13.3. Delegater 2018-03-22

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö - och

byggnadskontoret

2018 - 03 - 06

Elisabeth Thelin Sidan 1 av 3

Förvaltningschef +46 08 - 57921485

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0036 MBN - 1 Diariekod: 023

Miljö - och byggnadsnämnden

Delegater 2018 - 03 - 22

Delegat

Elisabeth Thelin

Beslut om vidaredelegering.

D e b e te c kn i ng a r o c h f u n k ti on e r som a ng e s i mi l j ö - o c h b y ggn a dsn ä m n d e ns d e le g a ti onso r dn i n g sv a r a r m ot n a m n g i vna a ns t ä ll da e n li g t n e d a ns t åe n d e t a b el l .

B etec knin g F unk t i on A n s t ä ll d

A U M BN s a r b e t su t s k o t t

O r df T j än s t g ö r an d e o r d f ö r an d e i M B N 1 : e v i ce o r d f Fö r s t e v i ce o r d f ö r ande i M B N

FC Fö r v a lt n i n g sch e f E li s ab e t h T h e l i n C M H E C hef m i l j ö - och h ä l sos ky ddsenh e t en Pirjo Körsén

C M K E C hef m ä t - och k a rt enh e t en Kjell Börjesson från 16 mars

N S N ä m ndse k r e t e r a r e Ulrika Holst

Godkänt dokument, 2018-03-06, Elisabeth Thelin

(2)

Tjänsteutlåtande

2018-03-06

Dnr 2018/0036 MBN-1 Sidan 2 av 3

MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör (inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet)

Marianne Fex

Ann-Christine Granfors Katarina Tittelbach Elin Stenberg Fouad Maroof Frida Ekblom Shahryar Hatami Camilla Östergren Mats Nilsson Malin Forséll Amanda Andersson Xiomara Holmbäck Peter Dillström Diana Penialossa Nina Öhman Daun Mattias Gamlin Emma Herelius CBE Chef bygglovsenheten Oscar Arizcurinaga

BH Bygglovshandläggare Firooz Azam

Sven-Erik Blomquist Manuel Castro Nimesh Chouhan Thomas Erenmalm Ylva Forslin Ernesto Fuentes Felix Gottvall Matilda Gylleus Joseph Kato Wakabi Joel Limin

Cristina Moreira Anneli Reyes Peña Birgitta Robertsson Sophie Wallin Anna Wiik Filip Olofsson Sebastian Öhman Michaela Österlund Jessica Reynolds Camilla Rockström Ann-Louise Strandvide

Godkänt dokument, 2018-03-06, Elisabeth Thelin

(3)

Tjänsteutlåtande

2018-03-06

Dnr 2018/0036 MBN-1 Sidan 3 av 3

Kopia av delegationsbeslutet har sänts till:

Miljö- och byggnadsnämnden

Elisabeth Thelin Förvaltningschef

Godkänt dokument, 2018-03-06, Elisabeth Thelin

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :