verksamhetsutövares egenkontroll, samt anpassad tillståndsprövning och omprövning.

För att föreslagna åtgärder ska få ett konkret genomslag i vattenmiljön krävs att de berörda myndigheterna (till vilka åtgärderna riktar sig) fördjupar analysen i varje specifik fråga och aktivt bidrar till att styrmedlen blir funktionella.

När det gäller övergödning har genomförandet av vattenförvaltningens åtgärds- program också stor betydelse för att nå god miljöstatus i havet enligt havsmiljö- direktivet. Men åtgärder mot övergödning föreslås även i det kommande åtgärds- programmet för havsmiljön som tas fram av Havs- och vattenmyndigheten.

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön samråds och beslutas under 2015. Från 2016 ska åtgärderna genomföras och effekterna av åtgärderna följas upp.

Inom temaområdet övergödning föreslås bland annat att utreda möjligheten att påverka internbelastningen, utreda möjligheten att odla och skörda blå fångrödor samt stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning222.

Sveriges kommande landsbygdprogram är beslutat av regeringen och ska gälla 2014–2020223. Det är ännu inte godkänt av EU-kommissionen men kommer troligtvis börja gälla någon gång under hösten 2015224. Det är osäkert i vilken utsträckning landsbygdsprogrammet kan bidra till minskad övergödning. Miljö- investeringar minskar och även kompetensutvecklings- och rådgivningsstöd priori-

221 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/

samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx

222 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Remissversionen, Dnr 3563-14.

https://www.havochvatten.se/download/18.16d1b2bf14b06784d6e5c23b/1422612591096/

remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf 223 http://www.regeringen.se/sb/d/18694/a/241829

224 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/visionerochprogram/

landsbygdsprogrammet20142020/stodilandsbygdsprogrammet.4.37e9ac46144f41921cd4c fb.html

(11)

teras ner225. Detta kan drabba arbetet med Greppa Näringen, som ge råd till jord- brukare för att på olika sätt effektivisera jordbruket och minska näringsläckaget.

Atmosfärisk kvävedeposition orsakar fortfarande övergödning över stora delar av Europa. I en revidering av EU:s utsläppstakdirektiv som reglerar medlemslän- dernas kväveutsläpp till luft, föreslås strängare krav som ska nås år 2020, och ännu strängare krav kan börja gälla år 2030. Detta förväntas leda till minskad atmosfärisk kvävedeposition över hela Europa, inklusive Östersjön.

För att komma till rätta med sjöfartens ökande atmosfäriska kvävebelastning skulle kvävekontrollområden (NECA) i Östersjön och Nordsjön kunna upprättas genom internationellt arbete inom IMO226 och Helcom. Införandet av NECA- områden var ursprungligen inräknat inom Aktionsplanen för Östersjöns reduk- tionsmål men finns ännu inte på plats.

För att på sikt nå miljökvalitetsmålet är sammanfattningsvis följande aktiviteter viktigast:

• Åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen. Genomförs allt som planerat kommer Sveriges resterande åtagande inom BSAP (Aktionsplanen för Östersjön) att nås

• Fortsatt internationellt samarbete inom Ospar, Helcom, EU:s takdirektiv och IMO

• Åtgärdsprogrammet inom havsmiljöförvaltningen. Genomförs de åtgärder som avser övergödning kan återhämtningen av övergödda områden skyndas på.

225 Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, 2014, Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015–2019:

Uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken, SJV Rapport 2014 – 18, http://www2.jordbruksverket.se/download/18.724b0a8b148f52338a324 2b/1413464808772/ra14_18.pdf

226 International Maritime Organisation (Internationella sjöfartsorganisationen)

INGEN ÖVERGÖDNING

References

Related documents

Men det verkar ändå vara en maktstruktur som finns och påverkar ungdomar med skolsvårigheter, även om dess innebörd eller relation till

For example, adversaries can exploit orchestrator vulnerabilities to disrupt the generation of credentials provisioned to virtual machine VM instances; insert backdoors in VM images

From a mechanical point of view, the reinforcement was a bit stronger, especially for samples T7 and T8, which were treated with materials that were previously proven to be effective

Som markägare har kommunen samma möjlighet som andra markägare att söka stöd för naturvårdsbidrag för åtgärder som kan stärka ekosystemet kring vattendragen och

I studien av Sundstrøm, Asbjørnsen, Habiba, Sunde och Wester (2014) har forskning kring nyttan av kragen utförts. Även i detta resultat belyses det att nackkragen bör

Åtgärden kommer att ha stor betydelse för införandet av nya modeller för hur fiske bör förvaltas med hänsyn till olika intressen och omsorg om bestånden.

De förslag till bifångsminskande åtgärder som tagits fram är bland annat en plan för utveckling av ett terminalfiske inriktat på den odlade laxen i enlighet med

1, Utifrån bakgrundsdata över området och vissa mätdata beräknar vi ett referensvärde för fosforhalten (=som det.

Det är genom samspel med andra barn och pedagoger i förskolan som barnen utvecklar sina olika sociala förmågor som; att ta hänsyn till andra människor, lyssna på varandra,

The errors were evaluated using heuristic evaluation as described in section 4.4.1. The reason an inspection method was chosen over a user testing method, such as a questionnaire,

Regeringen föreslår att länsstyrelsen i det enskilda fallet får upphäva strand- skyddet i ett område, om strandskyddet gäller vid en liten sjö eller ett litet vattendrag och

I nuläget finns inget som talar för att det skulle behövas en ytterligare grupp för mycket humösa sjöar (&gt; 90 mg Pt/l), varför förslaget är att indela efter endast två

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag till ett ändamålsenligt

Beroende på syftet med provfisket förvaras sedan fångsten från varje lina med 5 mjärdar separat, från varje bottentyp separat, eller i ett gemensamt förvaringskärl för

I Sege å låg IPS-indexet relativt nära gränsen mot klass 4, otillfredsställande status och eftersom andelen föroreningstoleranta former (%PT) var stor kan lokalen sägas ligga

I stort sett alla punkterna inom miljöövervakning – screening, uppföljning UC4LIFE och 1:11-anslaget, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, hade 2019 ACID-värden som

Lagrådet anser sålunda att lagförslaget bör kompletteras med en definition av begreppen ”liten sjö” och ”litet vattendrag”. Förslaget till lag om ändring i plan-

Kalkning av rinnande vatten kan ske på tre olika sätt; kalkning av uppströms sjöar, markkalkning oå utströmningsområden -i anslutning till vattendraget och med punktinsatsen direkt

Länsstyrelsen får många frågor om vattenuttag och bevattning och vill med denna information tydliggöra för alla som leder bort yt- eller grundvatten för bevattning vad man har

Förutsättningarna för arbetet med skydd har förbättrats genom bl.a. ökade ekono- miska medel inom naturvården och genom en nationell strategi. Att införa områ- desskydd

Om man inom en kortare tid efter orderläggning vill lägga till eller ändra på innehållet i en order bör detta enligt dessa respondenter kunna göras så länge inte

The result of this study indicates that the interviewed forest and agriculture customers perceive the dimensions design, functionality, security, customization, and convenience

Åtgärder riktade mot övergödning som föreslås i vattendirek- tivets åtgärdsprogram kan minska Sveriges belastning till havet tillräckligt för att uppnå Sveriges åtagande