• No results found

04.Ägardialog med Sollentuna Energi och Miljö AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04.Ägardialog med Sollentuna Energi och Miljö AB"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Brev

Kommunledningskontoret

2016-11-02

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 1

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0446 KS-21 Diariekod: Diariekod: 021

Sollentuna Energi och Miljö AB

Kallelse till ägardialog med Sollentuna Energi och Miljö AB 2016-11-14

Sollentuna Energi och Milj AB:s verkställande direktör och styrelse kallas till ägardialog med kommunstyrelsen.

Tid

Måndagen den 14 november 2016, kl. 16:20 – 16:40

Plats

Turebergsrummet på plan 13 i Turebergshuset i Sollentuna.

Agenda

Ägardialogen är huvudsakligen muntlig.

Bolaget ska dock tillhandahålla skriftliga svar på samtliga frågor.

Bolagets ekonomiska utveckling

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2016.

Bolagets verksamhetsutveckling

- Bolagets önskemål om försäljning av aktierna i Akallaverken - Lägesrapport Väsjöprojektet

- Bolagets önskemål om höjning av VA-taxan

Övrigt

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs.

- den kommunala kompetensen - likställighetsprincipen

- retroaktivitetsförbudet - självkostnadsprincipen

- Har bolaget en utsedd kontaktperson för miljöfrågor, i enlighet med fullmäktiges beslut ”Miljöstyrning inkl. miljöansvar i Sollentuna kommun” 2016-05-12, § 60?

- Frågor och ärenden som bolaget vill diskutera

Henrik Thunes

Kommunstyrelsens ordförande

References

Related documents

”Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan vara åtgärder

[r]

Under 2015 gjordes en översyn av företagets vision och affärsidé och i båda dessa fastslås att SEOM ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i Sollentuna.. I det

- Kommunfullmäktige godkänner markavtal med Sollentuna Energi och Miljö AB för ledningar i enlighet med bilaga 1 till.. tjänsteutlåtande

Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, AB SOLOM och Sollentuna Kommunfastigheter AB.. Förslag

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun. Bolaget får sälja fjärrvärme till kunder utanför

SEOM är, i egenskap av VA-huvudman för allmän VA-försörjning i Sollentuna, ansvarig för drift, underhåll och för nödvändig utbyggnad av den allmänna

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska

I uppfyllandet av SEOM:s vision - Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart - kommer digitalisering vara en viktig fråga och vi har redan på börjat arbetet i form av

"KR Sollentuna 2015-11-09 uppfylls därmed, i och med ellagen och de regler som gäller, då alla anslutna elkunder måste behandlas lika och har rätt till samma val av taxa

Sollentuna Energi AB hemställer att kommunen går i borgen för de två lånen på sammanslagt 175 000 000 kronor samt att de fastställer en borgensavgift för detta. Håkan Larsson

Styrelsen för Sollentuna Energi AB har vid sammanträde 2015-09-23 beslutat hemställa hos fullmäktige att Sollentuna Energi AB byter namn till Sollentuna Energi och Miljö AB och

I så fall föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen bemyndigas besluta att reducera köpeskillingen med hänsyn taget till den eller de verksamheter som inte går över

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Vidare föreslås bland annat att kommunledningskontoret ska få en tydligare roll som avtalspart med SEOM, att kommunen skapar en gemensam bilpool för personbilar och att alla avtal

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,.

- Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i.

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2014 - Effekterna av de nya taxorna för renhållning och VA.

- Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i.

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud