29. Protokollsutdrag - KS, 2016-12-05, § 253

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-12-05

Sidan 1 av 1

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 253/2016 Dnr 2016/0669 KS-1 Diariekod: 004

Reviderad näringslivsstrategi för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-11-15 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens har för 2016 ett åtagande om att revidera kommunens näringslivsstrategi, i samverkan med övriga nämnder. Syftet med

revideringen är att se hur kommunen ytterligare kan förenkla och underlätta för näringslivet att driva, starta och expandera företag. Arbetet har under 2016 utgått från en projektplan, framtagen av näringslivschefen, och därefter drivits av kommunledningskontoret, i samverkan med övriga förvaltningar.

Uppdraget redovisas i bilaga Förslag till ny näringslivsstrategi.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar den reviderade näringslivsstrategin, enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-15.

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar den reviderade näringslivsstrategin, enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-15.

Beslutsexpediering:

Akt

Figure

Updating...

References

Related subjects :